Hotărârea nr. 412/2020

Completarea Capitolului G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 46 și 47, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6032/22.05.2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOȚAMAME A NR. 412

clin 31.08.2020

Privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 46 și 47, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6032/22.05.2020.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit. f) Cod civil, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO T AM A S TE :

Art.1 Se aprobă completarea Capitolului G, Subcapitolul G10 -„Cimitire”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 46 și 47, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6032/22.05.2020, prevăzute în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului. Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA . la H.C.L.M. nr. d in 31 «CcT /2020


DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul G - "Sisteme de privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente” Subcapitolul G 10 - "Cimitire"

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Deniitiiirca bunului

Elemente de identificare

Anul dării în rolo sin ții

Valoare de Inventar Ici

Situația Juridicii

46

1.7.1

Instalație de iluminat public

Corpuri de iluminat în Cimitir Sfânta Maria - 10 buc.

2020

44.108,49

PV 6032/2020

47

1.7.1

Instalație de iluminat public

Corpuri de iluminat în Cimitir Municipal - 12 buc.

2020

44.440,83

PV 6032/2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

>                                    y, s                     J