Hotărârea nr. 448/2020

Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI SERVICII – ATELIER GEOMETRIE ȘI SERVICE ROȚI”, la adresa din Brăila, str. Griviței nr. 196, inițiat de OANCEA VIOREL CĂTĂLIN și OANCEA AURELIA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OTAEAE E A NR. 448 dixx31.08.2020

Privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI SERVICII - ATELIER GEOMETRIE Șl SERVICE ROȚI”, la adresa din Brăila, str. Grivitei nr. 196, initiat de OANCEA VIOREL CĂTĂLIN si OANCEA AURELIA. r

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului Primar Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, cererea domnului Oancea Viorel Cătălin, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16377/06.07.2019, precum și H.C.L.M. nr. 607/31.10.2018, privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Brăila și a Regulamentului de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. nr, 2/31.01.2001, până la data de 31.12.2023;

Văzând raportul de specialitate și raportul privind informarea și consultarea publicului întocmite de către Direcția Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 32, art. 47, art. 48A1 alin. (4) și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art. 35 alin. (3) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 350/2001, Ordinul Ministrului Dezvoltării și Turismului nr. 2701/2010, modificat prin Ordinu] nr. 835/2014 și Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism pentru Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 156/20.04.2011;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAEASTE:

Art.1 Se aprobă PLANUL URBANISTIC ZONAL si REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent, pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI SERVICII - ATELIER GEOMETRIE’ Șl SERVICE ROTI”, la adresa din Brăila, str. Grivitei nr. 196, inițiat de OANCEA VIOREL CĂTĂLIN și OANCEA AURELIA, conform anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta documentație de urbanism este valabilă 5 ani de la data aprobării.

Art.4 în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul Local Municipal Brăila, un exemplar din documentația de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobată, se transmite de către inițiatorii documentației, dl Oancea Viorel Cătălin și dna Oancea Aurelia, în format tipărit și în format digital, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial National. ?

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

/vX3 2

23 2C32Z A//24^/3/.^

PLAN URBANISTIC ZONAL ■ VOL. II - REGULAMENT DE URBANISM

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI SERVICII - ATELIER GEOMETRIE SI SERVICE ROTI)

Mun. BRAILA, STR. GRIVITA, NR.196

BENEFICIAR:

OANCE4 VIOREL-CATALIN SI

OANCEA AURELIA

PROIECTANT: arh. MARIAN PASCU

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Capitoul I. PRINCIPII GENERALE - conf. Regulamentului General de Urbanism -

Articolul 1. Roiul regulamentului local de urbanism- conf.R.G.U.

(1 (Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe teritoriul studiat în P.U.Z.in contextul unor importante presiuni investitionale si al unor reglementari urbanistice neactualizate si incomplete.

(2)Regulamentul local de urbanism însoțește PUZ-UL, explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Municipiul Braila.

(3)Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Braila, județul Braila pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată în 1997.

(4)Orice documentație ulterioară de urbanism care schimbă concepția generală care a stat la baza prezentului Plan Urbanistic Zonal aprobat, determină modificarea acestuia conform legii.

(5)Modificarea Regulamentului local de urbanism al P.U.Z. aprobat, se va face numai în spiritul prevederilor REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM. Aprobarea unor modificări ale P.U.Z. - și implicit ale R.L.U. aferent se pot face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

(6)Regulamentul local de urbanism aferent detaliază predevederile generale de urbanism, strategiile de dezvoltare urbanistica ale mun Braila prin P.U.G. mun Braila și stabilește reglementările specifice pentru zona considerata.

Articolul 2. Domeniul de aplicare -conf.R.G.U.

(1 (Planul Urbanistic Zonal împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea construirii în zona studiată.

 • 1. Zona studiata conform avizului de oportunitate este de 10.65ha si se gaseste in partea centrala a municipiului.

 • 2. Zonificarea funcțională a teritoriului studiat s-a stabilit în conformitate cu planșa nr. 3 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor aplica fiecărei zone și subzone funcționale în parte.

 • 3. împărțirea teritoriului pe unități teritoriale de referință (U.T.R.) din P.U.G. mun. Braila este respectată.

(2)U.T.R.-ul este o reprezentare convențională a unui teritoriu având o funcțiune dominantă, fiind determinat prin limite fizice în teren.

Capitolul II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR-conf. Regulamentului General de Urbanism

Secțiunea I. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT -conf.R.G.U.

Articolul 8. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate-conf.R.G.U.

(1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. -, depreciază valoarea peisajului este interzisă.

(2)Nu au fost identificate astfel de zone pe terenul studiat.

(3)La lucrările de construcții, în cazul descoperirii întâmplătoare de vestigii arheologice (piese: litice, os, ceramică, metal, pietre arse, morminte, ziduri de piatră, valuri pământ) în timpul lucrărilor de construcție edilitar-gospodărești, agricole, sau ale calamităților naturale, trebuie să recupereze piesele, să înmpiedice distrugerea contextului din teren și să anunțe în 48 ore Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Braila.

Secțiunea II. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC-conf.R.G.U.

Articolul 10. Expunerea la riscuri naturale-conf.R.G.U.

(1). Autorizarea executării construcțiilor sau amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

(2). în sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenți, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea delimitate pe fiecare județ prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

(3)Nu au fost identificate terenuri cu riscuri naturale active. Pe teritoriul studiat, în conformitate cu studiile geotehnice din zona, terenul este "bun de fundare" si nu prezintă riscuri deosebite pentru amplasarea construcțiilor.

(4)Toate lucrările de construire propuse pentru zona studiată în PUZ vor fi întocmite numai pe baza unor studii geotehnice detaliate bazate pe foraje geotehnice, cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 și a normelor și prescripțiilor tehnice specifice referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea oamenilor și protecția la foc.

Articolul 11. Expunerea la riscuri tehnologice-conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • (2) . în sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) . Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Articolul 13. Asigurarea echipării edilitare-conf.R.G.U.

(1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

(2) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Articolul 14. Asigurarea compatibilității funcțiunilor-conf.R.G.U.

(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de tesut urban și conformare spațială proprie.

Articolul 16. Lucrări de utilitate publică

(1). Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

(2). Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajare a teritoriului

Capitolul III. CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR -conf. Regulamentului General de Urbanism

Secțiunea I. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII-conf.R.G.U. »                                                                                                               I

Articolul 17. Orientarea față de punctele cardinale-conf.R.G.U.

(1). Autorizarea construcțiilor se va face în conformitate cu respectarea recomandărilor din art 17 din R.G.U. care prevede ca Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la R.G.U..

(2). Recomandările sunt valabile doar pentru zona de locuințe si zona de dotări comerciale si servicii de interes general.

Articolul 18. Amplasarea față de drumuri publice-conf. R.G.U.

 • (1) . în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice si în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1996:

 • a. construcții și instalații aferente drumurilor publice, de servire, de întreținere și de exploatare;

 • b. parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);cu respectarea stricta a zonelor de protecie, restricție.

 • c. conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest gen.

 • (2) . în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție, zonele rezervate pentru extindere si amenajari interesectii.

 • (3) . Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legiisi realizare de regulamente pentru amplasarea construcțiilor la faza PUD, sau PUZ.

 • (4) . în sensul prezentului regulament, prin funcțiuni de locuire se înțelege: locuințe, case de vacanță și alte construcții cu caracter turistic, spații de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamiliști, sanatorii, cămine pentru organizarea de șantier.

Articolul 23. Amplasarea față de aliniament-conf.R.G.U.

 • (1) . Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acestea, astfel:

 • a. în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

 • b. retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale.

 • (2) . în ambele situații, autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

 • (3) . Fac excepție de la prevederile alin. (2) construcțiile care au fost cuprinse într-un Plan Urbanistic Zonal aprobat conform legii.

 • (4) . în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

Aliniamentul este linia de demarcație între stradă - domeniul public și limita spre stradă a parcelelor - domeniul privat.

Articolul 24. Amplasarea în interiorul parcelei-conf.R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a. distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil;

 • b. distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Secțiunea II. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII" conf.R.G.U.

Articolul 25. Accese carosabile-conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea executării c-țiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației c-ției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • (2) . în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

 • (3) . Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr. 4 din R.G.U.

 • (4) . Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Accesele vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții; La parcelele de colț, accesul carosabil se rezolvă din strada cu traficul cel mai redus.

Articolul 26. Accese pietonale

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • (2) . în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

 • (3) . Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Toate construcțiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni, corespunzătoare caracteristicilor acestora.

Secțiunea III. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ ■ conf.R.G.U.

Articolul 27. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente - conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

 • (2) . De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:

 • a. realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;

 • b. beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

 • (3) . Pentru celelalte categorii de c-ții se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administrației publice componente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

 • (4) . Prevederile alin. (2) și (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcțiilor în localitățile unde nu există rețele publice de apă și canalizare.

în zonă există rețele tehnico-edilitare (aducțiuni apă, telefonie, gaze)

 • Rac ordarea la rețelele tehnico-edilitare existente se va face în conformitate cu art. 13 din R.G.U.;

Pentru obiectivele de utilitate publică se va face racordarea la rețelele existente corespunzător capacității acestora, iar pentru ce depășește capacitatea existentă se vor face extinderile prevăzute prin grija Consiliului Local;

Pentru c-tiile aparținând altor categorii decât locuințe individuale sau obiective de utilitate publică, beneficiarul construcției se va obliga prin contract cu Consiliul Local, după obținerea avizului organelor administrației publice specializate, să: prelungească rețeaua existentă (dacă are capacitatea necesară); mărească, după necesități, capacitatea rețelelor publice existente; construiască noi rețele.

La execuția lucrărilor propuse se vor respecta următoarele reglementări:

Alimentare cu apă La execuția tuturor lucrărilor se va respecta zona de protecție impusă pentru aducțiune conf. HG 101. - respectiv 10 m față de orice construcție.

Canalizare Zona de protecție față de lucrările de canalizare propuse este de 3 m din ax față de orice construcție.

Energie electrică Liniile electrice aeriene se proiectează și execută în condițiile cerute de Normativ PE 106-95 și STAS 831.

Distanțele de protecție ale stâlpilor, fundațiilor de stâlp sau elemente ale prizelor de pământ aferente față de drumuri sau instalații pentru utilități se prevăd astfel:

 • - față de bordura trotuarului, la min. 0,2 m și max. 1m;

 • - față de conducte subterane de gaze naturale, la min. 5 m (sau în cazuri obligate, la min.2m, cu acordul deținătorului de conductă);

 • - față de conducte de apă la min. 2m;

 • - față de rețele de telecomunicații, conform Normativ PE125, STAS 6290, STAS 1999;

 • - față de clădirile civile ■ 1 m, pentru linii electrice cu conductoare torsadate;

 • - pozarea pe suprafețe combustibile a instalației electrice se execută prin interpunerea de material incombustibil

Alimentare cu gaze

 • - 3 m față de clădirile cu subsol la conducta de medie presiune;

 • - 2 m față de clădirile cu subsol la conducta de redusă presiune.

Articolul 28. Realizarea de rețele edilitare ■ conf.R.G.U.

(1). Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu Consiliile Locale.

(2). Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Se vor respecta prevederile art. 28 din R.G.U.;

Rețelele stradale și rețelele edilitare aparțin domeniului public;

Contractele încheiate de Consiliul Local cu investitori sau beneficiari interesați în realizarea de lucrări de extindere, mărire a capacității sau lucrări noi de rețele tehnico-edilitare, va cuprinde prevederi în beneficiul ambelor părți; clauzele contractuale vor urmări apărarea interesului public, fără a descuraja inițiativa privată în realizarea unor lucrări (parcelări, instituții și servicii publice, etc. și rețele tehnico-edilitare necesare funcționării acestora) care pot contribui la creșterea calității vieții;

Indiferent de forma de finanțare și executare a rețelelor edilitare, realizarea acestora se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, precum și a normativelor tehnice referitoare la lucrările specifice;

Cheltuielile pentru lucrările de racordare și branșare care se realizează pe terenurile proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitorul sau beneficiarul interesat;

Pentru lucrările enunțate, investitorul sau beneficiarul va obține avizele administrației publice centrale de specialitate și a serviciilor publice județene necesare, precum și ale regiilor de specialitate - în funcție de importanta lucrărilor și de condițiile de realizare sub aspect juridic și financiar.

Se poate autoriza construirea dacă beneficiarul execută pe propria cheltuială extinderea sau mărirea capacității rețelelor.

Articolul 29. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare ■ conf.R.G.U.

 • (1) . Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, orașului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • (2) . Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • (3) . Lucrările prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale; bunurile din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile;

Rețelele de alimentare cu energie electrică, gaze, telecomunicații, fac parte din sistemul național și sunt proprietate publică a statului;

Rețelele de apă, canalizare, alimentare cu energie termică drumuri și alte unități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei;

Lucrările de branșare la rețelele de utilitate publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

Lucrările de extindere se fac conform art. 16 și, după realizare trec în proprietate publică și se administrează conform legii.

Secțiunea IV. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII - conf.R.G.U.

Articolul 31. înălțimea construcțiilor- conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

 • (2) . în sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

 • (3) . Fac excepție de la prevederile alin.(1) construcțiile care au fost cuprinse într-un Plan Urbanistic Zonal, aprobat conform legii.

Regimul de înălțime propus prin PUZ este următorul:

 • ■ P+2E, h max. cornișă = 12 m, pentru locuințe unifamiliale si funcțiuni complementare (sunt acceptate in zona studiata doar instituții publice sau servicii de interes general)

■ înălțimea maximă a construcțiilor să nu depășească unghiul de 45° care are vârful situat pe axul străzii.

Articolul 32. Aspectul exterior al construcțiilor ■ conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

 • (2) . Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Autorizarea executării construcției este permisă numai dacă aspectul exterior nu contravine funcțiunii acesteia: construcția cu functinea de comerț si prestări sarvicii, nu depreciază aspectul general al zonei. Clădirea va fi realizata în regim izolat.

Se va condiționa construirea din materiale durabile (metal, beton, zidărie).

Se vor interzice învelitori din materiale nedurabile: carton bitumat, azbociment, șindrilă, șiță.

Se interzice eliberarea de A.C. pentru documentațiile de tip pagoda specifice “arhitecturii țigănești”, acoperișuri false, etc.

Conformarea construcției este forma de ansamblu ce derivă din modelarea și dimensionarea părților ce o alcătuiesc, între care se creează relații de plastică arhitecturală:

 • - materialele pentru finisaje exterioare: piatră, tencuieli + vopsitorii, metal, sticlă;

 • - conformarea fațadelor și amplasarea golurilor, raportul gol/plin;

 • * culorile ansamblului și detaliilor (armonizarea lor și evitarea deprecierii aspectului printr-o varietate de culori exagerată); culori admise: culorile materialelor naturale;

Autorizarea executării construcțiilor care prin aspect arhitectural, conformare și amplasarea golurilor (uși, ferestre), materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Pentru funcțiunea studiata, încadrata in subzona de servicii de interes general, se stabilesc următoarele valori pentru indicatorii specifici:

POT = max. 42%; CUT = max. 0.80 (conf. Avizului de Oportunitate)

Precizări: Suprafața tuturor construcțiilor și amenajărilor la sol trebuie să nu depășească 42% din suprafața terenului, diferența de 58% fiind rezervată spațiilor verzi și lucrărilor de amenajare teren.

SECȚIUNEA V. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI- conf.R.G.U.

Articolul 33. Parcaje - conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • (2) . Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale Consiliilor Județene sau de către primari, conform legii.

 • (3) . Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr.5 al Regulamentului General de Urbanism.

Nu se va autoriza construirea acelor obiective care prin specific necesită parcaje care nu se pot asigura în perimetrul parcelei / proprietății respective.

Articolul 34. Spații verzi și plantate - conf.R.G.U.

 • (1) . Autorizarea de construire va conține obligația menținerii sau creerii de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 al R.G.U.

Este obligatorie respectarea fâșiilor plantate sau zonelor verzi de protecție de-a lungul căilor de circulație prevăzute prin prospectele străzilor/drumurilor/autostrăzii/ intersecțiilor.

Pentru funcțiunile care nu sunt specificate în anexa nr. 6 din R.G.U. și nu sunt precizați indicatori minimi, se va asigura un spațiu verde și plantat de minim 10% din suprafața parcelei.

Pentru obiectivul analizat, conf. Anexei 6 din R.G.U. este prevăzut 28.86% de spațiu plantat

Articolul 35. împrejmuiri- conf.R.G.U.

 • (1) . în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • a. împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • b. împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și / sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

 • (2) . Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

împrejmuirea pentru obiectivul propus va avea înălțimea de 1.80m, va fi metalica si transparenta.

Capitolul IV. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 • 1. ZONE Șl SUBZONE FUNCȚIONALE

Asigurarea compatibilității funcționale în cadrul propunerilor de organizare a zonelor studiate în PUZ s-a realizat cu respectarea art. 14 din Regulamentul General de Urbanism și a prevederilor privind amplasarea construcțiilor în cadrul zonelor funcționale.

Zonele funcționale corespunzătoare teritoriului studiat în PUZ sunt prezentate în planșa 3 -Reglementări urbanistice

Subzonele funcționale sunt subdiviziuni ale zonelor funcționale cu funcțiuni specializate.

Fiecare zonă funcțională, formată din una sau mai multe subzone este reprezentată grafic printr-o culoare.

Teritoriul studiat are următoarele zone și subzone funcționale:

LM-ZONA REZIDENȚIALA cu:

LMu - subzona rezidențiala cu locuințe individuale de tip urban P-P+2E- si locuințe colective P+>3E, cu funcțiuni complementare la parter

IS - ZONA INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE cu:

ISs - subzona servicii de interes general

ISc - subzona spatii comerciale

ISi - subzona instituții de invatamant

ISa - subzona alimentație publica

ISid - subzona activitati manufacturiere si mica depozitare

C - ZONA PENTRU CAI DE COMUNICAȚIE cu:

Cr - subzona - cai de comunicație rutiera;

 • 2. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

  CONȚINUTUL REGULAMENTULUI

  Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

 • 1. - Generalități

 • 2. - Utilizarea funcțională

 • 3. - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor.

L.M.-ZONĂ REZIDENȚIALĂ

CAPITOLUL 1-GENERALITĂȚI

Articolul 1. Tipul de subzone este:

 • • LMu - subzona rezidențiala de tip urban cu clădiri P+2E locuințe unifamiliale - P+4E blocuri

Articolul 2. Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea:

 • • Locuințe individuale de tip urban, P-2E

 • • Locuințe colective de tip urban, blocuri P+>3E

Articolul 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:

 • © Instituții și servicii publice;

 • © Servicii de interes de ordin general;

 • © Rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 4. Utilizări permise - conf R.L.U.:

 • • Locuințe individuale si colective;

 • • Servicii profesionale, sociale și publice;

 • • Comerț pentru cerere zilnică și săptămânală;

Articolul 5. Utilizări permise cu condiții:

 • • Oricare din funcțiunile de la Art.2 si 3 (L.M.-CapJ-Generalități conf R.L.U) cu condiția respectării zonelor de protecție pentru rețele tehnico-edilitare

 • © Pe loturile cu deschidere la str. Grivitei, pe langa zona rezidențiala cu clădiri P-P+2, vor fi incluse si zone cu destinația de comerț, activitati de mica producție nepoluanta, servicii publice de interes general, invatamant si mica depozitare.

 • • Pe loturile cu deschidere la străzile Mihai Bravu si Ștefan Cel Mare se propun zone cu prederenta rezidențiale cu clădiri de tip urban, individuale cu regim de inaltime P-P+2 si locuințe colective cu regim de inaltime P+>3E. Pot aparea de asemenea si funcțiuni complemntare locuințelor, nepoluante.

Articolul 6. Interdicții temporare de construire:

 • • Oricare din construcțiile menționate la Art.2 si 3 (L.M.-Cap. 1 -Generalități) în zonele cu restricții până la obținerea avizelor de la drumuri, rețele;

 • • Până la amenajarea intersecțiilor între străzile/drumurile existente și/sau propuse.

Articolul 7. Utilizări interzise:

 • • Construcții pe traseele drumurilor/străzilor propuse;

CAPITOLUL 3 - CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.1. Reguli legate de aspectul exterior al construcțiilor, înălțime, coieficenti de ocupare si utilizare a terenului

Articolul 8. Aspectul exterior al construcțiilor:

 • ® Oricare din funcțiunile de la Art.2 si 3 (L.M.-Cap.1 -Generalități conf R.L.U) cu condiția ca aspectul exterior sa nu contravina funcțiunii acestora.

 • ® construcția cu functinea propusa sa nu deprecieze aspectul general al zonei. Clădirea va fi realizata în regim izolat.

 • ® Zona studiata face parte dintr-un cartier de locuințe cu funcțiuni complementare, care nu mai oferă terenuri disponibile realizări unor construcții, obiective de utilitate publica, doar prin desființarea celor existente.

Articolul 9. Procentul de ocupare al terenului:

P.O.T. maxim 42%

 • ® C.U.T. maxim 0.80

 • 3.2. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Articolul 10. Orientarea față de punctele cardinale - conf RLU

 • ® Asigurarea duratei minime de însorire de 11/2 ore la soistițiul de iarna pentru locuințe;

 • * Distanța între c-tii mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea pentru c-tii situate la N sau S;

 • ® Amplasarea decalată față de regimul de aliniere pentru facilitarea însoririi.

Articolul 11.. Amplasarea fata de limitele parcelei

 • ® Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • a) distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

 • b) distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Articolul 12.Ampîasarea față de aliniament

® (1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

 • a) în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

 • b) retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale.

Prin PUZ-ul actual, se propune ca atunci când construcțiile sunt amplasate pe o artera cu circulație auto importanta(ex.Str. Grivita), aliniamentul clădirilor sa fie retras de la limita de ia strada a proprietății, in asa fel incat sa permită parcarea autovehiculelor in incinta.

Articolul 11. Amplasarea față de drumurile publice - conf R.L.U.

o Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuire este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizat in 2018, art.16 si 17

 • 3.3. Reguli cu privire ia asigurarea acceselor obligatorii

Articolul 12. Accese carosabile

o Se va asigura posibilitatea accesului mijloacelor de stingerea incendiilor în conformitate cu normele în vigoare prin aviz P.S.I.

Articolul 13. Accese pietonale

o Accesele pietonale vor fi directe din drumurile publice sau prin servitute de trecere.

 • 3.4. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară^ conf R.L.U.

Articolul 14. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - conf R.L.U.

y Rețelele de apă, canalizare sunt proprietatea publică a municipiului;

o Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și telecomunicații sunt proprietatea publică a statului.

 • 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Articolul 15. Parcaje, garaje- conf R.L.U.:

 • o Se pot prevăd parcaje doar in limita parcelelor particulare;

Atât parcarea cât și gararea autovehiculelor proprietate personală se va asigura în limitele parcărilor amenajate la străzile din zona si intre blocuri;

 • ® Beneficiarul are in vedere asigurarea a 3 locuri de parcare in incinta.

Articolul 16. Spații verzi- conf R.L.U.:

 • • Autorizația de construire va conține obligația menținerii în procent cât mai mare a spațiilor ce sunt/vor fi plantații amenajate. Pentru clădiri de locuit între 30 - 40% din suprafața curții va fi amenajată cu spatii verzi;

o Autorizația de construire va conține obligația întreținerii și înfrumusețărilor spațiilor verzi amenajate situate de-a lungul străzilor la care la care terenul este adiacent.

Articolul 17. împrejmuiri - conf R.L.U.:

Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • ® a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale, in general intre proprietăți H=2.00m;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistic

in condițiile actualului regulament se propunimtrjmuiri decorative si transparente, H=1.80m, poziționate la. limita de la strada a proprietăților.

IS - ZONA PENTRU INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

Articolul 1. Tipurile de subzone funcționale ■ conf R.L.U.:

o ISs - subzona servicii de interes general

© ISc-subzona spatii comerciale

a ISi - subzona instituții de invatamant

o ISa - subzona - alimentație publica

& ISid - subzona - spatii depozitare si mica industrie nepoluanta

Articolul 2. Funcțiunea dominantă a zonei este compusă din:

a Instituții publice de interes general

® Servicii de interes general

» Spatii cu alte destinate compatibile cu zonele de locuit,

CAPITOLUL 2- UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 4. Utilizări permise:

 • v instituții publice de interes general;

 • « Instituții publice aferente zonelor rezidențiale;

 • ■■■> Servicii publice sociale și profesionale;

y Spatii de alimentație publica

 • ® Activități nepoluanîe și care nu necesită volum mare de transporturi.

Articolul 5. Utilizări permise cu condiții:

 • o Oricare din funcțiunile de ia art.4 (I.S - Cap. 1-Generalități-conf R.LU.) cu condiția obținerii avizelor si acordurilor menționate in Certificatul de urbanism.

Articolul 6. Utilizări interzise:

 • ® Unități economice poluante producătoare de noxe, care generează trafic intens sau prezintă riscuri tehnologice;

 • <> Amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri pe domeniul public.

CAPITOLUL 3 - CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.1. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Articolul 7. Orientarea față de punctele cardinale:

 • ® Se va respecta art.17, Cap.III Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

Articolul 8. Amplasarea față de drumurile publice:

 • ® Se va respecta art. 18, Cap.lll, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

Articolul 9. Amplasarea față ele aliniament:

o Se va respecta art. 23, Cap.lll, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

® Aliniamentul propus prin PUZ pentru subzona ISsp este prezentat in pl.nr.3.

Articolul 10. Amplasarea în interiorul parcelei:

o Se va respecta art.24, Cap.lll, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

o Amplasarea obiectului studiat se va face conform distantelor si aliniamentelor prezentate în PUZ, vezi Planșa nr. 3 - Reglementari urbanistice si Zonificare

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Articolul 11. Accese carosabile:

 • •v   Se va respecta art. 25, Cap.lll, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

®  Pentru propunerea studiata si in consens cu prevederile R.G.U, se va reamenaja accesul

auto din str. Grivitei.

Articolul 12. Accese pietonale:

Se va respecta art.26, Cap.lll, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

 • * Accesul pietonal la obiectivul propus va fi posibil din trotuarul pietonal existent in vecinătatea amplasamentului.

 • 3.3. Reguli cu privire ?a echiparea tehnico-edilitară

Articolul 13. Racordarea la rețele tehnico-ediiitare existente:

® Se va respecta ait27, Secțiunea III, din prezentul Regulament si din R.G.U.

© Pe teritoriul zonei studiate sunt rețele tehnico-edilitare: apa, energie electrica, gaze.

Articolul 14. Realizarea de rețele tehnico-edilitare:

 • ® Se va respecta art.28, Secțiunea III, din prezentul Regulament si din R.G.U.

o Se vor realiza racorduri si branșamente la apa si energie electrica cu fondurile beneficiarului.

o Racordurile si branșamentele se vor realiza din rețele existente in zona , in asa fel incat sa nu deranjeze branjamentele si racordurile blocurilor invecinate

Articolul 15. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare:

 • ® Se va respecta art. 29, Cap.lll, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

 • 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

Articolul 16. înălțimea construcțiilor:

o Regim de înălțime parter, P+2E;

o Voiumetrie echilibrată.

Articolul 17. Aspectul exterior al construcțiilor:

o Avizarea numai a acelor construcții al căror aspect nu contravine funcțiunii acestora.

o Autorizarea executării construcției este permisă numai dacă aspectul exterior nu contravine funcțiunii acesteia: construcția cu functinea de cabinete medicale si nu depreciază aspectul generai al zonei. Clădirea va fi realizata în regim izolat.

Articolul 18. Procentul de ocupare al terenului:

 • ® P.O.T. maxim 42%

 • ® C.U.T. maxim 0.80

Articolul 19. Parcaje

 • o Se va respecta art.33, Cap. III, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

Pentru investiția analizata prin PUZ, se propun 3 locuri de parcare pentru autoturisme in incinta. Spatiile destinate marcajelor sunt prezentate în pl. nr.6- Plan de situație.

Articolul 20. Spatii verzi si împrejmuiri

 • © Eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația realizării de spații verzi și plantate în cadrul parcelei respective, dimensionate conform anexei nr.6 din R.G.U. în raport cu funcțiunea clădirii (min.15%)

 • ® împrejmuirile realizate pe limitele laterale și posterioare a clădirii vor fi de preferință opace, înălțimea maximă considerată necesară pentru proiecția proprietății este de 2 metri.

 • ® împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferință transparente. Excepțiile pot fi reprezentate de funcțiunea clădirilor (obiective speciale, etc). Hmax.=1.80m

C - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAȚIE Șl CONSTRUCȚII AFERENTE

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

Articolul I. Tipurile de subzone funcționale sunt:

 • « Subzona: Cr - căi de comunicație rutieră

Articolul 2. Funcțiunea dominantă a subzonei este de:

 • « construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere.

Zona drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive de drum și de lucrările aferente, constituită din ampriză și cele două fâșii laterale de o parte și de alta a ei, denumite zone de siguranță, la care se adaugă și zonele de protecție corespunzătoare fiecărei categorii de drumuri publice.

Articolul 3.. Funcțiunile complementare sunt admise numai în condițiile art.18 din R.G.U., în zona de protecție a drumurilor publice.

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 4. Utilizări permise ale terenurilor din cadrul zonei și subzonelor:

 • ® oricare din construcțiile cu funcțiunile de la Cap.1 GENERALITĂȚI, art.2 - conf R.L.U.;

o rețeaua de străzi din intravilan pentru circulație interioară și cele aparținând domeniului public, conform profite caracteristice

 • ® orice construcții sau amenajări aferente drumurilor publice și în zona de protecție a acestora, care se fac în baza proiectelor de specialitate cu avizul organelor specializate ale administrației publice;

 • ® amplasare/lucrări reparații și întreținere a lucrărilor edilitare autorizate;

 • ® lucrări de reparații/întreținere, autorizate, cu condiția semnalizării corespunzătoare.

Articolul 5. Utilizări permise cu condiții:

 • ® orice c-ție, în zona de protecție a drumurilor publice, conform avizului organelor de specialitate ale administrației publice, cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcție și exploatare și care respectă prescripțiile tehnice și reglementările urbanistice privind funcționalitatea, sistemul constructiv, asigurarea acceselor carosabile, pietonale și rezolvarea parcajelor aferente, precum și evitarea riscurilor tehnologice și exploatare;

 • o oricare din funcțiunile clin Cap.2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ, art.4 conf R.L.U, cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii 50/1991, Legii 10/1995 și normelor specifice;

 • ® orice c-ție, conf. Cap.2 UTILIZARE FUNCȚIONALA, art.4 conf.R.L.U care prin amplasare și funcționare nu va afecta buna desfășurare a circulației pe drumurile publice în condiții optime de capacitate, fluență și siguranță accesele carosabile și pietonale la aceste c-ții vor fi amenajate și semnalizate corespunzător normativelor și standardelor specifice.

Articolul 6. Interdicții temporare:

® orice construcție în zonele prevăzute pentru străzi/drumuri/autostradă/nod de legătură, până la realizarea lucrărilor (rezolvare intersecții, extinderi și modernizări de drumuri existente, trasee de străzi noi, protecție la traversări rețele etc.), a proiectelor de specialitate elaborate în condițiile respectării legislației în vigoare, a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și aprobate conform iegii.

Articolul 7. Interdicții permanente:

® orice fel de c-ții care prin funcțiune, conformare, volumetrie și estetică impietează asupra desfășurării în bune condiții a funcțiunii dominante: c-ții provizorii, anexe gospodărești, panouri publicitare;

o orice fel de construcție care, prin dimensiuni, destinație și amplasare față de zonele cu echipare iehnico-edilitara asigurata (acoperire sub aspect teritorial și capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesați;

© orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare, organizare și desfășurare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise în zona de siguranță și protecție a drumurilor;

» lucrări și construcții care prezintă riscuri în realizare sau exploatare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte instalații de acest gen) și care afectează securitatea circulației pe drumurile publice și nu permit intervenția în caz de avarie fără blocarea sau întreruperea traficului.

CAPITOLUL 3 - CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

3/1. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Articolul 8. Amplasarea față de drumurile publice:

® drumurile publice sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritățile administrației publice centrale sau locale, clasificate tehnic conform legislației și terminologiei tehnice:DN, drumuri interioare și străzi în intravilan;

o elementele componente ale drumurilor sunt: calea de rulare, ampriza, fâșiile de siguranță și zonele de protecție;

© se vor respecta profilurile

 • * la străzi interioare = min. 10,00m din ax.

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Articolul 9. Accese carosabile:

 • a fiecare parcelă destinată construcției va avea acces obligatoriu la un drum public sau privat (stradă interioară propusă);

 • o caracteristicile acceselor și drumurilor vor corespunde normelor în vigoare privind proiectarea și execuția, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și de protecție civilă, circulația persoanelor cu mobilitate redusă etc. și vor fi astfel amenajate încât să nu împiedice circulația;

 • v accesele vor respecta distanțele de siguranță față de intersecții

 • ® numărul de accese pe același drum va fi redus la minimum necesar;

 • * parcelele de colț vor avea accesele din drumul cu traficul cel mai redus;

Articolul 10. Accese pietonale:

 • ® se interzice autorizarea c-tiilor pe terenurile care nu au fost prevăzute cu acces pietonal;

 • o căile și accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate și continuitate în sistem prioritar de flux, cu prevederea amenajărilor necesare deplinei siguranțe a deplasării, îndeosebi în relație cu circulația vehiculelor de orice categorie;

 • & la autorizarea c-țiilor și amenajărilor la care se asigură accese pietonale, precum și la c-țiile de lucrări și amenajări independente pentru pietoni se va aplica obligatoriu legislația privind deplasarea în condiții de confort și siguranță precum și exigențele impuse de circulația persoanelor cu handicap;

 • « la autorizarea construcțiilor pe terenuri fără acces public direct se va asigura servitutea de trecere (Codul Civil art.618) prin zonele (terenurile) - proprietăți private vecine;

 • 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Articolul 11. Realizarea de rețele tehnico-edilitare:

o pentru traversarea rețelelor magistrale se vor realiza protecții în conformitate cu cerințele deținătorului rețelei.

Articolul 12. Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare:

 • © Se va respecta art. 29, Cap.ill, Secțiunea I, din prezentul Regulament si din R.G.U.

 • 3.4. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Articolul 13. Parcaje:

o nu se vor elibera autorizații de construire pentru acele clădiri care prin specific necesită parcaje și nu le poate asigura în perimetrul parcelei respective;

o nu se vor autoriza construcții de parcaje sau garaje de mari dimensiuni fără studii de impact (factor de perturbare a circulației în zonă și a mediului înconjurător).

Articolul 14. Spații verzi:

este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de protecție de-a lungul căilor de circulație prevăzute prin prospecte - vezi plan.

o eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării de spații verzi și plantate prezentate.

întocmit, arh. Marian Pascu