Hotărârea nr. 411/2020

Completarea Capitolului G, Subcapitolul G3 aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 16 – „Nava Chira Chiralina”, conform procesului - verbal de recepție calitativă nr.17631/1227/16.07.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAMAKE A NR.411

din 31.08.2020

Privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G3 aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 16 - „Nava Chira Chiralina”, conform procesului - verbal de recepție calitativă nr. 17631/1227/16.07.2020 si transmiterea acesteia în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 21111/1506/18.08.2020 a Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 863 lit. f) și art. 867 - 870 Cod civil, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza art. 108 lit. a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d), art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 298 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO TAMA S TE :

Art.1 Se aprobă completarea Capitolului G, Subcapitolul G3 - „Cheuri, dane, pereuri, bazine, diguri și clădiri aferente" aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 16 - „Nava Chira Chiralina”, conform procesului - verbal de recepție calitativă nr. 17631/1227/16.07.2020, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila a bunului public denumit generic „Nava Chira Chiralina", prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

(2) Bunul public prevăzut la alin.(1) va fi predat în baza unui proces verbal de predare - primire, încheiat între reprezentanții Municipiului Brăila și reprezentanții Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA nr.

la H.C.L.M. nr. / 3/.       .2020

DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

Cap.G Sistemele de Infrastructură privind Administrarea Domeniului Public, cu terenurile subcap.G3 Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri și Clădiri Aferente

Nr Crt.

Codul de clasifi care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosin(ă

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

16

2.3.3.1

Nava Chira Chiralina

Nava pasager capacitate 25 persoane Lungimea totala: 16,98 m;

Lati mea: 4 m;

Pescajul maxim: 0,65 m;

Inaltimea de construcție: 1,60 m;

Putere totală 147 kw (200 CP)

2020

961.661,75

PV nr.

nr. 1763 1/1227/

16.07.2020