Hotărârea nr. 453/2020

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 3.000 mp, situat în perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

XXOTTVKAIRE A NR. 453 cli™31.08.2020

Privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 3.000 mp, situat în perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

CONSILIUL     MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 3314/13.08.2020 a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 20606/13.08.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 1998/16.11.2004, Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 330/1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Brăila în comisia de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 3.000 mp, situat în perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, următorii:

 • a) Dl consilier local municipal TRAIAN ADRIAN;

 • b) Dl consilier local municipal PETRESCU EDUARD - HERERA.

Art.2 Se aprobă componența comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 3.000 mp, situat în perimetru! II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, după cum urmează:

 • a) Dl Radu Daniel - Mihai

 • b) Dna Necula Monica Florentina

 • c) Dna Laufer Crina

 • d) Dl Traian Adrian

 • e) Dl Petrescu Eduard-Herera

 • f) Dna Popa Carmen Georgeta

 • g) Dl Răureanu Marius


 • - Consilier juridic la R.A. A.Z.L. Brăila -Președinte comisie;

 • - Reprez. Ministerul Finanțelor Publice (membru supleant dna Pătrăhău Susana);

 • - Reprez. Ministerul Transporturilor (membru supleant dna Zvolenski Gabriela);

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Economist în cadrul Biroului Economic, R.A. A.Z.L. Brăila-secretariat comisie;

 • - Șef Birou Exploatare Investiții, R.A.

A.Z.L. Brăila - secretariat comisie.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoanele desemnate la art. 1 și 2 și de către Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TRAIAN

2       CONTRASEMNEAZĂ

/       SECRETAR GENERAL,

ION DR^Mi

F-PO-09-02.01.03/rev.0