Hotărârea nr. 57/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -126) -Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 – C2 – U3, NCP 73689 – C2 – U1, NCP 73689 – C2 – U2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A NR. 57

din31.01.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 (fost nr.124 -126) -Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 -C2 - U3, NCP 73689 - C2 - U1, NCP 73689 - C2 - U2.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnului Stoica Adrian, împuternicit al doamnei Marcu Elena, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 2455/28.01.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 270/27.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.2318/27.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTZE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 (fost nr.124 -126) -Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689,’ NCP 73689 - C2 - U3, NCP 73689 -C2 - U1, NCP 73689 - C2 - U2.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ED0ARD - HERERA PETRESCU

L CONSILIUL y

ț LOCAL

V? 1Z ”        CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION ORĂGAN