Hotărârea nr. 423/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 423 din31.08.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 18431/23.07.2020, a societății Cofco Internațional S.R.L., nr. 20060/07.08.2020 a societății Veneția Medical S.R.L., nr. 19386/03.08.2020 a domnului Ungureanu Mihai - Decebal, nr. 21290/19.08.2020 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Brăila, prin împuternicit Constantin Paul și nr. 21769/25.08.2020 a doamnei Serban lulia Theodora si a domnului Serban Constantin Stelian;

Văzând rapoartele comune de specialitate ale Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări de construire/desființare, după cum urmează:

  • a) „Alimentare cu energie electrică bază de depozitare cereale aparținând S.C. COFCO INTERNAȚIONAL S.R.L. - instalații electrice de utilizare”, pentru imobilul situat în Brăila, Zona Portuară, parcela 3, conform certificatului de urbanism nr. 739/16.06.2020;

  • b) „Amplasarea unui hidrant stradal pe str. Griviței, în zona imobilului cu nr.236”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Grivița nr. 234 bis - 236, solicitat de societatea VENEȚIA MEDICAL S.R.L., conform certificatului de urbanism nr. 716/12.06.2020;

  • c) „Desființare anexă C2 și construire locuință parter C1 și anexă garaj C2 -intrare în legalitate și mansardare locuință C1”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Alexandru cel Bun nr. 45 - 45A, solicitat de domnul Ungureanu Mihai -Decebal, conform certificatului de urbanism nr. 846/13.07.2020;

  • d) „Alimentare cu energie electrică a locului de consum bază producție tâmplărie PVC și aluminiu” pentru imobilul situat în Brăila, șos. Baldovinești, nr. 38-58, tarla lot 2/1, solicitat de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Brăila, prin mandatar societatea ENERGETICA PRESTSERV S.R.L., conform certificatului de urbanism nr. 2074/18.11.2019;

  • e) „Desființare construcție existentă C13 și construire imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de cabinet stomatologic la parter și locuință unifamilială la etaj” pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 149, solicitat de doamna Șerban lulia Theodora și domnul Șerban Constantin Stelian, conform certificatului de urbanism nr. 877/16.07.2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DFtĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0