Hotărârea nr. 457/2020

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, solicitanților ENE EUGENIA și ENE EUSEBIO - ALEXANDRU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HO TA K AE E A TtfE. 457 din31.08.2020

Privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, solicitantilor I                                                                I teren

J            ---------------------------------------------------->

pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

co»rsn-<im-. local muntcipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor,                                              ț înregistrată la Primăria

Municipiului Brăila sub nr. 21452/20.08.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 693 și art. 697 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale H.C.L.M. nr. 101/30.03.2017, modificată prin H.C.L.M. nr. 246/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, solicitanților____________________________________

acestora.


| teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea

Art.2 Terenul pentru care se constituie dreptul de superficie, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prețul superficiei se stabilește în cuantum de 5,31 lei/mp/an, conform art. 3.5 lit. a) din regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/2017 si se actualizează anual cu rata leu/euro. >

Art.4 Se împuternicește executivul local, în vederea perfectării contractului de superficie în formă autentică, cu respectarea modelului - cadru prevăzut în anexa nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017.

Art.5 Beneficiarii dreptului de superficie au obligația să respecte prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 76/28.02.2013, referitoare la „Ameliorarea confortului urban prin plantarea de arbori de către beneficiarii terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila”, obligație ce va fi prevăzută în contractul de superficie.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Achiziții Publice, Licitatii si Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

A/CZ.M t^R. I- of, 2e2o

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

Nr. parcela

Categoria de folosința

Su

prafata (mp)

Mențiuni

1 '■

Cc

257

Imprjmuit cu gard lemn

TOTAL

257

B. Dai

e referitoare

a construcții

Cod constr.

Destinație

Suprafața construita la sol - mp

Mențiuni

CI

CL

131

S. construita desfasurata = 262 mp

TOTAL

131

Suprafața total masurata = 257mp

Suprafața din act = 257mp