Hotărârea nr. 419/2020

Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A HR. 419

cliix31.08.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’ Brăila nr. 245/30.06.2017.

CONSILIUL local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, după cum urmează;

  • (1) Se aprobă perfectarea unui nou contract, pe o perioadă de 49 ani, pentru terenul în suprafață de 13,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 45, din blocul D4, parter, Aleea Cocorilor nr. 16, proprietatea solicitantului Ticu Lucian Cătălin, pentru o construcție - intrare în legalitate cu extindere și închidere balcon autorizat cu autorizația de construire nr. 542/12.08.2015, conform certificatului de urbanism nr. 1828/09.10.2019.

  • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 331/20.07.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 3,2373 lei/mp/lună (zona B1), conform actului adițional nr.1 la contractul de închiriere nr.39/06.07.2015 însușit de proprietar precum și a prevederilor art. 3 alin. (2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.

  • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

Plan de amplasament si delimitare a imobilului.

127589/2020 |

L______i


Scara. 1 : 100.

Nr. cadastral__[Supraf măsurată

‘95'3631 »3mp_____

aleea'Cbconlor nr. 16, bl. D4, sc 2, parter, adiacent ap, 45

Cartea Funciara nr.


Adresa imobilului

Mun. BRAILA.


O.C.țM. BRAILA


U.A.T.


BRALA


Nr. R.O.I.


.Data.


t4a/&c4 zp? z<z//W. r/q/.rfar----------------------------------------------------------------------------------------<-■- ■-------------— A. Dale referitoare la teren

Nr pnfcdi

Cod grup» desunaiic

Caicflpric dc foltfinia

Suprofars din rmstfaion

Mtnliuni

I

TDI

CC

13

limite materializate cu pertjte construcție

Nota: teren domeniu public ajterent extindere balcon (Sconstruita=25.40mp), apt. inscri| in CF 7Q360-C1-UI8

TOTAL

13

B. Date referitoare Ea construcții

Cod Coruir

Cod grupi destinație

Denumire

Svprnfalo Mrutmita la tal

Valcar» di imposUrc

Majilium

%

Suprafața conform măsurători = I3mp Șpgț^SiliftRjJfiKtri acte = I3mp

Executant,4?

ing. MOCANU MagdafeiVa Q&lâifc

Confirm cxsculorca masuralbwlor IrAJrlsîSjkțț.f corectitudinea întocmirii                                            S*

corespondenta acesteia cu reaf^jlca ^2?                A ■?/

Semnătură si stampila                              ->y

Data: IO O$^^yTer,oWABZ

,              Inspector

F Confirm introducerea imobilului in bunde date iniegrato r-anira           SemnațWgffaWe Rnica

1 r a 1 11U Qi alnbuma număr dnamdartail        ■

Geangostt^W4^^ Stampila BCP1

/.1 *'