Hotărârea nr. 450/2020

Evaluarea finală a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 – 2020, la Teatrul de Păpuși Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O TAKAK EA NR. 450

din 31.08.2020

Privind: Evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 - 2020, la Teatrul de Păpuși Brăila.

consiliul x^ooae municipal biraiea

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Cultură, învățământ, Sport și Turism și Biroului Resurse Umane, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2), art.38 alin.(1) și art. 43A1 din O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management și H.C.L.M. Brăila nr. 259/30.05.2020;

în baza art. 129 alin.fl) și (2) lit. d), alin.(7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu prevederile art. 196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 - 2020, la Teatrul de Păpuși Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Cultură, învățământ, Sport și Turism, Biroul Resurse Umane și Teatrul de Păpuși Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

AM-XA

LA tfQL^     L(5®- /.Âl_S^-^-2<L)Zo

REZULTATUL EVALUĂRII ACTIVITATII DE MANAGEMENT LA

TEATRUL DE PĂPUȘI BRĂILA

Evaluarea managerului s-a realizat în conformitate cu prevederile OUG 189/25 11 2008 și Hotărârii Consiliului Local Municipal Nr. 259/29.05.2020

I

COMISIA DE EVALUAREGOANȚĂ ADRIAN MIHAI - MEMBRU

MARTINOV CAMELIA - MEMBRU

BRÂNZIA NICOLETA - MEMBRU

Număr de înregistrare Municipiul Brăila:


/2°


08 2020


Număr de înregistrare Teatrul de Păpuși Brăila Brăila: l'lff-'ȚM) 08 2020


Comisia de Evaluare Finală a managementului Teatrul de Păpuși Brăila

COMUNICARE

In atentia doamnei manager Mihovici Daniela

Prin prezenta, va comunicam in termenul legal, Art.41 , alin 1, din OUG 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultura, Comisia de Evaluare a activitatii managementului Teatrului de Păpuși Brăila a elaborat un raport asupra rezultatului obținut de manager, rezultatul evaluării finale, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare, după cum urmează:

NOTA FINALA ETAPA I - 9,56 (nouă și 56%)

NOTA FINALA ETAPA II - 10 (zece)

NOTA FINALA = (Nota Finala Etapa I + Nota Finala Etapa II)/2 =, NOTA FINALA = (9,56+10)/2

NOTA FINALĂ - 9.78 (nouă și 78%)

Concluzie și Recomandare

Evaluarea managementului s-a realizat, pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din OUG 189/2008, actualizată, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.

Evaluarea managementului a fost organizată în două etape: analiza raportului de activitate pentru perioada 2016 - 2020; susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, așa cum prevede art. 40 din OUG189/2008.

Având în vedere nota finală obținută de managerul Teatrului de Păpuși Brăila, respectiv 9.78 (nouă și 78%), Comisia de Evaluare a activitatii managementului la instituția de cultură consemnează că evaluarea s-a realizat pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2) din OUG 189/2008 actualizată.

La data de 20 august 2020, Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Teatrul de Păpuși declară procedura închisă.

Criteriile de Evaluare, Rezultatul Evoluării si Nota Finală vor fi aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la data încheierii procedurii.

Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile Raportului întocmite de Comisia de Evaluare vor fi aduse la cunoștința autorității imediat ce a fost închisă Procedura de Evaluare.

Comisia de evaluare finală a activității managementului la Teatrul de Păpuși Brăila recomandă autorității, în conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) din OUG 189/2008 actualizată, continuarea managementului, respectiv CONTINUAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT cu managerul Teatrului de Păpuși Brăila.

Comisia de Evaluare                 , Secretariat Comisia de Evaluare

Goanță Adrian Mihai - membri

Gurgu Vasilica


Martinov Camelia- membru


Lujanschi Adrian


Brânzia Nicoleta - membru

Jercan Marin^Șgs


Basturescu Leonard