Hotărârea nr. 403/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 121, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H OT AR AREA SIR. 403

dixr31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D -„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 121, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

CONSILIUL LOCAL M7UNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. cj și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic’’ înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D -„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 121, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA nr.

la H.C.L.M. nr.          /   3-L Og .2020

DATELE DE IDENTIFICARE a bunului apartinand domeniului public

Cap.D Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente

Nr.

Codul

Denumirea

Elemente de identificare

Anul

Valoare de

Situație

crt.

de clasific are

bunului

dobândirii sau după caz al dării în folosință

Inventar lei

juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

PT6 Viziru I

Punct termic — nivei P

Suprafață construită la sol = 126,00

mp

Suprafață teren = 126,00mp

1991

16.456,00

75.834,00

121

1.6.5

Punct termic

Viziru I

Suprafață construită 147,00mp indiviz din suprtafața construită 427,00 mp

Suprafață teren 147,00 mp indiviz din suprafața de teren 427,00 mp

19.196,73 din

55.762,00

74.261,00 din

215.710,00

H.C.L.M

107/2002