Hotărârea nr. 410/2020

Completarea Capitolului A - „Străzi”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 și 665, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M OT AR A» E A NR. 410

diix31.08.2020

Privind: Completarea Capitolului A - „Străzi”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 și 665, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

CONSILIUL LOCAL municipal bratla

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit. f) Cod civil, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O T A. K A S T JB :

Art.1 Se aprobă completarea Capitolului A - „Străzi”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 și 665, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare, având datele de identificare prevăzute în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.O

ANEXA

la H.C.L.M. nr. «Io / 3/ c .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunurilor apartinand domeniului public

Cap.A - Străzi

Nr Crt

Codul de clasifi care

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în Folosiri țS

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

641

Drum

Șos. Baldovinești - între bucla de întoarcere tramvai și DN 2B, tronson 1 din care: Carosabil=l3,021,00mp Acostament= 15,473,00mp

Suprafață = 28.494,00 mp;

3.769.975,00

Raport evaluare 825/2020

642

Drum

Șos. Baldovinești — între bucla de întoarcere tramvai și DN 2B, tronson 2 Suprafață = 2.945,00 mp;

193.923,00

Raport evaluare 826/2020

643

Drum

Drum legătură între Calea Galați și linie CF, tronson 1

Suprafață=4.036,00 mp din care:

Carosabil=2.125,00 mp

Acostament=1.911,00 mp

593.214,00

Raport evaluare 827/2020

644

Drum

Drum legătură între Calea Galați și linie CF, tronson 2

Suprafață=2.678,00 mp din care:

Carosabil=l .169,00 mp

Acostament-1.509,00 mp

393.614,00

Raport evaluare 828/2020

645

Drum

Drum legătură între Calea Galați și linie CF, tronson 3

Suprafață=1.819,00 mp din care:

Carosabii=819,00 mp

Acostament= 1.000,00 mp

267.358,00 . . . .

Raport evaluare 829/2020

646

Drum

Drum legătură între linie CF și Șos. Baldovinești

Suprafață=9.373,00 mp din care:

Carosabil=2.746,00mp

Acostament=785,00mp

544.586,00

Raport evaluare 830/2020

647

Drum

Drum legătură între linie CF și DN 2B tronson 1

Suprafață=4.413,00 mp din care

Carosabil=2.389,00 mp

Acostament=2.024,00 mp

648.626,00

Raport evaluare 831/2020

648

Drum

Drum legătură între linie CF și DN 2B tronson 2

Suprafață=3.154,00 mp din care

Carosabil=l .501,00 mp

Acostament=l .653,00 mp

463,577,00

Raport evaluare 832/2020

649

Drum

Drum legătură între linie CF și DN 2B tronson 3 Suprafață=1.517,00 mp din care

Carosabil=641,00 mp

Acostament=876,00 mp

222.970,00

Raport evaluare 833/2020

650

Drum

Tarlaua 22, parcela 212/1/1

Suprafața=518,00 mp

44.142,00

Raport evaluare 834/2020

651

Drum

Tarlaua 15, parcela 169/4 Suprafața=40,00 mp

3.000,00

Raport evaluare 835/2020

652

Drum

Tarlaua 15, parcela 169/5

Suprafața=514,00 mp

43.799,00

Raport evaluare

836/2020

653

Drum

Tarlaua 15, parcela 169/6

Suprafața=240,00 mp

20.452,00

Raport evaluare 837/2020

654

Drum

Tarlaua 16, parcela 173/7 tronson 1

Suprafața=358,00 mp

30.503,00

Raport evaluare 838/2020

655

Drum

Tarlaua 16, parcela 173/7 tronson 2

Suprafața=343,00 mp

25.744,00

Raport evaluare 839/2020

656

Drum

Tarlaua 16, parcela 173/7 tronson 3

Suprafața=230 ,00 mp

17.261,00

Raport evaluare 825/2020

657

Drum

Tarlaua 11, parcela 137/1; Suprafața=l.l21 ,00 mp

84.126,00

Raport evaluare 840/2020

658

Drum

Tarlaua 11, parcela 137/2;

Suprafața=628 ,00 mp

47.130,00

Raport evaluare 841/2020

659

Drum

Tarlaua 11, parcela 137/3;

Suprafața=2 ,00 mp

150,00

Raport evaluare 842/2020

660

Drum

Tarlaua 11, parcela 138/3;

Suprafața=694 ,00 mp

59.138,00

Raport evaluare 843/2020

661

Drum

Tarlaua li,parcela 138/4;

Suprafața=36 ,00 mp

2.702,00

Raport evaluare 844/2020

662

Drum

Tarlaua 11,parcela 138/5;

Suprafața=98,00 mp

7.355,00

Raport evaluare 845/2020

663

Drum

Tarlaua 13,parcela 142;

Suprafața=2.828,00 mp

186.215,00

Raport evaluare 846/2020

664

Drum

Tarlaua 22,parcela 212/1/2;

Suprafața=88 ,00 mp

6.604,00

Raport evaluare 847/2020

665

Drum

Tarlaua 22,parcela 21/1/3;

Suprafața=197 ,00 mp

14.787,00

Raport evaluare 848/2020