Hotărârea nr. 48/2020

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 17, NCP 89516, solicitanților LUNGU DANIEL – CĂTĂLIN și LUNGU MIRELA – NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AEAKE A NTR. 48

din31.01.2020

Privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru lonescu nr. 17, NCP 89516, solicitantilor LUNGU DANIEL - CĂTĂLIN si LUNGU MIRELA -NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

CONSILIUL LOCAL M7CTSriCXI»AL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnului Lungu Daniel Cătălin, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 36739/13.11.2019;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1714/18.08.2016, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 693 și art. 697 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 101/30.03.2017, modificată prin H.C.L.M. nr. 246/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

MOTARASTE:

Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru lonescu nr. 17, NCP 89516, solicitantilor LUNGU DANIEL - CĂTĂLIN si LUNGU MIRELA - NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Art.2 Terenul pentru care se constituie dreptul de superficie, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prețul superficiei se stabilește în cuantum de 5,31 lei/mp/an, conform art. 3.5 lit. a) din regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/2017 si se actualizează anual cu rata leu/euro.

1

Art.4 Se împuternicește executivul local, în vederea perfectării contractului de superficie în formă autentică, cu respectarea modelului - cadru prevăzut în anexa nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017.

Art.5 Beneficiarii dreptului de superficie au obligația să respecte prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 76/28.02.2013, referitoare la „Ameliorarea confortului urban prin plantarea de arbori de către beneficiarii terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila”, obligație ce va fi prevăzută în contractul de superficie.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Achiziții Publice, Licitații si Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al

J                                             1                               1           1                                                                                                                                1

Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

j ___                                 >                     y 1

ION DRAGAN

Scara 1:200


Nr.cadastral

Supr. masurata

Adresa imobilului

294 mp

MUN. BRAILA

Str Dumitru lonescu, 17

BRAILA


O.C.P.I. BRAILA| Carte Funciara Nr.


BRĂILA


Cc


TOTAL


294

294

B7"Dă


1-2 SI 3-4 -GARD PLASA, 2-3 GARD SCÂNDURA, 4-1 GARD BETON


e referitoare la construcții


Cod constr.

Destinație

Suprafața construita la sol - mp

Mențiuni

CI

CL

73

IN FAZA DE EXECUȚIE - STADIU DE FUNDAȚIE

TOTAL

73


Suprafața total masurata = 294 mp

Suprafața din act — 294 mp