Hotărârea nr. 440/2020

Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 12.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

NR.44O

din 31.08.2020

Privind: Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 12.

coivsiLrcnL local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, H G. nr. 587/2009, privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 3519/2020, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr.360/31.10.2016;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare al apartamentului nr. 12 situat în Municipiul Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, în cuantum de 172.108,77 lei (valabil până la data de 30.09.2020), apartament compus dintr-o cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 39,05 mp, beneficiar fiind |

|, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să actualizeze prețul la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a valorii de înlocuire pe metru pătrat, stabilită prin noi ordine de către ministrul de resort, de sumele rezultate din cuantumul chiriei, reprezentând recuperarea investiției, calculată funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale până la finele lunii anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare și virată către Agenția Națională pentru Locuințe.

Art.3 Contractul de vânzare - cumpărare având ca obiect apartamentul nr. 12 situat în Municipiul Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, se va încheia în formă autentică între solicitant, pe de o parte și Consiliul Local Municipal Brăila, prin reprezentantul delegat al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe de altă parte, cu suportarea cheltuielilor de către cumpărător.

Art.4 Se aprobă atribuirea, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brăila, către cumpărător, a dreptului de folosință asupra cotei indivize de teren în suprafață de 19,67 mp, reprezentând 3,06% din suprafața terenului aferentă blocului.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

LA- HCL^ Mol^OS

Sheetl

Prețul de vanzare ANL

Bloc B3, str. Salcâmului, nr. 3, sc.l, et. 2, ap. 12 beneficiari

Punerea in funcțiune -30.09.2014

Perioada amortizare 01.10.2014 - 31.08.2020

bl. B3

etj.

2

ap.

12

nr. cam.

1

sup. Utila

39.05

Sup. Construita desf.efectiva(cu pani comune)

62.37

Val. De inlocuire /mp(2996 iei/mp)*Sup. Construita desf.efectiva

186860.52

Val de inv.lei/ap.

94525.72

Amortizarea lei/mp la data de 31.08.2020

11185.54

Pondere rang localitate(0,97)

0.97

Val. De vanzare

170404.73

Comision 1%

1704.05

Preț vanzare(lei)

172108.77

cota indiviza de teren in folosinta(mp)

19.67

cota indiviza de teren reprezentând % din suprafa totala

3.06%

întocmit

Verificat

Ing. Nica AngelicaInspector Videnie Anca

CVI


CONSILI LO