Hotărârea nr. 427/2020

Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019 referitoare la „Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii administrativ - teritoriale din intravilanul Municipiului Brăila în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare”.

ROMANIA

JUDEȚUL BRAILA MINICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HO T AR ARE A NR.427

din31.08.2020

Privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019 referitoare la „Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unității administrativ - teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Comisiei de analiză numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 448/2020, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 221/29.04.2020, precum si ale H.C.L.M. Brăila nr. 164/31.03.2020;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019 referitoare la „Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unității administrativ - teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

' 1

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Comisia de analiză numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. 4^ din 3/ ^ 72020

SITUAȚIA TERENURILOR DISPONIBILE AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE CE POT FI ATRIBUITE ÎN BAZA LEGII NR. 15/2003, DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr.

Crt.

Municipiul Brăila amplasament

Suprafață

Din care

Număr cadastral

Situația juridică

Curți const rucții

Ara bil

vii

Pășuni

Livezi

1

Str. Egretei nr. 1

252,00

77771

HCLM 143/2009

2

Str. Egretei nr. 3

210,00

95273

HCLM 337/2019

3

Str. Egretei nr. 7

250,00

85420

HCLM 336/2019

4

Str. Egretei nr. 15

210,00

85452

HCLM 332/2019

5

Str. Egretei nr. 9

210,00

85425

HCLM 343/2019

6

Str. Semenic nr. 4

250,00

85408

HCLM 341/2019

7

Str. Semenic nr. 20

250,00

85418

HCLM 330/2019

8

Str. Semenic nr. 24

250,00

85424

HCLM 744/2018

9

Str. Semenic nr. 14

250,00

95267

HCLM 351/2019

10

Str. Semenic nr. 10

250,00

85411

HCLM 148/2014

11

Str. Berzei nr.6

250,00

85495

HCLM 335/2019

12

Str. Berzei nr. 12

250,00

85471

HCLM 743/2018

13

Str. Cimbrului nr. 7

250,00

95266

HCLM 329/2019

14

Str. Cimbrului nr. 29

250,00

75676

HCLM 328/2019

15

Str. Cimbrului nr. 25

250,00

85391

HCLM 356/2019

16

Str. Cimbrului nr. 23

250,00

80200

HCLM

143/2009

17

Str. Cimbrului nr. 5

250,00

95265

HCLM 339/2019

18

Str. Cimbrului nr. 11

250,00

78144

HCLM

350/2019

19

Str. Cimbrului nr. 15

319,00

-

HCLM

331/2019

20

Str. Cimbrului nr. 9

250,00

95263

HCLM 358/2019

21

Str. Cimbrului nr. 27

250,00

91149

HCLM

143/2009

22

Str. Cimbrului nr. 17

319,00

77091

HCLM 143/2009

23

Str. Păltiniș nr. 2

250,00

95274

HCLM 327/2019

24

Str. Păltiniș nr. 3

250,00

95270

HCLM 359/2019

25 | Str. Păltiniș nr. 4

250,00

95269

HCLM

338/2019

26

Str. Păltiniș nr. 5

250,00

78674

HCLM 143/2009

27

Str. Păltiniș nr. 34

250,00

75364

HCLM 345/2019

28

Str. Păltiniș nr. 11

250,00

95264

HCLM 344/2019

29

Str. Păltiniș nr. 12

250,00

80198

HCLM 143/2009

30

Str. Păltiniș nr. 28

250,00

95271

HCLM 342/2019

31

Str. Păltiniș nr. 9

250,00

95290

HCLM 340/2019

32

Str. Păltiniș nr. 38

250,00

95272

HCLM 349/2019

33

Str. Păltiniș nr. 36

250,00

76763

HCLM 143/2009

34

Str. Păltiniș nr. 22

250,00

95289

HCLM 348/2019

35

Str. Păltiniș nr. 24

250,00

77300

HCLM 143/2009

36

Str. Păltiniș nr. 26

250,00

80326

HCLM 143/2009

37

Str. Păltiniș nr. 18

250,00

77322

HCLM 347/2019

38

Str. Păltiniș nr. 16

250,00

77577

HCLM 346/2019

39

Str. Păltiniș nr. 10

250,00

95268

HCLM 355/2019

40

Str. Păltiniș nr. 7

250,00

80235

HCLM

353/2019

41

Str. Păltiniș nr. 20

250,00

95292

HCLM 357/2019

42

Str. Babadag nr. 4

210,00

85515

HCLM 352/2019

43

Str. Babadag nr. 2

252,00

75357

HCLM 333/2019

44

Str, Babadag nr, 6

252,00

95288

HCLM 334/2019

45

Str. Izvorului nr. 2

252,00

85410

HCLM 148/2008

46

Str. Semenic nr. 18

250,00

85422

HCLM 164/2020

47

Str. Păltiniș nr. 1

250,00

79186

HCLM 221/2020

COMISIA:

JANTEA CRICAN ALEXANDRU - Președinte^.


ANGHELESCU CORINA ELENA- Membru

SURDU MARIUS RADU - Membru PREȘED.J'HT'E DE ȘgDlNTĂ i