Hotărârea nr. 404/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul F – ”Sistemele de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, pozițiile nr. 23 și nr. 35, conform documentației cadastrale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT A7R AH E A NR. 404

din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul F - "Sistemele de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, pozițiile nr. 23 și nr. 35, conform documentației cadastrale.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 18791/1298/27.07.2020 a Direcției Strategii, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Reiatii Internationale;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFCASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul F - "Sistemele de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente", pozițiile nr. 23 și nr. 35, conform documentației cadastrale, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.0I.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M, nr. din .3/ . 0<f /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunurilor aparținând domeniului public

Capitolului F - "SISTEMELE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, ÎN COMUN, DE PERSOANE CU TERENURILE AFERENTE”

Nr.

Crt.

Codul dc clasifi care

Denumirea bunului

Elemente dc identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridicii

23

1.3.3

Linie tramvai

Extravilan Monument- Combinat -Tronson intersecția dintre Șoseaua Buzăului și str. Poet Grigore Alexandrescu

Calea de rulare tramvai L=19,00 m CD, (asfalt în suprafață de 141,00mp si pavaj în suprafață de 31,00mp), 1 schimbător -Tronson Str. Poet Grigore

Alexandrescu cuprinsă între Șoseaua de Centură si Șoseaua Buzăului

Cale de rulare tramvai L=2.202,00 m CD ( asfalt în suprafață de 78,00 mp, pavaj în suprafață de 905,00 mp, terasament în suprafață de 13.938,00 mp), 5 schimbătoare, peroane din pavaj în suprafață de 410,00 mp (9 buc.) -scări în suprafață de 59,00 mp - Tronson cuprins între Șoseaua de Centură (NCP 91384) - până la limita UAT Chiscani

CI- linie tramvai

Suprafață = 519,00 mp Lungime = 168 m (cale dublă) - Tronson cuprins pe teritoriu administrativ UAT Chiscani de la limita UAT Municipiul Brăila până la bucla de întoarcere Celhart Donaris inclusiv bucla de întoarcere Lacu Sărat și bucla de întoarcere Celhart Donaris,

Șină FENIX și CF, 5 schimbătoare, 5 refugii (C2, C3, C4, C5, C6) și 5 stații CI- linie tramvai

Suprafață construită=37.965,00mp Linie tramvai L=12.128, 00 m (cale dublă)

C2- construcție- platformă refugiu Suprafață construită=121,00 mp C3- construcție- platformă refugiu Suprafață construită=124,00 mp C4- construcție -platformă refugiu Suprafață construită=72,00 mp C5- construcție -platformă refugiu Suprafață construită=69,00 mp C6- construcție- platformă refugiu Suprafață construită=199,00 mp C7- construcție (wc)

Suprafață construită=6,00 mp Suprafață total construită=38.556,00mp

1965 modern iz.

1991

1996

13.624.061,56

H.C.L.M 107/2001

H.C.L.M 438/2017

35

1.3.3

Teren

Teren ocupat de liniile de tramvai (Vidin- Combinat, Șos. Baldovinești, inclusiv buclele de întoarcere Parc Monument, Lacu Sărat, Combinat) L= (26.500 ml x2)x2,5 m= 132.500 m

Din care:

Tronson cuprins între Șoseaua de Centură (NCP 91384) - până Ia limita UAT Chiscani, în suprafață de 832,00 mp;

Tronson cuprins pe teritoriu administrativ UAT Chiscani de la limita UAT Municipiul Brăila până la bucla de întoarcere Celhart Donaris inclusiv bucla de întoarcere Lacu Sărat și bucla de întoarcere Celhart Donaris, în suprafață de 77.464,00 mp

2005

7.877.295,65

HCLM 279/2009