Hotărârea nr. 6/2020

Preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila

ROMÂN IA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NTR.6

dJutr31.01.2020

Privind: Preluarea de către Direcția de Asistentă Socială Brăila a activităților

•                     J                                                                               J                                                                                                                                                        J

centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art.112 - 113 din Legea asistenței sociale nr.292/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MMJS nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale - Anexa nr. 1;

 • -  HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr.2;

 • -  Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Certificatului de acreditare nr.000320/14.01.2014 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

M O TARA S T E :

Art.1 Se aprobă preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activității Complexului Rezidențial “Sfanta Maria” Brăila, cu personalitate juridică, cu sediul în Jud. Brăila, Comuna Vădeni, Loc. Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.486, CIF 39003266, în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate prin cele două servicii sociale:

 • a. Căminul pentru persoane vârstnice, fără personalitate juridică, cod serviciu social 8730 CR-V-I;

 • b.  Centrul rezidențial de îngrijire și asistență, fără personalitate juridică, cod serviciu social 8790 CR-PD-I.

Art.2 Se aprobă preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activității Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sarat”, cu personalitate juridică, cu sediu în județul Brăila, Stațiunea Lacu-Sărat, Aleea Centrală nr. 1, CUI 9306241, în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate.

Art.3 Se aprobă preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activității Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, cu personalitate juridică, cu sediul principal din Brăila, Strada Caraiman, nr. 11 si punct de lucru in Strada Zambilelor, nr.1A., CUI 4205742, în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate.

Art.4 (1) Centrele rezidențiale, respectiv, Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila, Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sarat”, Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, își păstrează forma de organizare, respectiv instituții de asistență socială cu personalitate juridică.

(2) Direcția de Asistență Socială Brăila, Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila, Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sarat”, Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” sunt ordonatori terțiari de credite.

Art.5 (1) Direcția de Asistență Socială Brăila, în calitate de furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului seria AF nr.000320 din 14.04.2014, asigură îndrumarea metodologică și coordonarea activității de specialitate necesare pentru buna funcționare a centrelor rezidențiale conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Direcția de Asistență Socială Brăila, în calitate de furnizor de servicii sociale, îndeplinește următoarele atribuții:

 • a. desfășoară activități de dezvoltare, planificare, implementare și îmbunătățire permanentă a activităților aferente serviciilor sociale;

 • b. asigură un proces continuu de evaluare, certificare, monitorizare, control și analiza a modului în care serviciile sociale îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, precum și cerințele specifice de calitate, evidențiate prin standarde, criterii și indicatori;

 • c. elaborează și aplică propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării prevederilor legale privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

(3) Direcția de Asistență Socială Brăila, îndeplinește următoarele atribuții, cu privire la relația cu organele de conducere ale instituțiilor de asistență socială - directorii:

 • a. stabilește atribuțiile corespunzătoare cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate, în condițiile legii;

 • b. dă dispoziții cu caracter obligatoriu cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate, sub rezerva legalității lor;

 • c. exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate;

 • d. stabilește obiectivele de performanță individuală și criteriile de evaluare a realizării acestora cu privire la calitatea serviciilor sociale;

 • e. evaluează anual directorul centrului cu privire la calitatea serviciilor sociale.

Art.6 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Brăila conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă Organigrama si Statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila conform Anexelor nr.2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea anexa nr.3 la H.C.L.M. nr. 193/29.07.2015 și H.C.L.M. nr. 578/31.10.2019 .

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila - Căminul pentru persoane vârstnice și Centrul rezidențial de îngrijire și asistență, Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sarat”, Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, EDUARD^ HERERA PETRESCU

V..‘X        *3

;         CONTRASEMNEAZĂ

GENERAL, lONl^RĂGAN


— SECRETDIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA


Brăila, Bdul. Alexandru loan Cuza, nr. 134

Cod fiscal: 15752478

Tel. 0239 629322 / Fax 0239 614174 secretariat@dasbraila.ro / www.dasbraila.ro Operator de date cu caracter personal 18836

Anexa 1 la HCLM BRĂILA nr. 6' / 3A 6>Z.

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

AL DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA

A MUNICIPIULUI BRAILA

2020

CUPRINS

CAPITOLUL I - CONSIDERENTE GENERALE

CAPITOLUL II - ÎNFIINȚAREA SI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA

CAPITOLUL III - MISIUNE, FUNCȚII, ATRIBUȚII, PRINCIPII, STATUTUL PERSONALULUI

 • -   Funcții

 • -   Atribuții

 • -   Obligații

 • -   Principii

 • -  Statutul personalului

CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL SI FINANȚELE INSTITUȚIEI

CAPITOLUL V - STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ATRIBUȚIILE PRINCIPALE

 • -  Directorul executiv

 • -  Directorul executiv adjunct

 • -  Atribuțiile personalului cu funcție de conducere

 • -  Responsabilitățile si competentele generale ale personalului

 • -  Structura, atribuțiile si competentele specifice fiecărui compartiment/birou/serviciu

CAPITOLUL VI - COLABORĂRI CU INSTITUȚII PUBLICE SI ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

CAPITOLUL 1 - CONSIDERENTE GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament de organizare si funcționare este actul administrativ care detaliaza modul de organizare al Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Braila, Stabilește structurile de funcționare si atribuțiile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate, conform legii.

Art. 2.

 • (1)  Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Braila este structura specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale, cu personalitate juridica, infiintata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Braila, ca direcție de asistenta sociala, denumita in continuare Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Braila, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunități aflate in nevoie sociala.

 • (2) Sediul social al Direcției de Asistenta Sociala este in Municipiul Braila, B-dul Al. I. Cuza, nr. 134.

Art.3. Durata de funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Braila este nelimitata.

Art. 4. Direcția de Asistenta Sociala isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de organizare si funcționare, conform prevederilor:

 • a) Legii asistentei sociale nr. 292/2011;

 • b) Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;

 • c) Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare;

 • d) Hotărârii nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;

 • e) Hotărârii nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale;

 • f) Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • g) Ordinului nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 • h) OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. Art. 5. Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Braila dispune de cod fiscal, cont bancar propriu, de stampila si sigilii proprii.

Art. 6. Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Braila elaborează politici si strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitara in vederea prevenirii stării de nevoie a unor grupuri precum si a oricăror persoane aflate in nevoie.

Art. 7. In problemele de specialitate, Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Braila intocmeste proiecte de hotarari, insotite de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă in vederea supunerii spre aprobare autoritatii locale competente.

CAPITOLUL II - ÎNFIINȚAREA SI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA Art. 8. Direcția de Asistenta Sociala Braila este un serviciu public cu personalitate juridica, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braila, infiintat in data de 01.08.2003, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Braila nr. 125/18.07.2003.

Art. 9. Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Braila este furnizor public de servicii sociale acreditat in baza Certificatului de acreditare seria A.F. nr. 000320, prin care este autorizata sa acorde servicii sociale pe perioada nedeterminata, emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012, privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10(1) Directorul executiv asigura conducerea, coordonarea si controlul serviciilor din structura aparatului propriu al Direcției de Asistenta Sociala Braila

(2) Directorul executiv al Direcției de Asistenta Sociala coordonează asigurarea, evaluarea si monitorizarea calitatii serviciilor sociale furnizate in cadrul centrelor rezidențiale cu personalitate juridica:

 • - Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat”;

 • - Căminul pentru Persoane Vârstnice "Sfinții Apostoli Petru și Pavel”;

 • - Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila care desfășoară următoarele servicii:

Căminul Pentru Persoane Vârstnice;

Centrul Rezidențial de îngrijire si Asistenta.

Art. 11. Directorul executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila actioneaza permanent in vederea îndeplinirii la timp si in mod corespunzător a atribuțiilor ce ii revin prin legi, hotarari, ordonanțe, decrete, ordine, dispoziții si a sarcinilor ce ii sunt date prin prezentul regulament.

Art. 12. Primarul Municipiului Braila coordonează si controlează activitatea Direcției de Asistenta Sociala Braila. Acesta poate delega prin dispoziție unele atribuții, conform legii, unuia dintre viceprimari.

Art. 13. Pe toate actele emise de Direcția de Asistenta Sociala Braila se va menționa Consiliul Local al Municipiului Braila, Direcția de Asistenta Sociala Braila si sediul serviciului public de interes local, precum si informațiile de contact ale instituției.

Art. 14. Organele de conducere, coordonare si control ale Direcției de Asistenta Sociala Braila sunt:

 • a) Consiliul Local al Municipiului Braila;

 • b) Primarul Municipiului Braila;

 • c) Viceprimarul Muncipiului Braila delegat cu probleme sociale;

 • d) Directorul executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila;

 • e) Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistenta Sociala Braila

Art. 15. Consiliul Local al Municipiului Braila exercita categoriile de atribuții stabilite de Codul administrativ pentru administrația publica locala in ceea ce privește serviciul public de interes local - Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Braila, respectiv:

 • - organizarea si funcționarea serviciului public de interes local;

 • - dezvoltarea sociala a Municipiului Braila;

 • - gestionarea serviciilor furnizate către cetățenii Municipiului Braila;

 • - cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern in domeniul social.

Art. 16. Primarul Municipiului Braila si viceprimarul delegat cu probleme sociale:

 • - coordonează activitatea Direcției de Asistenta Sociala Braila;

 • - aproba sau avizeaza, după caz, referate care stau la baza proiectelor de hotarari pentru Consiliul Local al Municipiului Braila, inaintate de Direcția de Asistenta Sociala Braila;

 • - aproba concediile de odihna, ordinele de deplasare, etc. ale directorului executiv;

 • - aproba fisa de post pentru directorul executiv al Direcției de Asistenta Sociala.

CAPITOLUL III - MISIUNE, FUNCȚII, ATRIBUȚII, PRINCIPII, STATUTUL PERSONALULUI

Art. 17. Misiunea Direcției de Asistenta Sociala Braila consta in aplicarea la nivel local a politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si altor persoane, grupuri sau comunități aflate in nevoie sociala, domiciliate pe raza Municipiului Braila, prin acordarea beneficiilor sociale si furnizarea de servicii sociale care sa răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menține funcționalitatea sociala a persoanei in comunitate, urmărind prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala, creșterea calitatii vieții si promovarea incluziunii sociale a acestora.

Art. 18. Viziunea Direcției de Asistenta Sociala Braila este de a dezvolta si diversifica servicii sociale bine organizate, coordonate si planificate in funcție de nevoile sociale identificate in comunitate. Realizarea viziunii va fi posibila prin folosirea eficienta a resurselor interne existente, prin conlucrarea cu alti actori sociali si instituții publice, prin valorificarea oportunităților oferite de organizațiile neguvernamentale care activeaza in domeniul social.

Art. 19. In aplicarea politicilor sociale, Direcția de Asistenta Sociala Braila indeplineste, in principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul Municipiului Braila, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje si anchete sociale, valorificarea potențialului comunității in vederea prevenirii si depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violenta, a cazurilor de risc de excluziune sociala, etc.

In acest sens vor fi stabiliți indicatorii pentru fiecare componenta sociala, atat pentru copii, cat si pentru adulti: date demografice, situație locativa, sanatate, educație, șomaj, gradul de ocupare, categorii defavorizate, violenta domestica, infractionalitate, implicarea autoritatilor locale in ajutorarea populației, prezenta serviciilor sociale la nivelul comunităților.

Persoanele responsabile din cadrul fiecărui compartiment/birou/serviciu care vor efectua diagnoza sociala, precum si formatul si conținutul sondajului de realizare a diagnozei sociale vor fi stabilite prin dispoziție a directorului executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila.

 • b) de coordonare a masurilor de prevenire si combatere a situațiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunități. Pentru fiecare comunitate marginalizata social se va face un raport care va concluziona care este situația si care sunt masurile de prevenire care se pot lua.

 • c) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Municipal Braila. Scopul acestei strategii este de a permite persoanelor, grupurilor si colectivităților sa-si rezolve problemele care apar in cadrul procesului de adaptare la o societate in permanenta evoluție, sa identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcționare sociala si sa acționeze in vederea ameliorării condițiilor economice si sociale ale categoriilor tinta.

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenta sociala si furnizarea serviciilor sociale. Finanțarea serviciilor sociale si a beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local, bugetul de stat, din donații, sponsorizări si alte forme private de contribuții bănești, potrivit legii, etc.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane pe care le are la dispoziție.

 • f) de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor autoritati ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala din alte unitati administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum si cu persoanele beneficiare.

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

 • h) de reprezentare a unitatii administrativ-teritoriale in domeniul asistentei sociale.

Art. 20. Atribuțiile Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Braila:

 • (1) in domeniul beneficiilor de asistenta sociala:

 • a) asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenta sociala.

 • b) pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăti si inspecție sociala.

 • c) verifica indeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotarare a Consiliului Local si pregătește documentația necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala.

 • d) intocmeste    dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de

modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul local si le prezintă primarului pentru aprobare.

 • e) comunica beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile si facilitățile la care sunt indreptatiti, potrivit legii.

 • f) urmărește si răspunde de indeplinirea condițiilor legale de către titularii si persoanele indreptatite la beneficiile de asistenta sociala.

 • g) efectuează sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situații de necesitate in care se pot afla membrii comunității si propune masuri adecvate, in vederea sprijinirii acestor persoane.

 • h)  realizează activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala administrate.

 • i) elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistenta sociala.

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale in vigoare.

 • (2) in domeniul organizării, administrării si'acordării serviciilor sociale:

 • a) elaborează, in concordanta cu strategiile naționale si județene, precum si cu nevoile locale identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung, pentru o perioada de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local si răspunde de aplicarea acesteia.

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local si le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finanțare.

 • c) initiaza, coordonează si aplica masurile de prevenire si combatere a situațiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunități.

 • d) identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune sociala.

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale, după cum urmeaza:

-asigurarea calității prin activitățile de dezvoltare, planificare, implementare și îmbunătățire permanentă a activităților aferente serviciilor sociale, care presupun un proces continuu de analiză, evaluare, certificare, monitorizare și control in calitate de furnizor de servicii sociale;

 • - evaluarea calității prin analiza modului în care serviciile sociale îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, precum și cerințele specifice de calitate, evidențiate printr-un set de standarde, criterii și indicatori;

 • -  monitorizarea calității prin activități de colectare și înregistrare a datelor privind rezultatele evaluării, urmărirea acestora în scopul verificării menținerii nivelului de calitate constatat și a gradului de satisfacție a beneficiarilor, precum și pentru întreprinderea acțiunilor de îmbunătățire continuă a serviciilor sociale

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local.

 • g) colectează, prelucrează si administrează datele si informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici si privați si serviciile administrate de aceștia si le comunica serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul județului, precum si Ministerului Muncii si Justiției Sociale, la solicitarea acestuia.

 • h) monitorizează si evalueaza serviciile sociale aflate in propria administrare; reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare si control.

 • i) elaborează si implementează proiecte cu finanțare naționala si internaționala in domeniul serviciilor sociale.

 • j) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, in conformitate cu planul anual de acțiune, si asigura finantarea/cofinantarea acestora.

 • k) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populației privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile.

 • l) furnizează si administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor vârstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabila de calitatea serviciilor prestate.

 • m) incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenți personali; evalueaza si monitorizează activitatea acestora, in condițiile legii.

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, in elaborarea documentației de atribuire si in aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii.

 • o) planifica si realizează activitatile de informare, formare si îndrumare metodologica, in vederea creșterii performantei personalului care administrează si acorda servicii sociale.

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari.

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificările ulterioare.

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale in vigoare.

 • s) asigura, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreti autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

Art. 21. In vederea asigurării eficientei si transparentei in planificarea, finanțarea si acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistenta Sociala Braila are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • - activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele de cereri in format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate;

 • - informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul municipiului, acordate de furnizori publici sau privați;

 • - informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

 • b) transmiterea către serviciul public de asistenta sociala de la nivel județean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale si a planurilor anuale de acțiune, in termen de 15 zile de la data aprobării acestora.

 • c) transmiterea trimestrial, in format electronic, serviciului public de asistenta sociala de la nivel județean a datelor si informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile sociale administrate de aceștia, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare a serviciilor sociale.

 • d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor si ai furnizorilor de servicii sociale, in scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale.

 • e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția institutiilor/structurilor cu atribuții in monitorizarea si controlul respectării drepturilor omului, in monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire si combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale si, după caz, institutiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii si acordarea de sprijin in realizarea vizitelor de monitorizare, in condițiile legii.

Art. 22. In administrarea si acordarea serviciilor sociale, Direcția de Asistenta Sociala Braila realizează următoarele:

 • a) solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licența de funcționare pentru serviciile sociale ale autoritatii administrației publice locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

 • b)  primește si inregistreaza solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum si sesizările altor persoane/institutii/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate in dificultate;

 • c) evalueaza nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificării familiilor si persoanelor aflate in dificultate, precum si a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune sociala;

 • d) elaborează, in baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind masuri de asistenta sociala, respectiv serviciile recomandate si beneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza sociala la nivelul grupului si comunității si elaborează planul de servicii comunitare;

 • f) acorda servicii de asistenta comunitara, in baza masurilor de asistenta sociala incluse de Direcție in planul de acțiune;

 • g) recomanda realizarea evaluării complexe si facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acorda direct sau prin centrele proprii, serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, a standardelor minime de calitate si a standardelor de cost.

Art. 23. Serviciile sociale acordate de direcție au drept scop exclusiv prevenirea si combaterea sărăciei si a riscului de excluziune sociala si sunt adresate persoanelor si familiilor fara venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fara adapost, victimelor traficului de persoane, victimelor violentei in familie, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor vârstnice. De asemenea, Direcția acorda servicii sociale destinate protecției si promovării drepturilor copilului, cum sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum si cele menite sa ii sprijine pe aceștia in ceea ce privește creșterea si ingrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familiala, organizate in condițiile legii.

Art. 24. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, conform prevederilor Legii 292/ 2011 a asistenței sociale, sunt:

 • a)  solidaritatea sociala, potrivit careia intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protecție sociala pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, in scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit careia, in situația in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in condițiile prevăzute de lege;

 • d)  respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalității, ii sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si protecție impotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuala, potrivit careia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situației particulare de viata a fiecărui individ; acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situații de urgenta care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuala consta inclusiv in 'masuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit caruia autoritatile publice centrale si locale, instituțiile publice si private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum si membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează si mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g)  participarea beneficiarilor, potrivit careia beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activitati voluntare desfășurate in folosul persoanelor vulnerabile;

 • h)  transparenta, potrivit careia se asigura creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit careia persoanele vulnerabile beneficiază de masuri si acțiuni de protecție sociala fara restricție sau preferința fata de rasa, naționalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenența politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizata;

 • j) eficacitatea, potrivit careia utilizarea resurselor publice are in vedere indeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si obținerea celui mai bun rezultat in raport cu efectul proiectat;

 • k) eficienta, potrivit careia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu amenința drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocupării, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si creșterii calitatii vieții persoanei, si intarirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala, potrivit caruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit careia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si menținerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata;

 • p) complementaritatea si abordarea integrata, potrivit carora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității si societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic, educațional, de sanatate, cultural etc.;

 • q) concurenta si competitivitatea, potrivit carora furnizorii de servicii sociale publici si privați trebuie sa se preocupe permanent de creșterea calitatii serviciilor acordate si sa beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitățile de împlinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si acțiunile de protecție sociala;

 • s) confidențialitatea, potrivit careia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidențialității asupra datelor personale si informațiilor referitoare la viata privata si situația de dificultate in care se afla;

 • t) echitatea, potrivit careia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit careia beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in funcție de veniturile si bunurile acestora;

 • v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit caruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

Ârt. 25. (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale stabilește obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata înalta, propulsat de interesul pentru cunoaștere si inovare, orientat spre imbunatatirea continua a calitatii vieții oamenilor si a relațiilor dintre ei in armonie cu mediul natural.

 • (2) Strategia conține cel puțin următoarele informații : obiectivul general si obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități si termene de realizare, sursele de finanțare si bugetul estimat.

 • (3) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează in principal pe informații colectate de Direcție in exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, si anume :

 • - identificarea familiilor si persoanelor aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune sociala ;

 • - monitorizarea si evaluarea serviciilor sociale aflate in propria administrare ;

 • - elaborarea si implementarea proiectelor cu finanțare naționala si internaționala in domeniul serviciilor sociale.

 • (4) Documentul de fundamentare este realizat de Direcție si conține cel puțin următoarele informații :

 • a) caracteristici teritoriale ale unitatii administrativ-teritoriale ;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomica si culturala a regiunii ;

 • c) indicatori demografici cum ar fi : structura populației, după varsta, sex, ocupație, speranța de viata la naștere, speranța de viata sanatoasa la 65 de ani, soldul migratiei, etc ;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependenta sau risc social, precum si estimarea numărului de beneficiari ;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați si argumentația alegerii acestora.

Art. 26. (1) Planul anual de acțiune se elaborează inainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, in conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum si cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ-teritoriala, si cuprinde date detaliate privind numărul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare si programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației in domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat si sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe langa activitatile prevăzute la alin. (1), planificarea activitatilor de informare a publicului, precum si programul de formare si indrumare metodologica in vederea creșterii performantei personalului care administrează si acorda servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente si propuse spre a fi infiintate, resursele materiale, financiare si umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, in funcție de resursele disponibile, si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se au in vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate in administrare, inclusiv a celor ce urmeaza a fi infiintate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse in lista serviciilor sociale ce urmeaza a fi contractate si sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației in domeniul ajutorului de stat, estimat in baza standardelor de cost in vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotarare a Consiliului Local a planului anual de acțiune, Direcția il transmite spre consultare Consiliului Județean.

 • (6) In situația in care planul anual de acțiune prevede si înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea si a altor autoritati ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare si acestor autoritati.

Art. 27. In cadrul Direcției de Asistenta Sociala Braila isi desfasoara activitatea următoarele categorii de personal :

 • - funcționari publici cu raport de serviciu;

 • - personal contractual, cu contract individual de munca, din care personal contractual din aparatul de specialitate propriu si asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL SI FINANȚELE INSTITUȚIEI

Art. 28 . Patrimoniul Direcției de Asistenta Sociala Braila este format din bunuri mobile si imobile.

Art. 29. Finanțarea Direcției de Asistenta Sociala Braila se asigura din bugetul local.

Art. 30. Finanțarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local, bugetul de stat, din donații, sponsorizări si alte forme de contribuții bănești, potrivit legii.

Art. 31. Primarul Municipiului Braila este ordonatorul principal de credite si repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Braila directorului executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila, care are calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 32. Directorul executiv al instituției întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției si contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local.

CAPITOLUL V - STRUCTURA ORGANIZATORICA SI ATRIBUȚIILE PRINCIPALE

Art. 33 . Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal ale Direcției de Asistenta Sociala Braila se aproba de către Consiliul Local Municipal Braila, astfel incat funcționarea acesteia sa asigure îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin potrivit legii si ținând cont de serviciile sociale organizate in structura sau in subordinea direcției.

Art. 34. Structura organizatorica a Direcției de Asistenta Sociala

 • (1) Aparatul propriu al Direcției de Asistenta Sociala Braila este format din:

 • -  director executiv

 • -  director executiv adjunct

 • -  Birou Juridic si Contencios

 • -  Compartiment Audit

 • -  Compartiment Registratura, Relații cu Publicul si Evaluare Inițiala

 • -  Biroul Ajutoare de Urgenta

 • -  Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala

 • -   Biroul Alocații si Indemnizații Creștere Copil

 • -  Serviciul Protecția Copilului

 • -  Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidențiale

 • -  Biroul Prevenire Marginalizare Sociala, care are in subordine Unitatea de îngrijire la Domiciliu

 • -  Serviciul Evidenta Persoane cu Dizabilitati

 • -  Compartiment Achiziții Publice

 • -  Birou Resurse Umane

 • -  Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar si Administrativ, care are in subordine Compartimentul Administrativ

 • (2) Servicii sociale proprii, fara personalitate juridica:

 • -  Adăpostul de Noapte

 • -  Centrul Social Multifuncțional

 • -  Centrul Comunitar “Bunici si Nepoți”

 • -  Unitatea de îngrijire la Domiciliu

 • (3) Servicii rezidențiale, cu personalitate juridica, aflate in coordonarea Direcției de Asistenta Sociala din punct de vedere metodologic

 • - Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat”;

 • - Căminul pentru Persoane Vârstnice "Sfinții Apostoli Petru și Pavel”;

 • - Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila care desfășoară următoarele servicii:

Căminul Pentru Persoane Vârstnice;

Centrul Rezidențial de îngrijire si Asistenta.

Art. 35. (1) Conducerea Direcției de Asistenta Sociala Braila este asigurata de către directorul executiv si directorul executiv adjunct

 • (2) Funcția publica de director executiv se ocupa in condițiile legii.

 • (3) Candidatii pentru ocuparea postului de director executiv trebuie sa aiba o vechime in specialitate de cel puțin 7 ani si sa fie absolvenți de studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domenii de licența:

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte administrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate.

 • (4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv si absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administrației publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 • (5) Concursul pentru ocuparea funcției publice de director executiv se organizează de către Agenția Naționala a Funcționarilor Publici, in condițiile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare

Art. 36. (1) Directorul executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila asigura conducerea executiva a acesteia si răspunde de buna ei funcționare.

 • (2) ln indeplinirea atribuțiilor ce ii revin, Directorul executiv emite dispoziții.

 • (3)  Directorul executiv reprezintă Direcția de Asistenta Sociala Braila in relațiile cu autoritatile si instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si in justiție.

 • (4) Directorul executiv indeplineste, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) exercita atribuțiile ce revin instituției in calitate de persoana juridica;

 • b) exercita funcția de ordonator tertiar de credite;

 • c) elaborează si supune aprobării Consiliului Local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • d)  elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul

 • e) numește si eliberează din funcție personalul din cadrul instituției, potrivit legii;

 • f) elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local statul de funcții al instituției;

 • g) controlează activitatea personalului din cadrul instituției;

 • h) aplica sancțiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile legale.

 • i) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat si implementat la nivelul Direcției de Asistenta Sociala Braila;

 • j) evalueaza anual sau ori de cate ori este cazul, modul de acordare a serviciilor sociale de către conducătorii centrelor rezidențiale aflate in coordonarea metodologica si de specialitate a Direcției de Asistenta Sociale Braila.

Art. 37. Directorul executiv are calitatea de ordonator tertiar de credite si, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale are următoarele responsabilități:

 • a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;

 • b) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate;

 • c) luarea masurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea instituției pe care o conduce;

 • d) organizarea si tinerea la zi a contabilității si prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat in administrare si a execuției bugetare;

 • e) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice si a programului de investiții publice;

 • f) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • g) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

Art.38. In calitate de conducător al Direcției de Asistenta Sociala, care este furnizorul public de servicii sociale la nivel local, directorul executiv are următoarele atribuții in relația cu serviciile sociale cu personalitate juridica, coordonate metodologic de Direcția de Asistenta Sociala

 • a) Stabilește atribuțiile corespunzătoare posturilor de directori ai centrelor rezidențiale, cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate, în condițiile legii;

 • b) Emite dispoziții cu caracter obligatoriu pentru directorii centrelor rezidențiale, cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate, sub rezerva legalității lor;

 • c) Exercita controlul cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către directorii centrelor rezidențiale cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate;

 • d) Stabileste obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora cu privire la calitatea serviciilor sociale;

 • e) Evalueaza anual activitatea directorilor centrelor rezidențiale cu privire la calitatea serviciilor sociale, conform unui set de obiective si indicatori de performanta comunicați la inceputul fiecărui an.

Activitatea directorilor centrelor rezidențiale, cu privire la calitatea acestora de ordonator tertiar de credite, este evaluata anual de ordonatorul principal de credite, pe baza unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate.

 • f) Aproba prin dispoziție documentele prevăzute de Ordinul nr. 29/2019, precum si de alte prevederi legale. Principalele documente aprobate sunt:

-ghidul beneficiarului;

-modelul contractului de furnizare servicii sociale

-modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului centrului rezidențial

-modelul planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție

-modelul fisei de monitorizare servicii in cadrul centrului rezidențial

-modelul chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor centrului rezidențial

 • e) numește si eliberează din funcție personalul din cadrul instituției, potrivit legii;

 • f) elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local statul de funcții al instituției;

 • g) controlează activitatea personalului din cadrul instituției;

 • h) aplica sancțiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile legale.

 • i) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat si implementat la nivelul Direcției de Asistenta Sociala Braila;

 • j) evalueaza anual sau ori de cate ori este cazul, modul de acordare a serviciilor sociale de către conducătorii centrelor rezidențiale aflate in coordonarea metodologica si de specialitate a Direcției de Asistenta Sociale Braila.

Art. 37. Directorul executiv are calitatea de ordonator tertiar de credite si, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale are următoarele responsabilități:

 • a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;

 • b) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate;

 • c) luarea masurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea instituției pe care o conduce;

 • d) organizarea si tinerea la zi a contabilității si prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat in administrare si a execuției bugetare;

 • e) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice si a programului de investiții publice;

 • f) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • g) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

Art.38. In calitate de conducător al Direcției de Asistenta Sociala, care este furnizorul public de servicii sociale la nivel local, directorul executiv are următoarele atribuții in relația cu serviciile sociale cu personalitate juridica, coordonate metodologic de Direcția de Asistenta Sociala

 • a) Stabilește atribuțiile corespunzătoare posturilor de directori ai centrelor rezidențiale, cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate, în condițiile legii;

 • b) Emite dispoziții cu caracter obligatoriu pentru directorii centrelor rezidențiale, cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate, sub rezerva legalității lor;

 • c) Exercita controlul cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către directorii centrelor rezidențiale cu privire la calitatea serviciilor sociale acordate;

 • d) Stabileste obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora cu privire la calitatea serviciilor sociale;

 • e) .Evalueaza anual activitatea directorilor centrelor rezidențiale cu privire la calitatea serviciilor sociale, conform unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, material, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate.

 • f) Aproba prin dispoziție următoarele documente:

-materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului rezidențial

-ghidul beneficiarului;

-modelul contractului de furnizare servicii sociale

-modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului centrului rezidențial

-modelul planului individualizat de asistență și îngrijire/planului de intervenție

-modelul fisei de monitorizare servicii in cadrul centrului rezidențial

-modelul chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor centrului rezidențial

-planul de dezvoltare propriu, care cuprinde si planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant

-Carta drepturilor beneficiarilor

-Codul de etica a personalului din cadrul centrului rezidențial

 • g) Aproba prin dispoziție următoarele proceduri:

-procedura de admitere a beneficiarilor in centrul rezidențial

-procedura privind suspendarea acordării serviciilor către beneficiar

-procedura privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar

-procedura privind asistența în stare terminală sau în caz de deces a beneficiarilor centrului rezidențial

-procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor centrului rezidențial -procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență

 • h) Emite dispoziția de punere in aplicare a planului de urgenta in caz de retragere a licenței de funcționare/desființare a serviciu social.

 • i) Asigura masurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor centrului rezidențial printr-un reprezentant care respecta confidențialitatea.

 • j) Asigura desfasurarea unei politici active in comunitate, impreuna cu conducerea centrului rezidențial, în vederea implicării beneficiarilor și promovării unei imagini pozitive a acestora.

 • k) Are obligația de a elabora și de a aplica propriile proceduri în vederea evaluării interne a respectării prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor sociale aflate în administrare.

 • l) Solicita licențierea serviciilor sociale, pentru fiecare serviciu social în parte, cu cel puțin 90 de zile înainte de darea în funcțiune a serviciului social sau, după caz, de la expirarea licenței de funcționare.

 • m) Verifica propunerile privind organigrama si statul de funcții ale căminului si le supune spre aprobare consiliului local

 • n) Avizeaza statul de personal al căminului, intocmit in conformitate cu prevederile legale si fluctuației de personal, si il transmite Primăriei Municipiului Braila, in vederea aprobării acestuia.

Art39.Directorul executiv indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local.

Art.40.ln absenta directorului executiv, atribuțiile acestuia se exercita de unul dintre șefii de compartimente, desemnat prin dispoziție a directorului executiv, in condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art.41. Numirea, eliberarea din funcție si sancționarea disciplinara a directorului executiv al instituției se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile funcției publice .

Art. 42. (1) Directorul executiv adjunct coordonează si controlează activitatea următoarelor compartimente:

 • -  Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar si Administrativ

 • -  Birou Resurse Umane

 • -  Compartiment Achiziții Publice

 • (2) Directorul executiv adjunct este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila.

 • (3) Directorul executiv adjunct are următoarele atribuții principale:

 • a) fundamentează si intocmeste proiectul de buget pentru ordonatorul de credite;

 • b) răspunde de respectarea metodologiei legale de elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției de Asistenta Sociala antrenând toate serviciile si compartimentele la fundamentarea indicatorilor financiari; proiectul bugetului astfel intocmit il prezintă ordonatorului de credite;

 • c) urmărește realizarea bugetului, verifica si întocmește propunerile de rectificare a bugetului, de modificare a alocațiilor bugetare, de virări de credite, de repartizare a acestora pe trimestre;

 • d) urmărește aplicarea Hotărârilor Consiliului Local si a celorlalte acte normative privind activitatea financiar contabila;

 • e) întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate financiar contabila in vederea promovării lor in Consiliul Local;

 • f) asigura si exercita controlul financiar preventiv propriu;

 • g) asigura actualizarea, evidențierea si buna administrare a patrimoniului;

 • h) organizează activitatea de înregistrare contabila a documentelor economico - financiare si de gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor si ale Legii contabilității;

 • i) verifica in permanenta legalitatea, oportunitatea si necesitatea angajarii din bugetul de venituri si cheltuieli si sesizează de indata ce constata incalcari ale normelor legale in domeniul utilizării fondurilor bugetare;

 • j) asigura întocmirea graficului de circulație a documentelor financiar contabile in cadrul Direcției de Asistenta Sociala si respectarea acestuia;

 • k) identifica surse de finanțare nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale entitatii, participa la scrierea proiectelor si la implementarea acestora.

(4) Directorul executiv adjunct are următoarele responsabilități pentru îndeplinirea atribuțiilor sale:

 • a) răspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • b) conduce compartimentele subordonate si răspunde de organizarea si funcționarea acestora in condiții de eficienta si eficacitate;

 • c) răspunde de organizarea controlului intern managerial cu privire la activitatile specifice domeniului sau de activitate,

Art. 43. Atribuții comune ale șefilor de birouri/servicii

 • a)   conduc, organizează, coordonează, controlează si răspund de activitatea biroului/serviciului;

 • b) participa la elaborarea Regulamentului de organizare si funcționare si al Regulamentului intern al instituției;

 • c) elaborează si revizuiesc fisele posturilor pentru personalul din subordine;

 • d) stabilesc atribuțiile si obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

 • e) evalueaza, in mod obiectiv si in condițiile legii, performantele profesionale individuale ale personalului din cadrul biroului/serviciului;

 • f) exercita controlul intern/managerial, initiaza instrumente (proceduri, instrucțiuni, scheme) de lucru, identifica riscurile de neindeplinire a obiectivelor;

 • g) repartizează lucrările, ținând seama de încărcare, pregătire, competenta si îndruma personalul din subordine in soluționarea acestora;

 • h) verifica, avizeaza si răspund de realizarea corespunzătoare si la termenele stabilite a lucrărilor repartizate biroului/serviciului;

 • i) urmăresc si iau masuri pentru cunoașterea si corecta aplicare a legislației specifice domeniului de activitate al biroului/serviciului;

 • j) coordonează si gestionează resursele umane existente la nivelul biroului/serviciului, in sensul motivării acestora si a identificării nevoii de perfecționare individuala;

 • k) analizeaza si sprijină propunerile si inițiativele motivate ale personalului din subordine;

 • l) stabilesc persoanele carora li se distribuie atribuțiile de serviciu ale personalului lipsa, in funcție de competenta si pregătirea acestora, precum si perioada de delegare a acestor sarcini;

 • m) arhiveaza documentele intocmite in cadrul biroului/serviciului, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • n) asigura respectarea prevederilor din prezentul regulament, a disciplinei in munca si propun, potrivit legii, masurile ce se impun;

 • o) instruiesc personalul din subordine cu privire la colectarea selectiva a deșeurilor in cadrul instituției

In domeniul segmentului informatic:

 • a) instruiesc personalul asupra modului de intretinere a aparaturii si controlează modul in care aceste instrucțiuni sunt respectate;

 • b) asigura integritatea si confidențialitatea bazelor de date, in conformitate cu dotarea existenta;

 • c) asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si iau masurile ce se impun pentru prevenirea scurgerii de informații;

 • d) prezintă, la cererea persoanelor indreptatite, rapoarte si informări privind activitatea serviciului/biroului, in termenul si forma solicitata;

In domeniul securității si sanatatii in munca:

 • a) iau masurile necesare pentru asigurarea securității si protecția sanatatii salariatilor, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securității si sanatatii in munca;

 • b) asigura si controlează cunoașterea si aplicarea de către toti salariatii a masurilor prevăzute in planul de prevenire si de protecție stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securității si sanatatii in munca.

Ărt. 44. Responsabilitățile si competentele generale ale personalului:

 • a) asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetățenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizării competentelor autoritatilor si ale instituțiilor publice, in limitele atribuțiilor stabilite prin fisa postului;

 • b)  manifesta un comportament profesionist pentru asigurarea, in condițiile legii, transparentei administrative, pentru a castiga si a menține increderea publicului in integritatea, imparțialitatea si eficacitatea autoritatilor si instituțiilor publice;

 • c) sa respecte Constituția, legile tarii si sa acționeze pentru punerea in aplicare a dispozițiilor legale, in conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

 • d) se conformează dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorata naturii funcțiilor deținute;

 • e) apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau instituției publice in care isi desfasoara activitatea si se abțin de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

 • f) pastreaza datele stocate in sistem electronic, la sediul instituției. Ștergerea intenționata a acestora duce la sancționarea administrativa sau penala;

 • g) pastreaza confidențialitatea tuturor datelor si informațiilor privitoare la beneficiari si asupra activitatii desfășurate;

 • h) oferă colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergente, nemulțumiri aparute intre aceștia solutionandu-se fara sa afecteze relația de colegialitate, evitandu-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor si gesturile inadecvate, manifestând o atitudine concilianta;

 • i) nu este permisa atingerea onoarei, reputației si demnității persoanelor din cadrul instituției, precum si a persoanelor cu care intra in legătură in exercitarea funcției, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare;

 • j) folosește timpul de lucru, precum si bunurile apartinand instituției numai pentru desfasurarea activitatilor aferente funcției deținute;

 • k) intocmete rapoarte privind activitatea pe care o desfasoara ori de cate ori acestea sunt solicitate;

 • l) cunoaște legislația in vigoare si se perfecționează continuu;

m participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea Direcției de Asistenta Sociala Braila;

n) înlocuiește orice coleg de serviciu in perioada concediilor, conform dispozițiilor conducerii instituției;

 • o) respecta norme de comportament si conduita in scopul de a ghida persoana implicata in acordarea serviciilor, in momentul in care aceasta se confrunta cu dileme practice care implica o problematica etica, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate in acordarea serviciilor sociale precum si relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare si consultanta personalului compartimentului implicat in acordarea serviciilor sociale in vederea evaluării activitatii acestora.

Art. 45. Atribuțiile specifice compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Direcției de Asistenta Sociala sunt următoarele:

(1) BIROUL JURIDIC SI CONTENCIOS indeplineste, in principal, următoarele atribuții:

 • a) asigura consultații si soluționează cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului;

 • b) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce intra in competenta DAS;

 • c) redactează si avizeaza proiecte de contracte, negociază clauzele legale contractuale, convenții si protocoale incheiate cu terte persoane fizice sau juridice;

 • d) asigura asistenta, consultanta si reprezentarea juridica a instituției;

 • e) redactează acte juridice, atesta identitatea pârtilor, consimțământul, conținutul si data actelor incheiate, care privesc Direcția de Asistenta Sociala;

 • f) avizeaza si contrasemnează actele cu caracter juridic; avizul pozitiv sau negativ, precum si semnătură se aplica numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul vizat sau semnat;

 • g) avizeaza pentru legalitate actele prin parafare si semnare;

 • h) verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare -decizii/dispoziții;

 • i) semnează la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la DAS;

 • j)  acorda asistenta juridica gratuita tuturor categoriilor de persoane protejate, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • k) intocmeste răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese si sesizări înregistrate in cadrul DAS si atribuite spre soluționare;

 • l) respecta termenele legale de soluționare a lucrărilor atribuite;

 • m) aduce la cunoștința conducerii si structurilor din cadrul DAS aparițiile si modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituției;

 • n) pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penala, precum si la toate autoritatile si organele administrative cu atribuții jurisdictionale;

 • o) in concluziile orale sau scrise, susține cu demnitate si competenta drepturile si interesele legitime ale DAS si respecta normele de deontologie profesionala prevăzute in legea privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si statutul acestei profesii;

 • p) tine evidenta următoarelor activitati: intrările si ieșirile de corespondenta juridica numerotate si datate; orice situație litigioasa cu care a fost sesizat; evidenta privind avizele scrise - datate si numerotate; actele juridice atestate cu privire la identitatea pârtilor, a conținutului si a datei actelor, completând registrele corespunzătoare;

 • q) formulează puncte de vedere potrivit prevederilor legale si a crezului profesional cu privire la aspectele sesizate;

 • r) studiază temeinic cauzele in care asista sau reprezintă instituția, se prezintă la termene la instanțele de judecata sau la organele de urmărire penala ori la alte instituții, manifesta conștiinciozitate si probitate profesionala, pledează cu demnitate fata de judecător si de părțile in proces, depune concluzii orale sau note de ședința ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanța de judecata dispune in acest sens;

 • s) respecta dispozițiile legale privitoare la interesele contrare in aceeași cauza sau in cauze conexe ori la conflictul de interese pe care instituția le poate avea;

 • t) respecta secretul si confidențialitatea activitatii sale, in condițiile legii, atribuție ce se extinde asupra tuturor activitatilor consilierului juridic; consilierul juridic nu poate fi obligat in nici o circumstanța si de către nici o persoana fizica sau juridica sa divulge secretul profesional;

 • u) respecta prevederile legale in vigoare cu privire la activitatea consilierului juridic, a funcționarului public;

 • v)  respecta prevederile Statutului funcționarilor publici, Codului de conduita al funcționarilor publici, Regulamentului de organizare si funcționare si Regulamentul de ordine interiora ale instituției, precum si procedurile operaționale de lucru pentru activitatile procedurabile din cadrul DAS;

 • w) indeplineste orice alte atribuții dispuse prin decizii, dispoziții, hotarari ale Consiliului Local Municipal Braila, in limitele competentelor legale atribuite si cu respectarea prevederilor legale;

 • x) utilizează sistemele informatice specifice instituției;

 • y) transmite, pe baza de borderou, documentele către secretariat in vederea comunicării către beneficiari;

 • z) răspunde de pastrarea documentelor care au legătură cu serviciul, precum si de copierea acestora fara aprobarea conducerii, in vederea folosirii lor in scopuri personale sau pentru aducerea la cunoștința terților.

(2) COMPARTIMENTUL AUDIT indeplineste in principal următoarele atribuții:

 • a) elaborează norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice Direcției de Asistenta Sociala Braila, avizate de către Biroul de Audit Public Intern organizat la nivelul Primăriei Municipiului Braila.

 • b) elaborează planul multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, planul anual de audit public intern.

 • c) efectuează activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Direcției de Asistenta Sociala Braila sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

 • d) Compartimentul de Audit Public Intern auditeaza, cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:

 • - activitatile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de către Direcția de Asistenta Sociala Braila, din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externa;

 • - plățile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

 • - alocarea creditelor bugetare;

 • - sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

 • - sistemul de luare a deciziilor;

 • - sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • - sistemele informatice;

 • - activitatile specifice asistentei sociale;

 • - realizează misiuni de consiliere menite sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorii interni sa-si asume responsabilități manageriale;

 • - efectuează activitati de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse in planul anual de audit public intern;

 • - identifica slăbiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operațiuni si propune masuri pentru diminuarea riscurilor;

 • - întocmește raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditata care va trebui sa cuprindă modul de desfășurare al auditului, constatările făcute, concluzii si recomandări.

 • - raportează directorului executiv al Direcției de Asistenta Sociala Braila si structurii de control intern abilitate iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate in realizarea misiunilor de audit public intern;

 • - tine evidentele, rapoartele de audit in termen legal si le arhiveaza conform normelor legale;

 • - asigura înregistrarea corespondentei primite si urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale si în termenele stabilite;

 • - elaborează raportul anual al actîvitatii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii si recomandări, rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate, eventualele iregularități/ prejudicii constatate in timpul actîvitatii de audit public, precum si informații privind pregătirea profesionala a auditorilor; transmite către Biroul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Braila raportul anual, până la data de 15 ianuarie a anului următor pentru anul incheiat;

 • m) îndeplinește si alte sarcini dispuse de conducerea Direcției de Asistenta Sociala Braila în legătură cu atribuțiile compartimentului de audit public intern;

(3) COMPARTIMENTUL REGISTRATURA, RELAȚII CU PUBLICUL SI EVALUARE INIȚIALA îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

 • a) primește, asigura înregistrarea corespondentei destinate instituției si o prezintă conducerii pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizeaza modul si termenul de soluționare, compartimentul sau persoana nominalizata pentru soluționare.

 • b) examinează conținutul si repartizează corespondenta adresata in orice forma, inclusiv in forma electronica, Direcției de Asistenta Sociala către compartimentele competente sa o analizeze si sa soluționeze solicitările formulate;

 • c) solicita informații de la celelalte compartimente in scopul rezolvării cererilor si sesizărilor primite, formulării si transmiterii răspunsului către petiționari, in termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002, precum si pentru a răspunde solicitărilor formulate in cadrul audientelor acordate de conducătorul instituției; in situația in care, in soluționarea petițiilor, au fost implicate celelalte compartimente, se pot solicita și copii ale răspunsurilor comunicate petentilor de către acestea;

 • d) soluționează lucrările repartizate direct, spre analiza, de către conducătorul instituției;

 • e) asigura primirea in audienta la directorul executiv al Direcției de Asistenta Sociala a tuturor persoanelor solicitante;

 • f) întocmește periodic, la solicitarea conducerii, informări privind problematica și principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului;

 • g) realizează expedierea răspunsurilor către toti petiționarii care au adresat solicitări Direcției de Asistenta Sociala;

 • h)  organizează evidenta documentelor primite, intocmite si transmise la nivelul compartimentului;

 • i) întocmește rapoarte de activitate periodice, in legătură cu activitatea compartimentului, cu date statistice ori informații necesare conducerii;

 • j) asigura comunicarea in exterior a informațiilor sau dispozițiilor date de către directorul instituției, din ordinul si numai cu acordul acestora, in scopul informării cetățenilor sau a instituțiilor interesate;

 • k) colaborează cu alte instituții publice in domeniul promovării si extinderii modalităților de comunicare interinstitutionale, prin participarea la seminarii, colocvii si alte asemenea reuniuni, in vederea consolidării si aprofundării tehnicilor de comunicare;

 • l) asigura programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petitii, cereri, sesizări sau alte solicitări de informații si/sau solicitări telefonice;

 • m) primește si inregistreaza solicitările de beneficii/servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum si sesizările altor persoane/institutii/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate in dificultate;

 • n) realizează evaluarea inițiala a solicitantilor de beneficii/servicii sociale cu ajutorul datelor si informațiilor culese despre solicitant si familie si despre situația problematica a acestora;

 • o) in urma realizării evaluării inițiale, indruma solicitantii de beneficii/servicii sociale către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

Atribuții ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare:

 • a) furnizează informații publicului in legătură cu actele normative care reglementează organizarea si funcționarea instituției, programele si strategiile proprii, lista documentelor de interes public;

 • b) asigura consultarea informațiilor de interes public la sediul instituției;

 • c) realizează evaluarea primara a solicitării, in urma careia se stabilește daca informația solicitata este o informație ce trebuie comunicata din oficiu, furnizabila la cerere sau exceptata de la liberul acces;

 • d) după primirea solicitării de informații de interes public comunica răspunsul in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • e) inregistreaza si trimite persoanei interesate răspunsul la solicitări, pe suportul solicitat, in condițiile legii;

 • f) tine evidenta răspunsurilor, întocmește, actualizeaza si asigura publicarea buletinului informativ al Direcției de Asistenta Sociala Braila, care cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;

 • g) asigura disponibilitatea in format scris (afisier, broșuri, electronic) a informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute in art. 5 din Legea nr. 544/2001;

 • h) primește si inregistreaza solicitările privind informațiile de interes public, precum si reclamatiile administrative referitoare la incalcarea accesului la informațiile de interes public.

(4) BIROUL AJUTOARE DE URGENTA îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

 • a)  inregistreaza cererile si gestionează evidenta dosarelor, electronic prin utilizarea programelor AsiSoc si CID;

 • b) asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind ajutoarele de urgenta si ajutoarele pentru încălzirea locuinței;

 • c) efectuează anchete sociale in scopul analizei'situației sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților, conform următoarelor prevederi legale: O.U.G. nr. 70/2011, HCLM nr. 375/2017 completată prin HCLM nr. 455/2017;

 • d) efectuează sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situații de necesitate in care se pot afla membrii comunității si propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

 • e) întocmește situații centralizatoare si rapoarte statistice privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței;

 • f) întocmește dispoziții de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/ încetare a ajutoarelor de urgenta acordate de la bugetul local si ajutoare pentru incalzirea locuinței, acordate de la bugetul de stat si le prezintă primarului pentru aprobare;

 • g) comunica beneficiarilor dispozițiile cu privire la ajutoarele de urgenta si ajutoare pentru incalzirea locuinței;

 • h) centralizează, gestionează, soluționează cererile privind acordarea premiului de fidelitate pentru împlinirea a cel puțin 50 de ani de căsătorie neintrerupta si organizează festivitatea de premiere;

 • i) duce la îndeplinire mandatele de executare munca in folosul comunității, in conformitate cu dispozițiile hotărârilor Consiliului Local Municipal Braila;

 • j) distribuie ajutoarele alimentare si coordonează activitatea de implementare a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;

 • k) verifica si certifica decontul transmis de către S.C. BRAICAR S.A. privind eliberarea abonamentelor cu reducere de 50% pentru donatorii de sânge cu domiciliul in municipiul Braila/care lucrează in municipiu, in vederea decontării;

 • l) coordonează, supervizează, certifica pentru realitatea si legalitatea actelor administrative întocmite de către persoanele cu atribuții din cadrul Serviciului;

 • m) verifica îndeplinirea condițiilor legale de acordare a ajutoarelor de urgenta si a ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, conform procedurilor prevăzute de lege sau prin hotarare a consiliului local, si pregătește documentația necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;

 • n) verifica si supervizează situații centralizatoare, borderouri si rapoarte statistice privind beneficiile de asistenta sociala întocmite de către persoanele cu atribuții din cadrul Serviciului;

 • o) elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistenta sociala;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale in vigoare.

 • (5) BIROUL ALOCAȚII SI INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL indeplineste, in principal, următoarele atribuții:

 • a) verifica îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala (alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului/stimulentului lunar de inserție), conform procedurilor prevăzute de lege si pregătește documentația necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;

 • b) urmărește si răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii si persoanele indreptatite la beneficiile de asistenta sociala (alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului/stimulentul lunar de inserție);

 • c) asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si a stimulentului educațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță;

 • d) intocmeste dispoziții de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/ încetare a tichetelor sociale acordate de la bugetul de stat si le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat (alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului/stimulentului lunar de inserție) se realizează colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora către agenția teritoriala pentru plăti si inspecție sociala;

 • f) monitorizează lunar, in unitățile de invatamant preșcolar, prezenta copiilor beneficiari de tichete sociale pentru grădiniță si verifica îndeplinirea condiției de frecventa regulata la grădiniță a copilului beneficiar, pentru luna anterioara, in baza situațiilor centralizatoare transmise de către grădinițe, coroborate cu rezultatele monitorizărilor;

 • g) transmite, către unitățile de invatamant preșcolar situația centralizata cu beneficiarii de tichete sociale, actualizata pentru luna anterioara;

 • h) asigura informarea beneficiarilor, precum si informarea populației privind drepturile disponibile.

 • (6) SERVICIUL EVIDENTA SI PLATA BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA indeplineste, in principal, următoarele atribuții:

 • a) asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind venitul minim garantat;

 • b) urmărește si răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele indreptatite la venit minim garantat;

 • c) efectuează anchete sociale in scopul analizei situației sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților, conform Legii nr. 416/2001 si H.G. nr. 257/2011;

 • d) efectuează sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situații de necesitate in care se pot afla membrii comunității si propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

 • e) verifica îndeplinirea condițiilor legale de acordare a venitului minim garantat, conform procedurilor prevăzute de lege si pregătește documentaaia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;

 • f) întocmește dispozițiile de acordare, neacordare, schimbare titular, modificare, reluare, suspendare sau încetare a dreptului la venit minim garantat, si le prezintă primarului pentru aprobare;

 • g) întocmește planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca si lunar lista privind beneficiarii de ajutor social care urmeaza sa efectueze acțiuni sau lucrări de interes local si le comunica unităților unde beneficiarii de ajutor social vor efectua munca in folosul comunității;

 • h) întocmește si transmite lunar Agenției Județene pentru Plăti si Inpectie Sociala in format scris si/sau electronic, borderouri, situații centralizatoare si rapoarte statistice;

 • i) asigura informarea beneficiarilor, precum si informarea populației privind drepturile disponibile.

 • j) asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind acordarea alocației pentru susținerea familiei;

 • k) efectuează anchete sociale in scopul analizei situației sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților, conform următoarelor prevederi legale: Legea nr. 277/2010 și Hotararea nr. 1294/2004;

 • l) efectuează sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situații de necesitate in care se pot afla membrii comunității si propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

 • m) intocmeste dispoziții de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/ încetare a beneficiilor de asistenta sociala, alocație pentru susținerea familiei si le prezintă primarului pentru aprobare;

 • n) efectuează anchete sociale in vederea evaluării situației socioeconomice si familiale ale persoanelor aflate in risc de marginalizare sociala care solicita serviciul social de masa la cantina sociala;

 • o) elaborează, in baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind masuri de asistenta sociala;

 • p) intocmeste proiectele de dispoziții privind acordarea, neacordarea si incetarea serviciului social de masa la cantina, precum si pentru alte situații, cum ar fi: constituirea de debite, modificări ale cuantumului contribuției suportate de către persoanele care beneficiază contracost de serviciul social de masa la cantina, etc.;

 • q) monitorizează si evalueaza serviciile sociale acordate beneficiarilor de masa la cantina de către furnizorul privat si se ocupa de întocmirea procesului verbal al acțiunii;

 • r) se ocupa de distribuirea laptelui praf pentru copiii cu varsta sub 1 an si intocmeste documentația specifica;

 • s) asigura informarea beneficiarilor, precum si informarea populației privind drepturile disponibile.

(7) SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

In domeniul serviciilor sociale:

 • a) identifica si evalueaza situațiile care impun acordarea de servicii si/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind raportul de evaluare inițiala si planul de servicii aprobat prin dispoziția primarului;

 • b) intocmeste dispoziția de aprobare a planului de servicii;

 • c) monitorizează si analizeaza situația copiilor din unitatea adminîstrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare;

 • d) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • e) asigura si urmărește aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si a comportamentului delincvent;

 • e) efectuează anchete sociale la domiciliul familiilor cu copii aflate in evidenta si se informează despre felul in care aceștia sunt îngrijiți, despre sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregătirea lor profesionala, acordând, la nevoie, îndrumările necesare, intocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii;

 • f) colaborează cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului in domeniul protecției copilului si transmite acesteia toate datele si informațiile solicitate din acest domeniu;

 • g)  colaborează cu instituțiile de invatamant in vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului in vederea luării masurilor ce se impun;

 • h) monitorizează mama si nou-nascutul aflati in situație de risc, mama minora si nou-nascutul, cel puțin un an de la externare;

 • i) intocmeste rapoartele de evaluare inițiala in vederea instituirii măsurii de plasament si le transmite Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

 • j) urmărește evoluția dezvoltării copilului si modul in care părinții acestuia isi exercita drepturile si isi îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție speciala si a fost reintegrat in familia sa întocmind rapoarte lunare pe o perioada de minim 6 luni;

 • k) monitorizează relațiile personale cu copilul pe o perioada de pana la 6 luni, in cazul in care nu se respecta programul stabilit de instanța sau convenit de părinți, la solicitarea unuia dintre părinți;

 • l) asista la preluarea si la înapoierea copilului de către părintele la care nu locuiește in mod statornic; intocmeste raportul de monitorizare al relațiilor personale si il înmânează fiecăruia dintre părinți;

 • m) monitorizează planurile de servicii post-rezidentiale pentru mama si copil;

 • n) colaborează cu organizații neguvernamentale si intocmeste planul de servicii necesar admiterii copiilor in centrele de zi;

 • o) identifica copii lipsiți in mod legal de elementele constitutive ale identității lor sau de unele dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare in vederea stabilirii identității lor in colaborare cu instituțiile competente;

 • p) propune primarului pe baza dosarului întocmit de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului stabilirea prin dispoziție a numelui si prenumelui copilului abandonat in maternitate si a cărui mama nu a putut fi identificata; pe baza dispoziției de stabilire a numelui si prenumelui copilului abandonat face declarația de înregistrare a nașterii la Biroul de Stare Civila transmițând direcției actul de înregistrare a nașterii;

 • q) realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea nașterii copilului găsit precum si a celui părăsit de părinți in alte unitati sanitare;

 • r) efectuează anchete sociale si întocmește raportul de evaluare inițiala la solicitarea Direcțiilor de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, cu privire la menținerea măsurii de protecție sociala/incetarea măsurii de protecție sociala/reintegrarea in familie a copilului;

 • s) efectuează vizita de monitorizare si intocmeste raport privitor la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor aflati in tutela. Trimestial, raportul este transmis Agenției Județene pentru Plăti si Inspecție Sociala;

 • t) inregistreaza note de informare cu privire la prestarea de către copii a activitatilor cu caracter culturar, artistic, sportive, publicitar si de modeling;

 • u) inregistreaza declarațiile părinților care pleaca la munca in străinătate si eliberează dovezi in acest sens, la cererea angajatorului;

 • v) intocmeste rapoarte de evaluare inițiala, completează fisa de riscuri si fisa de observație, după caz, si monitorizează evoluția copiilor cu părinți plecați la munca in străinătate, precum si menținerea relațiilor personale cu aceștia, întocmind, la nevoie, planul de servicii;

x) intocmeste si transmite trimestrial către DGASPC situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate, cazurile de abuz, neglijare, abandon sau rele tratamente aplicate minorilor, prestarea de către copii de activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, publicitar si de modeling, violența in familie, exploatare prin munca;

z) furnizează si administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei.

aa) intocmeste planul de servicii aprobat prin dispoziție de primar si contractul de servicii in vederea admiterii in cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea roma din cartierul Lacu Dulce;

bb) realizează prelungirea/incetarea acordării serviciilor sociale in cadrul centrului social prin întocmirea fisei de reevaluare, a dispoziției de prelungire/incetare si a actului adițional al contractului de servicii;

cc) intocmeste evaluarea inițiala, ancheta sociala, evaluarea psihologica a familiei si copilului, raportul de evaluare detaliata, planul personalizat de consiliere, dispoziția directorului Direcției de Asistenta Sociala si contractul de servicii in vederea admiterii in cadrul Centrului Comunitar „Bunici si Nepoți”;

dd) realizează prelungirea/incetarea acordării serviciilor sociale in cadrul centrului comunitar prin întocmirea raportului de reevaluare, dispoziției de prelungire/incetare si actului adițional al contractului de servicii;

In domeniul beneficiilor sociale identifica si propune primarului acordarea unor prestații financiare excepționale in situația in care familia care îngrijește copilul se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepționala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului

Grup tinta:

 • a) copii cu nevoi speciale, încadrați in grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale si intervenții medicale repetate si/sau o alimentație speciala sau care provin din familii care au in întreținere un copil aflat intr-o astfel de situație;

 • b) copii ce necesita intervenții medicale sau tratament de specialitate si/sau cu tulburări de comportament care necesita îngrijiri speciale;

 • c) copii ale căror familii trec prin situații de criza ce pot duce la separarea lor de familie si/sau din cauza insuficientei resurselor financiare nu reusesc sa le asigure o ingrijire corespunzătoare, in special satisfacerera nevoilor legate de hrana;

 • d) copii cu rezultate deosebite la invatatura (concursuri/olimpiade școlare - fazele județene sau naționale) sau in domeniul cultural sportiv si care provin din familii cu venituri reduse;

 • e) copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de susținere a acestora in programele de ingrijire si educație necesare, corespunzătoare vârstei - creșa, grădiniță cu program prelungit/saptamanal, centre de tip afterschool, etc;

 • f) copii ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate, pentru care a fost emisa sentinaa civila de delegare a autoritatii părintești, care trec prin situații de criza;

 • g) copii nou-nascuti aflati in situație de risc;

hjcopii din familii monoparentale;

 • i) copii din familii in care exista cazuri de boli cronice;

 • j) copii aflati in situații de abandon școlar;

 • k) alte situații excepționale.

 • (8) CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

 • a) previne abandonul si institutionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlara si profesionala pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii;

 • b) stabilește relații de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi;

 • c) initiaza si organizează acțiuni de informare a comunității in ceea ce privește serviciile oferite, rolul sau in comunitate, accesarea si modul de funcționare, precum si despre importanta existentei acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora.

Grup țintă: copii cu vârste intre 3-18 ani, cu precădere de etnie roma din cadrul cartierului Lacu Dulce, persoane vulnerabile economic si social:

 • a) care au performante școlare scăzute, nu beneficiază de sprijin material suficient din partea familiei pentru participarea la viața școlara, existând posibilitatea de abandon școlar;

 • b) care provin din familii cu venituri reduse sau beneficiari de venit minim garantat;

 • c) aflati in grija bunicilor, din cauza migratiei părinților in străinătate si au un deficit de afectivitate din partea familiei;

 • d) care provin din familii dezorganizate, monoparentale;

 • e) copii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie.

 • (9) CENTRUL COMUNITAR “BUNICI SI NEPOȚI” îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

 • a) sprijină si asista părinții pentru a face fata dificultăților psiho-sociale care afecteaza relațiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa si sprijină copiii atunci când apar probleme in dezvoltarea acestora, in special cei de etnie roma din zona Centrului istoric al municipiului Braila;

 • b) asigura, pe timpul zilei, o serie de activitati de consiliere si sprijin pentru părinți si copii: activitati de informare si sensibilizare privind problematica copilului si a familiei, de promovare a serviciilor oferite si stabilește relații de colaborare cu instituții, organizații si/sau alte grupuri de suport comunitar, activitati de recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viața independenta, activitati de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au in îngrijire copiii beneficiari;

 • c) sprijină si asista părinții pentru a face fața dificultăților psiho-sociale care afecteaza relațiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) sprijină si asista copiii atunci când apar probleme in dezvoltarea acestora, in special cei de etnie roma din zona centrului istoric al municipiului Braila;

 • e) informează beneficiarii, potențialii beneficiari, autoritatile publice si publicul larg despre domeniul de activitate al centrului comunitar;

 • f) promovează drepturile beneficiarilor si o imagine pozitivă a acestora, promovează drepturile omului in general, precum si previne situațiile de dificultate in care pot intra persoanele beneficiare ale serviciilor sociale.

Grup tinta copiii care:

 • a) au performante școlare scăzute, nu beneficiază de sprijin material suficient din partea familiei pentru participarea la viața școlara, existând posibilitatea de abandon școlar;

 • b) se afla in situație de excluziune sociala, sunt vulnerabili economic si social;

 • c) se afla in situație de risc a separării de familie;

 • d) provin din familii dezorganizate, monoparentale;

 • e) ai căror părinți sunt plecați la munca in străinătate;

 • f) au beneficiat de o măsură de protecție speciala si au fost reintegrați in familie.

(10) SERVICIUL EVIDENTĂ PERSOANE CU DIZABILITĂTI îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

 • a) evalueaza situația medico-socio-economica a persoanelor (adulti si copii) care doresc incadrarea sau reincadrarea intr-un grad de handicap, prin metoda anchetei sociale;

 • b) monitorizează semestrial situația copiilor incadrati in grad de handicap, in vederea evaluării procesului de abilitare-reabilitare al acestora, conform planului eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului;

 • c) primește si verifica dosarele de acordare a indemnizațiilor de insotitor persoanelor cu handicap grav;

 • d)  intocmeste referatele si dispozițiile privind acordarea, prelungirea sau incetarea indemnizației de insotitor;

 • e) actualizeaza lunar baza de date a beneficiarilor indemnizației de insotitor in conformitate cu intrările si ieșirile;

 • f) actualizeaza lunar baza de date a persoanelor cu handicap grav si accentuat beneficiare de gratuitatea transportului urban in comun, transmite baza de date către S.C. Braicar S.A. pentru întocmirea facturii fiscale in vederea decontării de către Direcție a serviciului de transport;

 • g) elaborează si fundamentează propunerea de buget pentru plata beneficiilor de asistenta sociala persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza municipiului Braila;

 • h) asigura pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreti autorizați ai limbajului mimico-gestual.

 • i) efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind îndeplinirea condițiilor de angajare de către persoana care solicita incadrarea in funcția de asistent personal, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului

personal si o comunica Biroului Resurse Umane, in vederea intocmirii contractului individual de munca;

j) acorda informare si consiliere asistenților personali, persoanelor cu handicap grav, reprezentanților legali sau familiilor acestora;

k) monitorizează activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav prin efectuarea de verificări semestriale asupra îndeplinirii atribuțiilor si obligațiilor prevăzute in fisa postului si contractul individual de munca;

 • l) intocmeste referatele de anchete sociale cu propuneri de continuare, modificare sau incetare a contractului individual de munca al asistentului personal si le comunica Biroului Resurse Umane;

m) asigura instruirea asistenților personali, conform tematicii emise de către președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilitati;

n) informează si consiliază asistenții personali, familiile persoanelor cu handicap grav cu perioada concediului de odihna, in stransa legătură cu posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro, numărul de asistenți personali instruiti si numărul de controale efectuate si problemele sesizate.

(11) ASISTENȚII PERSONALI Al PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav reprezintă o categorie distincta a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistenta Sociala Braila. Acești salariati sunt incadrati cu contract individual de munca, incheiat pe durata valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap grav al persoanei avuta in îngrijire, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Activitatea asistenților personali este monitorizata de Serviciul Evidenta Persoane cu Dizabilitati

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav au următoarele atribuții:

 • a) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în programul individual de reabilitare și integrare socială al persoanei adulte cu handicap grav;

 • b) să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea de incapacitate în care se află aceasta;

 • c) să asigure alimentația corespunzătoare, pregătirea și servirea mesei în condiții igienico-sanitare adecvate persoanei cu handicap grav,

 • d) să asigure igiena corporală a persoanei asistate, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, a lenjeriei de pat;

 • e) să asigure întreținerea corespunzătoare a igienei în spațiul de locuit;

 • f) să verifice administrarea tratamentului prescris de medici și să sesizeze semnele de agravare a bolii;

 • g) să participe activ la crearea unor condiții normale de viață persoanei asistate prin asigurarea climatului afectiv necesar;

 • h) să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din cadrul Serviciului Evidenta Persoane cu Dizabilitati, care va cuprinde date privind evoluția persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele planului de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv ale programului individual de reabilitare și integrare socială al persoanei adulte cu handicap grav. Raportul de activitate va fi adus la cunoștință persoanei cu handicap grav sub semnătura acestuia sau, după caz, a reprezentantului legal.

 • i) să comunice Direcției de Asistență Socială, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință despre orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

 • (12) SERVICIUL COORDONARE SI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE are in subordine Biroul Prevenire Marginalizare Sociala

Principalele atribuții in legătură cu coordonarea si monitorizarea centrelor rezidențiale sunt:

 • a) realizează monitorizarea modului in care căminele asigura informarea potențialilor beneficiari/reprezentantilor legali si/sau membrilor de familie cu privire la scopul sau funcțiile sale si serviciile oferite;

 • b) verifica daca materialele informative cuprind, cel puțin: o scurta descriere a centrului si a serviciilor oferite, o prezentare a spatiilor de cazare individuale si spatiile comune, numărul de locuri din centru, adaptari pentru nevoi speciale daca este cazul, alte servicii si facilitați oferite, modalitatea de incheiere a contractului de furnizare servicii si, după caz, modul de calcul a contribuției beneficiarului;

 • c) monitorizeaza   modul in care centrul facilitează accesul potențialilor

beneficiari/reprezentanti legali/conventionali/membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaște condițiile de locuit si de desfășurare a activitatilor/serviciilor, in baza unui program de vizita;

 • d) verifica daca centrul elaborează si utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusiva a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanților legali/conventionali/familiilor acestora cu privire la serviciile si facilitățile oferite;

 • e) verifica daca centrele realizează informarea continua a beneficiarilor/reprezentantilor legali/convenționali asupra activitatilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum si a oricăror aspecte considerate utile;

 • f) monitorizează modul in care centrele realizează admiterea beneficiarilor in condițiile legii;

 • g) monitorizează modul in care centrele aplica procedura proprie de admitere;

 • h) verifica modul de incheiere a contractelor de furnizare servicii sociale;

 • i) verifica daca centrele intocmesc pentru fiecare beneficiar dosarul personal si daca acesta conține, cel puțin, următoarele documente:

 • - cererea de admitere, semnata de beneficiar/reprezentant legal/conventional, in original; -decizia de admitere, aprobata sau, după caz, avizata de conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului, in original;

 • - cartea de identitate si certificatul de naștere a beneficiarului, in copie;

 • - cartea de identitate a sotului/sotiei si/sau a copilului/copiilor adulti ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supusi obligației de intretinere conform Codului civil, in copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/conventional, in copie;

 • - contractul de furnizare servicii semnat de parti, in original;

-documentele prin care se recomanda îngrijirea si asistarea beneficiarului in regim institutionalizat si/sau orice alte documente care atesta situația beneficiarului si ii conferă dreptul de a fi asistat si îngrijit intr-un centru rezidențial, in copie.

 • j) verifica modul in care centrele asigura arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor;

 • k) monitorizează modul in care centrele stabilesc si aduc la cunoștința beneficiarilor condițiile de suspendare/ încetare a acordării serviciilor sociale;

 • l) verifica daca îngrijirea si asistarea beneficiarilor in centrele rezidențiale se realizează in baza evaluării nevoilor individuale si situației personale a fiecărui beneficiar;

 • m) verifica daca centrele asigura monitorizarea situației beneficiarului si a aplicării planului individualizat de asistenta si ingrijire/planului de intervenție;

 • n) verifica daca centrele asigura pastrarea datelor personale si informațiilor cuprinse in documentele componente ale dosarelor personale si de servicii ale beneficiarilor in regim de confidențialitate, cu respectarea prevederilor legale;

 • o) masoara gradul de satisfacție a beneficiarilor centrelor prin aplicarea chestionarelor;

q) șeful Serviciului Coordonare si Monitorizare Centre Rezidențiale este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatii de monitorizare a centrelor si in acest sens asigura elaborarea Planului anual de acțiune;

r) Planificarea anuala cuprinde acțiunile de monitorizare ce se realizează pe parcursul unui an, ținând cont de standardele minime de calitate si de resursele disponibile;

s) proiectul Planului anual de acțiune este intocmit pana la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează; directorul executiv al instituției aproba proiectul planului pana la data de 20 decembrie a anului precedent;

t) Planul anual de acțiune cuprinde cel puțin următoarele: denumirea acțiunii, obiectivele generale ale monitorizării, perioada de realizare a acțiunii, numărul persoanelor implicate in monitorizare, entitatea monitorizata;

u)  Planul anual de acțiune se actualizeaza daca au loc modificări in structura proceselor/activitatilor/actiunilor derulate de către birou.

Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidențiale acorda asistenta sociala persoanelor marginalizate social, sau aflate in risc de marginalizare sociala, avand următoarele atribuții:

 • a) face propuneri pentru promovarea unor hotarari de consiliu local cu privire la problematica sociala a persoanelor aflate in situație de vulnerabilitate;

 • b) dezvolta programe de colaborare si parteneriat cu furnizorii privați de servicii sociale, in vederea sprijinirii persoanelor marginalizate social sau aflate in risc de marginalizare sociala, in procesul de acordare a serviciilor sociale pentru prevenirea agravarii situațiilor de risc in care se regăsesc acestea;

 • c) menține contactul cu reprezentanții instituțiilor de asistenta sociala si ai organizațiilor private, neguvernamentale, in sensul sprijinirii persoanelor marginalizate, persoanelor fara adapost si altor categorii vulnerabile;

 • d) Stabilește masuri si acțiuni de urgenta, in vederea reducerii efectelor de criza;

 • e) propune aprobarea, respingerea, suspendarea sau incetarea dreptului la serviciile sociale pentru persoane vârstnice cu respectarea prevederilor Legii 292/2011, Legea asistentei sociale si a Legii 17/2000, cu modificările si completările ulterioare;

 • f) realizează diagnoza sociala la nivelul grupului vulnerabil al comunității si propune masuri de imbunatatire a serviciilor sociale acordate;

 • g) utilizează si elaborează instrumente si tehnici standardizate, specifice domeniului propriu de activitate;

 • (13) BIROUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALA este in subordinea Serviciului Coordonare si Monitorizare Centre Rezidențiale , coordonează Unitatea de îngrijire la Domiciliu si răspunde de gestionarea situațiilor de dificultate si asigura intervenția in regim de urgenta in cazul persoanelor vârstnice, persoanelor adulte fara adapost, refugiatilor, repatriatilor, persoanelor neglijate sau abuzate, precum si a persoanelor marginalizate social, de pe raza municipiului Braila

Principalele atribuții:

ajinițiaza, coordonează si aplica masurile de prevenire si combatere a situațiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • b) identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune sociala;

 • c) colectează, prelucrează si administrează datele si informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici si privați si serviciile administrate de aceștia si le comunica serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul județului, precum si Ministerului Muncii si Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • d) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele

diferitelor categorii de beneficiari;              :

Atribuții privind prevenirea marginalizarii sociale a persoanelor vârstnice:

 • a) evalueaza situația persoanelor identificate pe baza grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice care necesita asistenta sociala si stabilește planul de intervenție si planul de îngrijire si asistenta in vederea menținerii autonomiei persoanei vârstnice si prevenirii agravarii situației de dependenta;

bjasigura informarea si consilierea persoanelor vârstnice, cu privire la drepturile sociale ale acestora si la serviciile sociale existente la nivelul comunității;

 • c) realizează evaluarea complexa, identifica nevoile individuale si familiale ale persoanelor vârstnice, in baza carora se elaborează planul de intervenție care va cuprinde masurile de asistenta sociala, respectiv serviciile recomandate pentru soluționarea situațiilor de nevoie sau risc social identificate, precum si beneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul.

 • d) evalueaza in baza anchetei sociale familia precum si capacitatea acesteia de a asigura condițiile necesare, de a-si asuma obligațiile de întreținere ce ii revin, conform legii, si evalueaza mediul fizic si social in care trăiește persoana vârstnica;

ejstabileste in conformitate cu rezultatele evaluării si cu consimțământul beneficiarului/familiei acestuia, serviciile de ingrijire adecvate si individualizate fiecărui caz in parte;

 • f) in urma anchetelor sociale, informează directorul instituției despre masurile de asistenta sociala, justificate de situațiile constatate si propune aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile de asistenta sociala;

 • g) întocmește proiectul actului administrativ de acordare a serviciului de ingrijire personala la domiciliu sau, după caz, de ingrijire intr-un centru rezidențial;

 • h) întocmește evidenta persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii sociale;

 • i) asigura încheierea contractelor de servicii sociale cu beneficiarii serviciului de ingrijire la domiciliu sau cu reprezentantul acestora;

 • j)  evalueaza si monitorizează îngrijitorii informali, verificând calitatea activîtatilor desfășurate de aceștia;

 • k) stabilește beneficiile de asistenta sociala ce se acorda persoanelor vârstnice care se găsesc in situații de vulnerabilitate;

Atribuții privind Adăpostul de Noapte:

 • a) stabilește masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale, a persoanelor si familiilor identificate pe baza metodologiei prevăzute de legislația n vigoare;

 • b) sprijină accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuința, la asistenta sociala si medicala, la educație si loc de munca;

 • c) sprijină de asemenea accesul persoanelor marginalizate, persoanelor fara adapost si altor categorii vulnerabile la servicii de stricta necesitate cum sunt energia electrica, apa, gaze naturale si alte asemenea;

 • d) soluționează sesizările venite din partea institutiilor/organizatiilor/terțelor persoane, cu privire la situațiile de dificultate ale persoanelor fara adapost, persoanelor vârstnice, altor categorii de persoane vulnerabile si persoane marginalizate sau aflate in risc de marginalizare sociala;

 • e) verifica permanent persoanele care sunt găzduite in Adăpostul de Noapte;

 • f) realizează evaluarea complexa, identifica nevoile individuale ale persoanelor adulte fara adapost, in baza carora se elaborează planul de intervenție care va cuprinde masurile de asistenta sociala, respectiv serviciile recomandate pentru soluționarea situațiilor de nevoie sau risc social identificate, precum si beneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul;

 • g) se ocupa de preluarea si găzduirea persoanelor străzii in perioada sezonului rece, in conformitate cu prevederile Legii 292/2011;

 • h) stabilește masuri si acțiuni de urgenta, in vederea reducerii efectelor de criza.

In ceea ce privește problematica refugiatilor, repatriatilor, persoanelor neglijate sau abuzate, Biroul Prevenire Marginalizare Sociala are următoarele atribuții:

 • a) asigura accesul cetățenilor străini, cu domiciliul sau, după caz reședința in Romania, cetățenilor străini care au dobândit statutul de refugiat sau carora li s-a acordat o alta forma de protecție prevăzută de lege, dar si apatrizilor care au domiciliul sau, după caz, reședința in Romania, la beneficiile si serviciile sociale, in conformitate cu prevederile Legii 292/2011, Legea asistentei sociale;

 • b) sprijină accesul la drepturile elementare si fundamentale pentru persoanele menționate in Legea nr. 116/2002, privind prevenirea si marginalizarea sociala;

 • c) colaborează cu organizațiile si instituțiile abilitate ale statului in vederea identificării celor mai bune soluții pentru persoanele refugiate si repatriate;

 • d) asigura respectarea drepturilor străinilor, apatrizilor si refugiatilor, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • e) informează si consiliază cetățenii străini care au dobândit statutul de refugiat sau carora li s-a acordat o alta forma de protecție prevăzută de lege, dar si apatrizilor care au domiciliul sau, după caz, reședința in Romania, cu privire la legislația romanească in domeniul asistentei sociale si modul in care pot fi sprijiniți in sensul accesării de servicii si prestații sociale;

 • f) identifica si monitorizează persoanele neglijate si/sau abuzate si evalueaza situația acestora;

 • g) informează persoanele abuzate/neglijate cu privire la prevederile legale in domeniu;

 • h) Stabilește masurile de protecție sociala, serviciile de ingrijire si drepturile la beneficii de asistenta sociala sau alte prestații de asigurări sociale, pe baza rezultatelor evaluării;

 • i) informează si consiliază persoanele aflate in situație de abuz sau neglijare, cu privire la riscurile sociale dar si cu privire la drepturile si masurile de asistenta sociala, de care pot beneficia in vederea depășirii situațiilor de dificultate;

 • j) facilitează si sprijină accesul victimelor violentei domestice la serviciile sociale existente la nivelul comunității;

m) colaborează cu organizațiile si instituțiile abilitate ale statului in vederea identificării celor mai bune soluții pentru refugiati, repatriati, persoanelor neglijate sau abuzate;

n) menține contactul cu reprezentanții instituțiilor de asistenta sociala si ai organizațiilor private, neguvernamentale, in scopul sprijinirii acestor categorii de persoane.

 • (14) ADAPOSTUL DE NOAPTE are următoarele atribuții:

 • a) se ocupa de punerea in aplicare a deciziilor de găzduire a persoanelor fara adapost;

 • b) se ocupa de intocmirea referatelor cu privire la evenimentele desfășurate in centru pe care le inainteaza Direcției de Asistenta Sociala si face propuneri cu privire la soluționarea conflictelor dintre asistați;

 • c) mediaza relațiile dintre beneficiari;

 • d) evalueaza si consiliază psihologic beneficiarii gazduiți in centrul social;

 • e) acorda asistenta medicala primara beneficiarilor din centrul social si supraveghează starea acestora de sanatate si de igiena;

 • f) indruma beneficiarii către compartimentele si serviciile de specialitate din cadrul Direcției de Asistenta Sociala pentru a beneficia de masuri de asistenta sociala;

 • g) monitorizează permanent situația beneficiarilor impreuna cu reprezentanții biroului de specialitate din cadrul Direcției de Asistenta Sociala;

 • h) răspunde de securitatea si integritatea persoanelor asistate in incinta Centrului;

 • i) asigura pastrarea si folosirea in bune condiții a inventarului si patrimoniului;

 • j) incheie cu beneficiarii contractele de furnizare a serviciilor sociale;

 • k) propune masuri de imbunatatire a calitatii serviciilor sociale acordate in centru, in conformitate cu prevederile Standardelor minime de calitate.

(15) UNITATEA DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Scopul Unitatii de ingrijire la domiciliu este furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice, la domiciliul acestora, in conformitate cu Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare si cu Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificările si completările ulterioare si a standardelor minime obligatorii.

Serviciile de îngrijire personală la domiciliu sunt destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

Beneficiarii acestui serviciu trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

 • - au implinit varsta de 65 ani

 • - nu au familie sau nu se afla in intretinerea unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

-nu au posibilitatea de a-si asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

-nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

-nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijire specializata;

-se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice.

Activitățile desfășurate in cadrul unitatii de ingrijire la domiciliu sunt in principal activitati de sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

 • a) prepararea hranei;

 • b) efectuarea de cumpărături;

 • c) activități de menaj spălătorie;

 • d) facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

 • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

 • f) acompaniere și socializare

(16) COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE îndeplinește in principal următoarele atribuții:

 • a) elaborează Programul anual de achiziții publice, pe baza necesităților si priorităților comunicate de compartimentele din cadrul instituției, pe care il prezintă spre aprobare directorului executiv al instituției;

 • b)  întocmește nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, documentațiile tehnico-economice ale obiectivului de investiții;

 • c) întocmește strategia de contractare pentru fiecare achiziție publica contractata;

 • d) asigura organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele Direcției de Asistenta Sociala, întocmește contractele de achiziție publica, actele adiționale, conform legii;

 • e) propune spre aprobare directorului executiv al Direcției de Asistenta Sociala componenta comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentației pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

 • f) asigura întocmirea documentației de elaborare si prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul Direcției de Asistenta Sociala care solicita demararea acestora;

 • g) asigura întocmirea formalităților de publicitate ( publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire);

 • h) asigura întocmirea formalităților de comunicare pentru procedurile organizate;

 • i) aplica si finalizează procedurile de atribuire;

 • j)  constituie si pastreaza dosarului achiziției publice;

 • k) asigura primirea, înregistrarea si pastrarea ofertelor la procedurile organizate;

 • l)  asigura cadrul organizatoric pentru derularea achizițiilor publice;

 • m) asigura întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achiziție publica;

 • n) asigura comunicarea către ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achiziție publica;

 • o) asigura inregistrarea contestațiilor si comunicarea acestora către comisia de analiza si soluționare a contestațiilor, ofertantii implicați in procedura;

 • p) asigura transmiterea rezultatelor analizei contestațiilor tuturor factorilor de drept;

 • q) asigura restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziții publice;

 • r) colaborează cu Biroul Juridic si Contencios la incheierea contractelor de achiziție publica cu ofertantii câștigători, ținând cont de prevederile legale valabile si urmărește executarea contractelor respective;

 • s) asigura incheierea contractelor de energie electrica, gaze, apa, telefon, alte prestări de servicii necesare bunei funcționari a activitatii instituției;

 • t) asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publica organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante si rezultatele acestora;

 • u) elaborează studiul de piața in vederea stabilirii indicatorilor de preț pentru achizițiile directe;

 • v) organizează controlul intern asupra activității de achiziții publice, in conformitate cu legislația in vigoare.

(17) BIROUL RESURSE UMANE îndeplinește, in principal, următoarele atribuții:

 • a) aplica prevederile legale privind salarizarea personalului propriu prin aplicarea legislației specifice domeniului de activitate, conform cu politica de management a resurselor umane.

 • b) întocmește baza de date privind evidenta personalului angajat (salariatii proprii, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, încheierea, modificarea si executarea contractelor de munca);

 • c) asigura întocmirea formalităților privind scoaterea la concurs a funcțiilor publice vacante și a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor in clasa, grad profesional, aprobate de către ordonatorul de credite si răspunde de organizarea in condiții optime a procedurilor specifice concursurilor - recrutarea si selecția candidatilor pentru funcții publice si contractuale;

 • d) răspunde si se asigura de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs, pe pagina de Internet a instituției, in mass-media locala si la sediul instituției, conform legii;

 • e) asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției de Asistenta Sociala. întocmește documentațiile privind intocmirea referatelor si dispozițiilor privitoare la nașterea raporturilor de serviciu pentru candidatii declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs /examen in conformitate cu prevederile legale;

 • f) întocmește si prezintă spre avizare, conform legii, Statul de personal si statul de funcții pentrul aparatul propriu;

 • g) întocmește si tine evidenta deciziilor de numire si eliberare din funcție a personalului;

 • h) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu si/sau a contractului de munca pe perioada nedeterminata si determinata pentru intreg personalul Direcției de Asistenta Sociala;

 • i) întocmește, gestionează si răspunde de dosarele profesionale ale funcționarilor publici precum si dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituției, conform prevederilor legale. Se asigura de existența la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

 • j) completează registrul general de evidenta a funcționarilor publici, a personalului contractual precum si pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • k) gestionează contractele de munca, prin intocmirea corecta si la timp a tuturor contractelor individuale de munca, conform legii. înregistrează in baza de date on line a Inspectoratului Teritorial de Munca contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuții corect si in termenul legal;

 • l) colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal care vor fi prevăzute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Direcției de Asistenta Sociala;

 • m) asigura introducerea in baza de date a concediilor de odihna ale salariatilor, in baza cererilor apobate ale acestora de către șeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia;

 • n) eliberează, vizeaza legitimații de serviciu, ecusoane, si urmărește recuperarea lor la plecarea din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a salariatului. Eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale brute, etc.;

 • o) asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru personalul din cadrul instituției. Eliberează angajatilor instituției, la îndeplinirea condițiilor legale, actele necesare depunerii documentației de pensionare la Casa Județeană de Pensii Braila;

 • p)  solicita si centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcționarilor publici si ale personalului contractual, intocmite in cadrul Direcției de Asistenta Sociala de către personalul de conducere, in condițiile legii. Pe baza Rapoartelor de evaluare intocmește Centralizatorul: „Planul de perfecționare profesionala pe anul (in curs)" Tine evidenta cursurilor de perfecționare, masterate, sau orice alte forme de perfecționare profesionala;

 • q) intocmește referate si proiecte de dispoziții ale Directorului Executiv privind sancționarea disciplinara a personalului din cadrul instituției, pe baza raportului Comisiei de disciplina;

 • r)  intocmește documentația necesara supunerii spre aprobare a Consiliului Local a organigramei, statului de funcții si regulamentului de organizare si funcționare;

 • s) asigura legătură cu Agenția Naționala a Funcționarilor Publici privind coordonarea metodologica;

 • t)  răspunde de publicitatea, implementarea, monitorizarea Codului de conduita al funcționarilor publici si al personalului contractual din cadrul instituției publice

 • u) are obligația de a păstră confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor si ale candidatilor la concursuri in vederea ocupării unui post vacant precum si confidențialitatea asupra activitatii biroului in afara celor care nu sunt in contradicție cu principiul trasparentei in administrația publica;

 • v) intocmește baza de date trimisa ca raportare către ANFP, pe problematici specifice, răspunde de corectitudinea si validitatea bazei de date trimisa către ANFP;

x) intocmește diferite evidente sau situații statistice privind salariatii, după pregătire, varsta, domiciliu, vechime in munca, salarizare, etc, la solicitarea Direcției de Statistica;

z) personalul din cadrul Biroului semnează toate actele pe care le intocmește si răspunde de corectitudinea actelor intocmite;

aa) solicita si centralizează delaratiile de avere si cele de interese ale funcționarilor publici precum si ale personalului contractual, in condițiile legii. Tine evidenta lor in format electronic; Anonimizeaza copiile declarațiilor in vederea publicării acestora, prin scanare si postare pe site-ul instituției conform termenelor, in condițiile legii, după caz; Răspunde de eliberarea dovezii de depunere a declarațiilor;

bb) comunica angajatilor sub semnătură de primire dispozițiile in original care privesc raporturile de serviciu si de munca precum si numirea in diferite comisii, in termenul legal; ahiveaza la dosarul profesional dispoziția cu semnătură de primire; răspunde de comunicarea tuturor dispozițiilor referitoare la angajați, in termenul legal;

cc) transmite ANFP actele administrative privind modificarea raporturilor de serviciu al funcționarilor publici in condițiile legii; răspunde de transmiterea către ANFP in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora;

dd) asigura formalitățile necesare intocmirii si depunerii jurământului de către funcționarii publici definitivi de execuție sau conducere; arhiveaza in dosarul profesional jurământul;

ee) personalul din cadrul Biroului răspunde de legalitatea acțiunilor intreprinse, de corectitudinea informațiilor furnizate in vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acțiuni. Isi folosesc programul de lucru, echipamentul informatic precum si cel birotic pentru realizarea atribuțiilor de serviciu;

ff) elaborează reglementari cu caracter intern - Regulamentul de Organizare si Funcționare Regulamentul Intern, Codul de conduita;

gg) asigura comunicarea dintre conducerea Instituției si salariati cu privire la drepturile salariale, la Regulamentul Intern, la dispozițiile referitoare la organizarea activităților instituției;

hh) intocmeste documentația pentru stabilirea salariilor de baza si a celorlalte drepturi salariale;

ii) intocmeste statele de plata pentru salarii, in baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihna, concediilor de boala, ore de noapte;

jj) pregătește in vederea arhivarii si preda arhivarului documentele din cadrul biroului, in condițiile legii;

Atribuții in domeniul securității si sanatatii in munca:

 • a) identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

 • b) elaborează si actualizeaza planul de prevenire si protecție;

 • c) elaborează cu avizul conducerii instituției si sprijinul conducătorilor de compartimente, instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, ținând seama de particularitățile activitatilor si ale instituției, precum si ale locurilor de muncaposturilor de lucru;

 • d) elaborează tematica instruirii introductive generale, iar impreuna cu conducătorii locurilor de munca si instructajul periodic, stabilind periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigurând informarea si instruirea salariatilor;

 • e) intocmeste impreuna cu conducătorii de compartimente, planul de acțiune in caz de pericol grav si imminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG nr. 1425/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

 • f) tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevăzute la art. 101-107 din HG nr. 1425/2006;

 • g) stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

 • h) tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

 • i) verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranța.

(18) SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, FINANCIAR SI ADMINISTRATIV îndeplinește in principal următoarele atribuții:

 • a) asigura organizarea si desfasurarea activitatii contabile in conformitate cu dispozițiile legale;

 • b) urmareste periodic realizarea in bune condiții a indicatorilor financiari aprobați prin bugetul de venituri si cheltuieli;

 • c) asigura intocmirea documentelor de planificare financiara potrivit metodologiei in vigoare, in colaborare cu șefii compartimentelor din cadrul instituției, urmărind utilizarea eficienta a mijloacelor financiare puse la dispoziție;

 • d) asigura plata integrala si la timp a drepturilor bănești ale personalului propriu si ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

 • e) raportează lunar situația privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli si a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

 • f) face propuneri de modificări de alocații bugetare pe care le inainteaza Direcției Finanțelor Publice Locale Braila;

 • g) organizează contabilitatea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare locale, prin care se asigura evidenaa plăților de casa, cat si a cheltuielilor efective pe structura clasificatiei bugetare;

 • h) răspunde de tinerea la zi a evidentelor contabile si a indicatorilor programului de cheltuieli aprobați, precum si de prezentarea la termen a situațiilor financiare trimestriale si anuale atat către ordonatorul principal cat si in sistemul Forexebug;

 • i) intocmeste documentația specifica privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ale instituției, indruma si controlează modul de punere in aplicare a acestora;

 • j) propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite, in conformitate cu dispozițiile legale si asigura contabilizarea diferentelor rezultate in urma inventarierii;

 • k) indeplineste sarcinile ce ii revin pentru pastrarea integrității patrimoniului si recuperarea operativa a prejudiciilor cauzate instituției si a altor debite;

 • l) asigura intocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative si contabile, precum si gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special in conformitate cu dispozițiile legale;

 • m) aduce la cunoștința personalului dispozițiile actelor normative din domeniul activitatii financiar-contabile;

 • n) asigura îndeplinirea sarcinilor ce intra in competenta sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si a celui ierarhic operativ-curent;

 • o) efectuează operațiunile de incasari si plăti in conformitate cu dispozițiile legale;

 • p) efectuează plăti in numerar, cârd bancar si mandat postai pentru beneficiile sociale aprobate (ajutoare financiare de urgenta, ajutoare excepționale, subvenții combustibil pentru beneficiarii VMG, indemnizații insotitori ,etc);

 • q) intocmeste documentația zilnica necesara in relația cu Trezoreria Municipiului Braila, utilizând aplicația CAB(CONTROL ANGAJAMENTE BUGETARE);

 • r) asigura intocmirea balanțelor de verificare a conturilor sintetice si analitice pe fiecare sursa de finanțare;

 • s) asigura intocmirea execuțiilor de casa ale bugetului pe fiecare sursa de finanțare si urmărirea incadrarii acestora bugetul de venituri si cheltuieli;

 • t) asigura evidențierea sintetica si analitica a obiectivelor de investiții pe surse de finanțare;

 • u) urmărește intocmirea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registrul inventar si cartea-mare, in conformitate cu prevederile legale;

 • v) asigura evidenta lunara a soldurilor conturilor de debitori, creditori si luarea masurilor in vederea lichidării lor;

x) indeplineste orice alte atribuții incredintate de conducerea instituției sau rezultate din legi si alte acte normative.

Serviciul Buget, Contabilitate Financiar si Administrativ are in subordine Compartimentul Administrativ.

(19) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV indeplineste, in principal, următoarele atribuții:

a) asigura evidenta si ia masuri pentru completarea tuturor datelor referitoare la imobilele aflate in inventarul instituției;

 • b) asigura pastrarea si conservarea patrimoniului imobiliar al instituției, prin menținerea durabilității, funcționalității si siguranței in exploatare a acestora;

 • c) asigura menținerea curățeniei in locațiile existente la sediul instituției si celelalte suprafețe aflate in administrarea instituției;

 • d) intocmeste necesarul de echipament (inclusiv de protecție) pentru personalul instituției si răspunde de distribuirea acestuia;

 • e) coordonează, indruma si controlează incadrarea in prevederile legale a modului de folosire a mijloacelor de transport din dotare, incadrarea conducătorilor auto care conduc mijloacele auto din inzestrare, in normele alocate, precum si efectuarea testării periodice in domeniu;

 • f) organizează si asigura controlul privind respectarea normelor pe linie de protecția muncii si a prevenirii si stingerii incendiilor;

 • g) executa controlul operativ curent privind asigurarea materiala, folosirea si gospodărirea judicioasa a mijloacelor materiale din dotarea instituției;

 • h) asigura efectuarea inventarierii generale si periodice a bunurilor materiale aflate in dotarea instituției, stabilirea vinovatilor pentru eventualele lipsuri constatate si luarea masurilor legale pentru recuperarea pagubelor;

 • i) răspunde de intocmirea documentelor privind scoaterea din funcțiune, transmiterea fara plata, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

 • j) intocmeste note de recepție si constatare de diferente pentru bunurile intrate in patrimoniul instituției, conform documentelor justificative prezentate;

 • k) asigura securitatea si integritatea bunurilor aflate in inventarul instituției;

 • l) tine evidenta tehnico - operativa a valorilor materiale aflate in incinta instituției, intocmind fise de magazie pe categorii de bunuri si valori de intrare;

 • m) organizează si asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de primire, depozitare,

conservare, intretinere, eliberare si folosire a obiectelor de inventar precum si a bunurilor din dotarea instituției;                                  •’

 • n) eliberează, pe baza referatelor de necesitate înregistrate si aprobate, materiale necesare desfășurării activitatii instituției, intocmind bonuri de consum pentru materialele consumabile si respectiv procese verbale de predare - primire pentru obiectele de inventar si mijloacele fixe;

 • o) verifica efectuarea serviciilor de paza la obiectivele instituției in baza contractelor încheiate;

 • p)  preia de la compartimente dosarele constituite pe baza de inventare si verifica conformitatea cu Nomenclatorul arhivistic;

 • q) asigura evidenta tuturor documentelor intrate si ieșite in/din arhiva pe baza de “Registru de evidenta a intrărilor - ieșirilor unităților arhivistice”, conform Legii nr 16/1996 a Arhivelor Naționale , cu modificările si completările ulterioare si a notei interne a Directorului Executiv privind circuitul documentelor conform cu nomenclatorul arhivistic .

CAPITOLUL VI - COLABORĂRI CU INSTITUȚII PUBLICE SI ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

Art. 46. Direcția de Asistenta Sociala Braila poate colabora in situații de interes reciproc cu servicii similare din alte unitati administrativ teritoriale, realizând inclusiv schimb de informații utile in realizarea atribuțiilor de asistenta sociala.

Art. 47. în soluționarea unor segmente din activitatea de protecție socială, precum și pentru elaborarea și implementarea în comun a unor programe și proiecte de interes în domeniu, Direcția de Asistență Socială colaborează și cooperează cu Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Municipiului Brăila, Agenția Județeană de Prestații si

Inspecție Sociala, Parchetele de pe lângă Judecătoria și Tribunalul Brăila, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Biroul de Autoritate Tutelară din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila, precum și cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale cu activități în domeniu.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Art. 48. Serviciile/birourile/compartimentele din structura direcției îndeplinesc și orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de autoritățile ierarhic superioare.

Art. 49. Serviciile/birourile/compartimentele din structura direcției asigură respectarea dreptului la imagine, intimitate, precum și confidențialitatea datelor cu privire la persoanele asistate,

Art. 50. Personalul Direcției de asistență Socială are obligația să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului Regulament. în acest scop, în termen de 30 de zile de la aprobare, prezentul Regulament va fi adus la cunoștință sub semnătura personalului din subordine.

Art. 51. în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, conducerea direcției va lua măsuri pentru actualizarea fișei postului pentru fiecare angajat, corespunzător atribuțiilor ce-i revin.

Art. 52. Ocuparea posturilor vacante din structura direcției se va face prin examen sau concurs, organizate în condițiile legii.

Art. 53. Personalului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Brăila îi sunt interzise încălcarea confidențialității, informațiile obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu și primirea de foloase necuvenite, în caz contrar urmând a fi angajată răspunderea disciplinară, materială sau, după caz penală a salariatului.

Art. 54. Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi din acte normative aprobate ulterior adoptării.

DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA MIHAELA OANCEA


Organif ma Direcției de Asistenta Sociala a mun. Br i


An^xa 2 la HCLIV1


CONSILIUL

PRIMAR

LOCAL     ’                                            ’

I
SERVICIUL COORDONARE SI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE

9 i 1 .

8

-

3            _____ _     ■

BIROUL PREVENIRE

FI

| MARGINALIZARE

1

SOCIALA

II

1

1

6

UNITATE DE ÎNGRIJIRE

-

LA DOMICILIU

1

L6DIRECTOR

EXECUTIV


| ADAPOST DE

NOAPTE

18

1

1

1

17

1

BIROUL AJUTOARE DE URGENTA


CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONALSERVICIUL

9 1

EVIDENTA

1      i

PERSOANE CU

8 f

DIZABILITATI

- i

1

ASISTENT! PERSONALI


6

! BIROUL JURIDIC

1

1 SI CONTENCIOS

S

<—■

L

-


COMPARTIMENT .

AUDIT       2


1    COMPARTIMENT

3

REGISTRATURA

-

4

RELAȚII CU PUBLICUL SI

2

EVALUARE INIȚIALA

1i> CONSILIUL^ LOCAL gL PRE3ED1NȚO>


ȘEDINȚĂ


DIRECTORTOTAL Personal: 492

Funcții publice : 81

FP Conducere : 12

FP execuție : 69

Personal contractual: 411

Personal propriu 45 Conducere :3

Execuție : 42

Asistenți personali : 360 îngrijitori la domiciliu:6


. ,*xa nr.3 la HCLM BRAILA

nr. & /    6?z

STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA

Nr. Crt

Numele, prenumele/ VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conduc ere

de execuție

1

Oancea Nicoleta Mihaela

director executiv

II

S

2

Tigaridis Rodica Maria

director executiv adjunct

II

S

BIROUL AJUTOARE DE URGENTA

3

Popa Gabriela La ura

șef birou

II

S

4

Inocentiu Anca Dorina

inspector

l

superior

S

5

Gavrila Doinita

inspector

l

superior

S

6

Mocanu Aurelian

Liviu

inspector

l

superior

S

7

Vintila Ionel

inspector

I

superior

S

8

Stoian Ionica

inspector

l

superior

s

Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala

9

Lascu Tena

șef serviciu

II

s

10

Banuta Anisoara

„ispector

i

superior

S

11

Deac Sorin

inspector

I

superior

S

12

Ion Mihaela

inspector

I

superior

S

13

Jercan Alina

inspector

I

superior

s

14

Goleanu Daniela

inspector

I

asistent

s

15

Alexandru

Anqelica

inspector

I

principal

s

16

Mocanu Tudorita

inspector

I

superior

s

BIROUL ALOCAȚII SI INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL

17

Mihai Aura Mariana

sef birou

II

s

18

Badara Sanda

inspector

I

superior

s

19

Gheorghita Nicoleta

inspector

I

asistent

s

20

Ojovan Gabriela

inspector

I

asistent

s

21

Dima Laurentiu Florentin

inspector

I

principal

s

22

vacant

inspector

I

asistent

s

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI

23

Vasile Gianinna Victoria

șef serviciu

II

s

24

Culea Rodica

referent

III

superior

s

25

Caraclinschi

Mihaela Anca

inspector

I

superior

s

26

Raileanu Ioana

Alina

inspector

I

principal

s

27

Vasilescu Cristian

inspector

I

principal

s

28

Saghazade luliana Niculina

inspector

I

superior

s

29

Candea Violeta

Elena

inspector

I

principal

s

30

Vintila Cristina

inspector

I

superior

s

31

vacant

inspector

I

superior

s

BIROU l DEVENIRE MARGINALIZARE SOCIALA

32

VACANT

sef birou

li

S

33

Vasilescu Andrea

inspector

1

superior

M

34

Barsan Corneliu

inspector

i

superior

S

35

Mocanu Voichita

inspector

1

superior

S

36

VACANT

inspector

1

asistent

S

37

VACANT

inspector

1

debutant

s

SERVICIUL EVIDENTA PERSOANE CU DIZABILITATI

38

Neacsu Florentina

șef serviciu

II

S

39

Rusu Lidia

inspector

I

superior

S

40

Blebea Ana Maria

inspector

I

superior

s

41

Bratu Steluta

inspector

I

superior

s

42

vacant

inspector

I

asistent

s

43

Cobelia Anca Luciana

inspector

I

asistent

s

44

Mihai Nuti

inspector

l

asistent

s

45

Pampu Nicoleta Daniela

inspector

I

asistent

s

46

vacant

inspector

I

superior

s

SERVICIUL COORDONARE SI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE

47

Ivanof Florin lonut

sef serviciu

II

s

48

vacant

inspector

I

asistent

s

49

Leoaca Georqiana

temporar vacant

inspector

I

principal

s

50

Rosu-Manea

Nicoleta

inspector

i

superior

s

51

Herghelegiu Liliana

inspector

I

asistent

s

52

Bunea Cristina

inspector

I

asistent

s

53

temporar vacant

inspector

I

asistent

s

54

vacant

inspector

I

superior

s

55

vacant

inspector

I

principal

s

Biroul Juridic si Contencios

56

Micu Emilia

Manuela

sef birou

II

s

57

vacant

consilier juridic

I

debutant

s

58

Gheorghe Ana Maria

consilier juridic

I

superior

s

59

Litoiu Laura

Fanica

consilier juridic

I

asistent

s

60

Ababei Elena

Daniela

consilier juridic

I

asistent

s

61

Trandafir Elena

consilier juridic

I

asistent

s

COMPARTIMENT AUDIT

62

Tudose Dorina

auditor

I

superior

s

63

vacant

auditor

I

principal

s

COMPARTIMENT REGISTRATURA RELAȚII CU PUBLICUL SI EVALUARE INIȚIALA

64

Valeu Elena

Gabriela

inspector

I

principal

s

65

Dublea Violeta

Stefania

inspector

I

asistent

s

66

Stroe Simona

Madalina

inspector de sp

II

s

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

67

Burlacu lonut

consilier achiziții publice

I

principal

s

68

Cristea Aurelian

consilier achiziții publice

I

superior

s

BIROU RESURSE UMANE

69

| vacant

r

șef birou

_

y

I s

E

_

I

70

Tutuianu Anton

Cosmin

inspector

I

asistent

S

71

Lazaroiu Andi

Valentin

inspector

I

superior

S

72

vacant

inspector

I

debutant

S

73

Leoca Virginia

inspector

I

superior

S

74

Olteanu Nina

referent

III

superior

M

SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, FINANCIAR

75

Sau Mihaela

șef serviciu

II

S

76

Oprea Monica

inspector

I

superior

S

77

Oltianu Mioara

inspector

I

superior

S

78

vacant

inspector

I

principal

S

79

Fusaru Olguta Simona

inspector

I

superior

S

80

Ghioca Ecaterina

inspector

I

superior

S

81

vacant

inspector

I

principal

S

82

Blajanu Petrica

inspector

I

principal

S

83

Nedelcu Marioara

casier

M

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

84

vacant

administrator

I

M

85

Petrea Daniela

arhivar

I

M

86

vacant

curier

l

M

87

Dumbrava Nicu

șofer

II

M

88

vacant

muncitor

II

M

89

Groparu Marin

șofer

II

M

90

Țugui Dumitra

muncitor necalificat

I

G

91

Mandroiu Jenica

inspector de specialitate

II

S

92

Dinu Maricica

muncitor necalificat

I

G

Adăpost de Noapte

93

vacant

sef centru

II

S

94

Neculache

Gabriela

administrator

I

M

95

Turcoiu Mihai

Ciprian

medic

S

96

Ștefan Alina-

Felicia

psiholog practicant

S

97

vacant

asistent social debutant

s

98

luga Ana Maria

asistent medical

PL

99

Mihai Gianina

asistent medical

PL

100

Popescu Aurelia

asistent medical

PL

101

Pavlovu Camelia

Lucica

ingrijitor

G

102

Manea Gianina

îngrijitor

G

103

Mihaila Ionica

ingrijitor

G

104

Cotiga Daniela

supraveghet or de noapte

G

105.

Spulber Elena

spalatoreas a

G

106

Bounegru

Gheorghe

supraveghet or de noapte

G

107

Bambergher Constantin-

Cristian

supraveghet or de noapte

G

108

Enache Luminița

asistent medical

PL

109

Ghinea Cristian

animator socio-educativ

M

110

vacant

supraveghet or de noapte

G

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL

111

Barbuta Ionela

Gina

sef centru

II

S

112

Botez Mihai

Laurentiu

»

administrator

I

M

113

vacant

asistent social debutant

S

114

vacant

educator

s

115

vacant

psiholog

s

116

temporar vacant

educator

s

117

vacant

asistent medical

M

118

Neculai Florica

îngrijitor

G

CENTRUL COMUNITAR BUNICI SI NEPOȚI

119

vacant

sef centru

II

S

120

Bilan Marin

administrator

I

M

121

Aloman Corina

asistent social

S

122

vacant

psiholog

S

123

Tache Claudia

Artemiza

insp sp

II

s

.124

vacant

insp sp

II

s

125

vacant

educator

s

126

Poteras Daniela

ingrijitor

g

UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

127-

132

6 posturi

ingrijitor la domiciliu

M/G

ASISTENT! PERSONALI

133-

492

360 posturi

asistent personal

M/G

" ^Ejjncția Număr posTCrrs^

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții publice de conducere

10

2

12

Nr. total de funcții publice de execuție

55

14

69


Nota:

La cele 126 posturi din cadrul instituției se adauga : 360 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav + 6 ingrijîtori la domiciliu


ECUTIV la Oancea


Nr. total de funcții contractuale de conducere

3

3

Nr. total de funcții contractuale de execuție

28

14

42

Nr. total de funcții din cadrul instituției

93

33

126ECUT1V a Oancea