Hotărârea nr. 402/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 108, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O T A I* A H E A NR.4O2

din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D -„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 108, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. cj și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

KOTAFJASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D -„Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 108, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.0l.03/rev.0

ANEXA

la H.C.L.M. nr. boZ. I 3-1. Pj? .2020

DATE DE IDENTIFICARE ale bunului apartinand domeniului public

Cap.D Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente

Nr Crt.

Codul de clasifi care

Denumire

bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosință

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridică

108

1.6.5

Punct termic

PT4 Buzăului - nivel P

Suprafață construită la sol = 357,00 mp

Din care:

CI - Punct termic

Suprafață construită=274,00mp

C2 - Punct trafo

Suprafață construită=83,00mp

Suprafață teren = 366,00 mp

1991

284,964,00 Din care:

68.860,00

20,859,00

195.245,00

H.C.L.M 107/2002

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ