Hotărârea nr. 63/2020

Aprobarea Planului Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost – beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HZOTARAiFtETV CTR. 63

d±n14.02.2020

Privind: Aprobarea Planului Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost - beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Văzând adresa nr. 37/23.01.2020 a A.D.L „Dunărea” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3091/03.02.2020, prin care solicită adoptarea de către Consiliul Local Municipal Brăila, a unei hotărâri privind aprobarea Planului Anual de Evoluție a Preturilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014-2020;

Ținând cont de:

»

  • - Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, înregistrată la asociație sub nr.24/16.01.2020, prin care s-a solicitat realizarea demersurilor legale pentru adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Municipal Brăila;

  • -  Planul Anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost - beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

  • - Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind acordarea Avizului Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

  • - Hotărârea nr. 60 din 14.02.2020 a Consiliului Local Municipal Brăila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Municipiul Brăila;

  • - Prevederile art.6, art.7, art.8 alin.(1) și alin.(3) literele a), k) și m), art.9 alin.(2) literele d) și h), art.10 alin.(6), art.11 alin.(1), art.20 alin.(1) litera k), art.43 alin.(3) și alin.(4) și art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 11 alin.(4), art.12 alin.(1) literele a), b), i) și I), art. 13 alin.(1), art.15 alin.(1) litera f), art.16 alin.(2) litera b), art.17 alin.(1), art.35 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) și art.36 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile articolului 36 - Preturile, Tarifele si alte surse de venit -alin.(1) Dispoziții Generale - punctul 1 litera a), alin. (2) Prețurile și Tarifele -punctul 1 subpunctul 1.1, punctele 2, 3, 6, 7 și 8, alin. (3) Alte surse de venit pentru finanțarea și co-finanțarea investițiilor, punctele 1, 2, 3, 4 și 5 din Capitolul I - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar și Sistemul Contabil din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile articolului 24 - Prețurile și Tarifele, ale articolului 25 - Modificarea/Ajustarea Preturilor si Tarifelor - si ale Articolului 26 - Revizuirea la Cinci Ani - din Titlul III -Sistemul de Prețuri și Tarife - din Dispoziții Speciale - Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile articolului 16 - Reguli - punctele 16.1 și 16.2 - din Titlul III -Prețul - din Dispoziții Speciale - Partea de Apă și ale articolului 12 - Reguli -punctele 12.1 și 12.2 din Titlul III - Tariful - din Dispoziții Speciale - Partea de Canalizare - ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 17 alin. (2) litera c) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

  • - Prevederile art.43 alin. (5) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin.(2) din Legea nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin. (2) literele b), c) si d), alin.(3) litera d), alin.(4) literele e), f) și g) și alin.(7) litera n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.139 alin.(3) litera d), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) litera a) și art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă Planul Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost - beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Planul Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost - beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 va fi parte integrantă din Strategia de stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., pe perioada 2020 - 2024.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre, va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Brăila.

(2) Prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, prezenta hotarare cu Anexa - parte integrantă, va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, ca anexă la documentația în baza căreia se va semna Contractul de Finanțare a investițiilor din acest Proiect, cu Autoritatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”, din numărul total de 27 consilieri locali municipali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali municipali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


PETRICĂ - C

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARGENERAL, ION DRAGAN

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA. 810140 BRĂil.A. str.Piața Uzinei nr.l Tel.: 40-239*092900 ; Fax: 40-239-693209

J09 215 14.03.1995 ; C.F.rRO? 179966 10.04.1995 www apabratla ro. e-mail dumirea «anabraila roCertificat nr. 730C ISO 9001

Certificat nr, 388M ISO 14001 Certificat nr. 269IISO1ISAS 18001

zW 6cz'a/ a/P 63     & £82®

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A PRETURILOR / TARIFELOR SERVICIILOR,

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu din Studiul de fezabilitate

pentru

“Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila

in perioada 2014-2020”

Anul

Preț apă potabilă (euro/mc, exclusiv TVA)

Tarif apă uzata (euro/mc, exclusiv TVA)

Preț apă potabilă (lei/mc, exclusiv TVA)

Tarif apă uzată (lei/mc, exclusiv TVA)

2019 (Anul de referința)

0,93

0,56

4,41

2,66

2020

1,02

0,59

4,82

2,78

2021

1,13

0,62

5,27

2,90

2022

1,24

0,66

5,78

3,09

2023

1,42

0,77

6,65

3,62

2024

1,50

0,81

6,98

3,80