Hotărârea nr. 405/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 82, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1103/09.09.2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

R O T AR AR EA NR. 405

din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H- „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 82, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1103/09.09.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

R OTARASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice-Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni", poziția nr. 82, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1103/09.09.2019, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. din .3/, C/ /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni"

Nr.

Crt.

Codul de clastfi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării In folo sința

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

VecinatathNord - proprietate publică, proprietate privată, Est -șos Buzăului, Sud - proprietate publică, Vest - str. Simion Bamuțiu Șoseaua Buzăului nr. 68 - CI - școală

1968

948,141.83

H.C.L.M. 107/2001 HCLM 325/2011 Legea nr. 1/2011 HCLM 63/2013

PV

Suprafață construită= 735 mp

1976

218,879.07

Suprafață desfașurată=1470 mp

- C2 - grup sanitar

Suprafață construită=57.00 mp - C3 - atelier

2013

2020

124,683.61

124,046.79

1103/2019

82

1.6.2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

2014

187,710.75

HCLM 369/2014

“AUREL

VLA1CU”

Suprafață construită=l 58.00 mp

  • - C4 - magazie

Suprafață construită=13.00 mp

  • - C5 - magazie

2018

23,792.81

HCLM 492/2018

HCLM 46/2009

Suprafață construită=l 19.00 mp - C6 - grup sanitar

Suprafață construită=43.00 mp

Suprafață construită

HCLM

Totala=l 125.00 mp

252/2012

Suprafață teren = 5180.00 mp

2012

1,959,231.92

CF 81931

Nr. cad. 19406

Brăila