Hotărârea nr. 445/2020

Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr.16, etaj 1, ap.3 (teren S=51,59 mp + teren indiviz S=22,5% din S totală + Ap.3, Sc=42,90 mp) - NCP 7139, NCP 7139 – C1 – U5, NCP 7139 – C1 – U6.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OT AR ARE A JNTR. 445 din31.08.2020

Privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr.16, etaj 1, ap.3 (teren S=51,59 mp + teren indiviz S=22,5% din S totală + Ap.3, Sc=42,90 mp) - NCP 7139, NCP 7139-C1 - U5, NCP 7139-C1 - U6.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnului |              | înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub

nr. 19895/06.08.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004;

Ținând cont de adresa referitoare la neexercitarea dreptului de preempțiune nr. 2475/05.08.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19775/05.08.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (2), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

XOTAZRASTJE:

Art.1 Municipiul Brăila nu își exercită dreptul de preempțiune pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr.16, etaj 1, ap.3 (teren S=51,59 mp + teren indiviz S=22,5% din S totală + Ap.3, Sc=42,90 mp) - NCP 7139, NCP 7139 - C1 - U5, NCP 7139 - C1 - U6.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev,0