Hotărârea nr. 424/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 424

dJbrv 31.08.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O T A RA S TE :

Art.1 Se completează anexele nr. 1, 5 și 6 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.133, 5.117 și 6.110, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale si de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.0L03/rev.0

ANEXA NR. 1. 133

H.C.L.M. nr. /j/ O<?-2<O2^>

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Obiectiv

Numărul cererii și numele și prenumele/denumirea solicitantului

Observații

1

Str. Olteniei nr. 25bis

185

18216/22.07.2020

CI prop.                         conf.

l___________________________________________1

certificat de legatar nr. 125/05.09.2012

2

Str. Grădinarilor nr. 57

163

17343/14.07.2020

C1 - fără acte

3

Str. Grădinarilor nr. 64bis

259

17341/14.07.2020

L____L____1

C1 - fără acte

4

Str. Grădinarilor nr. 72

240

14147/15.06.2020

1__________________________________________________________________________________________________________1

C1 - fără acte

5

Str. Cărămidari nr. 119

264

19706/05.08.2020

C1-C3 - fără acte

6

Fundătura Crângului nr. 19A

102

15764/30.06.2020

C1 - fără acte

7

Str. Danubiului nr. 2

431

12491/26.05.2020

Cl-prop.l              conf.

contractului de vânzare cumpărare nr.

4926/03.06.2002

8

Str. Armata Poporului nr. 5

206 mp

14099/15.06.2020

Cl-C3-|                  | conf.

indiviz din

certificat de moștenitor nr.

306 mp

71/25.05.2020

9

Str. Ștefan Secăreanu nr. 29

301

16203/03.07.2020

10

Fundătura Râmnicu Sărat nr. 31B

233

f

12767/28.05.2020

11

Str. Graurului nr. 26

256

14292/16.06.2020

C1. C2 - prop.|_________________conf.

act de adjudecare încheiat în

11.10.2016, încheiere nr. 4261 /2014 din 28.11.2016

12

Str. Câmpului nr. I02B

122

16210/03.07.2020

Notă:

1. Se radiază poz. 4 din anexa nr. 1.123 la H.C.L.M. 533/30.09.2019 Fundătura Crângului nr. 19, în suprafață de 102 mp indiviz din


327 mp mp și se înlocuiește cu poz. 6 din prezenta Anexă.

2. Se radiază poz. 12 din anexa nr. 1.124 la H.C.L.M. 607/31.10.2019 str. Câmpului nr. 102 lot 1, în suprafață de 122 mp indiviz din

422 mp și se înlocuiește cu poz. 12 din prezenta Anexă.


întocmit,

Andrei Gabriela

IMOBILE , FORMATE DIN TEREN SI CONSTRUCȚII, A CĂROR APARTENENȚA SE ATESTA LA DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI BRAILA

Nr.crt.

Adresa Imobilului

Suprafața de teren

Suprafața construcții

1

Str.Orientului nr. 1

100 mp

CI- 68 mp

C2- 6 mp

întocmit, Caraion Marilena

ANEXA NR. 6.110

LA 1I.C.L.M. NR. 4^4          2c:2Z

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanei care deține terenul

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

Nr. hotărâre/ nr. contract

Observații

1

Str. Caisului nr. 9

268

c.c. 23/27.03.2000

2

Str. Poet Mihu Dragomir nr. 4

80,15 mp indiviz din 196 mp

c.c. 85/19.12.2008, A.A. nr.

1/23054/24.08.2018

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,

Bratu Angelica

ȘEF SERjta^NLG.M.P.,

BarguanuRaqii

întocmit,                                                                        /       /

Andrei Gabriela

Ș EDINȚĂ, llrn                i?//

XrhVj ect șef, Anghelesc TCorina Elena


1-133.1

731905.72                                                                        731905.72


Nr. cadastral

Supraf. măsurată

Adresa imobilului

185

Mun. Braila, Str. Olteniei Nr. 25 Bis

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

185

Imobil Împrejmuit: N 1-7 gard lemn; E 7-8 gard lemn;

S 8-9 gard lemn, 9-10 nemat., 10-11 gard lemn; V11-1 gard lemn.

TOTAL

185

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața yonsjruita la sol

Mențiuni

CI

CL

75

Locuința avand Sdes. = 75 mp.

C2

CA

19

Anexa avand Sdes.= 19 mp.

TOTAL

94

Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

163

Intravilan Braila, str. Grădinarilor, nr. 57.

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

163

Intre punctele: 1-2-3 constructii+nematerializat, 3-4 nematerializat, 4-5 nematerializat, 5-6 constructii+gard zidărie, 6-1 gard tabla.

TOTAL

163 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol

Mențiuni                                              ■

CI

CL

100

Locuința cu suprafața desfasurata de 100 mp, 1 nivel-parter

TOTAL

100 mp

. _____ Suprafața totala masurata a imobilului =163 mp

Executant: P.FA?SAfJDUpES<e'lf VASILE />' r ConfinrtiexecutaWa'mahMloritor la terenĂ corectitudin^intocmâitțff&fiÂinStlii cadastrale si corespondenta wei'tfiiâcl^reaiiat'c'a'dln tepțni

x*^tegonah

Data:29.06.2020

Inspector                  ----

Confirm introducerea imobilului in baza de date iujegrapi sî' atribuirea numărului cadastral ,7         z       ~ u

[L CONSILIUL

Semnătura si parafa       1Qyy       11

V. 1 j/J

Data-.....................

Stampila B.C.P.I.

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

259

Intravilan Braila, str. Grădinarilor, nr. 64 bis

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

___________________BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni                                              (

1

Cc

259

Intre punctele: 1-2 nematerializat, 2-3 construcții, 3-4 gard zidărie, 4-5 gard tabla, 5-6 nematerializat, 6-1 gard lemn.

TOTAL

259 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

78

Locuința cu suprafața desfasurata de 78 mp, 1 nivel-parter

TOTAL

78 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 259 mp

Executant: P.F.A SAM^^SCuVâ^Ș

Confirm executarea masuratoplor'fâ tererf^X corectitudinea ir/tdcmirii drcbmtnfâțitr padastraltfși'^ corespondentaâcesteiacu realitatea din teren £ i

Data:29Î)6,2p^Cna

Inspector                             .<

Confirm introducerea imobilului in baza de date iptegratșri atribuirea numărului cadastral»

Semnătura si parafa //S CONSILIUL TU

fe, 1 t)

Stampila B.C.P.I.

Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

240

Intravilan Braila, str. Grădinarilor, nr. 72

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoaie la teren

Nr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

240

1-2 nematerializat, gard tabla, 3-4 gard plasa, 4-1 nematerializat;

TOTAL

240 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

CL

85

Locuința cu suprafața desfasurata de 85 mp, 1 nivel-parter;

TOTAL

85

Suprafața totala masurata a imobilului = 240 mp

Executant: P.F.A Sandulescu Vasile

Confitț^tSS&tarea^ (•(iftSwgîturilor la teren, corectn^hea jpJq^Șifcih5ocuniențiUn:i cadastrale si cpresbonSwîta Sțcsteiasu realitâtpa'din teren /->S'                             -x\

X^, I^ta$f™r2020 ,.4’/ --

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si          >

atribuirea numărului cadastral         —'''îxZ'

// /

Semnătură si parafa      // *

L conso^u b LQCAl <<

Data...................... Urț\                 rjș!j

Stampila B.C.P.I.

Suprafața totala masurata a imobilului = 185 mp


O.        r-

'<*    Executant

I^?A Stamatc Iulian foi fiixțrexecutarea măsurătorilor la teren, țip ^inea.intdgnirii documentației cadastrale si ,eș toiiaerfta apesteia cu realitatea din teren


ificat


,. Șemnatura si stampila

1V Data: 05.02.2020


InspectoțlQ

Confirm introducerea imobiluluMp-atribuirea numaruliU^Udg^ral

Semnătura si parafă ■Sț-.L

Data........................


Stampila BCPIlaza de,date integrata si


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL Scara 1:200

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa Imobilului

264

MUN. BRAILA, STR.CARAMIDARI Nr. 119
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara. 1 :200


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

O.C.P.I. BRAILA

l02mp

Fundătură Crângului FN

Cartea Funciara nr.

U.A.T.        BRAILA

 • A. Date referitoare la teren

  Nr. parcela


  Cod grupa destinație


  Categorie dc folosința


  Supmfata din măsurători


  Mențiuni  TDl


  Cc


  102


  TOTAL
  102


  6-7, 8-l, 3-4 gard lemn, I-2-3,4-5-6 construcții

  7-8 nematerializat

  Nota: !)pe teren se afla o constr prov cu S=4mp

  si o constr cu S=29mp care nu face obiectul prezentei doc

  2) accesul se face prin NCP 4450


 • B. Date referitoare la construcții

  Cod Consir.


  Cod grupa destinație


  Denumire


  Suprafața construita la sol


  Mențiuni


  CI


  CL


  Locuința


  29


  Locuința, parter, fara acteTotal

29Confirm execuit&a corectitudinea intocnf ' corespondenta a«

Semnătură si stârni Data: l&


Inspector

Confinn introducerea imobilului in baza dc datp'ptftegftS si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa Data:

OCAL

1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI LI33.

Scara 1:200

Nr.cadastral

Supr. masurata

Adresa imobilului

86913

431 mp

STR. DANUBIULUI, NR. 2

BRAILA


O.C.P.I. BRAILA

423160


Carte Funciara Nr.


4231 SC


42314C

423140

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cafegoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

431

Imobil împrejmuit cu

TOTAL

431


Cod constr.

Destinație

Suprafața construita la sol — mp

Mențiuni           -»     <§7/

CI

CIE

431

S. construita desfasurata = 135QJwV^Sp+P+2E Sp—57mp, P—431 mp, Ef1 — 431 mp/'Et2=%31 mp

TOTAL

431


Suprafața total masurata = 431 mp Suprafața din acte = 409 mp

Executant        .u

SC CadconstrucțC'SRL

Confirm 'executaph Mș^bjțl^?g,'feren,kcb’reclifudinea întocmirii docum^nldjj/^astiiqle^șijcorospondenia’acBstâlo: ■ f ^•z(..'^u'feaiilolea dîri• feronAS't

RAzvan 47

'' 7:',.A         \             .vy7

% V                      ' -'rrr

Data: AUG.2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dote integrala si atribuirea numărului cadastral

Data:..................Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Seara 1:200

Nr.Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

305

Intravilan Braila, str. Armata Poporului, nr. 5

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

____

BRAILA

'fim—«~w«r mTTT—rrm •»••• IV r • ■rar 'I—>fil x-r-» i -• n -    ' vinr "'v-n, ■ .•■n-wn«„n —nifir»7iniiii*i--i v»r- < ui-, mmi"" ■*•>■<• •••« nm         »•»■<"• • ••>•••

a       ■    ,iU     ,c

1               OL ..«.0.41111

t-MBaiaUimp) |

Mențiuni

1

Cc

3(6

.ritrs punctele: 1 -2-3-4 gard piesa, 4-5 construcții, 5-6 constnictii+gard plasa. 6-7 gard metal, 7-3-9 gard lemn, 9-10 construcții, 10-1 i gard lemn, i 1-1.2 gard lemn. 12-13 gard lemn, 13-1 gard lemn..

TOTAL

3(6 mp J

B. Date tefcritoare ia construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suorafata consnuin Ia sol

n,R)

Wtr.tiunj

ci(P+i)

CL

43

-ocitinta cu suprafața desfășurată de 86 mp, 2 niveluri, parter+ctaj;        !

CA

12

Anexa cu suprafața desfășurată de 12 rnp, 1 nivel- parter

1 C3

CA

,r:;.ruila ;.A':<i!.v..ii:.de22 .<.ip>; nivel-paner;

TOTAL

77 mp

Supci-feta totala me.Taraia a. imobilului = 306 mp

Suprafste carfbnn sete” 100 mp

Executant: .P.F.A SANDULEȘCU VASil ii

Confirm executarea rnksuratorildr'iâȚțrc i.

corectitudinea întocmirii dbcutnăatatici cadasț sic si corespondcntatnccstcia cu^reriiiăca din ten îi

Se&naturasi-s^.tr.pîla.          ’f?

Datail.O.tK’bW'1 1

A’'’ •'

--------  ■ ■          _ .... , ..a—,;..,.—;rt ,. ,;i:.;^_____

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data......................

Stampila B.C.P.i.

Pag.: 2/2

mi a/ot/aa-f^i

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200                  /£

Nr.cadasfral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului

301

jud. BRAILA, UAT Bralla, mun. Bralla, sfr. Ștefan Secareanu, nr. 29

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Bralla

N=422945


N=422945


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.dln masuratorl(mp)

Mențiuni

1

CC

301

Intre pct 10-1-2-3-4 gord tabla, 4-5 nematerîalizat, 5-6-7-8-9 gard tabla. 9-10 construcție

TOTAL

301

-

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=301 mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bralla

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea

"..... yW

Semnătură si sfamptla^rXP ry A Wi       ,           .

Inspector

Confirm introducerea Imobilului in bazo de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

. \

Semnătură si parafa

H                  __

7                Data:.....

Stampila BCPI     /A CObJsttîUIyjn

. • In sHuatlo In car* exista numere cadastrale pentru Imobilele vecine, In locul numelui vecinului se va frece numărul cadastral, Iar In lipso numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele w rotunjesc la metru patrat.

Dalele dumneavoaifro suni cotecțof ■ doar In eoopțjl _de_q, Irnbynotyl penaje cu.cflentț»., fNTO^ ^^Br^e șe ^wyqleoig. BO nu fumtee». Jnforywfipe ^i^qcavoasfnj unor ferfl, decât doco

ANEXA NR 1.35 la regulament

/. /^. M

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:250


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

233

in spatele imobilului din str Fundătură Ramnicu Sarat nr.31A

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

423111

4231 îl

423079

A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

233

împrejmuit cu gard de plasa pet 3-4-5-6, construcție pet 6-1-2, nematerializat pet 2-3 ;

Total

233

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Suprafața totala masurata a imobilului = 233mp A

cort

Exccgtm^C'ITMDING 3Mlș

Cosnim ,/^AutbrizatiaXeria RQ-B-F nr 07p i.^utori^al'iaSeria ROîll-J nr 086 'G~6uTirin 'executarea’fnașurâtori lor la cil lud i ne a i n tactil i.rii. flSc u men t atAxoj 2<S'espondehta poftiteiaxcu rcâltefica d I -țț, '. <SSTnnaturX',5i' stampila 5e''13atAMaiJ2020 AU

RL

6 5 eren.

uastrale si

■>

!iaR \ ' \

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dajc;itîtcgr®S5A si atribuirea numărului cadastrakz^

Semnatura si parata/^ CQIU<#iTfn —

Data......................1 C 7T~n-nj*- =11

\vL/-ocal ?•"

Stampila BCPI                               1

/                                                     Xst<>Wt A-*4»'

Plan de amplasament si delimitare a imobilului              4/33. I)

Scara 1:200

Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

7003

256

Intravilan Braila, str. Graurului, nr. 26

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

85874

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

256

Intre punctele: 1-2 nematerializat, 2-3 gard metal, 3-4-5 construcții, 5-6-7 gard lemn, 7-8 construcții, 8-9-10 gard lemn, 10-1 gard metal

TOTAL

256

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

CL

42

Locuința cu suprafața desfasurata de 42 mp, 1 nivel: parter

C2

CA

8

Anexa cu suprafața desfasurata de 8 mp, 1 nivel- parter.

TOTAL

50 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 256 mp

Suprafața conform actc= 256 mp

Executant: P.F.A SANDULESCU VASILE x ,•*.'      ‘       '45'/,X

Confinn executarea măsurătorilor laaercn;,. ' corectitudinea intocniirii documentației cadjistraleȚi corespondenta acesteia cir realitate.*! dn/leren c'f .

Semnătură si stampila j /    \   ;£

SaKDUL^CU^?*/ Dala: 1506.2020       . ^'*

•ri.'r'qnr,:*.’’

Inspector

Confinn introducerea imobilului in baza de date integrata st,----

atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa          //

ta l/cal 5

Data...................... cgjl

Stampila B.C.P.l.

IM. Iz-

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara. 1 :200.

Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

O.C.P.L BRAILA

Nr. R.G.I....................Data..............................

122mp

Mun. BRAILA.

str. Câmpului FN

Cartea Funciara nr.

U.A.T.     BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cod grupa destinație

Categorie de folosința

Suprafața din măsurători

Mențiuni

1

TDI

Cc

122

1-2 nematerializat, 3-4-1 fier forjat cu policarbonat 2-3 gard plasa

TOTAL

122

B. Date referitoare la construcții

Cod Con str.

Cod grupa destinație

Denumire

Suprafața construita la sol

Mențiuni

Suprafața conform măsurători = I22mp

Suprafața din acte = 122mp

<7_______________________________ ___

ing. Mf^ANU Magd^Mff&hiriana rRR^^VZrz V\ Confin^exc«utârea^aș£ratOTilpr la teren, corectitudinea iniocmițu,țroffin)J®(atieicu*3a>tralest------

• nj A 1 i |    1 “'Zț

cor^poryerți^ap^^affl>^^/ațea gi i teren

Semnătura si-stafnalăi, r M A  8

Inspector        //* P/z ’ r

Confirm introducerea imobilului in baza de d<He<mtegratțP"J_S=u- -si atribuirea numărului cadastUfS. ^OCAL

Semnătură si parafa Data.

Stampila BCPI

CA^0^


mi

ANEXA NR 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

100


Adresa imobilului


Strada Orientului, nr. I

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILAA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

100

împrejmuit cu gard de fier pet.2-3. construcție 3-4-5-6-I-2

Total

100

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

68

Locuința S-P cu supr.desfasurata de 89mp (S=2lmp. P=68mp)

C2

CA

6

WC cu supr. desfasurata de 6mp

Total

74

j\

Suprafața iota

la masurata a imobilului = lOOmp

Executant. SC

prin ing. Mocyfi§TVI<Snn,Cosmin

AutorizațiaZ^îa ROAT-^?iWȘ6z7;]^g

Aulorizatia/ș|ria R$XB-FfâE'075.o

Confirm executarea «iasurakQftU,p kueren corectitudinea intocm'gii do&nfleojatjet qraast corespondenta ace^eia^^refilitâte^'dijtg^ Semnatirraîsi staHipntP-D/Afn DataIulidJ02O             J

____________________________\          C -«X,

... oA /

b ras}' ere. /

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de (Tp^.TTfțȘrata/’

si atribuirea numărului cadastr^r^oMÂ^^^^ Semnătură si parafa '                  —

Data....................fe

țlt l^cal fii

Stampila BCP1                      \YZ     *1

----—

Plan de amplasament si delimitare a imobilului              &JIO. I

Scara 1:200

Nr.Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

268

Intravilan Braila, str. Caisului, nr. 9

Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoric dc folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni                                               ।

1

Cc

268

Intre punctele: 1-2-3 gard tabla, 3-4-5 construcții, 5-6 construcții, 6-7 gard plasa, 7-8-9 construcții, 9-1 gard tabla

TOTAL

268 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

72

Locuința cu suprafața desfasurata de 72 mp, 1 nivel-parter;

C2

CA

27

Locuința cu suprafața desfasurata de 27 mp, 1 nivel-parter;

C3

CA

I

Locuința cu suprafața desfasurata de 1 mp, 1 nivel-parter.

TOTAL

100 mp

Suprafața totala masurata a imobilului = 268 mp

Executant: P.F.A SANDJULjgS^U VASlLIi; •.

/•*.    ( ^RTIFICat \

Confirm executareimasuratoriloțjjț tefen' ',x corectitudinea intocrmrg-'docunlĂt ancj^fidastr^lc si ' corespondenta accțȘia cu rejli atsa-djilțcren

1 >3           17/2/ t 'j - S

SemnatSrâ si stamrt a; c \ t g • *710 £?

Datar02.07.2020         " **

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza dc date integrata ș£_ -atribuirea numărului cadastral //nut

l

Semnătura si parafa         (f

1                                        [k

lls

Data......................

Stampila B.C.P.I.                                      Ns54tLA

Anexa 1.3S la regulament


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL Scara 1:200

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa Imobilului

196

Strada Poet Mihu Dragomir, Nr. 4

Cartea Funciara nr.:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

Braila, localitate Braila

A. Date referitoare la teren

Nr. Parcela

categoria de folosința

Suprafața

Mențiuni

1

CC

196

Itnprejmuireigard + calcan construcție

TOTAL

196

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

CI

LOCUINȚA

93

Sc=93mp, Sd=93mp, Nr. niveluri=1

C2

ANEXA

17

Sc=17mp, Sd=17mp, Nr. nlveluri= 1

C3

ANEXA

15

Sc=15mp, Sd=15mp, Nr. nivelun=l

TOTAL

125

Suprafața totala masurata a imobilului= 196 mp

423079