Hotărârea nr. 454/2020

Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăști nr. 13, etaj, atribuit ASOCIAȚIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea desfăşurării activităţii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Privind: Prelungirea contractului de închiriere a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăsti nr. 13, etaj, atribuit ASOCIAȚIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea desfășurării activității.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL SltAIXA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19918/06.08.2020 a Asociației Revoluției Române din Decembrie 1989;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2003, legea partidelor politice, republicată, art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. nr.290/31.08.2016;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) și art.108 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere, privind spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăsti nr. 13, etaj, atribuit ASOCIAȚIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea desfășurării activității.

Art.2 Calculul chiriei se va face în conformitate cu taxele speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, >                                            5                    J ’


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev.0