Hotărârea nr. 61/2020

Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTA ARAREA KR. 61

din 14.02.2020

Privind: Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Văzând adresa nr. 37/23.01.2020 a A.D.I. „Dunărea" Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3091/03.02.2020;

Ținând cont de: »

  • - Adresa nr.946 din 16.01.2020 a Operatorului, înregistrată la asociație sub nr.24 din 16.01.2020, prin care se solicită realizarea demersurilor legale pentru adoptarea acestei hotărâri, de către Consiliul Local Municipal;

  • - Lista de Investiții Prioritare pe Sistemele de Apă Uzată care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

  • -  Avizul nr.932 din 15.01.2020 al Comisiei Tehnico-Economice a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 - Faza Studiu de Fezabilitate;

  • - Hotărârea nr.2 din 31.01.2020 a Adunării Generale a Asociației - privind avizarea Listei de Investiții Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apă și a Listei de Investiții Prioritare pe Sistemele de Apă Uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020;

- Hotărârea nr. 60 din 14.02.2020 a Consiliului Local Municipal Brăila privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 și a Indicatorilor tehnico - economici ai Proiectului - pentru UAT Municipiul Brăila;

  • - Prevederile art.9 litera c) și ale art.521 alin.(1) din Legea nr.51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art.1O alin.(1) literele a) și b), art.11 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), ale art.12 alin,(1) litera a) și ale art.15 alin.(1) litera f) din Legea nr.241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile alin. (1) punctul 4 al art. 16 - Drepturile Delegatarului, alin. (1) punctele 8 și 9 ale art. 17 - Obligațiile Delegatarului - din Capitolul III - Părțile Contractante - Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea - din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art.17 alin. (2) lit.b) punctul 3 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

în conformitate cu prevederile art.129   alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(4)

literele e), f) și g) și alin.(7) litera n), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.139 alin. (1) și (3) litera d), coroborate cu art.196 alin.(1) litera a) și art.197 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFtASTE:

Art.1 Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apă care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 - Anexa nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Lista de Investiții Prioritare pe Sistemele de Apă Uzată care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020 - Anexa nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre, va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire, prin grija Primarului Municipiului Brăila.

(2) Prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila, prezenta hotărâre, cu anexele nr.1 și nr.2 - părți integrante, va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, în 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar, va fi pus la dispoziția Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Braila SA, ca anexă la documentația, în baza căreia se va semna Contractul de Finanțare a investițiilor din acest Proiect cu Autoritatea de

I                                                                  1

Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi „pentru", din numărul total de 27 consilieri locali municipali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută, din numărul total al consilierilor locali municipali în funcție.


PREȘEDINTE DES

PETRICĂ-C TEL POPACONTRASEMNEAZĂ SECRETARGENERAL, 'ĂGAN


ION


LISTA DE INVESTIȚII PRIORITARE PE SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020

Nr. crt.

Descriere componenta

U.M.

Cantitate propusa

Cost unitar PRETURI CONSTANTE (Euro / UM)

Cost total PRETURI CONSTANTE (Euro)

SIST

EME REGIONALE DE ALIMENTARE CU APA

1

SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BRAILA - NORD

43,371,351.51

1.1

Conducta de aductiune

m

130,294

25,509,412.09

Reabilitare conducta de aductiune - UAT Braila (STAP Chiscani-GA Braila-GA Radu Negru)

m

19,747

728.00

14,375,905.21

Conducta de aductiune Baldovinesti-Vadeni

m

12,423

54.19

673,153.57

Conducta de aductiune GA Apollo-Muchea-Latinu-Gulianca

m

42,169

81.15

3,421,890.88

Conducta de aductiune Gulianca-Cuza Vodă

m

13,333

73.49

979,836.43

Conducta de aductiune Gulianca-Olaneasca

m

2,674

47.80

127,808.85

Conducta de aductiune Muchea-Cotu Lung

m

6,652

47.94

318,916.00

Conducta de aductiune Latinu-Oancea

m

3,910

48.87

191,099.21

Reabilitate conducta de aductiune Oancea-Romanu

m

6,830

65.85

449,735.25

Conducta de aductiune GA Latinu-Latinu

m

1,165

43.69

50,899.33

Conducta de aductiune Maxineni-Corbu Nou-Corbu Vechi

m

13,387

83.20

1,113,822.05

Conducta de aductiune GA Chiscani -Chiscani

m

1,267

91.98

116,535.85

Reabilitare Conducta de aductiune Stațiune Lacul Sarat- sat Lacul Sarat

m

3,867

117.58

454,670.42

Aductiune apa bruta priza Chiscani-STAP Chiscani

m

2,870

1,127.23

3,235,139.04

1.2

Statiî de pompare

buc

9

576,678.38

Statie de pompare Chiscani

buc

1

46,432.54

46,432.54

Grup de pompe (in incinta GA Apollo)

buc

1

48,893.54

48,893.54

Statie de pompare Muchea

buc

1

28,235.38

28,235.38

Statie de pompare Latinu (doua grupuri de pompare)

buc

1

61,412.44

61,412.44

Statie de pompare Maxineni

buc

1

46,285.48

46,285.48

Statie de pompare Gulianca (doua grupuri de pompe)

buc

1

50,667.04

50,667.04

Statie de pompare Vadeni

buc

1

40,136.68

40,136.68

Statie de pompare STAP Chiscani (alimentare aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni)

buc

1

41,060.00

41,060.00

Statie de pompare apa uzata convențional curata STAP Chiscani

buc

1

213,555.28

213,555.28

1.3

Rezervoare

buc

7

755,270.26

Rezervor de inmagazinare Chiscani, V=600mc

buc

1

55,367.40

55,367.40

Rezervor de inmagazinare Vadeni, V=400mc

buc

1

45,367.40

45,367.40

Rezervor inmagazinare Muchea, V=200mc

buc

1

35,860.20

35,860.20

Rezervor inmagazinare Latinu, V~200mc

buc

1

37,107.60

37,107.60

Rezervor inmagazinare Maxineni, V=400mc

buc

1

44,460.20

44,460.20

Rezervor inmagazinare Gulianca, V= 300 mc

buc

1

42,967.40

42,967.40

Reabilitare rezervor GA Radu Negru V=20000mc (partea de construcții si inst.hidraulice)

buc

1

494,140.06

494,140.06

1.4

Stafii de clorare

buc

8

239,124.14

Statie de clorare Vadeni

buc

1

31,963.80

31,963.80

Statie de clorare Muchea

buc

1

30,264.60

30,264.60

Statie de clorare Latinu

buc

1

32,447.00

32,447.00

Statie de clorare Maxineni

buc

1

30,453.40

30,453.40

Statie de clorare Gulianca

buc

1

43,661.72

43,661.72

Statie de clorare Chiscani

buc

1

32,488.66

32,488.66

Extindere Statie de clorare Salcia Tudor

buc

1

19,540.80

19,540.80

Extindere Statie de clorare Oancea

buc

1

18,304.16

18,304.16

1.5

GA/STAP (instalații electrice, SCADA, sistem efracție si TVC, drumuri, împrejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, rețele subterane in incinta, instalații hidromecanice)

12

3,605,758.30

STAP Chiscani reabilitare

buc

1

1,437,092.91

1,437,092.91

GA Radu Negru reabilitare /extindere

buc

1

86,065.00

86,065.00

GA Braila reabilitare

buc

1

436,242.00

436,242.00

GA Latinu

buc

1

199,463.87

199,463.87

GA Maxineni

buc

1

184,703.53

184,703.53

GA Gulianca

buc

1

240,628.57

240,628.57

GA Salcia Tudor extindere

buc

1

73,102.85

73,102.85

GA Oancea extindere

buc

1

51,968.53

51,968.53

GA Apollo extindere

buc

1

196,456.14

196,456.14

GA Chiscani

buc

1

254,240.23

254,240.23

GA Muchea

buc

1

211,461.06

211,461.06

GA Vadeni

buc

1

234,333.61

234,333.61

1.6

Rețele de distribuție

m

78,732.00

11,833,081.18

Muu. Braila

Extindere rețea distribuție, inclusiv branșamente in Municipiul Braila NORD

m

1,039

177.40

184,316.76

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in Municipiul Braila NORD

m

6,648

388.10

2,580,119.22

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in Municipiul Braila SUD

m

11,815

455.08

5,376,808.73

UAT Siliștea

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Cotu Lung

m

3,805

55.25

210,225.88

UAT Maxineni

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Maxineni

m

9,685

76.90

744,734.60

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Corbu Nou

m

11,642

60.79

707,764.54

Înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Corbu Vechi

m

4,974

57.33

285,170.91

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Latinu

m

5,499

71.32

392,168.31

UAT Salcia Tudor

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Cuza Vodă

m

9,322

58.51

545,443.35

Extindere rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Cuza Vodă

m

1,251

45.72

57,198.98

Înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Olaneasca

ni

6,043

56.07

338,802.08

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Gulianca

m

7,009

58.54

410,327.82

1.7

Branșamente pentru conformare

1,970.00

852,027.16

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Lacul Sarat

buc

536

231,821.62

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Oancea

buc

214

92,559.20

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Salcia Tudor

buc

360

155,698.92

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Vadeni

buc

860

371,947.42

2

SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - CENTRU

7,940,641.36

2.1

Conducta de aductiune

m

24,605

2,759,241.69

Reabilitare conducta de aductiune Movila Miresii - Gemenele

m

10,039

81.49

818,106.97

Conducta de aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni

m

14,566

133.26

1,941,134.72

2.2

Rețele de distribuție

ni

48,131

5,181399.67

UAT Gropeni

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc Gropeni

m

13,274

121.51

1,612,963.99

Extindere rețele distribuție, inclusiv branșamente in loc. Gropeni

m

259

65.96

17,084.32

Reabilitare rețea OL Dn250 de la priza de captare STAP Gropeni la cămin intrare in loc. Gropeni

m

995

253.60

252,331.03

UAT Movila Miresii

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc Movila Miresii

m

11,266

136.31

1,535,697.34

UAT Mircea Vodă

Extindere rețea distribuție, inclusiv branșamente in Ioc Mircea Vodă

m

10,513

71.66

753.333.31

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc Mircea Vodă

m

11,824

85.42

1,009,989.68

3

SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENT - VEST

7,136,700.42

3.1

Conducta de aductiune

m

38,418

2,561,931.99

Conducta de aductiune Faurei-Jirlau

m

9,694

96.90

939,348.66

Conducta de aductiune Jirlau-Satuc-Galbenu

m

9,310

58.06

540,528.74

Conducta de aductiune Sătuc-Pintecani

m

1,819

64.70

117,688.67

Conducta de aductiune Visani-Plasoiu

m

9,954

53.80

535,500.11

Conducta de aductiune Visaru-Zamfiresti

m

7,641

56.13

428,865.81

3.2

Statii de pompare si grupuri de pompare

buc

4

346,846.45

Grup de pompe Faurei

buc

1

76,902.65

76,902.65

Statie de pompare Jirlau

buc

1

75,529.86

75,529.86

Statie de pompare Visani (doua grupuri pompare)

buc

1

97,805.47

97.805.47

Grup de pompe (in incinta GA lanca) l grup de pompare Gropeni Vest

buc

1

96,608.46

96,608.46

3.3

Rezervor de inmagaziaare

buc

2

68,500.00

Rezervor de inmagazinare Jirlau V-600mc

buc

1

35,500.00

35,500.00

Rezervor de inmagazinare Visani V=500 mc

buc

1

33,000.00

33.000.00

3.4

Statie clorare

buc

2

110,031.36

Statie de clorinare Visani

buc

1

55,015.68

55,015.68

Statie de clorinare Jirlau

buc

1

55,015.68

55,015.68

3.5

Rețele de distribuție

m

27,963

3,071,184.51

UAT Jirlau

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Jirlau

m

12,739

130.14

1,657,817.54

UAT Gaibenu

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Galbenu

m

7,967

95.35

759.631.77

i

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Drogu

m

6,295

96.98

610,500.84

UAT Faurei

Rețea apa potabila la statia de epurare Faurei

m

962

44.94

43,234.36

3.6

Branșamente pentru conformare

1,547.00

693,199.19

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in localitatea Sătuc

buc

264

118,281.12

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in localitatea Pantecani

buc

70

31,393.72

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in localitatea Zamfîresti

buc

146

65,474.18

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in localitatea Visani

buc

702

314,509.98

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in localitatea Plasoiu

buc

123

55,126.59

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in localitatea Caineni Bai

buc

242

108,413.60

3.7

GA/STAP (instalații electrice, SCAD A, sistem efracție si TVC, drumuri, împrejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, rețele subterane in incinta, instalații hidromecanice)

buc

3

285,006.92

GA Faurei extindere

1

51,513.38

GA Visani extindere

1

129,400.97

GA Jirlau extindere

1

104,092.58

4

SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-EST

6,550,764.21

4.1

Statie de pompare

buc

3

180,500.16

Statie de pompare Gropeni-Stancuta (in incinta ST AP Gropeni)

buc

1

29,060.76

29,060.76

Statie de pompare Stancuta (doua grupuri de pompare)

buc

1

58,034.40

58,034.40

Statie de pompare - grup pompare Gropeni-Ianca (in incinta Gropeni)

buc

1

93,405.00

93,405.00

4.2

Conducta de aductiune

m

42,508

3,229,773.89

Conducta de aductiune Gropeni-Tufesti-Cuza Vodă (intersecție)

m

22,511

84.96

1,912,608.22

Conducta de aductiune Cuza Vodă (intersecție) - GA Cuza Vodă

m

4,714

72.61

342,267.98

Conducta de aductiune Cuza Vodă (intersectie)-Stancuta-Bertesti

m

15,069

63.11

951,072.87

Conducta de aductiune STAP Chiscani-STAP Gropeni, pentru Tichilcsti

m

214

111.33

23,824.82

4.3

Rezervor de intnagazinare

buc

3

725,869.72

Rezervor de Înmagazinate, tampon Stancuta, V=400 mc

buc

1

45,480.80

45,480.80

Rezervor de inmagazinare in incinta STAP Gropeni, V=2500mc

buc

1

663,241.52

663,241.52

Reabilitare rezervor inmagazinare Bertestii de Jos (parte de construcții) V=200 mc

buc

1

17,147.40

17,147.40

4.4

Statie de ciorare

buc

7

196,441.68

Statie de ciorare Stancuta

buc

1

32,513.08

32,513.08

Statie de ciorare Tichii ești

buc

1

32,798.20

32,798.20

Statie de ciorare Bertestii de Jos

buc

1

35.724.60

35,724.60

Statie de ciorare Cuza Vodă 1+2

buc

2

26,688.60

53.377.20

Statie de ciorare Cuza Vodă 3

buc

1

26,688.60

26,688.60

Instalație de clorinare cu clor gazos (extindere) in STAP Gropeni (Existenta)

buc

1

15,340.00

15,340.00

4.5

GA/STAP (instalații electrice, SCADA, sistem efracție si TVC, drumuri, Împrejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, rețele subterane in incinta, instalații hidromecanice )

7

843,957.67

GA Stancuta

buc

1

203,897.50

203,897.50

GA Tichilesti (extindere)

buc

1

55,159.98

55,159.98

STAP Gropeni (extindere)

buc

1

336,953.93

336,953.93

GA Bertestii de Jos reabilitare/extindere

buc

1

50,587.23

50,587.23

GA Cuza Vodă 3

buc

1

66,201.03

66,201.03

GA Cuza Vodă 1 si 2

buc

2

65,579.00

131,158.00

4.6

Rețele de distribuție

m

3,928.00

759,643.66

UAT Tichilesti

Reabilitare rețea distribuție inclusiv branșamente in localitatea Tichilesti

m

3,928

193.39

759,643.66

4.7

Branșamente pentru conformare

1,421.00

614,577.43

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Stancuta

buc

560

242,198.32

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Cuza Vodă

buc

555

240,039.87

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Bertestii de Jos

buc

306

132,339.24

5

SISTEM REGIONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI - SUD-VEST

17,197,860.49

5.1

Conducta de aductiune

m

101,729

9,844,962.32

Conducta de aductiune Ianca-Batogu

m

19,069

142.12

2,710,172.05

Conducta de aductiune Balogu-Ciresu-Jugureanu

m

20,089

98.56

1,980,039.58

Conducta de aductiune Ciresu-Scarlatesti-Vultureni

m

4,180

81.20

339,429.02

Conducta de aductiune Batogu-Dudescu-Tataru

m

20,713

114.87

2,379,270.66

Conducta de aductiune Batogu (partea veche si noua a localității)

m

3,175

65.72

208,666.51

Conducta de aductiune Tataru-Coltea-Ciocile

m

20,321

74.52

1,514,244.07

Conducta de aductiune Dudescu-Zavoia

m

4,264

54.23

231,216.42

Conducta de aductiune Ciociie - Odaieni

m

7,591

50.47

383,153.69

Conducta de aductiune Chichinetu - Chioibasesti

rn

2,327

42.45

98,770.32

5.2

Statii de pompare si grupuri de pompare

buc

4

271,944.00

Grup de pompe (in incinta GA lanca) 1 grup de pompare Gropeni Sud-Vest

buc

1

69,405.00

69,405.00

Statie de pompare Batogu (trei grupuri de pompare )

buc

1

124,470.58

124,470.58

Statie de pompare Ciresu

buc

1

42,089.68

42,089.68

Statie de pompare Tataru

buc

1

35,978.74

35,978.74

5.3

Rezervoare

buc

3

135,164.81

Rezervor de inmagazinare Batogu, V=450mc

buc

1

51,334.17

51,334.17

Rezervor de inmagazinare Ciresu, V=400 mc

buc

1

45,707.60

45,707.60

Rezervor de inmagazinare Tataru, V=150mc

buc

1

38,123.04

38,123.04

5.4

Statii de clorare si instalații de ciorinare

buc

7

471,855.20

Statie de clorare Batogu

buc

1

46,323.80

46,323.80

Statie de clorare Ciresu

buc

1

31,019.80

31,019.80

Statie de clorare Tataru

buc

1

48,295.00

48,295.00

Extindere Statie de clorare Ulmu

buc

1

18,313.60

18,313.60

Extindere Statie de clorare Zavoia

buc

1

22,608.80

22,608.80

Extindere Statie de clorare Ciociie

buc

1

20,296.00

20,296.00

Instalație de clorinare cu clor gazos (analizoare clor) lanca

buc

1

16,992.00

16,992.00

5.5

Instalație de producere hipoclorit de sodiu LANCA

1

268,006.20

268,006.20

5.6

GA/STAP (instalații electrice, SCAD A, sistem efracție si TVC, drumuri, împrejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, rețele subterane in incinta, instalații hidromecanice )

7

1,250,547.88

GA Batogu

buc

1

326,324.82

326,324.82

GA Ciresu

buc

1

240,914.37

240,914.37

GA Tataru extindere

buc

1

273,004.37

273,004.37

GA Ulmu extindere

buc

1

72,116.23

72,116.23

GA Zavoaia extindere

buc

1

88,695.26

88,695.26

GA Ciociie extindere

buc

1

62,717.84

62,717.84

GA lanca extindere

buc

1

186,774.99

186,774.99

5.7

Rețele de distribuție

m

60,317

3,608,437.64

UAT Ciresu

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc Ciresu

m

13,326

63.27

843,129.03

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc.Vultureni

m

6,986

60.79

424,647.87

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Scarlatesîi

m

9,434

61.08

576,269.22

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Batogu (partea veche si noua a localității)

m

11,626

54.18

629,857.75

UAT Ulmu

Înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Jugureanu

m

13,533

56.31

761,984.96

UAT Ciociie

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Chioibasesti

m

3,007

74.10

222,826.08

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente iii loc. Odaieni

ni

2,405

62.25

149,722.73

5.8

Branșamente pentru conformare

3,734.00

1,614,948.64

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in Ioc. Ulmu

buc

1,325

573,054.49

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Zavoaia

buc

859

371,515.73

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Tataru

buc

719

310,966.15

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Ciociie

buc

831

359,412.27

6

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA INSULA MARE A BRĂILEI

6,476,259.76

6.1

Captare de suprafața

buc

1

202,112.84

Captare de suprafața Marasu

buc

1

202,112.84

202,112.84

6.2

Static de tratare

buc

1

1,329,821.15

Statie de tratare noua Marasu

buc

1

1,329,821.15

1,329,821.15

6.3

Rezervor de inmagazimare

buc

1

35,500.00

Rezervor de inmagazinare cu capacitatea (V=600mc)

buc

1

35,500.00

35,500.00

6.4

Statie de pompare

buc

1

55,808.70

Statie de pompare Marasu (4 grupuri de pompare)

buc

1

55,808.70

55,808.70

6.5

Aductiune

m

31,779

1,268,540.92

Conducta de aductiune ST AP Marasu - localitatea Marasu

ni

2,597

37.66

97,792.43

Conducta de aductiune STAP Marasu - localitățile Bandoiu si Tacau

m

13,527

42.03

568,525.28

Conducta de aductiune STAP Marasu - localitățile Magureni si Plopi

m

15,655

38.47

602,223.21

6.6

Rețele de distribuție

m

51,369

2,047,301.18

UAT Marasu

2,047301.18

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Marasu

m

18,971

42.74

810,808.80

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Magureni

ni

9,749

38.24

372,777.28

Înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente 1 loc. Plopi

r**.

4,181

36.11

150,980.63

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente m loc. Bandoiu

m

5,947

43.84

260,719.96

înființare rețea distribuție, inclusiv branșamente in loc. Tacau

m

12,521

36.10 '

452,014.51

6.7

HAT Frecate!

1,327,082.83

Aductiuni

m

24,894

1,327,082.83

Conducta aductiune Marasu-Salcia

m

13,300

58.53

778,413.01

Conducta aductiune Frecatei- Titcov

m

11,594

43.00

498.515.30

GA Salcia

buc

1

30,272.54

GA Titcov

buc

1

19,881.98

6.8

Branșamente pentru conformare

502.00

210,092.14

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in Ioc. Frecatei

buc

121

50,724.49

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Salcia

buc

28

11,693.08

210,092.14

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc.Agaua

buc

123

51,511.29

Procurare si montaj branșamente pentru conformare in loc. Titcov

buc

230

96,163.28

7

SISTEME INDEPENDENTE

31,520.45

UAT Victoria -Execuție foraj

buc

1

31,520.45

31,520.45

TOTAL (aductiuni + rețele distribuție)

IU

664,667

88,705,098.20

Nr.

cri.

LISTA DOTĂRILOR IN SISTEMELE DE ALIMENTARE CE APA - STUDIU DE FEZABILITATE

U.M.

Cantitate

PU

[euroj PRETURI CONSTANTE

Val. Totala

(fara TVA) PRETURI CONSTANTE

1

Stand de verificare metrologica a apometrelor (cu 10 posturi de verificare)

buc

1

88,330.00

88,330.00

2

Echipamente pentru detectarea pierderilor in rețele:

Debitmetre portabile Dn 50-Dnl000

buc

4

6,138.00

24,552.00

Debitmetre portabile Dn 25-DnlOO

buc

2

6,875.00

13,750.00

Sistem de inregistrare a zgomotelor de pierderi cu logger

buc

30

1,466.67

44,000.00

Debitmetre conducte (Dn 200 - Dn 1200)

Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 200

buc

1

2,750.00

2,750.00

Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 500

buc

1

5,940.00

5,940.00

Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 600

buc

5

5,500.00

27,500.00

Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 1000

buc

6

11,000.00

66,000.00

Debitmetru cu transmitere la distanta Dn 1200

buc

2

16,500.00

33,000.00

Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM

L._________

Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM, DN 100

buc

2

4093.00

8,186.00

Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM. DN 65

buc

1

3807.94

3,807.94

Debitmetre cu baterie externa si cartela GSM, DN 50

buc

5

3801.36

19,006.80

Locator de trasee multifrecventa pentru cabluri si conducte (georadar)

buc

1

273,900.00

273,900.00

4

Echipament pentru localizarea acustica a pierderilor

buc

1

15,400.00

15,400.00

5

Autoutilitare cu 7 locuri si platforma

buc

6

31,625.00

189,750.00

6

Motopompa 9.5 CP: Qmax = 1600 1/min / benzina

buc

9

2,145.00

19,305.00

7

Mașina de taiat asfalt/beton, P = 13 HP /benzina

buc

6

2,695.00

16,170.00

8

Generator de curent electric echipat cu motor de 420 cmc/P = 14 CP, benzina

buc

8

990.00

7,920.00

9

Ciocan rotopercutor P = 0,8 kW

buc

8

154.00

1,232.00

IO

Ciocan demolator P = 1,9 kW

buc

4

1,430.00

5,720.00

11

Electropompa submersibila 240 1/min, P = 1,1 kW

buc

9

187.00

1,683.00

12

Electropompa epuisment P = 5,5 kW, H = 20m

buc

6

2,970.00

17,820.00

13

Mini Buldoexcabator cu lama si picon

buc

4

71,500.00

286,000.00

14

Automacara 24 t

buc

1

418,000.00

418,000.00

15

Autobetorniera 2000 1

buc

1

45,650 00

45,650 00

16

Autobasculanta cu capacitatea de transport de min. 10 t

buc

1

143,000.00

143,000.00

17

DOTĂRI G1S si Modelare hidraulica

buc

455,680.10

GPS

buc

2

21.858.65

43,717.30

Scanner A0

buc

1

1,650.00

1,650.00

Upgrade licența dc baza GcoMcdia Desktop Profcssionai

buc

3

19,800.00

59,400.00

Upgrade licența Web Gis - GeoMedia WebMap

buc

1

12,100.00

12,100.00

Upgrade licența WebGis — Map2Net

buc

10

137,500.00

Upgrade licența MS SQL Server 2012 Standard Edition R2 pentru 10 useri

buc

1

Upgrade licența Windows Server Standard Edition 2008 R2 pentru 10 utilizatori

buc

1

Statie de lucru Desktop

buc

3

8,812.80

Monitor

buc

3

Multifuncțional A3

buc

3

Software antivirus

buc

3

Licența Windows 10 Professional

buc

n J

Licența Microsolt Office Business

buc

3

Soluție comunicare teren — Baza date (software)

buc

3

110,000.00

Soluție comunicare teren - Baza date (hardware)

buc

n

instruire adecvata a personalului CUP Braila pentru echipamentele noi - GIS

zile

8

, lîisatiire adecvata a personalului CUP B rai Ia pendu echipamentele noi -Modelare ' hidraulica

r

o

1

6

1

1

Software Modelare Hidraulica - licența apa

buc

1

82.500.00 i

Software Modelare Hidraulica - licența canal

buc

1

i

Soluție software interfatare baza date ciienti cu software modelare

buc

■s

3

- Soiutie software interfatare sistem SCADA cu software modelare

buc

1

1

; Servicii de garanție si suport

| Livrare, instalare .punere in iunctiune.configurarea .testare

j

TOTAL

2,234,052.84

]

i      ■ Optimizare sistem SCADA (integrarea investițiilor in sistemul SCADA central si

! monitorizarea stațiilor de ridicare a presiunii), furnizare si implementare

ans

1

268,885.52

1 2 • Software PC pentru crearea rutelor si descărcarea datelor

b’dC

2

8.297.25

16,594.50 !

j 3 i Unitate PC pentru descărcarea datelor colectate prin intermediul terminalelor portabile

buc

2

1,264.38

2.528.76

; TOTAL INVES'i’mi ESTIMATIVE IN SISTEMUL ®E ALIMENTARE CU APA : (EURO) SF

91,227,159.82

/WEX* 4^.22.

A/<?.  &7   /

LISTA DE INVESTIȚII PRIORITARE PE SISTEMELE DE APA UZATA care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020

Nr. crt.

Descriere componenta

U.M.

Cantitate propusa

Cost unitar PRETURI CONSTANTE (Euro / UM)

Cost total PRETURI CONSTANTE (Euro)

1

CLUSTER BRAILA (SEAU BRAILA)

53,948,080.18

1.1

Statie de epurare

14,643,047.62

SEAU BRAILA - Instalația de tratare, neutralizare si valorificare termica a nămolului

buc

1

10,575,612.65

10,575,612.65

SEAU BRAILA - Introducere treapta terțiara

buc

1

4,067,434.97

4,067,434.97

1.2

Colector sub presiune

ni

57,939

7,324,725.17

Colector sub presiune Șutești - Movila Miresii - Tudor Vladimirescu- Cazasu - S.E. Braila

m

50,366

116.66

5,875,519.12

SPAU-ri aferente colector Șutești - Movila Miresii - Tudor Vladimirescu- Cazasu - S.E. Braila

buc

5

208,609.05

1,043,045.27

Colector Vadeni - Baldovinesti

m

7,573

53.63

406,160.78

1.3

Statii de pompare

buc

40

4,742,370.80

SPAU (8 buc. Braila NORD, 2 buc. Braila SUD, 4 buc. Lacul Sarat, 1 buc. Vărsătură, 8 buc. Cazasu, 5 buc. Șutești, 4 buc. Movila Miresii, 7 buc. canalizare Vadeni si 1 buc. colector Vadeni-Ba Ido vine sti)

buc

40

118,559.27

4,742,370.80

1.4

Rețele de canalizare in aglomerări, inclusiv refulări, statii de pompare locale, cămine, racorduri etc.

m

152,936.00

27,155,536.59

Braila

Extindere Sistem canalizare Vărsătură

m

7,190

122.43

880,304.68

înființare Sistem canalizare Lacul Sarat

m

14,412

117.25

1,689,740.28

Extindere rețea canalizare, inclusiv refulări in Municipiul Braila NORD

in

13,435

132.62

1,781,764.48

Extindere rețea canalizare, inclusiv refulări in Municipiul Braila SUD

m

1,202

170.88

205,400.52

Reabilitare canalizare menajera Municipiul Braila NORD

m

14,724

425.16

6,260,041.56

Reabilitare canalizare menajera SPAU Municipiul Braila SUD

m

13,756

302.80

4,165,352.23

Interceptare colectoare Municipiul Braila NORD

m

3,186

135.00

430,125.65

Interceptare colectoare Municipiul Braila SUD

m

314

153.64

48,242.26

Șutești

înființare sistem de canalizare

m

19,970

122.88

2,453,983.94

Movila Miresii

Extindere rețea de canalizare

j

16,980

158.77

2,695.969.19

Reabilitare rețea de canalizare

m

1,992

177.30

353,177.30

Cazasu

înființare sistem de canalizare

m

23,313

130.43

3,040,629.55

Vadeni

înființare sistem de canalizare Vadeni

m

22,462

140.27

3,150,804.95

1.5

Gratare electrice cu autocuratire la SPAU de pe ISPA

buc

4

20,600.00

82,400.00

2

CLUSTER FAUREI (SEAU FAUREI)

7,109,554.46

2.1

Total Statii de pompare

buc

10

1,155,594.39

SPAU ( 1 buc. Perisoru, 3 buc. Plopu, 5 buc. Mircea Vodă, 1 buc. Fîlipesti)

buc

10

115,559.44

1,155,594.39

2.2

Rețele de canalizare in aglomerară, inclusiv refulări, statii de pompare locale, cămine, racorduri etc.

m

46,071

5,953,960.07

lanca

Înființare sistem de canalizare Perisoru

m

5,430

123.14

668,670.89

înființare sistem de canalizare Plopu

m

9,334

120.80

1,127,549.23

1_____________________________

Mircea Vodă

1

înființare sistem de canalizare Mircea Vodă

m

27,265

123.63

3,370,877.24

înființare sistem de canalizare Filipesti

m

4,042 :

147.74

597,171.59

SEAU Faurei (bazin omogenizare +SPAU+grup electrogen)

buc

1

189,691.12

189,691,12

**

CLUSTER JIRLAU (SEAU URLAU)

3,731,226.16

3.1

Echipamente canal vacuum Jirlan

ans

1

1,392,025.28

1,392,025.28

3.2

Extindere sistem de canalizare Jirlau

m

14,564

160.62

2,339,200.88

4

CLUSTER GROPENI (SEAU GROPENI)

8,902,721.880

4.1

Colector sub-presiune

m

_

9,293

832,725.68

Tichilesti-Gropeni-SEAU Gropeni

m

9,293

89.61

832,725.68

4.2

Statii de pompare

buc

14

1,500,571.89

SPAU (6 buc Tichilesti. 7 buc Gropeni. SPAU SE Gropeni - Dunăre 1 buc)

buc

14

107.183.71

1,500,571.89

Rețele SEAU Gropeni

_

3,0%

413,184.44

Evacuare ape uzate epurate din SEAU Gropeni in emisar

m

3,096

133.46

413,184.44

4.3

Reteîe de canalizare in aglomerări, inclusiv refulări, statii de pompare locale, cămine, racorduri etc.

m

41,307

6,156,239.87

Tichilesti

înființare sistem de canalizare Tichilesti

m

17,217

132.04

2,273,342.85

Gropeni

Extindere sistem de canalizare Gropeni

m

24,090

161.18

3,882,897.02

5

CLUSTER ÎNSURATEI (SEAU ÎNSURATEI)

11,492,750.10

5.1

Colector sub-presiune

m

39,799

3,452,968.01

Ulmu-Zavoaia-SEAU însuratei

26,005

69.32

1,802,572.06

Colector sub-presiune Baraganu-SEAU însuratei

m

13,794

119.65

1,650,395.95

5.2

Stafii de pompare

buc

16

1,552,155.40

SPAU (1 buc. Colector sub-presiune Baraganu-SEAU însuratei. 2 buc. Colector Ulmu-Zavoaia- SEAU Însuratei, 6 buc. UAT Baraganu, 4 buc. UAT însuratei, 1 buc. UAT Zavoaia, 2 buc. UAT Ulmu)

buc

16

97,009.71

1,552,155.40

5.3

Rețele de canalizare in aglomerări, inclusiv refulări, statii de pompare locale, cămine, racorduri etc.

m

75,856

6,487,626.69

Ulmu

înființare sistem de canalizare (inclusiv refulare)

m

19.032

81.54

1,551,871.87

Zavoaia

înființare sistem de canalizare (inclusiv refulare)

m

18,187

92.88

1,689,158.11

însuratei

1

Extindere sistem Canalizare (inclusiv refulare)

m

9,453

75.70

715,603.18

Baraganu

înființare sistem de canalizare (inclusiv refulare)

in

29,184

86.73

2,530,993.53

TOTAL (colectoare + rețele de canalizare)

m

440,861.00

85,184,332.78

Nr.

LISTA DOTĂRILOR IN SISTEMELE DE CANALIZARE - STUDIU FEZABILITATE

UM

Cant.

PU

Jeuro] PRETURI CONSTANTE

Val. Totala (fara TVA) PRETURI CONSTANTE

1

Statii descărcare vidanje in rețeaua de canalizare Furnizare montaj si punere in funcțiune

buc

4

60.500.00

242,000.00

2

Auto-curatitor sub presiune pentru rețelele de canalizare

buc

4

225.500.00

902,000.00

3

Utilaj întreținere sisteme de canalizare - utilaj aspirator - excavator pentru canalizare

buc

1

759,000.00

759,000.00

4

Containere V= 5.5 mc

buc

6

1.100.00

6,600.00

5

Obturatoare pneumatice pentru rețelele de canalizare

14,344.00

Dn 150-300 simplu

buc

3

330.00

990.00

Dn 150-300 cu by-pass

buc

D

660.00

1,980.00

Dn 200-400 simplu

buc

1

1

2

352.00

704.00

Dn 200-400 cu by-pass

■ buc

2

770.00

1,540.00

Dn 350-600 simplu

1 buc

2

550.00

1,100.00

Dn 350-600 cu by-pass

buc

2

1,430.00

2,860.00

buc

»

•>

. iîbiH’-hijy iîML'jit fHvbc “             pentru agenti economic;

, TOYal

22££<i4S<C>«W- .

j                                        :                                                       1

' TOTAL INVESTTTH ESTIMATIVE EM SISTEMUL DE CANALIZARE (EURO) SF

•        rtn/=-     -t, ,ih f:j.rsj/=* f=ifri,

. : - L-ii' r.'../?■./!j

t*


b'


"Ml 2


b.r;


•ir


A.


;k-L-)r.'G.‘r nenira 20 m. centru intervenții ia canalizare
DepartamiEeinitwl! Swlenuemtare Proiecte die fimveseâțji cm Fimarațare Earopeaofe Manager Proiect, ee. Andreea Scrima PODARE