Hotărârea nr. 409/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Centrală termică PT 2 Hipodrom”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației cadastrale, schimbarea destinației din centrală termică în spațiu de învățământ și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O TA RA REA NR. 409 din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Centrală termică PT 2 Hipodrom”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației cadastrale, schimbarea destinației din centrală termică în spațiu de învățământ și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.

CORTSILrUL LOCAL MLENHCIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3) și art. 867 - 870 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza art. 108 lit. a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d), art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 298 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Centrală termică PT 2 Hipodrom”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației cadastrale, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art3 Se aprobă schimbarea destinației bunului prevăzut la art. 1 din centrală termică în spațiu instructiv - educativ.

Art.4 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Brăila a bunului prevăzut la art. 1, prin perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr. 35/23142/29.05.2013.

(2) Bunul public prevăzut la alin. (1) va fi predat în baza unui proces - verbal de predare primire.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, și de către Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TRAI AN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARGENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA .   ,

la H.C.L.M. nr,Jt£9 din R 0? /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr. Crt

Codul de cinstii care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul di rii in folo sințîi

Valoare dc Inventar lei

Situația Juridici

80

1.6.2

ȘCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU”

Vecinătăți: Nord       -       Lic.

D.P.Perpessicius,

Est - proprietate publică,Sud - Aleea Cutezători lor, Vest     -     Aleea

Amurgului

Aleea Cutezătorilor nr.2

  • - CI - școala (P+2 )

Suprafață construită=1067.00 mp

Suprafață desfașurată=320I.00 mp

  • - C2 - intrare elevi

Suprafață construită= 12.00 mp

  • - C3 - magazie

Suprafață construită=79.00 mp -C4 - sală sport

Suprafață construită=l 111.00 mp Suprafață construită totala=2269.00 mp

Suprafață teren=7998.00 mp Număr cadastral 84173

Centrală termică PT 2 Hipodrom Clădire beton, parter, lângă bl. G4, Aleea învățătorilor nr. 12

Construcția CI- centrală termică Suprafață construită =211,00 mp, Teren în suprafață de 482,00 mp

2014

2011

1967

2004

2012

1967

355,076.53

588,855.48

1,884,767.76

2,616,134.91

3,025,084.34

H.C.L.M 107/2001 Legea nr. 1/2011 HCLM 176/2014

HCLM 46/2009 HCLM 104/2011

CF nr.84173

Brăila

HCLM 252/2012