Hotărârea nr. 5/2020

Transformarea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

SEOTARAREA NR.5

din31.01.2020

Privind: Transformarea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanei Brăila.

>

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transformarea unui post vacant de consilier, gradul IA, studii superioare, în inspector, grad debutant, studii medii, din cadrul Compartimentului Cabinet Primar.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


DE ȘEDINȚĂ,

9                   9      7


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN