Hotărârea nr. 58/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MZOT ARAZEtZE A JNTR. 58

din 31.01.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa societății Eleny S.R.L. Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2405/28.01.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 307/29.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2682/29.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ZELOTAZETASTIE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166, (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EDUARD - HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION/dRĂGAN