Hotărârea nr. 455/2020

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT AR A RE A NR. 455

din31.08.2020

Privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa Liceului de Arte „Hariclea Darclee”, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19451/03.08.2020, precum și cererea domnului |                 | si a

|'        '                  | înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub

nr. 10967/06.05.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTARASTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 25.724,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Piața Independenței - Esplanadă și Faleză, NCP 75123, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Lotul 1 - Piața Independenței - Esplanadă și Faleză lot 1, format din teren în suprafață de 22.593,00 mp, pe care se află amplasate construcțiile: C1 cu destinația de fântână arteziană, formă rotundă, subsol tehnic format din 10 încăperi în suprafață de 491,00 mp, C2 cu destinația de fântână arteziană, formă dreptunghiulară, subsol tehnic format din 5 încăperi în suprafață de 137,00 mp, C3 cu destinația de fântână arteziană, formă cascadă, subsol tehnic format din 6 încăperi în suprafață de 260,00 mp și C4 cu destinația de scenă, în suprafață de 260,00 mp;

  • - Lotul 2 - Piața Independenței - Esplanadă și Faleză lot 2, format din teren în suprafață de 3.131,00 mp.

Art.2 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 2.358,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Șos. Baldovinești nr. 8D, NCP 79571, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - Lotul 1 - Șos. Baldovinești nr. 8D lot 1, format din teren în suprafață de 1.012,00 mp;

  • - Lotul 2 - Șos. Baldovinești nr. 8D lot 2, format din teren în suprafață de 1.346,00 mp, pe care se află construcția C1 în stadiu de fundație.

Art.3 (1) Se aprobă alipirea imobilului situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 31, NCP 83550, în suprafață de 800,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, cu imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 33, NCP 83551, în suprafață de 345,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila.

(2) în urma alipirii celor 2 imobile, rezultă imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 31 - 33, NCP 95542, în suprafață totală de 1.145,00 mp, pe care se află amplasate construcțiile: C1 în suprafață de 430,00 mp și C2 în suprafață de 154,00 mp, proprietatea publică a Municipiului Brăila, conform documentației de alipire, anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,4 (1) Se aprobă alipirea imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Azurului lot 7, NCP 93842, în suprafață real măsurată de 218,00 mp (în acte 210,00 mp), ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, deținut de |                                                | conform contractului de

concesiune nr. 24/25.09.1998, teren pe care se află amplasată construcția C1 cu destinația de locuință în suprafață de 102,00 mp, reprezentând 86% din suprafața totală de 119,00 mp, cu imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Azurului lot 8, NCP 93916, în suprafață real măsurată de 230,00 mp (în acte 210,00 mp), ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, deținut de |                                               [ conform contractului de

concesiune nr. 23/25.09.1998, teren pe care se află amplasată construcția C1 cu destinația de locuință în suprafață de 17,00 mp, reprezentând 14% din suprafața totală de 119,00 mp.

(2) în urma alipirii celor 2 imobile, rezultă imobilul situat în Brăila, str. Azurului lot 7 + lot 8, în suprafață totală de 448,00 mp, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, deținut de|                      |și dna

conform contractelor de concesiune nr. 23/25.09.1998 si nr. 24/25.09.1998, potrivit documentației de alipire, anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Actele de dezmembrare, partajare și alipire se vor încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noilor loturi vor fi suportate de către cei care au solicitat dezmembrarea și alipirea. La momentul semnării actelor în formă autentică beneficiarii vor prezenta certificatul fiscal care să ateste dovada plății datoriilor către bugetul local, precum și a nomenclatorului stradal actualizat.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, prin aparatul de specialitate, să modifice contractele, aferente suprafețelor dezmembrate, partajate și alipite, astfel încât acestea să corespundă cu suprafețele noilor loturi formate, contracte ce se vor încheia în forma autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, cheltuielile urmând să fie suportate de către solicitanti. »

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

2012-«Md-2O/O7/2O2O-f**.l

Plan de amplasament sî delimitare a imobilului

Scara 1:2000 z^                        •

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

22593

jud. BRAILA, DAT Braila, mun. Braila, str. Picta Independentei, Esplanada si Faleza - Lot 1

| Cartea Funciara nr. |                 | HAT |                                  Brolla

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

22593

TOTAL

22593

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

1

CA

491

Fontana arteziana, forma rotunda, subsol tehnic format din 10 incaperL

2

CA

137

Fantana arteziana, forma dreptunghiulara, subsol tehnic format din 5 încăperi

3

CA

293

Fantana arteziana, forma cascada, subsol tehnic format din 6 incaperi

4

CA

260

Scena

TOTAL

1181

Suprafața totala masurata=22593mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Brolla

Confirm executarea măsurătorilor la teren,’'^Ț^\ corectlfudineg t^țacrnlrll documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren r- '«X

Semnătură slșțamplld <Ș,\                ‘-ARș =

iZ            ■ Fii3    Wa a

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa          .   /

Dota:.....

Stampila BCPI              /

Dot«4« duffWHOvootfro «uni cctoctaf* door In «cocul de o knbunolafl mtvWIM cu dhntfl, SC MfOTOP SRL Bnjlk» m oncolooxo m nu lumttti» Informoffll» dumneavoastră unor

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

a4P. 4 2.

Scara 1:1000   //c^M    . 4^/. tfJc&O

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

3131

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, Plata Independentei, Esplanada si Faleza - Lot 2

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                   Brollo


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

3131

TOTAL

3131

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=3131 mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Brolla

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale d corespondenta; acesteia, cu realitatea dlnteren»^'' /^CERIfF,CAT^\

A(JTOR(2ARe

Do^;20/07/2^|^QAa. gl    RO€-F • Nr.0275 » |

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului in baza de dote integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

/ ■                                        l ■ *

Dota:.....                          z//

Stampila BCPI

. * In «Ituotlojn cort uMd numere codoetrale pentru Imobilele vecine, înlocui numelui vecinului >e vo trece numărul cadastral, lor In liP»o numărului cudpiiral numorul topografic wu numărul admlnlifroHv. Suprofofolo m rotunjesc la metru pătrat.

XV/ty a’^S’X

2032-«eW-23/07/2D20-*vțJ

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:1000                455/3/q*'&£o•


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

79571

2358

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Sos. Baldovinesfl, nr. 8D

Cartea Funciara nr. |     79571     | UAT Ț

Braila

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cod.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

79571

2358

CC

Sos. Baldovinesfl nr.8D

1012

CC

Lot 1

1346

CC

Lot 2

TOTAL

2358

2358

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector:

20M-wd-15/U7/2020-fog. 1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Jas&cA 2. /

Scara 1:500 z^ //ZZ/yxX. ZZJ/3/

Nr.cadostral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

1012

jud. BRAILA, UAT Bralla, mun. Bralla, str. Sos. Baldovinestl, nr. 8D - Lot 1

| Cartea Funciara nr. |                  | HAT |                                   Broîîq

N=425260

N=425260731845E=731925                                            £=731925


N=425195

N=425195

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

1012

imobil neimprejmuit

TOTAL

1012

0. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=1012mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bralla-

‘ nT) PICAT XX

Confirm ekecufarea măsurătorilor la teren, cd^^tudlntfdylntodrt^nK documentației £otîastro[e sl corespondenta acestelacu realitatea din teren

Semnătură sl stampila                 yERONlCA <?-'/

\%   '.X'                CLAUDIA V/

0ata:23/07/2d20 6 .^A\

___________________________:_______________________________________________________

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de dote Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Do,o:.....

Stampila BCPI

U/07/2M0-#nJ

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

/v^_ 2.2

Scara 1:500    ^6’zz^ a^/2 ttâ/J./■ M£o.2o .

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

1346

jud. BRAILA, UAT Braîla, mun. Braila. str. Sos. Baldovlnesti, nr. 8D - Lot 2

| Cartea Funciara nr, |                  | UAT |                                   BraîkT

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

1346

imobil nelmprejmult

TOTAL

1346

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

1

CA

751

Anexa

TOTAL

751

Suprafața totala masurata=1346mp

Persoana „autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, corectitudinea întocmirii documentației 'cadastrale sl ; corespondenta acesteia cu, realitatea din teren l 5 șl »   ' -..j ''><■/'%\Jap «*•*»*•       '/

\            .       ' v

'-fyz X        o°A.     S?’’rATtGOR'A D/

00)0:23/07/202^,5^/ \

Inspector.

Confirm Introducerea Imobilului In boza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Dota:.....                               C~___

Stampila BCPI                            ■

. • In șltootla In cort «xltlg numsr»„codastrale psnJru .Imobilele, vsdnt, In. locul numelui veclnululse vq frece numărul cadastral, lor In lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. SupraTeteie se rotunjesc ia metru patra!.                      / r

2 Referat de admitere, cerere nr, 41512 / 13-07-202C

Nr.

41512

Ziua

13

Luna

07

Anul

2020


&'■“              Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAILA

ZAMCPI          Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Braila

, Adresa: LOC: BRAILA, STR CALEA CALARASILOR NR. 27 COD POȘTAL: 810017 TEL:

0239/629771,0239/627207

REFERAT DE ADMITERE

(Alipire imobile)


7^’C-A/77

zi J s/cs. Ă//e.    73           .

Domnului/Doamnei LICEUL DE ARTE HARICLEA DARCLEE

Domiciliul___________________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 41512 din data 13-07-2020, vă informăm:

Imobilele:

1) 83550 situat in Loc. Braila, Calea GALAȚI, Nr, 31, Jud. Braila, UAT Brăila avand suprafața măsurată 800 mp;

2) 83551 situat in Loc. Braila, Calea GALAȚI, Nr. 33, Jud. Braila, UAT Brăila avand suprafața măsurată 345 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 95542, situat in Loc. Braila, Calea CALE4

GALAȚI, Nr. 31-33, Jud. Braila, UAT Brăila având suprafața măsurată 1145 mp

. |

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAILA la data: 13-07-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și c publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

CARMEN VLAS

Cârme n Vlas


Semnat digital

de Carmen Vlas

Data: 2020.07.13

11:17:20 +03'00'

Conjirni;'executarea măsurătorilor Io teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia ^cu realitatea din teren

AUf°R1ZARE

Sb^ndura st stampila, 1f| 1           . Nr.o275 |

' jiANUVERONiCA g,

> claudia //Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral


Data:.....

Stampila BCPI
ANCPI


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 95542 / UAF Btaila


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAILA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Braila

LOC: BRAILA. STR CALEA CALARASILOR NR. 27 COD POȘTAL: 810017 TEL: 0239/629771. 0239/627207


îNr.cerere ||    41512

■ Ziua

। Luna [Ânul Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

pentru

Imobil număr cadastral 95542 / UAT Brăila


i 13

i 07


2020


TEREN intravilan

Adresa: Loc. Braila, Calea Calea Galați, Nr. 31-33, Jud. Braila


Nr. cadastral

Suprafața

95542

1145

Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70


___________Comuna/Oraș/Municipiu: Brăile

Observații / Referințe_____________I

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 95542 / UAT Brăila încadrară in zonă

__scara 1:500

__Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 95542 / UAT Brăila Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.145

TOTAL:

1.145

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

95542-C1

construcții de locuințe

430

Cu acte

Al.2

9554 2-C2

construcții de locuințe

154

Cu acte

LOCUINȚA

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

6.866

2

3

2.381

3

4

0.727

4

5

15.198

5

6

12.119

6

7

3.909

7

8

25.243

8

9

0.896

9

10

16.948

10

11

9.656

11

12

4.285

12

13

9.999

13

14

18.809

14

15

6.157

15

1

8.354

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. •*» Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCr

t Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

41512

13.07.2020

22.07.2020

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 41512 înregistrată la data de 13.07.2020, s-a propus înscrierea imobilului in urma alipirii următoarelor imobile:_______

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

83550

800

Loc. Braila, Calea Galați, Nr. 31,Jud. Braila

2

83551

345

Loc. Braila, Calea Galați, Nr. 33,Jud. Braila

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BRAILA la data: 13-07-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului ș publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

CARMEN VLAS

Carmen

Vlas


Pagina 3 din 3


PLAN Dl: AMPLASAMI.N I SI Dl I IMH AR1: A IMOBILULUI

ANI.XANU 1.35


Nr cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului              /

6643

218

Str. Azurului ur.Lot 7

Nr Cartea 1 unciara 938-12

Unitatea Administrativ Teritoriala (UA f)

IJraila


Xr Categoria de parcela folosința

I           Ce


Suprafața (inpl

218


Mențiuni


Inprcjmuire N = gard lemn pct.3-4-5. I - gard lemn

_____________V = gttrd metalic pct,2-3________________

B Date referitoare Iu construcții


Hei alizSemnat diqi{tal


Cod Conslr


Destinație


SuprufuUl constr la sol


NECHJEd™


OR


T^s^rro^Foa’oo'
Jastral

Suprafața masurata a imobilului (mpl

——__:_________i -

Adresa imobilului                 /

^4>44

230

Str. Azurului nr l ot 8

Canea Funciara 93916

l'nitalca Administrativ Teritoriala (U.ATi

Braila


Cod C onsir

Destinai te

Suprafața constr la sol

Mențiuni

JONEI___

loial

J YLO-11 r


Data: 2020.05.26


l’L.AN 1)1. AMI’I ASAMI XI SI DELIMITĂRI A IMOBILULUI SCARA 1:200

\i cadastral

Supr.ilala masurala a imobilului imp>

Adresa imobilului

44X

Str. Azurului nr Lot ' *■ Lui X

< arte;! l uik iaiii

Unitatea Administrativ Teritoriala <UAT>

Braita

parccfa

t uicgori.t dv loIoMHlJ

Suprafața tmpt

Mențiuni

1

Ce

•LIX

Inpreimuire N = gard lemn pet 10-11-12:1': = gard lemn - gard beton pet 12-13-1-2-3. s gard lemn pci.3-1 +

loial

-IIS

consiruelii pet -1-5-6-?. V = construcții pci.7-X - gard metalic pct.S-9-10.

B Dale referitoare la construcții

lud CoilMl

1 X.*siin:iuv

Suprufat.i coton kt sul

Mențiuni

CI

CI

1 l'l

1 ociiinui • paner, ui siiprnl'ala construit:! de 1lOmp din care Mipralaia de I7inp este Mlii.it i pc lotul X.

reprezentând 14'’.. a IO2inp esie situata pe lotul 7 repiezenland X6%

(

CA

24

Anexa - paner, eu suprafața construita de 2-lnip

C3

t \

13

Spălătorie auto • paner, eu suprafața construita Je I3mp.

1 olul

156

.Șupi.mii.i loiala niasiirat.i a imobilului - UASiiip Suprafața din ueie - mp

1 \ccul;inl: ing. Necliilbr Ionel

< ■ i               :t..hui;i\nk»i l.i ttfivii. CiHtfCtilud nv.i nit -o».nit

u< .•.iiK*tc «.o            -i c. tcSiMHrk’tiij ;ice*4«M;t cu iculiMk.i dn< i.tc»

Seiiinstiut.i m Miiinpiut          ‘

Nt.O-1C

Dau MiiikXDII /         A*

%^,0NEL.

Inspector:

• <>ttliin* i'<*; uic.i ii b.t/a de □•!(■.'ttilvvi.i'.a • i n. ■ .•« in.tiMiultn Likl.ntnt*

l                  Seinn;iit«a îi piiniih                      ./')

? |      1 )atn ■

/ /'

r *    \îuiii|iil,t RC1*1                      s        *


Cu Just rai

Suprafața (mp»

Cateeorm de IblosiiUU

Descrierea imobilelor

Nr

Cadastral

Suprafața linp)

Calci’. dc

Iblo.Miita

DeseriL-rej imobilului

2IX

G

Str Azurului nr 1 oi 7

-118

Cv

Str Azurului 'ii l.nt 7 - Lot S

2*» •

G

Su Xzuitilui or | ut x

iui m

roi ai

14$

_ ...