Hotărârea nr. 413/2020

Completarea Capitolului G – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 17, conform proiectului WiFi4EU ”Acord de grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU – Acordul nr. INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/003374-004700”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

motjSlk. ar ea nr.413

din 31.08.2020

Privind: Completarea Capitolului G - "Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public", aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 17, conform proiectului WiFi4EU „Acord de grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU - Acordul nr. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/003374-004700”.

CONSILIUL LOCAL         BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Capitolului G - "Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public", aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 17, conform proiectului WiFi4EU „Acord de grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU-Acordul nr. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/003374-004700”, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 5                                      J                 S ’


CONTRASEMNEAZĂ


ION DRAGANF-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA nr.

la H.C.L.M. nr. 4/3   / 3!. c V .2020

DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

Cap.G Sistemele de Infrastructură privind Administrarea Domeniului Public, cu terenurile subcap.Gll

Rețea de Iluminat Public_____________________________________________________________________

Nr Crt.

Codul de clasifi care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

17

2.1.22.8

Echipament WiFi4EU

 • 1 .Parc Piața Vidin

Acces Point ENH1350EXT-1 buc

 • 2 .Parc lângă CNIPT - Calea Galați nr.2 Acces Point ENH1350EXT - 1 buc

 • 3 .Sala Polivalentă/Bazin Olimpic

Acces Point ENH135OEXT -3 buc

PoE Gigabit Management Smart Swich With Wlan Controller - 1 buc

 • 4 .Parc Monument

Acces Point ENH1350EXT - 6 buc

PoE Gigabit Management Smart Swich With

Wlan Controller - 1 buc

 • 5 .Parc Hipodrom

Acces Point ENH1350EXT - 1 buc

 • 6 .Parc Caporal Mușat

Acces Point ENH1350EXT - 2 buc

PoE Gigabit Management Smart Swich With Wlan Controller - 1 buc

 • 7 .Parc Piața Săracă

Acces Point ENH1350EXT - 2 buc

PoE Gigabit Management Smart Swich With Wlan Controller - 1 buc

 • 8 .Parc Școala nr.18

Acces Point ENH1350EXT - 1 buc

 • 9 .Parc Penny - Radu Negru

Acces Point ENH1350EXT - 1 buc

 • 10 .Parc Călărași (Grădinița nr.47)-Radu Negru

Acces Point ENH1350EXT - 1 buc

 • 11 .Parc Aleea Radu Negru

Acces Point ENH1350EXT - 1 buc

Controller - 1 buc

2020

71.646,33

PV comanda nr.417185/ 12.02.2020