Hotărârea nr. 55/2020

Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA JNTR. 55

din31.01.2020

Privind: Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Codului Civil, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.7/1996 - legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și H.C.L.M. Brăila nr.101/30.03.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO T A EA S T E :

Art.1 (1) Se aprobă componența Comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, după cum urmează:

a) Dl Pîrlea Cătălin Romulus

-Șef Serviciu Urmărire încasare Impozite și Executări Silite, Direcția Finanțelor Publice Locale

-Președinte;

J                                 1

b) Dl Termegan Marius

-Director Executiv Direcția Tehnică

-Membru;

c)Dna Cochino Mădălina

-Sef Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat, Direcția Achiziții Publice, Licitații si Parteneriat Public Privat j         r

-Membru;

d)Dna Anghelescu Corina

Elena

-Arhitect Sef

J

-Membru;

e)DI Jercan Marin

-Sef Serviciu Juridic Contencios, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală

1

-Membru.

(2) Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, următorii:

  • a) Dna Dima Loredana Adriana

  • b) Dna Popescu Mirela Florentina


c) Dl Bărguanu Radu


d) Dna Frunză Daniela Sorina


e) Dna Voiculeț Elena


-Șef Serviciu Contabilitate Publică,

Direcția Finanțelor Publice Locale -Președinte;

-Șef Serviciu Investiții și îndrumare

Asociații de Proprietari,

Direcția Tehnică                   -Membru;

-Șef Serviciu Cadastru și Evidență,

Gestionare si Monitorizare

I

Patrimoniu, Direcția Arhitect Șef -Membru;

-Inspector Birou Licitații, Contracte,

Parteneriat Public Privat, Direcția

Achiziții Publice, Licitații si

Parteneriat Public Privat            -Membru;

-Consilier Juridic Serviciu Juridic

Contencios,Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală        -Membru.

Art.2 (1) Se aprobă componența Comisiei de contestație a licitației pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, după cum urmează:

a) Dna Bratu Angelica


b) Dna Macedon Mihaela


c) Dna Agura Anca


d) Dna Ivanciu Diana


-Director executiv Direcția Juridic -Președinte; Contencios Administrație Publică

I

Locală

-Inspector Serviciu Buget Finanțe

Direcția Finanțelor Publice Locale -Membru;

-Inspector Serviciu Cadastru si Evidentă, Gestionare si Monitorizare Patrimoniu, Direcția Arhitect Șef -Membru; -Șef Serviciu Unitatea Municipală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităti Publice, Direcția Tehnică -Membru;

e) Dna Munteanu Mihaela - Șef Serviciu Autorizații Lucrări de Construcții, Direcția Arhitect Șef -Membru.

(2) Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de contestație a licitației pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, următorii:

  • a) Dl Surdu Marius Radu -Director executiv Direcția Achiziții

Publice, Licitații si Parteneriat

Public Privat                         -Președinte;

  • b) Dna Focea Ioana -Inspector Serviciu Contabilitate

Publică, Direcția Finanțelor

Publice Locale                    -Membru;

c) Dl Neculae Emilian Dragoș


d) Dna Petrof Violeta


-Inspector Serviciu Cadastru

si Evidentă, Gestionare si Monitorizare Patrimoniu, Direcția Arhitect Șef -M -Inspector Serviciu Investiții și îndrumare Asociații de Proprietari, -M< Direcția Tehnică


-Membru;


-Membru;


e) Dl Kerestely Eugen -Inspector Direcția Arhitect Șef -Membru.

Art.3 Secretariatul comisiei prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se asigură de: dna Dragu Steluța, dna Șerban Alice Elena și dna Andrei Gabriela, inspectori în cadrul Direcției Arhitect Șef.

Art.4 Secretariatul comisiei prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se asigură de dna Mocanu Rodica, consilier juridic în cadrul Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, dna Lascu Jenica și dna Gheorghiu Mioara, inspectori în cadrul Direcției Arhitect Șef.

Art.5 (1) în cazul absenței unuia dintre membrii titulari ai Comisiei de licitație sau Comisiei de contestație a licitației, aceștia vor fi înlocuiti de membrii supleanți.

(2) în ipoteza absenței atât a persoanei titulare cât și a supleantului, președinte de ședință, se desemnează, cu majoritatea voturilor celor prezenți, un alt președinte, pentru ședința respectivă.

Art.6 Comisia funcționează legal în prezența majorității membrilor și hotărăște cu votul majorității membrilor prezenți.

Art.7 La lucrările comisiei, în funcție de specificul licitației, pot fi invitați specialiști din domeniul respectiv.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 226/30.05.2017, H.C.L.M. Brăila nr. 548/29.11.2017 și H.C.L.M. Brăila nr. 471/11.09.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și persoanele nominalizate la art. 1, art.2, art.3 și art.4, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN