Hotărârea nr. 422/2020

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a construcțiilor C4 și C5 aparținând obiectivului Stadion Municipal Progresul Brăila, înscris la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 - „Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT AR AICEA NR.422

din31.08.2020

Privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a construcțiilor C4 și C5 aparținând obiectivului Stadion Municipal Progresul Brăila, înscris la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 -„Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora. J

CONSILIUL LOCAL         BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului și adresa nr. 2894/22.04.2020 a Direcției Tehnice - Serviciul Investiții si îndrumare Asociatii de proprietari;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFCASTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a construcțiilor C4 și C5 aparținând obiectivului Stadion Municipal Progresul Brăila, înscris la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 -„Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora.

Art.2 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 - „Bazele sportive”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 Bunul prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.O

ANEXA nr.

la H.C.L.M. nr. Z,ZZ / .3/.. Cdf .2020

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului apartinand domeniului public

Cap.G - Sistemele de Infrastructură privind administrarea Domeniului public,cu terenurile aferente - Subcap.G7 - Baze Sportive

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândi rii sau după caz al dării în folosinț ă

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală.

Denumire act de proprietat e sau alte acte doveditoa re

0

1

2

3

4

5

6

7

1.6,2

Stadion Municipal Progresul Brăila

Calea Galați nr.342B

CI Birouri

Suprafață construită la sol =230,00 mp,

Suprafață desfășurată=460,00mp

C2 Sala sport Suprafață construită la sol=332,00 mp;

C3 Centrala Suprafață construită la sol=14,00 mp;

C6 Tribuna Suprafață construită la sol=2.309,00 mp;

Suprafață totală construită=3.286,00 mp.

Suprafață teren=24.740,00 mp

Număr cadastral 90452

2002

2,920.899,63

H.C.L.M.

130/2002

C.F nr.90452

H.C.L.M.

42/2017