Hotărârea nr. 50/2020

Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA HR. 50

din31.01.2020

Privind: încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafață de 252,00 mp, NCP 14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL PMRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnului Andriev Sorin, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 36059/07.11.2019;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2262/18.10.2019, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 1673 Cod civil și ale Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafață de 252,00 mp, NCP 14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN.

Art,2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, EDUARD - HERERA PETRESCUCONTRASEMNEAZĂ SECRET

lONtâfRĂGAN