Hotărârea nr. 407/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 12.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT AR ARE A NR. 407

din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Publicai Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr, 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire", poziția nr. 12

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul tehnic al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G, nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTR:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire", poziția nr. 12, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. l<0^ I 3         .2020

DATELE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Cap.G - Sistemele de Infrastructură privind administrarea Domeniului public,cu terenurile aferente -Subcap.GlO-Cimitire

Nr. crt.

Codul de clasific are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

12.

1.6.3.2

împrejmuire

Cimitirul Sf.Maria gard din cărămidă și beton placat cu casete Alucobond

Lungime = 1.100,00 m

1985

296.544,72

HCLM 107/2002