Hotărârea nr. 426/2020

Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 216/ 29.04.2020 referitoare la ”Prelungirea termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O T A ZRE A JSTR. 426 din 31.08.2020

Privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 216/ 29.04.2020 referitoare la "Prelungirea termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani".

CONSILIUL LOCAL JVTIJnNrTCIPAJL<

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 11701/04.08.2020 a Instituției Prefectului - Județul Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19682/04.08.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Achiziții Publice, Licitații, Parteneriat Public Privat, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.71/2011 și art. 1270 alin. (2) din Codul Civil;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 108 lit. b), art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 306 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.l (1) Se aprobă modificarea și completarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2020, care va avea următorul conținut:

"Art.1 Se aprobă prelungirea termenului contractelor de concesiune, care expiră în cursul anului 2020, pe o durată care nu va depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”

(2) Anexa la H.C.L.M. nr. 216/29.05.2020 constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.ll La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati. *

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TRAIAN

// V       Zr -<■ Vk

;CONSU/UL^

£ LOCM- g


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.0l.03/rev,0

Beneficiarii contractelor de concesiune încheiate în anul 1995

Anexa 1 la H.C.L.M Brăila nr....î'i.^...../.3.L^. ^2o

Nr.c rt

Nr. Contra ct Concesiu ne anul 1995

DENUMIRE BENEFICIAR

ADRESĂ AMPLASAMENT

Extras Carte Funciară / Atestare Domeniu Privat

Oportunitate Prelungire

1

27

Str.Iezerului nr.l

EXTRAS C.F NR. 72626

Pe terenul în suprafață de 179,63 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și o asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

2

28

Str. Polonă nr.2A

Extras C.F NR. 70944

Pe terenul în suprafață de 426,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

3

83

Str.Jderului nr.10.

Poziția 67 Inventarul Domeniului Privat

Pe terenul în suprafață de 252,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm ooortună orelunairea contractului de concesiune.

4

84

Str.Jderului nr.2 BIS.

Extras C.F NR.80173

Pe terenul în suprafață de 300,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

5

90

Str.Milcov c/c Calea Călărașilor

Poziția nr.35 Inventarul Domeniului Privat

Pe terenul în suprafață de 24,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

6

92

Str.Pictor Ion Andreescu nr.H3A

Extras C.F NR. 75140

Pe terenul în suprafață de 300,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

7

93

Str.Borzești nr.8B!S

EXTRAS CF.NR.95455

Pe terenul în suprafață de 220,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

8

94

Str. Troian

Demetrescu nr.2

EXTRAS C.FNR.75790

Pe terenul în suprafață de 300,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

9

96

Str. Bărăganului nr.70

EXTRAS CF.NR. 19417

Pe terenul în suprafață de 300,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

10

97

Str. Borzești nr.l

EXTRAS C.F NR.94979

Pe terenul în suprafață de 300,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

11

99

Str.Octav Băncilă nr.39D

EXTRAS CF.NR.94821

Pe terenul în suprafață de 300,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

12

100

Str.Chișinău nr.128. LOT 1

EXTRAS C.F NR.78251

Pe terenul în suprafață de 119,64 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

13

100A

—----

Str.lon Călugăru nr.34 (fostă Str.Chișinău nr.128 LOT2)

EXTRAS C.F NR.82352

Pe terenul în suprafață de 168,24 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

14

104

Str.Alecu Russo nr.15

EXTRAS CF.NR.93403

Pe terenul în suprafață de 264,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

15

9186

Str. Troian Demetrescu

Poziția nr.540 din Inventarul Domeniului Privat

Pe terenul în suprafață de 304,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

16

36

Viziru Complex Alimentar Albina

Poziția nr.66 din Inventarul Domeniului Privat (Atestare H.CL.M nr.315/2009)

Pe terenul în suprafață de 30,00 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

17

35

Calea Călărașilor nr.309 bl.B2 parter

EXTRAS CF.NR.71626 - CI -UI

Pe terenul în suprafață de 18,25 mp sunt edificate construcții, proprietatea concesionarului pentru care Municipiul Brăila încasează taxe și impozite. în aceste condiții pentru a da eficiență administrării corecte a domeniului privat al Municipiului Brăila și a asigura securitatea raporturilor juridice dintre părți, considerăm oportună prelungirea contractului de concesiune.

Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons.Jur.Marius Radu Surdu