Hotărârea nr. 452/2020

Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 3.000 lei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT2VK ARE A NR. 452 din31.08.2020

Privind: Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 3.000 lei.

CONSILIUL LOCAL MECNTICIX^AJL. BRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 41 - 44 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 3.000 lei, doamnei                                                          ,

aflată într-o situație deosebită de natură medicală, pentru tratamente, analize și transport în unități medicale din altă localitate și alimentație dietetică

specială pentru scopuri medicale, a căror lipsă pun în pericol viața beneficiarului.


Art.2 (1) Ajutorul de urgență în sumă de 3.000 lei se acordă în baza solicitării doamnei                   și este însoțită de următoarele acte

doveditoare privind:

  • a. identitatea solicitantului/membrilor familiei;

  • b. acte medicale recente;

  • c. modalitatea de plată a ajutorului, respectiv extras de cont bancar pe numele titularului ajutorului;

  • d. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Acordarea ajutorului de urgență nu este condiționată de venitul net realizat pe membru de familie, de deținerea de alte bunuri imobile sau mobile sau de achitarea obligațiilor de plată către bugetul local.

Art.3 (1) Doamna                 are obligația să facă dovada, prin

înscrisuri, a utilizării sumei în scopul acordat, în termen de 6 luni de la data plății privind cheltuielile cu tratamentul, analizele medicale sau, după caz, alimentația, transportul și materialele sanitare, pentru fiica sa,

(2) "n cazul în care beneficiarul nu face dovada utilizării sumei în scopul acordat, se va proceda la recuperarea acesteia în condițiile legii, prin dispoziție a Primarului Municipiului Brăila.

Art.4 (1) Acordarea ajutorului de urgență se va realiza, prin dispoziția Primarului Municipiului Brăila, din bugetul Direcției de Asistență Socială Brăila.

(2) Direcția de Asistență Socială Brăila va efectua plata ajutorului prin virament bancar.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ION DRĂGAN