Hotărârea nr. 414/2020

Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 și a anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOȚĂIA AFtE A NR. 414 din31.08.2020

Privind: Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 si a anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019.

CONSILIUL local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 referitoare la <Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 26 și completarea Capitolului G4 „Parcuri publice, zone de agrement" cu pozițiile nr.9 și nr.10 și a Capitolului G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu pozițiile nr. 395 și nr. 396, în baza Rapoartelor de evaluare și a lucrărilor de cadastru>, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019 referitoare la <Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, a unor bunuri publice - locuri de joacă, înscrise in inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat conform H.C.L.M. 325/2011, la cap.G6 - Spatii verzi, locuri de joacă și parcări>, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, iar anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4 Bunurile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.0I.03/rev.0

ANEXA nr. 1 la H.C.L.M. nr. 4/4 Cf /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunurilor aparținând domeniului public


consumă


Cap.G subcap. G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri i sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

395

LOC JOACA COPII

Parc “Caporal Erou Constantin Mușat” Suprafața teren =457 ,00 mp

2018

212.139,40

Raport de Evaluare nr.6/2018

396

SPAȚIU

VERDE

Parc “Caporal Erou Constantin Mușat” Suprafața = 3.686,00 mp

2018

1.711.041,20

Raport de Evaluare nr.6/2018

Anexa nr.2 la H.C.L.M. nr. 4/4/j/.     /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunurilor apartinand domeniului public

Cap. G6 - Spații verzi, locuri de joacă și parcări

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar Ici

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

325

LOC JOACĂ

COPII

Cartier Hipodrom, lângă Complexul

Comercial Mîlenîum

Suprafață teren= 1.854,00 mp

2005

11.966,33

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 399/2018

C.F. nr. 92754

333

LOC JOACĂ

COPII

Cartier Viziru, Bloc E.2 - E.3 Suprafață teren = 696,00 mp

2005

16.060,09

H.C.L.M.

107/2001

H.C.L.M.

399/2018

C.F. nr.92771

335

LOC JOACĂ COPII

Cartier Viziru, str. Radu Negru, Bloc 13 Suprafață teren= 925,00 mp

2005

76.835,61

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 399/2018

C.F. nr.92759

341

LOC JOACĂ COPII

Calea Galați, Piața Săracă, Bloc C Suprafață teren = 264,00 mp

2005

30.702,74

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 399/2018

C.F. nr.92760

343

LOC JOACĂ COPII

Calea Galați, Bloc 10, lângă Școala "Mihu Dragomir”

Suprafață teren = 336,00 mp

2005

16.690,07

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 399/2018

C.F. nr.92755

344

LOC JOACĂ COPII

Cartier Vidin Piața Vidin, Bloc 1 Suprafață teren= 504,00 mp

2005

6.877,45

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 399/2018

C.F. nr.92758

347

LOC JOACĂ

COPII

Cartier Nedelcu Chercea, între Strada Decebal și StradaAlex.cel Bun Suprafață teren= 3.404,00 mp

2005

333.322,50

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M. 399/2018 C.F.92776

395

LOC JOACA

COPII

Parc Caporal Erou Constantin Musat Suprafața teren = 457,00 mp

2018

212,139,40

HCLM 493/2018 HCLM 132/2019 C.F. nr.93754