Hotărârea nr. 406/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris la poziția nr. 350, precum și completarea cu pozițiile 420 - 424 a Capitolului G, Subcapitolul G6, actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise la poziția nr. 1 a Subcapitolului G4 și la poziția nr. 2 a Capitolului H, conform documentației cadastrale și a extraselor de Carte Funciară, precum și transmiterea locurilor de joacă în administrare către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, prin completarea contractului de administrare nr. 1/40164/13.12.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT2VHAKE1A NR. 406

din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris la poziția nr. 350, precum și completarea cu pozițiile 420 - 424 a Capitolului G, Subcapitolul G6, actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise la poziția nr. 1 a Subcapitolului G4 și la poziția nr. 2 a Capitolului H, conform documentației cadastrale și a extraselor de Carte Funciară, precum și transmiterea locurilor de joacă în administrare către Serviciu! de Utilitate Publică de Administrare si Gospodărire Locală Brăila, prin completarea contractului de administrare nr. 1/40164/13.12.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 1719/11.06.2020 a Serviciului de Utilitate Publică și Gospodărire Locală Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. F676/12.06.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3), art. 863 și art. 867 - 870 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, a! orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 lit. a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d), art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 298 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris la poziția nr. 350, precum și completarea cu pozițiile 420 - 424 a Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise la poziția nr. 1 a Subcapitolului G4 - „Parcuri publice, zone de agrement" și la poziția nr. 2 a Capitolului H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, conform documentației cadastrale și a extraselor de Carte Funciară, potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexele nr. 1,2 și 3, la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a bunurilor publice denumite generic „Loc joacă copii”, prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, prin perfectarea unui act adițional la contractul de administrare nr. 1/40164/13.12.2019.

(2) Bunurile publice prevăzute la alin.(1) vor fi predate în baza unui

proces - verbal de predare primire.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR4SENERAL

ION DRAGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

DATE DE IDENTIFICARE ale bunurilor apartinand domeniului public

Cap. G subcap.G6 - SPATII VERZI, LOCURI DE JOACA SI PARCAR

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

350

LOC JOACĂ

COPII

Calea Călărașilor

Bloc 2-2bis

Suprafață = 1007,00 mp

2005

58.784,00

H.C.L.M. 107/2001

420

LOC JOACĂ

COPII

Strada Comuna din Paris nr.93 Cămin cultural lot 1

Suprafață = 1.214,00 mp

C.F. nr. 95364/Brăila

421

LOC JOACĂ COPII

Cartier B răi li ța, Strada Viilor-Vadul Catagației

Amplasamentul nr.2 Lot 1/2

Suprafață = 374,00 mp

C.F. nr.

95347/Brăila

422

LOC JOACĂ COPII

Cartier Brăilița, Strada Viilor-Vadul Catagației

Amplasamentul nr.2 Lot 35 lot 2

Suprafață = 217,00 mp

C.F. nr. 95367/Brăila

423

LOC JOACĂ

COPII

Careu Parc Monument,

Lot 1

Suprafață = 570,00 mp

C.F. nr. 95350/Brăila

424

LOC JOACĂ COPII

Careu Parc Monument, Lot 2

Suprafață = 829,00 mp

C.F. nr.

95351/Brăila

PREȘEDINȚIE ȘEDINȚA

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului aparținând domeniului public

Cap.G subcap. G4 PARCURI PUBLICE ȘI ZONE DE AGREMENT

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândi rii sau după caz al dării în folosinț ă

Valoare de Inventar Iei

Situație juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

Parc Monument

Suprafață totală 471.261,00mp din care:

Suprafață teren Stadion de atletism=19.214,00 mp

Lot 1 Suprafață teren = 245.114,00 mp din care

10.672.428,78

H.C.L.M. 107/2001 CF 74178

alei carosabile și pietonale -

35.311,25 mp

încadrări cu borduri -12.091,00 ml

amenajare peisageră -202.157,00 mp

2014

2014

2014

2014

2.618.954,75

628.537,87

2.667.471,41

84.294,41

HCLM 48/2015 CF 95349 H.C.L.M. 258/2017

1

gard prefabricat din beton -680 ml

jardinieră - 12buc masa sah - 6 buc

topogan - 4 buc

casuta copii - 4 buc

balansoar-4 buc

leagan - 4 buc

scara spirala - 1 buc

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

6.983,99

7.983,35

8.937,15

5.383,87

5.810,95

5.998,86

17.749,13

HCLM 492/2017

HCLM 658/2017

NCP9I807

Lot 2 Suprafața teren = 141.659,00 mp

Lot 3 Suprafață teren = 55.212,00 mp

Lot 4 Suprafață teren = 10.663,00 mp

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului aparținând domeniului public

Cap.H - TERENURILE ȘI CLĂDIRILE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândi rii sau după caz al dării în folosinț ă

Valoare de Inventar lei

Situație juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

2

1,6.2.

IMOBIL

CĂMIN CULTURAL "NEDELCU CHERCEA”

Vecinătăți :Nord -str. Putnei,Est - str. Comuna din Paris,Sud - proprietate privată,Vest - str. Ceahlăului Str.Comuna din Paris, nr.93 -Cartier Chercea CI - construcție ( P+l) Suprafață construită = 562,00mp

Suprafață desf.-789,00mp

Suprafață teren = 1.988,00 mp

1958

2012

638,686.62

1,064,124.67

H.C.L.M. 107/2001 HCLM 325/2011

HCLM 313/2014

H.C.L.M. 252/2012 Nr. cad.

95365 C.F.

95365