Hotărârea nr. 41/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA JTEt. 41

din 31.01.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAHASTE:

Art.1 Se completează anexele nr. 1, 5 și 6 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.127, 5.112 și 6.106, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EDUARD - HERERA PETRESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ANEXA NR. 1. 127      ,

H .C. L. M. nr. 4/ !' 3/-C4- ^0^

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr

Cl't

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Obiectiv

Numărul cererii și numele și prenumele/den urnirea solicitantului

Observații

1

Str. I.C. Brătianu nr. 32

25,14 mp indiviz din

125 mp

31270/27.09.2019 Pavel Constantin, Pavel Neaga

2

Str. Graurului nr. 27

417

39893/11.12.2019

Fornea Ioana, Sinivolnov Ilinca, Ciuhat Rodica, Pitulice Anica

CI, C2 - prop. Fornea Ioana, Sinivolnov Ilinca, Ciuhat Rodica, Pitulice Anica, conf. certificat moștenitor nr. 588/14.1 1.2019

3

Str. Eftimie Murgu nr. 105

72 mp indiviz din

264 mp

40786/19.12.2019

Ceauș Petrică

CI-C3 - prop. Ceauș Petrică și Ceauș Cristina conf. contract de vânzare cumpărare nr. 850/25.02.1987, Sentință Civilă nr. 631/05.02.2018

întocmit,

Andrei Gabriela
IMOBILE , FORMATE DIN TEREN SI CONSTRUCȚII, A CĂROR APARTENENȚA SE ATESTA LA DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI BRAILA

Nr.crt.

Adresa Imobilului

Suprafața de teren

Suprafața construcții

1

Calea Calarasilor nr.247 lot 2/1

135

C4- 13 mp

C5- 44 mp

întocmit

Caraion MariUna

ANEXA NR. 6.106

LA H.C.L.M. NR.      / JAqZ Qoâj

întocmit.

Andrei Gabriela


DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,

Bratu Angelica

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr. crt.

Numele și prenumele persoanei care deține terenul

Teren situat în Municipiul Brăila

Suprafață teren (mp)

Nr. hotărâre/ nr. contract

Observații

1

Oancea Ion și Oancea

Anișoara

Str. Armata Poporului nr. 12 lotl

250 mp

c.c. 11/13.03.2000


// *            a ' X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI _________________SCARA 1:200 _______________Q) ) /
4130

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

91501

BRAILA■ '                               A. Date referitoare la teren

■ Nr.

' parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Ce

125

împrejmuit cu gard de tabla pct.1-2, nematerializat 2-3,gard zidărie 3-4 nematerializat 4-5, construcție 5-6-1.

Total

125

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la,sol (mp)

Mențiuni        '           .

. -

-

-

Total

  • ■                                      Suprafața totala măsurata a imobilului = 125mp

  • ■       ---—7. Suprafața din act/- 123mp                                                                ■

___            a >■ izs ..________________z ^!a na        __________/__L______£__________________________________________ .

■ Z^Xo**»1'8 V cE^efcutapt,                            / /

Z r?    ,     prtfrj^. Wjftnu MdtipCosmSp t* \

?           1-Obnfirm exdcptaftș. miiîM’fofilorferlJ&rtf tflp!

i „ -5 LEbfiaețțțufjinea intț^ini'apcurmițttatiei-cadasrWsr

- bona RO-ftQrțȘPondentH'ioceâpia <nr<feaiît3fea,din/t&Ji

L -                      „.^>7  '---

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si ci atrihnirp//iiimamlni-nadQctmt

Stamp1

OFICIUJ^O^ CADASTRU și PUBLHafetfeoTSrdM^ăSfe-iARA ^YA&rAila in/ YLAS’CARMEN M€PÎ--- .?°n3t'^--
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

417

Slr. Graurului nr.27

Nr. Canea Funciara:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Braila

Nota: Pe teren mai sunt doua construcții provizorii din lemn cu Sc de I7mpsi 6mp.

X

»•-*

A. Date referitoare la teren

Nr. Categoria de       Suprafața

parcela folosința            (tnp)

i

Mențiuni

1        Ce              417

tmprej N=gard lemn pci. 1 -2—consir pci.2-3+gard sarma pcl.3-4-5-6-7-8-9; E=gard b.c.a pct 9-10, S=constr. pci

Total                 417

i 11-12 — gard b.c a. pct. 12-13-14-15-16+gard lemn pct. 16-17+gard sarma pct. 17-18-19; V=gard tabla pct 19-211-21-1

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața constr. la sol

Mențiuni

CI

CL

52

Locuința - parter, cu suprafața construita In sol de 52mp.

C2     ' CA          5

Anexa • parter, cu suprafața construita la sol de 5mp.

Total                   57

Suprafața totala masuraia a imobilului = -I I7mp

Suprafața din acte = - mp

Executant: mg. Necliilbr ionel

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Confirm introducerea in baza de date integrata si atribuirea

Inspector:


Semnătură si stampil


Daitt Decern brie 2019AUTORIZARE

ta FtO-B-F Nr.i „ nechifor / V ,0NEL Z


Semnătura »i parafa numărului cadastral


Dîiui


Stampila BCI’I


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

264

Braila, str.Eflimic Murgu, nr.105


O.C.P.I. BRAILA


Nr. R.OX__________


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Braila


424220


Vecin : Apoși» Aneta (str. Eftimic Murgii, nr. 103)

424220O

r-


Nr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

1

Ce

264

TOTAL

192

Mențiuni

Nord :constiuctii; Sud : construcții; Est: construcție si gard metalic; Vest: construcție ;


B. Date referitoare la construcții

Supr. construita la sol ( mp )


90


29


33


155


Suprafața totala masurata a imobilului = 264mp;

Suprafața din act = 192mp;


Z? '     .-r 'ix

/Execuțant^FYA-Butuc Dobrica

întocmirii documentației cAda.slralc si corespondenta acesteia

- corectitudinea


Confirm executa rea imasu Atotildr talc

. I . or> el* ' cu realitatea din teren


Mențiuni


Scd = 30mp

Scd = 29mp

Scd = 33mp

Scd - 3 mp


Dala: 16.122019Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data:


Stampila 1ÎCPINr. cadastral

■Suprafața masurata (mp)

80580

135

Căite. Funciara-nr.

80580


Adresa imobilului intravilan municipiul Brajla


■Calea Călărașilor nr. 247 LOT 2 /1


UAT


BRA1LA-fi

Si tuatăn actuala

(înainte de dezmcn&rarej

Situația viitoare ( după' dezmembrare )

Nr. cad.

Sirpî.

(w)

Categoria-de folosința

Descriere imobil

Nr. cad.

Siipr.

Ml)

Categoria de folosința

■Descriere imobil

80580

135

Ce '

fcren.siC4.5iC5

Lă7 ■

Cc

LOT2/l/lsiC4âC5

....

8.

Cc

LOT2/1Z2

Total 135

Confirm ceeedtaiua.manniitorîlnfiî^rlț corectitudinea intocmmi dpcumsj^ racciesp'ondenia MeitmxwnșȘiafea' Executant :PFA RusuA^orel

Semnătură ai stampila


Sita- tSeptembric 20'19135


DamConfirm-mtiDduaKtea imo'blluluîtin be^a^pțtișl^n

atribuirea numărul

IniSpector.’ Semnatara.si pc


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

250

Mun.Braila, Str. Armato Poporului nr 12, lotl

Nr.Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Braila


425420.09


Nr. parcelă

Cod grupă destinape

Categorie de folosință

Suprafața din mâsurători(mp)

Valoare de impozitare (Ier)

Mențiuni

1

TDI

Cc

250

Terern primărie

Total

250

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Cod grupă destinație

Suprafața construită la sol(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni

1

f. ....        ?

oy ' [K'Suprafata tikâla masurata a imobilului = 250mp . n, fi ‘    < A £* l—«r         .             ■ ■ ■ ■

Inspector


425425.18Confirm,executarea masJâto, "idM|§JtfiSplfOresp '■•“^adpjeren-

vi stampila


Semn atu ra si stan


iludinea acesteia cu


Conform introducerea in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa Data................


Stampila BCPI