Hotărârea nr. 56/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 ( teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării)- NCP 77977, NCP 77977 – C1 – U1, NCP 77977 – C1 – U3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A I^R. 5G

din 31.01.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 (teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării) - NCP 77977, NCP 77977 - C1 - U1, NCP 77977 - C1 - U3.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea doamnei Popa Lucia, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1888/21.01.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 208/21.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1986/22.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 (teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării)- NCP 77977, NCP 77977 - C1 - U1, NCP 77977 - C1 - U3.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, GENERAL,

ION DRĂGAN