Hotărârea nr. 415/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 227, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfășurării unor activități culturale, educaționale, medico-sociale, activități ale asociațiilor și fundațiilor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O TARARE A KR. 415

din31.08.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 227, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării unor activități culturale, educaționale, medico-sociale, activități ale asociațiilor și fundațiilor.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 623/19.08.2020 a Grădiniței cu program prelungit nr. 2, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. F 1007/19.08.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției de Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile ari. 112 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 -Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5819/2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

în baza art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 227, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării unor activități culturale, educaționale, medico-sociale, activități ale asociațiilor si fundațiilor. J                                         1                J                          J

Art.2 Prezenta hotărâre produce efecte numai după obținerea avizului conform, emis de Ministrul Educației Naționale în condițiile art. 112 alin. (6), respectiv alin. (6A1) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția de Cultură, învățământ, Sport și Turism, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADRIAN TRAIAN

CONSI0UL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01,03/rev.O