Hotărârea nr. 446/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr.25 (c/c str. Polonă), Spațiu comercial parter + subsol (teren S=97 mp + construcții S=124 mp) – NCP 9370, NCP 9370/0.1, NCP 9370/-1.1.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O T AR AR E A NR.446 din31.08.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr.25 (c/c str. Polonă), Spațiu comercial parter + subsol (teren S=97 mp + construcții S=124 mp) -NCP 9370, NCP 9370/0.1, NCP 9370/-1.1.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

______Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea Prn împuternicit |

I înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 20462/12.08.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2510/07.08.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 20198/10.08.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr.25 (c/c str. Polonă), Spațiu comercial parter + subsol (teren S=97 mp + construcții S=124 mp) - NCP 9370, NCP 9370/0.1, NCP 9370/-1.1.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION URĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.O