Hotărârea nr. 421/2020

Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O T AR AR EA NR. 421

dijtL31.08.2020

Privind: Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MTCENTLCIPAL RTtATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare ai inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 297 lit. c), art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAF^GENERAL,

ION DRĂGAN

7 F-PO-09-02.01.03/rev.O

ANEXĂ

LA H.C.L.M. NR. /di / 3/-G-f. A'A?

REGULAMENT PRIVIND MODUL DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRĂILA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

 • 1.1. OBIECTIVELE REGULAMENTULUI

Stabilirea concretă a procedurilor, documentelor, termenelor și responsabilităților în legătură cu regimul administrativ, juridic și urbanistic de închiriere a bunurilor Municipiului Brăila. Prezentul regulament:

 • a) instituie un mecanism legal și unitar de folosință a acestor terenuri aflate în proprietatea autorităților locale;

 • b) ia în considerare păstrarea calității vieții urbane prin ocrotirea ambientului natural existent;

 • c) asigură o concepție unitară din punct de vedere al dezvoltării urbane a Municipiului Brăila;

 • d) sprijină inițiativele cu caracter economic și social;

 • e) elimină posibilele susceptibilități de tratament diferențiat între solicitanți;

 • f) sporește eficiența actelor de administrare și asigură transparența lor;

 • g) atrage venituri suplimentare și importante la bugetul local;

 • h) încadrează măsura în mecanismul de implementare a sistemului de management al calității.

 • 1.2. LEGISLAȚIA DIN DOMENIU

 • - Constituția României;

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.  554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare;

 • - Legea nr.  273/2006 privind finanțelor publice locale,  cu  modificările și

completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • - Legea nr. 18/1991 privind legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr.650/2002, republicată;

 • - Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 392/2020 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

 • - H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - H.G nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

 • - H.G. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Decizia Curții Constituționale nr. 824 din 07 iulie 2008;

Limba care guvernează prezentul regulament, caietul de sarcini și contractul de închiriere este limba română.

 • 1.3. DEFINIȚII ȘI CLASIFICĂRI

  • 1.3.1. Definirea unor termeni utilizați pe parcursul regulamentului

-construcții cu caracter provizoriu - construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire.

De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. Realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive.

 • - unitate de alimentație publică tip terasă - permanentă — spațiu amenajat în fața unității proprii de alimentație publică, ori amplasamentele individuale scoase la licitație în vederea amplasării de astfel de unități de alimentație publică, în vederea servirii consumatorilor, ce își va desfășura activitatea în intervalul 12-60 luni, în baza unui contract de închiriere, cu posibilitatea de prelungire prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila.

-unitate de alimentație publică tip terasă - temporară - unitate independentă, amenajată în aer liber, fără acoperiș și închideri laterale, dotată cu mobilier specific și decorată în mod adecvat, cu caracter de agrement și/sau tematic (festivaluri, târguri, diverse evenimente) ce își va desfășura activitatea pe o perioadă de maximum 2 luni, în baza unui permis de amplasare.

 • - consumator - orice persoană fizică, sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândesc, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale.

 • - comerciant - persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

 • - comerț stradal - comerț, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfășurat pe domeniul public, în afara spațiului magazinelor, de regulă în zone cu intensă circulație pietonală, pe străzi, trotuare, pasaje publice, sau orice zonă destinată folosinței publice.

 • - comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin vânzarea în mai multe locații, pe unităti (standuri) mobile, rulote, sau în vehicule special amenajate, care la încheierea programului eliberează amplasamentul.

 • - comerț ocazional - activitatea de comerț stradal desfășurată cu ocazia anumitor evenimente, pe o perioada limitată de timp.

 • - comerț sezonier - activitatea de comerț stradal desfășurată în perioade de timp determinate, de regulă în sezoanele turistice.

 • - punct de desfășurare a activității — spațiu public delimitat în cadrul amplasamentului avizat de Direcția Arhitect Șef pus la dispoziția partenerilor pentru desfășurarea activității.

 • - comerț stradal în puncte fixe - activitatea de comercializare în orice structură de vânzare cu amănuntul realizată pe amplasamentele stabilite.

 • - structura de vânzare/promovare - spațiul de desfășurare a unuia, sau mai multor exerciții comerciale.

 • - modul comercial - construcție ușoară, de mici dimensiuni, având una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasată pe străzi și în zone publice, din care se vând: flori, ziare, reviste, țigări, sucuri, alte produse, cu excepția produselor și serviciilor de pompe funebre.

 • - tonetă - structura de vânzare deschisă, tarabă, la care se vând, pe stradă, articole mărunte, dulciuri, răcoritoare, etc,.

 • - autospeciale, autoutilitare — structura de vânzare specializată montată pe un mijloc de transport (autospecială, remorcă, tricicletă, etc.) utilizată pentru vânzarea sau expunerea anumitor produse.

 • 1.3.2. Nomenclator de activități

  1) activități comerciale

  > alimentație publică;

 • > comercializare flori;

 • > comercializare presă;

 • > comercializare produse diverse - produse alimentare ambalate, nealimentare;

 • > comercializare mărțisoare;

 • > comercializare fructe și legume de sezon;

 • > comercializare popcorn, gogoși, vată de zahăr, înghețată și altele;

 • > târguri

 • 2) activități de promovare

 • > expoziții: expunere de produse, standuri în fața unității,

 • > expunere de mașini în zone publice;

 • > expoziții de carte, flori în cadrul unor manifestări;

 • > prezentări de modă;

 • > vânzări promoționale - de promovare de produse și servicii, sampling

 • 3) activități cu caracter social, sau de interes public

 • > evenimente social-sportive,

 • > distribuirea de pliante în campaniile de informare,

 • > consultațiile medicale gratuite, în cadrul unor campanii

 • 4) activități cu caracter cultural

 • > festivaluri

 • > concerte

 • > evenimente

 • 5) activități de agreement

 • > parcuri de distracții, mașinute, tobogane gomflabile,

 • > organizarea jocurilor de artificii;

 • > circuri,

 • > concursuri de agilitate (canină)

 • 6) activități ocazionale

 • > Valentin’s Day / Dragobete - comercializare cadouri, suveniruri, flori, felicitări,

 • > 1 Martie - comercializare mărțisoare,

 • > 8 Martie - comercializare flori,

 • > 1 Mai - activități de agrement,

 • > 9 Mai - acțiuni specifice sărbătoririi „Zilei Europei”,

 • > 1 Iunie - activități sportive, de agrement, etc. specifice sărbătoririi „Zilei Copilului”,

 • > 15 Iunie - comercializare flori,

 • > 15 Septembrie - comercializare flori,

 • > 15 August „Zilele Brăilei”,

 • > 30 Decembrie - comercializare flori, coroane, candele și alte asemenea,

 • > 6 Decembrie - comercializare bețe Sf. Nicolae, jucării, etc,,

 • > Târgul de Crăciun - comercializare felicitări, cadouri, jucării, podoabe de pom, obiecte de cult, etc..

 • 1.3.3. Comerțul stradal poate fi clasificat astfel:

 • > funcție de durata de desfășurare a activității: comerț ocazional, comerț sezonier ori comerț de lungă durată;

 • > funcție de locul amplasării acestora: în zone pietonale, în zona parcărilor publice, în parcuri sau în zone protejate;

 • > funcție de modul de amplasare: pe baza permisului de amplasare și funcționare ori pe baza acordului de amplasare;

 • > funcție de structura de vânzare utilizată: chioșcuri, tonete, triciclete, autospeciale, autoutilitare, sau alte tipuri de unități mobile destinate desfășurării de activități comerciale; alte tipuri de mobilier urban avizat (ex. cutiile de distribuire gratuită a presei, etc.); vânzări fără utilizarea de mobilier urban.

CAPITOLUL II

REGLEMENTĂRI PRIVIND NOȚIUNEA DE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

 • 2.1. Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

 • 2.2. Domeniul public al Municipiului Brăila este alcătuit din bunuri inventariate prin H.C.L.M. nr. 107/2001, actualizat anual și inventarul atestat prin H.G.R. nr. 363/2002 și publicat în Monitorul Oficial nr. 378 bis/2002, anexa nr. 2, aflate în proprietatea Municipiului Brăila, neafectate direct unui interes general și care sunt administrate în conformitate cu normele dreptului civil.

 • 2.3. Bunurile aflate în proprietatea publică a Municipiului Brăila sunt supuse regimului juridic de drept comun și prevăzut de Legea nr. 554/2004.

CAPITOLUL III

ÎNCHIRIEREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ CARE APARȚIN MUNICIPIULUI BRĂILĂ

 • 3.1. Inițiativa închirierii o poate avea Municipiul Brăila sau orice investitor interesat (potențial locatar);

 • 3.2. închirierea terenurilor proprietate publică a Municipiului se aprobă prin hotărâre a Consiliului local al Municipiului Brăila, pe baza unui caiet de sarcini, prin licitație publică conform hotărârilor Consiliului Local Municipal Brăila, cu excepția cazurilor prevăzute în alte hotărâri ale Consiliului Local sau legilor în vigoare.

 • 3.3. Perioada pentru care suprafața de teren va fi propusă spre închiriere pentru module comerciale și terase de alimentație publică este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, cu excepția situațiilor prevăzute în prezentul regulament;

 • 3.4. Dacă în zona în care se află suprafața în discuție există o strategie de dezvoltare a Municipiului cu privire la destinația zonei, iar aceasta ar implica modificarea situației actuale, perioada de închiriere va fi redusă în așa fel încât să nu afecteze punerea în aplicare a respectivei strategii, situație în care locatarul va fi notificat să elibereze amplasamentul în termen de maximum 30 de zile (în funcției de tipul construcției).

 • 3.5. Contractul de închiriere se prelungește la cerere, cu perioade succesive de 60 de luni, cu posibilitatea denunțării unilaterale a părților, exceptând situația de neplată, locatarul în culpă fiind obligat să elibereze amplasamentul.

 • 3.6. Prețul închirierii se stabilește printr-un raport de evaluare pe zone și destinație, întocmit de către un expert evaluator A.N.E.V.A.R, angajat de Municipiul Brăila, raportul de evaluare trebuind să fie însușit de către Consiliul Local Municipal Brăila. La începutul anului fiscal, prin grija D.F.P.L., prețurile vor fi indexate funcție de raportul leu/euro, în baza unui raport de specialitate ce se va supune aprobării Consiliului Local Municipal Brăila. înainte cu 30 de zile de la expirarea a 3 ani de la data evaluării, în baza unui raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator A.N.E.V.A.R, angajat de Municipiul Brăila, se actualizează chiria prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila. în cazul în care prețul rezultat va fi mai mic decât cel existent, rămâne valabil prețul din contractul însusit.

 • 3.7. Termenul de obținere a Autorizației de construire este cel prevăzut de art. 36 din Legea nr. 50/1991, modificată și completată cu republicările ulterioare, termen ce se ia în calcul de la data predării amplasamentului, locatarul având obligația să depună actele necesare emiterii Autorizației de construire, în așa fel încât să nu fie împiedicat îndeplinirea obiectului pentru care terenul respectiv a fost scos la licitație, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 6 luni, în cazul în care caietul de sarcini și contractul de închiriere nu prevăd altfel. Toate construcțiile vor avea caracter provizoriu, iar la sfârșitul perioadei de închiriere autorizația de construire nu mai produce nici un efect juridic. Dacă executarea lucrărilor depășește 6 luni de la emiterea autorizației de construire, din motive care nu țin de realizarea din punct de vedere tehnic a construcției, constatat printr-un proces verbal, Municipiul Brăila nu are nici o obligație de retumare a sumelor încasate, iar dacă perioada depășește 12 luni (indiferent de motiv), contractul se reziliază de drept.

 • 3.8. în cazul atribuirii prin licitație publică, semnarea contractului de închiriere se va face în termen de maximum 40 de zile de la rămânerea definitivă a procesului verbal de adjudecare.

 • 3.9. în cazul atribuirii prin licitație publică, procesul verbal de punere în posesie se va perfecta în termen de maximum 30 zile de la constituirea garanției de bună execuție. Adjudecatarul are obligația depunerii la Registratura generală a unei cereri în acest sens, care trebuie să aibă anexată în copie contractul de închiriere.

 • 3.10. închirierea terenurilor în zona de protecție a infrastructurilor feroviare se va realiza numai cu avizul autorităților de resort.

 • 3.11, Prin zonă de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte și de alta a căii ferate.

 • 3.12. Se interzice subînchirierea terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila și închirierea construcțiilor realizate pe acest teren, de la un investitor la altul.

 • 3.13. în cazul transferului dreptului de proprietate asupra construcției realizate, printr-un act autentic, se va perfecta un act adițional de cesiune a beneficiului, cu menținerea destinației inițiale.

 • 3.14. Pentru terenurile eliberate prin rezilierea înainte de termen a contractului sau pentru contracte ajunse la termen libere de sarcini, amplasamentele vor fi scoase la licitație, urmând aceeași procedură de licitație publică, în cazul în care Consiliul Local Municipal Brăila nu hotărăște altfel.

 • 3.15. în momentul în care societatea este declarată în stare de faliment, se va rezilia contractul de închiriere.

 • 3.16. Pentru construcțiile ce prezintă elementele unor extinderi provizorii la construcții definitive înscrise în Cartea Funciară, proprietate privată, se va închiria terenul aferent prin atribuire directă, către titularul dreptului de proprietate asupra construcției ce se extinde (numai pentru balcon, alee acces, rampă, scări) în urma identificării cadastrale a terenului înscris în Cartea Funciară.

 • 3.17. Toate extinderile vor fi autorizate în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile în vigoare.

 • 3.18. Pentru aceste atribuiri se va solicita avizul C.T.U.A.T. (Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism).

 • 3.19. Fiecare suprafață de teren închiriată afectată de o construcție provizorie va fi identificată cu o plăcuță pe care se vor inscripționa următoarele: nr. contract de închiriere și data la care a fost perfectat acesta. Plăcuța va avea formatul de 10 cm lățime și 25 cm lungime și se va aplica în termen de 30 zile de Ia finalizarea construcției. Costurile realizării plăcuței de identificare vor fi suportate de către locatar. Aceste plăcuțe vor fi confecționate de către S.U.P.A.G.L. Brăila.

 • 3.20. Pentru amplasamentele situate în zonele reabilitate cu fonduri europene, este necesar emiterea de către direcțiile de specialitate a unui aviz conform cu privire la exploatarea amplasamentului pentru scopul propus.

 • 3.21. Pentru acele construcții care nu îndeplinesc criteriile de a fi menținute pe domeniul public, Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat -Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat - Compartiment Contracte, Urmărire, Concesiuni și închirieri și Poliția Locală Brăila, va notifica proprietarul construcției în vederea eliberării terenului ce face obiectul contractului în termen de 15 zile de Ia comunicare,

 • 3.22. în cazul în care în urma notificării comunicată de Poliția Locală Brăila, proprietarii identificați nu se conformează în sensul eliberării amplasamentului, Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat - Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat - Compartiment Contracte, Urmărire, Concesiuni și închirieri va demara procedura de ridicare a construcțiilor. în acest sens se va emite Dispoziția Primarului de ridicare a construcțiilor. Cheltuielile efectuate de către Municipiul Brăila cu ocazia eliberării amplasamentului vor fi recuperate de la proprietarul construcției.

 • 3.23. Ducerea la îndeplinire a Dispoziției Primarului Municipiului Brăila, va fi în sarcina S.U.P.A.G.L. Brăila cu sprijinul Poliției Locale Brăila.

 • 3.24. Pentru terenurile ce aparțin domeniului public date în administrare diferitelor entități, administratorii au obligația de a solicita proprietarului terenului acordul cu privire la orice modificare a suprafeței date în administrare, atât din punct de vedere valoric, al dimensiunii și a construcției existente, cât și din alte motive ce decurg, din atingerea obiectului de activitate a entității respective.

 • 3.25. După eliberarea unui astfel de aviz, administratorul are obligația ca la finalizarea modificărilor solicitate, să aducă la cunoștința Consiliului Local Municipal Brăila, acest lucru împreună cu documentația cadastrală a situației modificate și a actelor doveditoare în acest sens.

CAPITOLUL IV

ÎNCHIRIEREA TERENURILOR PENTRU AMPLASARE DE

CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAȚII COMERCIALE

 • 4.1. Terenurile aparținând Municipiului Brăila se pot închiria în vederea realizării de construcții provizorii cu destinația de spațiu comercial, sau obiective de uz sau de interes public cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • 4.2. Terenurile aparținând Municipiului Brăila, pot fi închiriate prin licitație publică, potrivit legii, în condițiile respectării documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, cu excepția celor prevăzute în prezentul regulament.

 • 4.3. Prin excepție, terenurile aparținând domeniului public al Municipiului Brăila destinate construcțiilor provizorii se pot închiria fără licitație publică, astfel: a) în vederea amplasării de module comerciale, conform Legii nr, 341/2004 precum și pentru extinderea acestora pe terenurile limitrofe modulului comercial, la cererea locatarului, dar nu mai mult de 50% din suprafața inițială, o singură dată, după obținerea avizului de oportunitate al Direcției Arhitect Șef, pentru extinderea capacităților necesare desfășurării activității.

 • b) sau alte situații care nu sunt prevăzute de reglementările în vigoare, prin adoptarea de legi ulterioare.

 • 4.4. Perioada pentru care suprafața de teren pentru module comerciale, va fi propusă spre închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii contractelor prin act adițional urmare unei solicitări scrise din partea chiriașului și adoptării de către Consiliul Local Municipal a unei hotărâri în acest sens. în caz contrar, după finalizarea termenului exprimat în contract amplasamentul va fi atribuit printr-o nouă procedură de licitație, liber de sarcini.

CAPITOLUL V

ÎNCHIRIEREA TERENURILOR PENTRU AMPLASARE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU ALTĂ DESTINAȚIE

 • 5.1. TERASE

  • 5.1.1. Amplasarea teraselor temporare se va face în urma unei licitații publice și în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila.

  • 5.1.2. Terasele permanente amplasate în fața spațiilor comerciale cu destinația de alimentație publică pentru care dețin autorizație de funcționare, vor putea fi amplasate în baza unui contract de închiriere ce va fi perfectat, în baza propunerii de atribuire directă înaintată de către Direcția Arhitect Șef către Consiliul Local Municipal Brăila, în acest sens.

  • 5.1.3. La expirarea perioadei contractuale, întregul mobilier amplasat și toate accesoriile vor fi ridicate de pe domeniul public, amplasamentul va fi predat liber de sarcini, în caz contrar Primăria Municipiului Brăila prin S.U.P.A.G.L. și Poliția Locală Brăila vor proceda la desființarea construcțiilor, cheltuielile generate de această acțiune fiind suportate de chiriaș.

  • 5.1.4. Amplasarea teraselor în fața spațiilor comerciale cu destinația de alimentație publică, cât și pe amplasamentele izolate se va efectua pe o perioadă de maximum 60 de luni, cu posibilitatea prelungirii contractelor prin act adițional urmare unei solicitări scrise din partea chiriașului și adoptării de către Consiliul Local Municipal Brăila a unei hotărâri în acest sens. In caz contrar, după finalizarea termenului exprimat în contract amplasamentul va fi atribuit printr-o nouă procedură de licitație, liber de sarcini.

  • 5.1.5. Terasele permanente amplasate în fața spațiilor comerciale cu destinația de alimentație publică nu se pot extinde față de suprafața ce face obiectul contractului de închiriere perfectat inițial.

 • 5.2. PERMISE

  • 5.2.1. Permisele de amplasare se pot elibera contracost, la nivelul stabilit prin hotărârea anuală de aprobare a impozitelor și taxelor locale, pentru evenimente organizate la nivelul Municipiului Brăila, sau pentru desfășurarea unor activități de către persoane juridice sau fizice reprezentând amplasarea de unități de alimentație publică tip terasă temporară, lăzi frigorifice, materiale de construcții, vitrine frigorifice verticale, galantar, lăzi pentru expunere fructe/legume, etc., cu excepția produselor de pompe funebre, religioase și de cult, pe o perioadă de maximum 2 luni de zile până la perfectarea contractului de închiriere, după caz.

  • 5.2.2. Permisele de amplasare se pot elibera contracost, Ia nivelul stabilit prin hotărârea anuală de aprobare a impozitelor și taxelor locale, pentru evenimente organizate la nivelul Municipiului Brăila, sau pentru desfășurarea unor activități de către persoane juridice sau fizice altele decât cele prevăzute la 5.2.1., pe perioade de până la 30 de zile prin Dispoziția Primarului, în baza referatului Direcției Arhitect Șef, a Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism.

  • 5.2.3. Permisele de amplasare temporară pot fi eliberate exclusiv pentru activități ce nu implică edificarea unor construcții în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

  • 5.2.4. Ocuparea domeniului public pentru perioade sub 30 zile, pentru activități a căror desfășurare nu depășește 30 de zile consecutive, se poate realiza în baza permisului eliberat prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila.

  • 5.2.5. Configurația și suprafața terenului se stabilesc în baza unui referat al Direcției Arhitect Șef, care va sta la baza Dispoziției Primarului.

  • 5.2.6. Permisele pentru organizarea de șantier se acordă contracost, la nivelul stabilit prin hotărârea anuală de aprobare a impozitelor și taxelor locale, pe perioada declarată în autorizația de construire.

 • 5.3. ACORDURI

  • 5.3.1. Acordul de amplasare se va elibera cu titlu gratuit pentru investițiile realizate din fondurile publice sau europene, dacă sunt prevăzute astfel în contractele respective, în care autoritatea contractantă este UAT Municipiul Brăila și/sau instituțiile subordonate acesteia.

  • 5.3.2. Acordul de amplasare se poate elibera cu titlu gratuit pentru persoanele invitate de către Municipiul Brăila la diverse evenimente socio-culturale organizate de Municipiul Brăila ori la care Municipiul Brăila este partener.

  • 5.3.3. Acordul de amplasare se poate elibera cu titlu gratuit pentru atribuirea unor spații destinate activitățiilor cultural-artistice în suprafață de 4 mp fiecare, conform amplasamentelor stabilite de către Municipiul Brăila prin hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila în vigoare la data aplicării, după cum urmează:

 • (1) Aceste spații vor fi ocupate de persoanele care vor deține, în baza cererilor depuse, un acord de ocupare temporară a domeniului public emis de către Direcția Arhitectului Șef, pentru zone pietonale din Municipiul Brăila.

 • (2) Persoanele care vor putea solicita un astfel de acord vor fi artiști care pot face dovada, prin certificate, adeverințe sau alte înscrisuri, de absolvire/urmare a unor cursuri în domeniu.

 • (3) Programul activităților artistice va fi zilnic, în intervalele orare lO00-1300 și 1500-2200 , cu respectarea prevederilor Legii nr. 61/1990 și a tuturor condițiilor impuse prin prezentul regulament.

 • (4) Amplasamentele se vor ocupa în ordinea sosirii, până la ocuparea spațiului.

 • (5) Este interzisă performarea în alte locații în afara celor delimitate corespunzător sau depășirea suprafeței alocate.

 • (6) Este interzisă depozitarea materialelor pe domeniul public în afara orelor aprobate de activitate.

 • (7) Pe perioada organizării de evenimente organizate de Municipiul Brăila, în funcție de tipul și specificul acestora, Primăria Municipiului Brăila, poate permite sau interzice desfășurarea actelor artistice, parțial sau total.

 • (8) în spațiile special amenajate sunt interzise activitățile care tulbură liniștea și ordinea publică, activitățile de cerșetorie, strângere de fonduri și alte activități similare.

 • (9) Este intersiză promovarea violenței, nudității și limbajului licențios.

 • (10) Activitățile cultural artistice din aceste spații se vor desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

 • a) igiena și sănătatea publică;

 • b) perimetrului amplasamentelor.

 • c) protecția consumatorilor;

 • d) protecția muncii;

 • e) ordinii și liniștii publice în perimetrul amplasamentului pentru a nu se crea disconfort riveranilor, prin producerea de zgomote sau folosirea instrumentelor muzicale la intensitate mare;

 • f) asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată zilnic, iar prin desfasurarea activitatii să nu creeze disconfort zonelor învecinate;

 • g) asigurarea expunerii estetice;

 • h) privind acustica fondului ambiental ce nu va depăși 60-65 decibeli, măsurați la sursa;

 • i) disponibilitatea locației.

 • (11) Primăria Municipiului Braila are dreptul de a retrage acordul de ocupare a domeniului public în următoarele situații:

 • a) când activitatea este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate ori zona respectivă este necesară pentru a fi utilizată în alte scopuri;

 • b) dacă nu se respectă amplasamentul și suprafața aprobată;

 • c) dacă nu se respectă activitatea artistic declarată;

 • d) dacă nu se respectă normele de estetică, curățenie și igienă publică;

 • e) dacă nu se respectă normele privind liniștea și ordinea publică și normele privind nivelul acustic legal aprobat;

 • f) dacă există reclamații întemeiate;

 • g) dacă nu se respectă orice alte prevederi ale actelor normative în vigoare.

 • (12) Atribuirea spațiilor destinate activităților cultural-artistice se va face pe o perioadă de maximum 1 an.

 • (13) Verificarea respectării amplasamentelor și condițiilor stipulate în regulament intră în atribuțiile Poliției Locale Brăila.

 • 5.4. PANOURI PUBLICITARE

  • 5.4.1. Amplasamentele pentru panouri publicitare vor fi propuse în vederea scoaterii la licitație publică, conform spațiilor stabilite de către Municipiul Brăila prin hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila în vigoare la data aplicării.

  • 5.4.2. închirierea amplasamentelor pentru panouri publicitare se va efectua pe o perioadă de maximum 60 de luni, cu posibilitatea prelungirii contractelor prin act adițional urmare unei solicitări scrise din partea chiriașului și adoptării de către Consiliul Local Municipal Brăila a unei hotărâri în acest sens. în caz contrar, după finalizarea termenului exprimat în contract amplasamentul va fi atribuit printr-o nouă procedură de licitație, liber de sarcini.

  • 5.4.3. Reglementarea se completează cu prevederile hotărârilor Consiliului Local Municipal Brăila în vigoare la data aplicării.

  • 5.4.4. Stabilirea prețului de pornire la licitație se realizează printr-un raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator A.N.E.V.A.R, angajat de către Municipiul Brăila, raport ce va fi supus aprobării de către Consiliul Local Municipal Brăila.

 • 5.5. PARCĂRI

  • 5.5.1. Pentru parcările de pe raza Municipiului Brăila, se vor aplica prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila în vigoare.

 • 5.6. BALCOANE, WINDFANG și CĂI DE ACCES

  • 5.6.1. Pentru construcțiile ce prezintă elementele unor extinderi provizorii la construcții definitive înscrise în Cartea Funciară, proprietate privată, terenul se va închiria prin atribuire directă, către titularul dreptului de proprietate asupra construcției ce se extinde, în baza identificării cadastrale a terenului înscris în Cartea Funciară. înscrierea în Cartea Funciară va fi în sarcina exclusivă a titularului dreptului de proprietate asupra construcției ce se extinde.

  • 5.6.2. Toate extinderile vor fi autorizate în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 196/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile hotărârilor Consiliului Local Municipal Brăila în vigoare la data aplicării,

  • 5.6.3. închirierea se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, în baza unui raport întocmit de către Direcția Arhitect Șef în baza certificatului de urbanism, autorizației de construire sau a unui act juridic care dovedește proprietatea asupra acestei extinderi, după caz, inclusiv în ceea ce privește suprafețele având categoria de folosință alee acces.

  • 5.6.4. Contractul de închiriere va fi perfectat pe o perioadă de 49 de ani.

  • 5.6.5. în cazul neobținerii autorizației de construire într-un termen de 12 luni sau în caz de neplată, acesta va fi reziliat în conformitate cu prevederile contractuale prin notificare care va fi opozabilă.

 • 5.7. Alte construcții edificate sau ce urmează a fi edificate pe domeniul public

  • 5.7.1. Pentru acestea va fi nevoie de avizul Direcției Arhitect Șef cu posibilitatea amplasării construcțiilor respective pe domeniul public, iar dacă acest aviz este favorabil, procedura va fi întocmită cu respectarea prevederilor prezentului Regulament după cum urmează:

  • 5.7.2. Pentru modulele comerciale și spații de alimentație publică care reprezintă extinderi la construcții existente, edificate în baza unor autorizații de construire, pe terenurile ce au fost identificate din punct de vedere cadastral, se va putea suplimenta suprafața deținută printr-un contract valabil cu maximum jumătate din suprafața inițială, o singură dată, cu avizul favorabil al Compartimentului Planificare și Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Arhitect Șef, pentru extinderea capacităților necesare desfășurării activității.

  • 5.7.3. Pe lângă actele necesare conform prezentului regulament se va prezenta și un Certificat de Urbanism, care să cuprindă caracteristicile extinderii construcției.

  • 5.7.4. Oportunitatea și posibilitatea unor astfel de măsuri vor fi abordate în documentația ce va fi propusă spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila.

  • 5.7.5. Pentru situațiile în care construcțiile amplasate pe domeniul public nu se încadrează la categoria anterioară, pentru închirierea terenului aferent construcțiilor propuse a fi edificate, urmează procedura de scoatere la licitație.

  • 5.7.6. Dacă există construcții pe domeniul public, având la un moment dat un act doveditor al deținerii cu forme legale, construcțiile vor fi analizate într-un raport comun al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, raport ce va fi înaintat către Consiliul Local Municipal Brăila, există posibilitatea ca pentru acestea să fie propusă măsura intrării în legalitate, cu plata sumelor datorate pe o perioadă de cinci ani, anterior datei intrării în legalitate, conform Codului Fiscal.

  • 5.7.7. Dacă solicitantul demonstrează că exploatează în condițiile legii un spațiu apropiat terenului solicitat, lucru dovedit prin aviz de funcționare, contract de închiriere sau act de proprietate valabile, poate beneficia de închiriere prin atribuire directă a unui teren de maximum 1,8 m lățime, fără a depăși deschiderea la strada, strict necesar desfășurării activității curente de expunere etaloane de produse (lăzi frigorifice, materiale de construcții, vitrine frigorifice verticale, galantar, lăzi pentru expunere fructe/legume, etc., cu excepția produselor de pompe funebre, religioase și de cult). închirierea se realizează în baza propunerii de atribuire directă înaintată de către Direcția Arhitect Șef către Consiliul Local Municipal Brăila, în acest sens, printr-un act adițional, prețul fiind cel stabilit în contractul de închiriere.

 • 5.8. PUNCTE TERMICE ȘI CENTRALE TERMICE

  • 5.8.1. Punctele termice și centralele termice de bloc și de cvartal, ce se află în domeniu! public al Municipiului Brăila, fac obiectul prezentului regulament și regulilor acestora.

  • 5.8.2. Aceste puncte și centrale termice vor putea face obiectul scoaterii la licitație publică numai pentru desfășurarea în cadrul acestora a unor activități economice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind normele de poluare a mediului și a prezentului regulament.

  • 5.8.3. Scoaterea la licitație publică se va face atât pentru construcția existentă cât și pentru terenul aferent acesteia.

  • 5.8.4. Prețul închirierii, atât pentru construcție cât și pentru teren, se stabilește printr-un raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator A.N.E.V.A.R, angajat de către Municipiul Brăila, raport ce va fi supus aprobării de către Consiliul Local Municipal Brăila.

 • 5.9. GARAJE

  • 5.9.1. Pentru garajele de pe raza Municipiului Brăila, se vor prelungi contractele de închiriere până în momentul în care vor fi desființate prin reamenajarea urbană a zonei cu funcțiuni de agrement în spații verzi, locuri de joacă, parcări.

  • 5.9.2. Pentru garajele amplasate pe raza Municipiului Brăila, se vor aplica prevederile procedurii referitoare Ia închirierea terenurilor ocupate de construcții având destinația de garaje aprobată prin hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila în vigoare la data aplicării.

  • 5.9.3. Pe raza Municipiului Brăila nu se aprobă amplasarea de noi garaje.

CAPITOLUL VI PROCEDURI DE ÎNCHIRIERE

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII TERENURILOR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRĂILA LA INIȚIATIVA POTENȚIALULUI LOCATAR

 • 6.1. Orice persoană interesată poate iniția procedura de închiriere a unui teren înscris în cartea funciară sau identificată cadastral printr-o documentație cadastrală întocmită conform reglementărilor în vigoare, în vederea amplasării de construcții provizorii.

 • 6.2. Documentația cadastrală trebuie întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, la comanda solicitantului și pe cheltuiala acestuia, documentație întocmită conform precizărilor anterioare.

 • 6.3. In cerere solicitantul va specifica următoarele: denumirea societății, numele și prenumele, adresa de contact, precum și poziționarea terenului, suprafața acestuia, destinația pe care urmează ca acest teren să o capete;

 • 6.4. Cererea poate fi scrisă de mână sau eventual poate fi redactată ia calculator, neexistând un formular de cerere tipizat în acest sens.

 • 6.5. Cererea va fi însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) documentație cadastrală avizată și recepționată de către O.C.P.I. Brăila (dacă e cazul);

 • b) extras de carte funciară (dacă e cazul);

 • c) certificat fiscal emis de către D.F.P.L. Brăila și A.N.A.F. din care să rezulte că solicitantul nu are niciun fel de datorii față de bugetul local sau bugetul de stat (dacă e cazul);

 • d) acte de identitate valabile (în cazul persoanelor juridice: certificat de înregistrare fiscală, act constitutiv și certificat constatator O.R.C.)

 • e) declarație că persoana juridică nu se află în stare de insolvență sau faliment.

 • 6.6. La inițiativa investitorului (potențial locatar) orice suprafață de teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila poate fi propusă spre a fi scoasă la licitație publică, de către Municipiul Brăila, pentru dezvoltarea activității economice sau acoperirea unor necesități în vederea acoperirii serviciilor din Municipiul Brăila, în baza raportului comun al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, documentația fiind în sarcina Municipiului Brăila.

CAPITOLUL VII

PROCEDURA DE PROMOVARE CĂTRE COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL A DOCUMENTAȚIILOR PRIVIND ÎNCHIRIEREA TERENURILOR IN VEDEREA AVIZĂRII LOR

 • 7.1. Documentațiile privind închirierea terenurilor vor fi analizate de către Compartimentul Planificare și Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Arhitect Șef, iar în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului regulament vor fi retumate solicitantului, cu obligația completării actelor lipsă.

 • 7.2. Compartimentul Planificare și Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Arhitect Șef va comunica solicitantului avizul favorabil sau nefavorabil în acest sens.

 • 7.3. în cazul în care avizul este favorabil, Compartimentul Planificare și Dezvoltare Urbană va transmite Compartimentului întocmire Documentatii în vederea Concesionarii din cadrul Direcției Arhitect Șef întreaga documentație în vederea întocmirii raportului pentru închirierea terenului ce va fi înaintat către Consiliul Local Municipal Brăila.

 • 7.4. Documentația pentru atribuirea directă, la cererea locatarului va cuprinde următoarele:

 • a) cerere,

 • b) documentație cadastrală,

 • c) act de proprietate,

 • d) extras de carte funciară actualizat,

 • e) certificat fiscal emis de către D.F.P.L, care să ateste că proprietarul nu înregistrează datorii la bugetul local,

 • f) certificat fiscal emis de către A.N.A.F., care să ateste că proprietarul nu înregistrează datorii la bugetul de stat,

 • g) certificat de urbanism, autorizație de construire sau un act juridic care dovedește proprietatea asupra extinderii, după caz,

 • h) avizul scris al comitetului executiv și acordul notarial, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical privind amenajările solicitate și destinația spațiului în conformitate cu cerințele certificatului de urbanism, pentru terenurile cu destinația de balcoane, windfang și alee acces,

 • i) avizul scris al comitetului executiv și acordul scris al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, privind amenajările solicitate și destinația spațiului, pentru terenurile ce se propun a fi închiriate în vederea desfășurării activității de alimentație publică

 • j) declarație pe proprie răspundere că nu sunt în procedură de faliment sau să depună un document doveditor în acest sens

 • j) acte de identitate valabile (în cazul persoanelor juridice: certificat de înregistrare fiscală, act constitutiv și certificat constatator O.R.C.).

CAPITOLUL VIII ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

 • 8.1. închirierea poate înceta prin :

a-nerespectarea condițiilor legii și ale prezentului regulament;

b-retragere;

c-renunțare;

 • d-prin hotărâre judecătorească;

 • e- altele, conform clauzelor contractuale;

 • f - faliment declarat prin hotărâre judecătorească.

 • 8.2. Locatarul are obligația să elibereze amplasamentul și să-1 predea liber de sarcini la terminarea perioadei contractuale, în caz contrar, acest lucru va fi efectuat de Municipiului Brăila, urmând ca toate costurile să fie suportate de către proprietarul bunului.

 • 8.3. în cazul în care nu se respectă suprafața atribuită, amplasamentul sau destinația pentru care a fost acordat terenul, contractul încetează de drept, locatarul urmând a fi obligat la plata unor despăgubiri stabilite prin contract.

 • 8.4. în cazul în care locatarul nu respectă prezentul regulament, cu privire la obținerea autorizației de construire și executarea lucrărilor aferente acesteia, contractul încetează de drept iar locatarul va plăti despăgubiri conform clauzelor contractuale.

 • 8.5. încetarea contractului de închiriere se va face prin notificare, iar terenul va fi preluat în baza unui proces verbal de preluare întocmit de către o comisie numită prin dispoziția Primarului Municipiului Brăila.

CAPITOLUL IX

REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

9.1. Contractul poate fi denunțat unilateral de către părțile semnatare cu preaviz de 30 zile, fără plata de daune interese

 • 9.2. Contractul se reziliază de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără îndeplinirea vreunei alte formalități în următoarele cazuri:

 • 9.3. Prin simpla notificare de încetare a contractului, fără plata despăgubirilor din partea locatarului, transmisă de locator:

 • a) în cazul în care locatarul nu plătește prețul în termen de 90 de zile de Ia data scadentă, stabilită prin contract;

 • b) în cazul în care locatarul nu folosește terenul conform destinației stabilite in contract și nu remediază această situație într-un termen de 90 de zile de la data la care a fost notificat în acest sens de către Municipiul Brăila;

 • c) în cazul în care locatarul nu a respectat una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute în prezentul regulament

 • 9.4. De asemenea, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără efectuarea vreunei formalități prealabile, dacă bunul închiriat dispare, dintr-o cauză de forță majoră.

 • 9.5. în cazul în care contractul încetează înainte de termen, indiferent de motive, terenul revine locatorului gratuit și liber de sarcini, locatarul fiind obligat să desființeze orice amenajare sau construcție pe care a realizat-o pe teren în termen de 60 de zile de la constatarea încetării prezentului contract, în caz contrar, locatarul este obligat la plata unor despăgubiri, reprezentând contravaloarea chiriei pe 2 luni, iar Municipiul Brăila va face demersurile necesare pentru eliberarea terenului.

 • 9.6. în cazul în care locatarul nu respectă obligațiile asumate prin contract este obligat la plata unor despăgubiri contravaloarea chiriei pe 2 luni.

 • 9.7. în cazul în care locatarul nu respectă una sau mai multe obligații asumate prin contract este obligat indiferent de obligația nerespectată la plata unor despăgubiri, contravaloarea chiriei pe 2 luni.

 • 9.8. Pentru sumele neachitate conform termenelor prevăzute în contract, se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale, în condiții similare stabilirii obligațiilor fiscale accesorii, datorate bugetelor locale.

CAPITOLUL X SANCȚIUNI

 • 10.1. Nerespectarea în tot sau în parte a prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea materială și contravențională, după caz.

 • 10.2. (1) în condițiile prezentului Regulament constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) amplasarea construcțiilor fără autorizație de construire / licență precum și nerespectarea prevederilor autorizației de construire/licenței și a documentației tehnice care a stat la baza eliberării acesteia.

 • b) amplasarea construcțiilor în alte locații decât cele precizate în autorizația de construire sau licență.

 • c) nerespectarea obligației de a elibera terenul la expirarea termenului stabilit prin autorizația de construire / licență, respectiv la expirarea contractului de închiriere sau după rezilierea contractului de închiriere.

 • d) nerespectarea obligației privind întreținerea și repararea construcțiilor conform Legii nr. 10 din 1995, actualizată, privind calitatea în construcții.

 • (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează conform legii.

 • (3) în condițiile prezentului Regulament nu se aplică sancțiunea “avertisment”.

 • 10.3. (1) Primarul și organele de control din cadrul autorității administrației publice locale (Poliția Locală Brăila) au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru execuția construcțiilor, precum și desființarea acestora pe teritoriul Municipiului Brăila și, în funcție de încălcarea prevederilor legale să aplice sancțiunile prevăzute de prezentul Regulament.

 • (2) Organul de control care a sancționat contravențional pentru fapta de a se executa lucrări de construcții pentru execuția construcțiilor, fără autorizație sau cu încălcarea dispozițiilor acesteia, au obligația de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației, sau de desființare a lucrărilor executate fără autorizație, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

 • (3) Procesele-verbale de constatare a contravențiilor se înaintează, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului care coordonează activitatea.

CAPITOLUL XI REGLEMENTĂRI FISCALE

 • 11.1. Chiria aferentă se încasează numai pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere a terenului.

 • 11.2. La finalizarea lucrărilor de desființare, în baza dispoziției de desființare pe cale administrativă, se va încheia un proces verbal de constatare a executării lucrărilor de desființare de către Serviciul de Utilitate Publică Administrare și Gospodărire Locală Brăila.

 • 11.3. în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal, Serviciul de Utilitate Publică Administrare și Gospodărire Locală Brăila va transmite Serviciului Impozite, Taxe și alte venituri persoane fizice/persoane juridice din cadrul Primăriei Municipiului Brăila și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brăila, copii conforme cu originalul a dispoziției de desființare, respectiv ale procesului verbal de constatare a executării lucrărilor de desființare, în vederea radierii construcției.

CAPITOLUL XII DOCUMENTE ANEXĂ

 • 12.1. Prezentul regulament are ca anexă modelul de caiet de sarcini pentru licitațiile publice ce urmează să fie organizate de Primăria Municipiului Brăila, în vederea închirierii unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

 • 12.2, Fiecare caiet de sarcini va avea anexat modelul contractului de închiriere, iar în funcție de situațiile speciale, pentru fiecare suprafață de teren atât caietul de sarcini, cât și contractul de închiriere pot fi ajustate cu prevederi specifice fiecărui caz în parte astfel încât să existe o reprezentare favorabilă a intereselor Municipiului, dar care să manifeste și echitabilitate față de viitorii locatari.

 • 12.3. Pentru situațiile în care se vor închiria prin încredințare directă terenuri, forma contractului se supune acelorași prevederi ca în cazul licitațiilor publice, cu ajustările de rigoare, dacă este cazul.

 • 12.4. Din momentul în care a fost publicat anunțul cu privire la organizarea unei licitații publice, caietul de sarcini poate fi achiziționat de către potențialii locatari. în cazul în care cei care au cumpărat caietul de sarcini solicită clarificări cu privire la diferite aspecte menționate în caietul de sarcini sau în contractul de închiriere anexă, aceștia pot formula, în scris, o cerere în acest sens cu maximum 5 zile lucrătoare înainte de momentul organizării licitației. Acest termen va fi considerat termen de decădere, iar răspunsul comisiei de licitații va fi formulat în 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de cereri.

 • 12.5. Pentru situațiile neprevăzute în caietul de sarcini/modelul contractului de închiriere, și care sunt considerate necesare pentru o bună utilizare a terenului respectiv, comisia de licitații va formula o solicitare către Direcția Arhitect Șef, înainte de data licitației, urmând ca plenul Consiliului Local Municipal Brăila să analizeze orice modificare de acest fel, procedura urmând a fi reluată în baza noii hotărâri a Consiliului Local Municipal Brăila.

CAPITOLUL XIII ALTE REGLEMENTĂRI

13.1. Documentele și fundamentarea Ia hotărârea de Consiliu Local Municipal în vederea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii sunt: a) raportul de specialitate va cuprinde și oportunitatea amplasării^

b) raportul de evaluare al terenului întocmit de către un expert A.N.E.V.A.R. cu calculul chiriei lunare și anuale - dacă este cazul, c) documentația de închiriere,

 • d) caietul de sarcini al licitației publice,

 • e) modelul contractului de închiriere;

 • f) extrasul de carte funciară (dacă este cazul)/identificare cadastrală

 • 13.2. în termen de maximum 40 de zile de la rămânerea definitivă a procesului verbal de adjudecare se va proceda Ia semnarea contractului de închiriere. în caz contrar licitația publică va fi reluată în vederea stabilirii unui nou adjudecatar.

 • 13.3. în cazul atribuirilor directe se vor dispune verificări la fața locului și măsuri în consecință, prin adresă emisă de către Direcția Arhitect Șef către Poliția Locală Brăila.

 • 13.4. Pentru contractele de închiriere ce înregistrează debite Direcția Finanțelor Publice Locale va înștiința Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat - Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat -Compartiment Contracte, Urmărire, Concesiuni și închirieri cu privire la aceste aspecte, în maximum 110 de zile de la constatarea acestei situații, în vederea rezilierii acestora.

 • 13.5. în cazul atribuirilor directe, procesul verbal de predare primire va fi semnat în termen de maximum 5 zile de la semnarea contractului de închiriere.

 • 13.6. Anunțul pentru organizarea unei licitații publice va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație locală și/sau într-un cotidian de circulație națională și afișat pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila www, primariabr.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de momentul primei licitații. în cazul în care nu este desemnat un adjudecatar, și licitația va fi reluată, termenul minim va fi de 20 de zile.

 • 13.7. Publicarea și afișarea anunțurilor va fi în sarcina președintelui comisiei de licitație, iar dovada efectuării acestor proceduri va fi anexă la documentația de licitație.

 • 13.8. Forma anunțului va cuprinde elemente referitoare la denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a unității organizatoare, informații privind obiectul procedurii de licitație, informații privind documentația de atribuire, locul de unde pot fi achiziționate documentele licitației, informații privind ofertele, data și locul desfășurării ședinței publice de deschidere a ofertelor, data limtă pentru solicitarea clarificărilor la caietul de sarcini și modelul contractului de închiriere, instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței și data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

 • 13.9. Pentru terenurile închiriate, Direcția Arhitect Șef - Compartiment Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu va întocmi registrul de oferte pentru bunurile închiriate din domeniul public ce va cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului și informații cu privire la procedura de închiriere.

 • 13.10. Pentru terenurile închiriate, Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat - Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat -Compartiment Contracte, Urmărire, Concesiuni și închirieri, va întocmi registrul de contracte pentru bunurile închiriate din domeniul public ce va cuprinde, printre altele, informații cu privire la procedura de închiriere și modul de ducere la îndeplinire a obligațiilor locatarului, date (obiectul contractului, durata contractului, termenul de plată, obiectivul de investiții, obligațiile de mediu, etc.).

 • 13.11. După semnarea contractelor de închiriere, acestea vor fi înaintate către toate direcțiile ce au atribuții pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local Municipal.

 • 13.12. Urmărirea contractelor și a modului în care au fost respectate clauzele asumate, va fi în sarcina Biroului Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat -Compartiment Contracte, Urmărire, Concesiuni și închirieri, iar constatările cu privire la derularea acestora vor fi consemnate prin proces verbal de către persoanele responsabile și comunicate conducătorului Biroului Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat - Compartiment Contracte, Urmărire, Concesiuni și închirieri pentru luarea măsurilor ce se impun.

 • 13.13. Toate solicitările în curs de analiză depuse până la aducerea la cunoștință publică a prezentului regulament, vor fi soluționate în baza procedurilor aplicabile anterior.

 • 13.14. Prevederile prezentului Regulament nu sunt aplicabile, activităților ce cuprind reparații curente, igienizări sau alte lucrări ce necesită autorizație de construire.

 • 13.15. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoștință publică.

 • 13.16. Prezentul Regulament are anexate modele cadru ale Caietului de sarcini și ale Contractului de închiriere, care vor fi modificate/adaptate, inclusiv anexele acestora, funcție de situație, caracteristici și cerințe specifice.

ANEXA NR.

LA REGULAMENTUL DE ÎNCHIRIERE


ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

SE APROBĂ, PRIMAR,


CAIET DE SARCINI AL ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Având în vedere H.C.L.M. Brăila nr. /, privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii bunului , imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, , în vederea desfășurării de activități economice/ edificarea unui obiectiv economic.

în baza prevederilor Cod Civil - cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, republicată, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 7/1996 privind cadastrul cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se organizează licitația publică în data de .

CAP. I. DATELE LICITAȚIEI

1.1 Obiectul licitației

Licitația se organizează pentru închirierea imobilului, în suprafață de, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, , conform Certificatului de Urbanism nr. /.

Destinația bunului este aceea de obiectiv economic.

l.l.Forma licitației

Licitația va fi publică deschisă. Caietul de sarcini se poate achiziționa numai pe suport hârtie, în urma depunerii de către persoana interesată a unei cereri la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este.

Persoanele interesate pot viziona spațiul până în preziua licitației, în urma depunerii unei solicitări scrise la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței, nr. 1, în cadrul programului de funcționare al instituției, cu cel puțin 24h înainte de data vizionării.

1.3. Durata contractului de închiriere

Imobilul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini se atribuie pe o durată de 5 ani începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila.

1.4. Prețul închirierii

Prețul de pornire al licitației este de lei/mp/lună, conform H.C.L.M. Brăila nr.

, pornit de la raportul de evaluare.

Prețul închirierii se actualizează anual de către locator, în prima lună a fiecărui an fiscal, în funcție de rata leu/euro.

Prețul chiriei se achită anticipat de pe o lună pe alta, la serviciul de specialitate al autorității locale. »

Neachitarea acesteia timp de 90 de zile consecutiv, conduce Ia rezilierea contractului unilateral, fără intervenția instanțelor judecătorești, sumele restante urmând a fi recuperate conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. II. CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU PARTICIPANȚII LA LICITAȚIE

 • 2.1. Pot participa la licitație ofertanți persoane juridice române sau străine.

  • 2.1.1. Documentele de calificare obligatorii pentru persoane juridice sunt următoarele:

 • a) formular informații generale (model anexa 1);

 • b) formular de participare Ia licitație (model anexa 2);

 • c) copie de pe certificatul de înregistrare al societății eliberat de O.R.C.;

 • d) certificat eliberat de O.R.C., din care să reiasă că societatea nu se află în stare de insolvență, faliment sau lichidare (original sau copie legalizată);

 • e) statutul societății/actul constitutiv al societății (copie xerox);

 • f) certificat privind achitarea la zi a tuturor obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul local, valabil la data licitației (original sau copie legalizată);

 • g) certificat privind achitarea la zi a tuturor obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului, eliberat de D.G.R.F.P., valabil la data licitației (original sau copie legalizată);

 • h) ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente (original sau copie legalizată);

 • i) dovada achitării garanției de participare Ia licitație, în sumă de ,00 lei (copie);

 • j) dovada achitării caietului de sarcini (copie)

 • k) declarație privind eligibilitatea (model anexa 3);

 • l) declarații privind asumările legate de proiect (model anexa 4)

 • m) planșă desenată cu propunerea legată de investiții semnată și stampilată de un proiectant autorizat înscris în Tabloul Național al Arhitecților în sensul Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (original);

 • n) declarație a participantului că a luat la cunoștință stadiul fizic și tehnic a obiectului ce urmează a fi licitat (model anexa 5);

 • o) declarația din care să reiasă că a luat la cunoștință de prevederile contractului de închiriere anexă la caietul de sarcini

 • p) extrasul de cont la zi constituind dovada deținerii sumei de minim lei

(original)

 • q) declarație pe proprie răspundere privind asumarea demarării procedurii de obținere a autorizației de construire în termen de 3 luni de la punerea în posesie, înscrierea în Cartea Funciară a imobilului a dreptului de închiriere în favoarea sa și să suporte orice cheltuială în acest sens precum și asumarea termenului de realizare a proiectului dar nu mai mult de 12 luni de la emiterea autorizației de construire.

Neprezentarea unui document din cele menționate mai sus, precum si prezentarea certificatelor cu debite, conduce la descalificarea ofertanților.

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile aparținând Municipiului Brăila în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Ofertele se redactează în limba română.

Pentru ofertanții persoane juridice străine documentele se prezintă în limba română, fiind acceptate doar traduceri legalizate ale documentelor întocmite într-o limbă străină.

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Brăila, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

Pe plicul interior, în care se introduce oferta propriu-zisă (formularul ofertă de preț, model anexa nr. 6) și se va sigila, se înscriu denumirea și sediul social al ofertantului.

Plicul interior, sigilat, împreună cu documentele obligatorii de participare la licitație se vor introduce în plicul exterior.

Pe plicul exterior sigilat se va specifica „Pentru închirierea prin licitație publică deschisă a imobilului, cu o suprafață de mp, imobil ce aparține domeniului

public al Municipiului Brăila, situat în Brăila,”.

Pe plic se va menționa, de asemenea, “A nu se deschide înainte de data, ora 99

împreună cu documentele obligatorii, în plicul exterior se va introduce și un opis întocmit de ofertant, semnat și ștampilat, în care sunt precizate toate documentele depuse menționând la fiecare document dacă este în original, în copie legalizată sau copie.

Plicul se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Brăila doar în ziua licitației înainte cu cel puțin 15 minute de ora începerii licitației.

Ofertantul își asumă întreaga responsabilitate pentru înregistrarea ofertei sale până la data și ora limită.

Ofertele înregistrate după termenul limită de primire vor fi înapoiate nedeschise pe bază de solicitare scrisă și depusă la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

CAP. III. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE

 • 3.1. Calendarul licitației

Lansarea anunțului publicitar la data de.

Termenul limită de depunere a ofertelor, ora, la REGISTRATURA Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței, nr. 1.

Ofertele depuse la o altă adresă, precum și cele care sunt depuse după data limită se consideră respinse și se retumează nedeschise.

Deschiderea licitației în data de , ora , la sediul Primăriei Municipiului Brăila.

In ziua de, ora precizată în anunțul publicat în presă, în prezența

comisiei de evaluare, participanții sunt invitați în sală, în baza actului de identitate sau a împutenicirii, după caz.

Licitația este valabilă dacă s-au depus cel puțin 2 oferte.

Plicurile cu documentele de calificare vor fi deschise de către comisia de evaluare numită prin dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr..

Comisia de evaluare, în prezența ofertanților sau a reprezentanților împuterniciți ai acestora, verifică existența tuturor documentelor de participare solicitate.

Licitația poate continua numai după ce comisia constată că sunt îndeplinite cumulativ condițiile de calificare de către cel puțin 2 ofertanți.

Documentele obligatorii/ofertele depuse constituie arhivă la dosarul licitației și pot fi returnate ofertanților numai în copie urmare unei solicitări scrise în acest sens.

Organizatorul poate exclude unii ofertanți de la licitație dacă aceștia sunt dovediți că dețin informații asupra valorilor oferite de către alți ofertanți, au stabilit înțelegeri între ei pentru obținerea unor taxe, au stabilit sume mai mici decât cele de pornire și pot împiedica promovarea concurenței reale între ofertanți.

Se consideră ofertant calificat ofertantul care a depus documentația completă și îndeplinește cerințele de calificare solicitate, în caz contrar ofertantul fiind descalificat.

Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

Președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor închirierii, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Comisia de evaluare întocmește procesul verbal de verificare și analizare a documentelor de calificare depuse de ofertanți, în care se va menționa rezultatul deschiderii plicurilor, ofertanții prezenți, ofertanții respinși, ofertanții acceptați, respectiv observații ale ofertanților respinși.

Procesul verbal de verificare și analizare a documentelor de calificare se va semna de către comisia de evaluare și va fi însușit de către ofertanți prin semnătură și aplicarea ștampilei. O copie a acestuia va fi înmânată fiecărui ofertant.

Lista ofertanților declarați calificați, care vor fi invitați la etapa a 2-a a licitației precum și data și ora desfășurării acesteia se aduce la cunoștința participanților prezenți verbal de către președintele comisiei, ori prin afișarea acestei liste pe ușa sălii de licitație.

Ofertanții descalificați/respinși pot depune contestație împotriva deciziei comisiei de evaluare ori a modului de organizare și desfășurare a acestei prime etape a licitației în condițiile prevăzute la Capitolul V CONTESTAȚII.

Urmare desfășurării primei etape, în prezența comisiei de evaluare, participanții sunt invitați în sală, în baza actului de identitate sau a împutenicirii după caz, pentru desfășurarea celei de a 2-a etape a licitației.

Licitația poate continua numai după ce comisia constată că sunt îndeplinite condițiile de calificare de către cel puțin 2 ofertanți.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de verificare și analizare a documentelor de calificare de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Președintele comisiei de evaluare conduce licitația astfel:

 • - anunță prețul de pornire la licitație de lei/mp/lună, acceptat de

ofertanți prin declarația depusă;

 • - anunță condițiile de adjudecare

 • - deschide plicurile interioare și anunță tare și clar suma oferită de fiecare participant;

 • - analizează împreună cu comisia de evaluare ofertele de preț stabilind punctajul fiecărei oferte, după criteriile de mai jos:____________________________________________

  Nr. crt.

  Criteriu

  Punctaj maxim

  1

  Cel mai mare nivel al chiriei1

  40 puncte

  2

  Capacitatea economico-financiară a ofertanților2

  20 puncte

  3

  Protecția mediului înconjurător3

  10 puncte

  4

  Condiții specifice impuse de natura bunului închiriat4

  30 puncte

 • - în cazul în care există punctaje egale între ofertanțiî clasați pe primul loc, departajarea acestora se face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta

 • - adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului care realizează cel mai mare punctaj;

 • - președintele comisiei de evaluare anunță adjudecatarul, declară închisă ședința de licitație și întocmește procesul verbal de licitație care va fi semnat de către comisie și va fi însușit de către ofertanți prin semnătură și aplicarea ștampilei. O copie a acestuia va fi înmânată fiecărui ofertant.

în termen de 1 zi lucrătoare de la adjudecarea licitației, comisia de evaluare va întocmi un raport al procedurii, pe care îl va înainta spre aprobare ordonatorului principal de credite,

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare Primăria Municipiului Brăila informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse indicând motivele excluderii, cât și pe ofertantul câștigător despre acceptarea ofertei prezentate.

în cazul în care nu este desemnat un adjudecatar și licitația va fi reluată, organizarea următoarelor etape de licitație se va desfășura la intervale de minim 20 de zile de la fiecare etapă. Modul de desfășurare al următoarelor etape de licitație este guvernat de aceleași condiții ca și prima etapă, conform prezentului caiet de sarcini. La sfârșitul fiecărei etape de licitație comisia de evaluare va întocmi un proces verbal în care se vor preciza și eventualele contestații.

Dovada efectuării procedurii de publicare și afișare va fi anexă Ia documentația de licitație.

Garanția de participare se pierde în cazul în care:

 • 1. participantul își retrage oferta după ce a fost declarat calificat;

 • 2. adjudecatarul nu se prezintă pentru semnarea contractului în termen de 40 de zile de Ia data comunicării deciziei referitoare la acceptarea ofertei, respectiv atribuirea contractului.

Garanția de participare pierdută în cazul în care adjudecatarul nu se prezintă pentru semnarea contractului în termen de 40 de zile de la data de la data comunicării deciziei referitoare la acceptarea ofertei, respectiv atribuirea contractului se constituie venit la bugetul local prin grija Direcției Finanțelor Publice Locale urmare înștiințării în acest sens de către Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat - Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public și Privat.

Prin grija Direcției Finanțelor Publice Locale, participanților descalificați, celor necâștigători ai licitației, li se restituie garanțiile de participare în urma cererii depuse Ia Registratura Primăriei Municipiului Brăila.

Prin grija Direcției Finanțelor Publice Locale, garanția de participare depusă de câștigătorul licitației, cu care s-a încheiat contractul de închiriere, se poate constitui drept plată în avans din chiria pe care o are de achitat, în urma cererii depuse în acest sens la Registratura Primăriei Municipiului Brăila.

Adjudecatarul are posibilitatea să solicite retumarea garanției de participare numai după semnarea contractului de închiriere, a procesului verbal de punere în posesie și constituirea garanției de bună execuție.

Amânarea licitației are loc și se comunică celor interesați în cazurile în care:

 • - la licitație s-a prezentat un singur ofertant;

 • — la licitație este declarat eligibil doar un singur ofertant;

 • - la lictație s-a prezentat o singură ofertă - la lictație nu s-a prezentat nici o ofertă.

 • 3.2. Garanția de participare

Garanția de participare este obligatorie și se stabilește la nivelul contravalorii a două chirii.

Garanția de participare este de ,00 lei și se achită prin Ordin de plată în contul organizatorului:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: R010TREZ1515006XXX000216

C.I.F.: 4205670

 • 3.3. Garanția de bună execuție

Participantul declarat adjudecatar are obligația ca în termen de maxim 20 zile de la de la data comunicării deciziei referitoare Ia acceptarea ofertei, respectiv atribuirea contractului, să constituie în favoarea Municipiului Brăila o garanție de bună execuție a contractului în cuantum egal cu valoarea chiriei licitate pe două luni, sumă ce va fi returnată la finalizarea contractului de închiriere în condițiile în care contractul va fi >

executat cu respectarea clauzelor.

în cazul în care această garanție nu va fi constituită astfel încât contractul să fie semnat în termen de 40 zile, licitația se anulează urmând a se relua o nouă procedură de licitație, iar garanția de participare depusă de adjudecatar se pierde și se constituie venit la bugetul local.

 • 3.4. Adjudecarea licitației

Adjudecarea licitației se va face în favoarea ofertantului care obține cel mai mare punctaj.

CAP. IV. SITUAȚIA TERENULUI SI OBLIGAȚIILE AD JUDE CATARULUI

 • 4.1, Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie imobilul proprietatea publică a Municipiului Brăila, având următoarele caracteristici:

 • - stare tehnică :

 • - vecinătăți:

 • ■ NORD

 • - SUD

 • ■ EST

 • - VEST

 • 4.2. Condiții impuse privind închirierea imobilului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila

Condițiile specifice impuse de natura bunului închiriat se vor elabora funcție de destinația acestuia.

CAP. V. CONTESTAȚII

împotriva deciziei comisiei de licitație ori a modului de organizare și desfășurare a primei etape a licitației, respectiv etapa de verificare și analizare a documentelor de calificare depuse, ofertanții descalificați/respinși pot depune contestație în termen de 24h de la finalizarea acesteia. Contestația va fi soluționată de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24h de la depunere. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi comunicată contestatarului în termen de 24h de la întocmirea procesului verbal de admitere/respingere.

în cazul în care nici hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor nu mulțumește pe ofertant, acesta se poate adresa în termen de 5 (cinci) zile secției de contencios administrativ a Tribunalului Brăila, cu obligația de a înștiința de îndată Primăria Municipiului Brăila în acest sens.

împotriva modului de organizare și desfășurare a celei de a 2-a etape a licitației se poate face contestație în termen de 5 (cinci) zile de la data desfășurării acesteia, respectiv 5(cinci) zile de la data primirii înștiințării cu privire la decizia comisiei de licitație, sub sancțiunea decăderii și va fi soluționată în termen de 5 (cinci) zile de la depunere de către comisia special instituită pentru soluționarea contestațiilor. Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor va fi comunicată de către aceasta atât contestatarului cât și adjudecatarului în termen de 24h de la întocmirea procesului verbal de admitere/respingere.

în cazul în care nici hotararea comisiei de soluționare a contestațiilor nu mulțumește pe ofertant, acesta se poate adresa în termen de 5 (cinci) zile secției de contencios administrativ a Tribunalului Brăila, cu obligația de a înștiința de îndată Primăria Municipiului Brăila în acest sens.

CAP. VI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI PREDAREA-PRIMIREA TERENULUI

Perfectarea contractului de închiriere se va face numai după constituirea în contul de garanție al Municipiului Brăila în termen de maxim 20 zile de la de la data comunicării deciziei referitoare la acceptarea ofertei, respectiv atribuirea contractului, a unei sume egale cu valoarea chiriei adjudecate pe două luni.

Contractul de închiriere se va încheia numai după împlinirea unui termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului.

După împlinirea termenului de 20 zile calendaristice de la data comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, adjudecatarul are obligația să se prezinte la Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat - Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Brăila în vederea perfectării și semnării contractului de închiriere.

în cazul în care acesta nu se conformează, locatarul pierde garanția de participare, rezultatul licitației se anulează, urmând a se organiza o nouă licitație.

Procesul verbal de predare-primire se va încheia după semnarea contractului de închiriere în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanției de bună execuție.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini:

 • - Anexa nr. 1 - Formular Informații generale

 • - Anexa nr. 2 - Formular de participare la licitație

 • - Anexa nr. 3 - Declarație privind eligibilitatea

 • - Anexa nr. 4 - Declarație privind asumările legate de proiect

 • - Anexa nr. 5 - Declarație privind asumarea stadiului fizic și tehnic al terenului

 • - Anexa nr. 6 - Formular Oferta de preț

 • - Anexa nr. 7 - Model Contract de închiriere

 • - Anexa nr. 8 - Certificatul de urbanism nr. /

 • - Anexa nr. 9 - H. C. L. M. nr./.

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,

ARHITECT ȘEF,


DIRECTOR EXECUTIV D.F.P.L.


CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea persoanei juridice)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea persoanei juridice......................................................................................

 • 2. Datele de identificare CUÎ.........................................

J..............................................

 • 3. Numele și prenumele administratorului.............................................................

 • 4. Sediul..............................................................................................

 • 5. Telefon.....................................

Fax...................................................

E-mail......................................

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

Anexa nr. 2

CA&Hc S/fceeZv/

FORMULAR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE pentru

 • 1. Date privind participantul la licitație Denumirea persoanei juridice:.........................................................

sediul în localitatea........................, str.................................. nr........,

bl......., ap......, județul....................., CUÎ ..............., telefon..........................,

reprezentată de ......................................................, CNP ..............................., posesor al

BI/CI, seria........., nr..................., eliberat de....................................................

 • 2. Solicit înscrierea la licitația din data de, în vederea închirierii imobilului compus din teren în suprafață de .............mp, și construcția... în

suprafață de..........mp, situat Brăila, Str..............................,  nr......., în vederea

.................................................................................... și mă angajez să respect clauzele prevăzute în Caietul de Sarcini.

 • 3. Pentru licitație am depus garanția de participare prin O.P.................................

 • 4. Declar că:

 • - am cumpărat caietul de sarcini și l-am achitat cu chitanța.......................

 • - am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini (respingerea ofertanților, pierderea garanției de participare, etc.)

 • — accept prețul de pornire Ia licitație în sumă de...............]ei/mp/lună;

 • - declar că am luat la cunoștință de prevederile Contractului de închiriere anexă la Caietul de Sarcini al licitației și îmi însușesc prevederile acestuia.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea persoanei juridice)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a)................................................,  CNP ..........................,

posesor al BI/CI, seria ........, nr. ...................., eliberat de .................................,

reprezentant al ............................................................, cu sediul în localitatea

............................, str........................................., nr........, bl.......... ap..............., județul .........................,  CUI ............................., telefon ..............................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data de..............................în vederea

închirierii                     imobilului                     din                     Brăila,

.................................................................................................... declar pe proprie răspundere că:

 • a) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit.

 • b) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem, înțeleg că, în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

Anexa nr. 4

CANDIDATUL/OFERTANTUL                         la- cti&UL &

(denumirea persoanei juridice)

DECLARAȚIE PRIVIND ASUMĂRILE LEGATE DE PROIECT

Subsemnatul(a) .......................................................................................,   CNP

............................................................., posesor al BI/CI, seria ........., nr.................., reprezentant al ................................................................, cu sediul domiciliat în Brăila,

strada.............................., nr................, bl........, ap............, județul ......................., CUÎ

............................, telefon................................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data de ................................, în vederea închirierii imobilului din Brăila,

.........................*..........................•......••••.......*.................................................................. declar pe propria răspundere că: - Voi respecta în totalitate prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

 • - Voi executa racordurile, branșamentele și infrastructura aferentă obiectivului economic, așa cum rezultă din clauzele contractului de închiriere

 • - ( se va completa cu asumările ofertantului pe criteriul privind protecția mediului înconjurător)

 • - Obiectivul va avea următoarele caracteristici:

 • 1 .Titlul proiectului(denumirea generică)

 • 2 .Corelarea cu specificul zonei_________________________________________________

 • 3 .Descrierea succintă a proiectului_____________________________________________

4,Calendar orientativ(durata de implementare)

 • 5.Suprafața construită(orientativ)________________________________________________

 • 6 .Destinația si numărul construcțiilor ce urmează a fi realizate

 • 7 .Planșă desenată cu amplasarea construcțiilor asumate prin prezenta declarație file

 • 8 .Costul estimativ al proiectului

(denumirea persoanei juridice

nume și prenume reprezentant, semnătură)

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a),

CNP ..............................................., posesor al CI/BI, seria ......... nr

eliberat de .........................................., reprezentant al ................................................,

sediul în localitatea ..............................,  str.........................................................,  nr.

..........., bl................., ap................., județul ............................, CUI ............................., telefon....................................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data

de .................................,   în vederea închirierii imobilului din Brăila, str.

........................................................... nr. ..............., compus din teren în suprafață de .........mp și construcție în suprafață de.........mp, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință stadiul fizic și tehnic al imobilului, teren în suprafață de .......... mp și

construcție în suprafață de..........mp, ce face obiectul Caietului de Sarcini și îmi asum

participarea la licitație.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

OFERTA DE PREȚ

Subsemnatul(a),..................................................................................................

CNP ..............................................., posesor al CI/BI, seria ........, nr......................,

eliberat de .........................................., reprezentant al ................................................, cu

sediul în localitatea ............................... str.......................................................... nr.

..........., bl.................. ap................., județul ............................, CUÎ ............................., telefon....................................., în calitate de ofertant la licitația publică deschisă din data

de ...................., în vederea închirierii imobilului din Brăila, str.

........................................., nr................, teren în suprafață de ....... mp și construcție în suprafață de ..... mp, pentru realizarea unui obiectiv economic, susțin oferta de preț în

sumă de lei/mp/lună.

(denumirea persoanei juridice nume și prenume reprezentant, semnătură)

ANEXA NR.

LA REGULAMENTUL DE ÎNCHIRIERE

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRAILACONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr._____________

 • I. Părțile contractante.

  • 1.1. Municipiul Brăila, reprezentat prin PRIMAR în calitate de LOCATOR,

pe de o parte, si

cu domiciliul în Municipiul Brăila Str., în calitate de LOCATARI.

Ca urmare a cererii nr.depusă de domnul.

în baza art. 1179 și următoarele, art. 1777 - 1823 Cod Civil, O.U.G. nr. 57/2019 și în baza următoarelor hotărâri aprobate de Consiliul Local Municipal Brăila și anume: H.C.L.M.Brăila nr.  "Regulament privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila”, H.C.L.M. Brăila(prin care se atribuie terenul) și H.C.L.M nr.(prin care se aprobă prețul) s-a încheiat următorul contract de închiriere, după cum urmează:

 • II. Obiectul contractului.

  • 2.1. a) Obiectul contractului este închirierea unui teren în suprafață de, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr._ din blocul __ sc., Str., proprietatea solicitanților , pentru

conform Certificatului de Urbanism nr..

 • b) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr.2 din Anexa la H.C.L.M nr.și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr.2.

 • c) Obiectul precizat la pct. a) se predă de către Locator, Locatarului pe baza de proces verbal de predare - primire, întocmit de Direcția Arhitect Șef, în termen de 5 zile de la data semnării Contractului de închiriere, conform declarației solicitantului (anexa nr. 3 la prezentul contract de închiriere).

 • III. Termenul contractului.

  • 3.1. Termenul contractului de închiriere este de 49 ani, cu începere de la data punerii în posesie.

 • IV. Prețul închirierii.

  • 4.1. a) Prețul închirierii - chiria pentru folosirea terenului închiriat este de lei/mp/lună, stabilit la nivelul anului totalizând lei/Iună.

 • b) Prețul închirierii - chiria se actualizează anual de către Locator, în prima lună a fiecărui an fiscal, în funcție de raportul leu/euro.

 • V. Plata chiriei

  • 5.1 . Chiria se achită anticipat de pe o luna pe alta, până in ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, mai puțin luna ianuarie care se va plăti în cursul lunii ianuarie, la serviciul de specialitate al autorității locale. Neachitarea acesteia timp de 90 de zile consecutiv, conduce la rezilierea contractului unilateral, fără intervenția instanțelor judecătorești, prin simpla notificare care va fi opozabilă, sumele restante urmând a fi recuperate conform prevederilor legale în vigoare.

  • 5.2 . Plata chiriei se face, prin numerar, la Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice/Juridice din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, sau prin Contul Locatorului nr. RO47TREZ15121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brăila.

 • VI. Obligațiile Locatorului

  • 6.1. Municipiul Braila are următoarele obligații:

   • 6.1.1. Să nu îl tulbure pe locatar in exercițiul drepturilor născute din prezentul contract, să asigure folosința exclusivă, liniștită și utilă a terenului pe întreaga durată a contractului.

 • VII. Obligațiile Locatarului

  • 7.1. Locatarul are următoarele obligații:

   • 7.1.1. Să exploateze terenul ca un bun proprietar, respectând prevederile legii și ale prezentului contract.

   • 7.1.2. Să plătească chiria în sumă și la termenele prevăzute în art. V.

   • 7.1.3. Să respecte normele de protecție a mediului conform Anexei 1, a prezentului contract.

   • 7.1.4. La expirarea sau rezilierea contractului să restituie terenul închiriat în starea care l-a primit, fiind considerat că acesta a fost primit în stare bună, fără a lăsa blocuri din beton sau alte resturi din construcții în subteran sau suprateran.

   • 7.1.5. în cazul în care se constată ca în termen de 60 de zile consecutiv, nu se desfășoară activitate în spațiul respectiv, să se rezilieze contractul de închiriere.

 • VIII. Garanția de bună execuție

  • 8,1. In conformitate cu prevederile H.C.L.M. Brăila nr.___/, a fost depusă în contul

Municipiului Braila, garanția de bună execuție a contractului de închiriere, reprezentând contravaloarea chiriei pe 2 luni.

 • 8.2. în cazul în care locatarul nu-și respectă obligația asumată în contract, Municipiul Brăila va putea reține din această sumă contravaloarea eventualelor restanțe pe care locatarul le are înregistrate.

 • 8.3. în cazul în care la sfârșitul contractului se constată respectarea tuturor clauzelor asumate de locatar prin prezentul contract, acesta va putea solicita retumarea garanției reținute.

 • 8.4. în situația în care pe parcursul derulării contractului, locatarul nu respectă clauzele contractuale, garanția va fi reținută parțial sau integral de către Municipiul Brăila, iar dacă situația care a generat aceasta reținere nu este de natură să ducă la rezilierea contractului, locatarul are obligația să întregească suma în termen de 15 zile de la data notificării acestei situații.

 • IX. Subînchirierea și cesiunea

  • 9.1. Se interzice subînchirierea terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila și închirierea construcțiilor realizate pe acest teren, de la un investitor la altul.

 • X. Rezilierea contractului de închiriere

  • 10.1. Contractul poate fi denunțat unilateral de către părțile semnatare cu preaviz de 30 zile, fără plata de daune interese, prin simpla notificare de încetare a contractului.

  • 10.2. în cazul în care, locatarul nu plătește prețul în termen de 90 de zile de la data scadentă, stabilită prin contract, și/sau nu folosește terenul conform destinației stabilite in art. II, ori nu respectă una sau mai multe obligații prevăzute în contract, Locatorul va notifica Locatarului intenția de reziliere a contractului pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. în aceste condiții, Locatarul are la dispoziție un termen de zile lucrătoare de la comunicare pentru îndreptarea cauzelor care au stat la baza notificării de reziliere.

  • 10.3. în cazul în care Locatarul nu se va conforma notificării Locatorului, în termenul stabilit, contractul va înceta de drept, fără alt termen și fără altă formalitate, prezenta clauză constituind în accepțiunea părților un pact comisoriu de grad IV.

  • 10.4. De asemenea, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără intervenția instanței, precum și fără efectuarea vreunei formalități prealabile, dacă bunul închiriat dispare, dintr-o cauză de forță majoră.

  • 10.5. în cazul în care contractul încetează înainte de termen, indiferent de motive, terenul revine locatorului gratuit și liber de sarcini, locatarul fiind obligat să desființeze orice amenajare sau construcție pe care a realizat-o pe teren în termen de 60 de zile de la constatarea încetării prezentului contract, în caz contrar, locatarul este obligat la plata unor despăgubiri, reprezentând contravaloarea chiriei pe 2 luni, iar Municipiul Brăila va face demersurile necesare pentru eliberarea terenului.

  • 10.6. în cazul în care locatarul nu respectă obligațiile asumate la pct. 7.1.1 este obligat la plata unor despăgubiri contravaloarea chiriei pe 2 luni.

  • 10.7. în cazul în care locatarul nu respectă una sau mai multe obligații asumate la pct. 7.1.3., 7.1.4. este obligat indiferent de obligația nerespectată la plata unor despăgubiri, contravaloarea chiriei pe 2 luni.

  • 10.8. Pentru sumele neachitate conform termenelor prevăzute în contract, se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale, în condiții similare stabilirii obligațiilor fiscale accesorii, datorate bugetelor locale.

 • XI. Răspunderea contractual

  • 11.1. Părțile înțeleg sa-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul contract cu bună credință și diligența cerută unui bun proprietar sau unui profesionist care acționează în mod obișnuit în domeniul de activitate al părților.

  • 11.2. Drepturile și obligațiile rezultând din prezentul contract nu pot fi cedate de oricare din părți, fără acordul scris al celeilalte părți, dacă legea nu prevede altfel.

 • XII. Forța majoră

  • 12.1. Forța majoră exonerează partea care o invocă de orice răspundere. Partea care invocă forța majoră are obligația de a informa în scris cealaltă parte în legătură cu noile împrejurări, în cel mult 15 zile de la apariția acestora, și trebuie sa prezinte documente care să confirme situația respectivă. Dacă situația de forță majoră se prelungește mai mult de 15 zile, contractul se va considera reziliat de drept, în urma unei notificări adresate celeilalte părți, de către partea interesată.

 • XIII. Clauze speciale

  • 13.1. a) Terenul închiriat nu poate fi înstrăinat prin vânzare.

 • b) Terenul închiriat nu poate căpăta o altă destinație decât cea pentru care a fost închiriat.

 • c) în cazul înstrăinăirii construcției edificate pe terenul ce face obiectul prezentului contract, cumpărătorul are obligația de a solicita perfectarea unui act adițional.

 • XIV. Litigii

  • 14.1. Acest contract va fi guvernat și conceput în conformitate cu legea română. Orice dispută (dacă nu este rezolvată amiabil), se va deduce in fața instanței de judecată competentă, conform legislației din Romania și regulamentelor în vigoare.

 • XV. Dispoziții finale.

  • 15.1. în cazul în care una sau unele din clauzele prezentului contract vor fi nule, sau anulate, cele care pot produce efecte vor rămâne în vigoare.

  • 15.2. Municipiul Brăila nu poate fi tras la răspundere de către locatar pentru schimbarea situației juridice a terenului, ca urmare a apariției unor acte normative de nivel superior ulterioare semnării contractului, dar garantează acestuia liniștita posesie față de orice tulburare a folosinței acestuia, respectiv pentru orice altă deposedare de bun, cu excepția deposedării, potrivit legii, pentru cauză de utilitate publică.

  • 15.3. Toate notificările și orice alte comunicări ce sunt necesare sau permise a fi efectuate în baza prezentului contract, vor fi făcute în scris și vor fi considerate a fi făcute în mod valabil, daca sunt livrate personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax confirmat prin recipisa de primire.

  • 15.4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract:

 • - Anexa 1 - Schiță cadastrală teren

 • - Anexa 2- Declarație comună privind problemele de mediu

 • - Anexa 3 - Declarație

 • 15.5. Locatarul este obligat ca în termen de 30 zile de la schimbarea domiciliului, să înștiințeze locatorul, în caz contrar comunicările făcute la domiciliu, așa cum apare în prezentul contract, vor fi considerate valabile și vor produce efecte juridice.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi,, declarăm că am fost informați cu privire la prelucrarea acestor date în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul contractului de închiriere către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Prezentul contract s-a încheiat în Municipiul Brăila, astăzi în 2

(două) exemplare originale și a fost semnat de părți.

LOCATAR,


LOCATOR, PRIMAR,

Vizat pentru C.F.P., Director Executiv D.F.P.L.,


Vizat Arhitect Șef,


Vizat pentru legalitate, Director Executiv D.J.C.A.P.L.


Vizat Direcția D.A.P.L.P.P.P. Director Executiv,


Șef Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat


Anexa nr. 2

la Contractul de închiriere

DECLARAȚIA COMUNĂ A LOCATORULUI ȘI A LOCATARULUI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

Protecția condițiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale Municipiului Brăila. închirierea este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului. Trebuie să se respecte autorizațiile emise de către Agenția pentru Protecția Mediului pentru fiecare construcție în parte. Locatorul declară că va acorda locatarului tot sprijinul posibil pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu din partea Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Locatarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situația juridică a terenului închiriat, cât și toate problemele de mediu aferente acestui teren. Locatarul declară că a fost informat de locator asupra posibilității modificării actualei legislații de protecțiea mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislației de protecție a mediului din România cu cerințele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pentru investiții, iar suportarea lor revine în sarcina locatarului.

Amplasarea construcțiilor și funcționarea serviciilor se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura în zona activitățile economice susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Depozitarea externă se va face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii și la distanță de drumul de acces. Containerele de gunoi și de rebuturi vor fi de asemenea ascunse vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum și a copacilor și plantelor. Dacă este necesar, accesul pentru încarcare/descarcare și livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele clădirilor și vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate. Trebuie să se prevadă de asemenea, spațiu suficient pentru încărcare/descărcare în interiorul sit-ului.

Toate deșeurile și produsele reziduale vor fi colectate și depozitate într-o arie special amenajată în acest scop. Este recomandabil ca deșeurile să fie colectate pentru reciclare sau reutilizare, dacă este posibil și fezabil. Deșeurile care nu pot fi reutilizate, vor fi depozitate la o groapă de gunoi autorizată de autoritățile locale, respectând regulile Uniunii Europene referitoare la deșeuri.

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform regulilor Uniunii Europene referitoare la deșeurile toxice și periculoase. Se vor păstra documente prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data și modul în care s-au eliminat deșeurile. Eliminarea deșeurilor se va face respectând cerințele autorităților sanitare.

Nu trebuie să fie detectabile în afara limitelor mirosurile neplăcute provenind de la operațiunile desfășurate în fabrică.

Se vor respecta condițiile stabilite în autorizația de mediu referitoare la emisiile atmosferice, dacă va fi necesară o astfel de licență. Va trebui, de asemenea, să se respecte prevederile din documentele și regulamentele naționale referitoare la poluarea atmosferică.

LOCATOR, PRIMAR,

Vizat pentru C.F.P., Director Executiv D.F.P.L.,

LOCATAR,


Vizat Arhitect Șef,


Vizat pentru legalitate, Director Executiv D.J.C.A.P.L.


Vizat Direcția D.A.P.L.P.P.P. Director Executiv,


Șef Birou Licitații, Contracte, Parteneriat Public Privat


Anexa nr.3

la Contractul de închiriere

DECLARAȚIE

5

Subsemnatul


cu domiciliul în Municipiul Brăila

Str., în calitate de LOCATAR pentru terenul în suprafață de mp

situat în Mun, Brăila, Str. conform contractului de închiriere nr., declar pe propria răspundere că mă obligă să ridic Procesul verbal de punere în posesie al acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere și sunt de acord ca plata contractuală să se efectueze de la data semnării Procesului verbal de punere în posesie, în caz contrar, contractul de închiriere devine nul de drept.

Semnătura


ANEXA NR. 3

LA REGULAMENTUL DE ÎNCHIRIERE

Nr.______________

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE OCUPARE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC DESTINAT ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/a______________________________________________________

identificată cu B.I./C.I. seria__ nr.  CNP ,

domiciliat/ă în, str.nr.bl. sc. ap. telefon localitate , reprezentant legal al societății CUI, vă rog să-mi aprobați ocuparea

temporară a domeniului public, destinat activitățiilor cultural-artistice, în perioada

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de desfășurare a activității cultural-artistice voi respecta legislația privind protecția mediului, protecția muncii, voi îndeplini condițiile igienico-sanitare și cele privind liniștea și ordinea publică, precum și prevederile prezentului Regulament cu modificările și completările ulterioare.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că am depus acte conforme cu realitatea.

Nerespectarea acestor condiții atrage anularea acordului de ocupare temporară a domeniului public.

Data                             Semnătura

1

VaIoarea maximă se acordă ofertei celei mai mari, iar celelalte oferte vor primi punctaj proporțional

2

Valoarea maximă se acordă ofertantului care prezintă extrasul de cont la zi constituind dovada deținerii sumei de minim lei (original)

3

Valoarea maximă se acordă ofertantului care își asumă prin declarația privind asumările legate de proiect(anexa nr. 4)

4

Valoarea maximă se acordă ofertantului care își asumă prin declarația privind asumările legate de proiect ca termen de realizare a investiției până la 12 luni, termenele de realizare a investiției peste 12 luni se vor puncta cu 0 puncte (anexa nr. 4)