Hotărârea nr. 62/2020

Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAK ARE A NR.62

din 14.02.2020

Privind: Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Având în vedere:

 • - Adresa nr. 37 din 23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, prin care solicită adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila;

-Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, înregistrată la asociație sub nr.24 din 16.01.2020, prin care solicită realizarea demersurilor legale, pentru adoptarea acestei hotărâri, de către Consiliul Local Municipal Brăila în calitate de beneficiar direct de investiții din acest proiect, hotărâre de care este condiționată semnarea Contractului de Finanțare cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

 • - Situația terenurilor din domeniul public al Municipiului Brăila aferente investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

 • - Formularul de Adeverință referitor la situația juridică a terenurilor înscrise în Situația terenurilor;

 • - Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației privind acordarea Avizului Consultativ asupra Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

 • - Hotărârea nr. 60 din 14,02.2020 a Consiliului Local Municipal Brăila, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Braila în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Municipiul Brăila;

 • - Prevederile art. 3 alin. (1), alin. (2), art.4 alin. (1) și alin. (2), art. 5 alin.(1), alin.(10), alin. (12), alin. (13), alin. (14) și alin. (15), art. 8 alin. (1) și alin.(3) literele a) și b), a art. 9 alin. (1) literele a), b) și c) și art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art.2 alin.(1) și alin.(2), art.9, art. 10 alin.(1) literele a) și b), art.11 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.12 alin.(1) literele a), b) și c), art.15 alin.(1) litera f) și ale art. 27 alin.(2) din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile alin. (4) al art. 3, Scopul, Principii Generale și Obiective ale prezentului Contract de Delegare - din Capitolul I - Delegarea - Titlul I -Dispoziții Generale privind Delegarea, din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile articolului 16 - Drepturile Delegatarului - alin. (1) punctele 1, 2 și 3, precum și prevederile articolului 17 - Obligațiile Delegatarului - alin.(1) punctele 7, 8, 9, 13, 14 și 16 - din Capitolul III - Părțile Contractante - Titlul I -Dispoziții Generale privind Delegarea - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile articolului 17 - Definiția Drepturilor de Trecere, articolului 18 - Exercitarea Drepturilor de Trecere, articolului 19 - Despăgubirile pentru Prejudiciile provocate de Drepturile de Trecere, articolului 20 - Folosința Drumurilor Publice și Private, precum și articolului 21 - Protecția Mediului - din Capitolul IV - Respectarea Dreptului de Trecere - din Dispoziții Speciale -Partea Comună a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile articolului 17 - Obligațiile Delegatarului - alin.(1) punctul 16 -din Capitolul III - Părțile Contractante - Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea, din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare

în conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) literele b), c) și d), alin. (3) litera d), alin.(4) literele e), f) și g), și alin. (7) litera n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor, art.139 alin.(3) litera g), coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) litera a) și ari. 197 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila, conform Situației terenurilor din domeniul public al Municipiului Brăila aferente investițiilor din acest Proiect - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 în baza Situației terenurilor din domeniul public al Municipiului Brăila aferente investițiilor din acest Proiect - Anexă parte integrantă din prezenta hotărâre, Primarul și Secretarul General al Municipiului Brăila, vor emite Adeverința - prevăzută în preambulul prezentei hotărâri, din care să rezulte că:

 • a) terenurile prevăzute în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, se află în domeniul public al Municipiului Brăila și sunt administrate de către Consiliul Local Municipal Brăila;

 • b) terenurile prevăzute în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, se află în posesia Municipiului Brăila.

Art.3 (1) Prezenta hotarare, va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Brăila.

(2) Prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila:

I

 • a) în 2 (două) exemplare originale - prezenta hotărâre;

 • b) în 2 (două) exemplare originale - Situația terenurilor din domeniul public al Municipiului Brăila aferente investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c)  în 2 (două) exemplare originale - Adeverința prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre.

(3) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, va pune la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, câte un exemplar original al documentelor prevăzute la alin.(2) de mai sus, care constituie Anexe la documentația în baza căreia, se va semna Contractul de Finanțare a investițiilor din acest Proiect - cu Autoritatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi „pentru", din numărul total de 27 consilieri locali municipali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută din numărul total al consilierilor locali municipali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PETRICĂ - CO!


LPOPA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DRĂGANla H.C. L.M. nr


Anexa

:P. £.....2020


SITUAȚIA

TERENULUI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRAILA AFERENT INVESTIȚIEI

“PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL BRAILA, IN PERIOADA 2014-2020

Nr.crt.

Denumire obiect investiție

Poziția terenului in

Lista bunurilor din domeniul public al U.A.T. Braila

(Temei legal)

U.A.T.

Se afla in posesia terenului

U.A.T.

Pune terenul La dispoziția proiectului

H.G.

nr.......

din anul...... Anexa nr......

H.CL.M. nr.......

din anul......

Anexa nr......

Da

Nu

Da

Nu

A

Sistem de alimentare cu apă

1.

Captare de suprafață Chiscani - lucrări aferente cond.de apa bruta

2.

Statia de tratare Chiscani (laborator biologic/chimic, bazin preluare ape uzate menajere, bazin colectare ape uzate convențional curate, alimentare cu energic electrica din ST Distrisan)

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

3.

Conducte de aductiune apa tratata

3.1.

De la STAP Chiscani ia GA Braila - Tronson de la GA

Radu Negru (centura) - Calea Calarasilor - str.Gencral Avramescu - str.Sandu Aldea - GA Braila L=3.532 m.

3.2.

Conducta de aductiune Gospodăria dc apa Apollo -Muchea - Latinu — Gulianca - tronsonul GA Apollo-sos.Baldovinesti- str.Comuna din Paris-sos.Focșani (pina la soseaua de Centura) cu L - 3.100 m, amplasat pe terenul aferent UAT Braila

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

4

Gospodarii de apa

4.1.

Gospodăria dc apa Brăila - amenajare laborator (nu necesita spațiu suplimentai- - existenta)

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

4.2.

Gospodăria de apa Apollo - montare grup pompare pentru aductiunea spre Muchea — Latinii — Gulianca (nu necesita spațiu suplimentar - existenta)

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

5

Rețele dc distribuție in Mun.Braila

5.1

Rețele distribuție- reabilitare (L «* 18.463 ra)

1.

Str.Radu Popescu

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

2.

Str.Basarab Vodă

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

3.

Str. Baladei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

4.

Str.Oltului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

5.

Refulări « de la Stafia Apollo (Statia Apollo - intrarea in canivou la Calea ferata)- Soseaua Baldovinesti pana ia cadastru CF)

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

6.

Rețea apa potabila dc ia Statia Apollo (Intrarea in canivou la Calea ferata - Căminul dc la Piața dc rusi)-Soseaua Baldovinesti pana la cadastru CF

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

7-

Rețea apa potabila de la Statia Apollo (Căminul de la

H.G.R.

X

X

Piața de ruși - B-dul Dorobanților)- Strada Apollo

363/2002

Anexa nr.2

8.

Rețea apa potabila de la Statia Apollo (Statia Apollo -Intrarea in canivou la Calea ferata)- Șoseaua Baldovincsti pana la cadastru CF

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

9.

Rețea apa potabila de la Statia Apollo(Intrarea in canivou la Calea ferata - Căminul de la Piața de rust) Șoseaua Baldovincsti pana la cadastru CF

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

10.

Str.Ana tpatescu

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

11.

Str. Petru Rarcs

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

12.

Str.Brazdei (Magaziilor - Comuna din Paris)

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

13.

Alimentare Cartier Brailita (traversare CF)

Domeniul public al statului in administrarea SNCFR

14.

Str.Mihail Kogalniceanu

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

15.

Str.Focsani

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

16.

Str.Zimbrului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

17.

Str.Carantina

H.G.R.

363/2002

X

X

Anexa nr.2

18.

Str.Grigore Alexandrescu (parte Depou tramvai)

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

19.

Str.Sos.dc Centura ( intre Dunăre si Șoseaua Buzăului)

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

20.

Str.Scolilor

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

21.

Str.Sebesului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

22.

Str.Sandu Aidea

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

23.

Spațiu verde adiacent Străzii Dorului intre Strada Deltei si Șoseaua Naționala Veche

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

24.

Str. Randunicii

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

25.

Aleea Parcului (Plecare traseu - Aleea Parcului-Spatiu adiacent Străzii Pietatii-Aleea Marilor Personalități Braila-Parc Monument- ieșire traseu in spațiu verde adiacent Străzii Dorului)

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

26.

Str.Castanului

H.G.R,

363/2002

Anexa nr.2

X

X

27.

Str.Milcov

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

28.

Str.Ramnicu Sara!

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

29.

Str.General Praporgescu

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

30.

Str.Simion Barnutiu

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

31.

Str.Negoiului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

32.

Str.Castanului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

33.

Str.Alecu Russo

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

7.2.

Refele distribuție - extindere (L = 1.039 m)

1.

Str.Vadul Catagatci

H.C.L.M.

137/2018

X

X

2.

Str.Vadul Dunării

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

3.

Str.Mihu Dragomir

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

4.

Strada Bujorului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

B.

Sistem de canalizare

1.

Rețele de canalizare in Mun.Braila

1.1.

Rețele canalizare - reabilitare (L = 28.480 ml)

1.

Refulare SPAU Nord

Domeniul public al statului in

administrarea SNCFR

2.

Str. I Decembrie 1918

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

3.

Str.Albinei

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

4.

B-dul Alexandru Ion Cuza

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

5.

Str.Calea Călărașilor

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

6.

Str.Catolica

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

7.

Str.Cezar Boliac

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

8.

Str.Closca

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

9.

Str.Cojocari

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

10.

Str.Barbu Stcfancscu Dclavrancca

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

11.

Str.Dianei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

12.

Str.Daciei

H.C.L.M.

325/2011

X

X

Anexa

13.

Str. Franceza

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

14.

Str.Ghioceilor

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

15.

Str.Bd. Independentei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

16.

Str.Malului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

17.

Str.Marasesti

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

18.

Str.Marasti

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

19.

Str.Mașinilor

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

20.

Aleea Micsunelclor

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

21.

Str.Mihail Kogalniceanu

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

22.

Str.Nîcolae Grigorescu

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

23.

Str.Odobesti

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

24.

Str.Pacii

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

25.

Str.Petru Maior

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

26.

Piața Gheorghc Doja

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

27.

Slr. Piața Poporului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

28.

Str.Oituz

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

29.

Str.Plutinei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

30.

Str.Pomilor

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

31.

Str.Rosiorilor

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

32.

Str.Rubinelor

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

33.

Str. Sandu Aldca

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

34.

Str.Sebesului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

35.

Str.Stefan cet Mare

H.G.R.

X

X

363/2002

Anexa nr.2

36.

Aleea Sucevitci

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

37.

Str.Tamplari

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

38.

Str.Topologulni

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

39.

Str.Transilvanici

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

40.

Str.Ulm ului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

41.

Str. Vapoarelor

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

42.

Str.Vasile Carlova

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

43.

Str. Veche

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

44.

Str.Costache Negruzzi

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

45.

Str.Golesti

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

46.

Str. Ion Bancila

H.G.R.

363/2002

X

X

Anexa nr.2

47.

Str.G rației

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

48.

Piața Poporului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

49.

Str.Mikov

H.G.R. 363/2002

Anexa nr.2

X

X

50.

Aleea Culturii

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

51.

Aleea Margaretelor

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

1.2.

Rețea de canalizare - extindere (L = 10.971 ni)

1.

Str. Adj ud

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

2.

Str Ancorei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

3.

Str Arțarului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

4.

Str.Bobalna

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

5.

Str.Bujorului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

6.

Str. Garoafelor

H.G.R.

363/2002

X

X

Anexa nr.2

7.

Str.Comunarzi

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

8.

Str.Decebal

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

9.

Str.Dudului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

10.

Str.Emil Racovita

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

11.

Str.Fagului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

12.

Str. Furnicii

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

13.

Str.Indepcndentei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

14.

Str.Industria Sârmei

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

15.

Str.Mare

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

16.

Str. Mercur

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

17.

Str.Muncii

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

18.

Str.Olimpului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

19.

Str.Paltinului

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

20.

Str.Panciu

H.C.L.M.

184/2011

X

X

21.

Piața Carpati

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

22.

Str.Poet Mihu Dragomir

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

23.

Str.Prelungirca Lanului

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

24.

Str.Scbesului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

25.

Str.Siriu

H.C.L.M.

184/2011

X

X

26.

Str.Scrgent Tataru

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

27.

Șoseaua Ramnicu Sarat

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

28.

Str.Soveja

H.C.L.M.

184/2011

X

X

29.

Str.Stefan Octavian losif

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

j 30.

Str.Vadul Dunării

H.G.R.

X

X

363/2002

Anexa nr.2

31.

Str. Vadul Schelei

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

32.

Str. Vișinului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

33.

Interceptare colectoare (str. împăratul Traian, str,Belvedere, str.Dcbarcadcrului, str.Vadu Schelei, str.Vadu Rizcriei, Str.Francezatstr.Datiubiului, incinta CUP Dunarea Braila)

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

1.3.

Conducie de refulare (3.666 m)

1.

Str.Paltinului - Str. Arțarului — Str.Jderului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

X

X

2.

Str.Zimbrului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

3.

Str.Dcccbal

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

4.

Str.Indcpcndentei

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

5.

Str.Debarcaderuiui

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

6.

Str.Ramnicu Sarat

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

7.

Str.Vadul Rizerici - Str.Vadul Cavaleriei

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

8.

Str. Lanului

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

9.

Str.Inginer Anghcl Saligny - Str.Dcbarcaderului

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

1.4.

Stații de pompare ape uzate

1.

Braila Sud (existenta) - reabilitare (nu necesita spațiu suplimentar)

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

2.

Radu Negru II (existenta) - reabilitări « (nu necesita spațiu suplimentar)

HCLM

359/2018

3.

SPAU 1 (noua) - str.Paltinului S — 12,50 mp

H.C.L.M.

325/2011

Anexa

4.

SPAU 2 (noua) - Str.Zimbrului (intre str.Decebal si str.Garoafelor) S 12,50 mp

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

5.

SPAU 3 (noua) - str.Decebal (intersecție cu soseaua Baldovinesti) S = 12,50 mp

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

6.

SPAU 4 (noua) —str.Independentei (intersecție cu Bdul Dorobanților capat) S = 12,50 mp

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

7.

SPAU 5 (noua) - str. Vadul Schelei (capat de Est str.Vadul Schelei) S = 12,50 mp

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

8.

SPAU 6 (noua) - str. Debarcaderului ( capat Est str. Franceza) S - 12,50 mți

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

9.

SPAU 7 (noua) -sos.Rimnicu Sarat (intersecție cu str.Soveja) S = 12,50 mp

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

H.C.L.M.184/2011

X

X

10.

SPAU 8 (noua) -str.Debarcaderului (intre str.Danubiului

H.G.R.

X

X

si str.ImparatulTraian) S= 12,50 mp

363/2002

Anexa nr.2

11.

SPAU 9 (noua) - str.Vadul Rizcrici (intersecție cu str.Debarcaderului) S = 12,50 mp

H.G.R. 363/2002 Anexa nr.2

X

X

12.

SPAU 10 (noua) -str.Lanului (capat Nord str.I.anului) S — 12,50 mp

H.G.R.

363/2002

Anexa nr.2

X

X

1.5.

Statia de epurare Braila (introducere treapta terțiara si realizare instalație de uscare, neutralizare si valorificare termica a ■ nămolului) - existenta (nu necesita spațiu șupțițțentar

H.C.L.M.

25/2013

X

XVIOREL MARIAN DRAGOMIRDIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICA


TERMEGAN MARIUS


MODEL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAILA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI/ORASULUI/COMUNEI___________

(Strada, Număr, Adresa email, fax, altele)

Nr._________/___.___.2020

ADEVERINȚA

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului / Orașului / Comunei ________________nr.____din_________ 2020 privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza in Municipiul / Orașul / Comuna ______________, prin prezenta, se

adeverește ca :

 • 1. Terenurile înscrise in - Anexa - Hotărârii sus menționate, se afla in

proprietatea publica a Municipiului / Orașului / Comunei

administrarea Consiliului Local.

 • 2. Terenurile sunt cuprinse in Inventarul bunurilor, care alcătuiesc domeniul

public al Municipiului / Orașului / Comunei________________________atestat prin

H.G. nr.      din _____- Anexa nr._____si HCL nr._____ din

Anexa nr.

 • 3. Pentru terenurile cuprinse in Inventarul bunurilor, care alcătuiesc domeniul

public al Municipiului / Orașului / Comunei________________, puse la dispoziția

Proiectului, conform - Anexei - la Hotararea nr.____din_______2020, nu au fost

depuse cereri de retrocedare in condițiile legislației in vigoare.

 • 4. Terenurile cuprinse in Inventarul bunurilor, care alcătuiesc domeniul public

al Municipiului / Orașului / Comunei _______________, puse la dispoziția

Proiectului, conform - Anexei - la Hotararea nr.____din________2020, nu fac obiectul

niciunui litigiu cu privire Ia stabilirea sau delimitarea proprietății.

PRIMAR


SECRETAR / SECRETAR GENERAL


L*xri'ld*«rii>i<Mni« iibhim apr^ruro cu*

P* Mu*Al^hlt>'*IH

fnxq

tir.

CtL

Stnda

Urnit# mnton (in&n*ctw4nutwctla uuniuu|

Lungim rsT

proiectat

(-«•■1

Tipul da nablmntntKM

T

3

VurtuCrf-MJ'tj]

lifant

fl

Wwm

.•>

VbIJP^wIM-

■Mî

hT

IkH*

~8

I Vu ftr.«|âmi |

l’’” ’ 1C Rrafaru iWhuMii (li i IJ    |

iu

r no

‘~Nr*ja-

«

' 'făuxu 1

| 3.M lucn^rGi U-Il, . u !<r         ;

un

| no

"Ș*

djc-jJ i

CU'Xuucapn

T5

îU

Trtjl •■■’-v-rfr* tkjl't Mro

un :