Hotărârea nr. 401/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 772 din Capitolul B, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18113/21.07.2020, precum și transmiterea acestuia în administrarea Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., prin completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/2010.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAK7VRE A NR. 401

dîxL31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 772 din Capitolul B, conform procesului - verbal de recepție   la   terminarea   lucrărilor

nr. 18113/21.07.2020, precum și transmiterea acestuia în administrarea Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., prin completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/2010.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL «KATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele Direcției Tehnice înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 4853/29.07.2020 și nr. 5406/21.08.2020, prin care se solicită actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigații din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune";

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M, Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 alin. (3) și art. 867 - 870 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 lit. a), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d), art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 298 - 300 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAF5ASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 772 din Capitolul B - „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18113/21.07.2020, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art,3 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. Brăila a bunului public denumit generic „Rețea apă irigații”, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, prin completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/2010.

(2) Bunul public prevăzut la alin.(1) va fi predat în baza unui proces verbal de predare - primire, încheiat între reprezentanții Municipiului Brăila și reprezentanții Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA

la H.C.L.M. nr. Wl din 31. O   72 0 20

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul B - ”Sisteme de alimentare cu apă cu terenurile aferente”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul darii în Colo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

772

1.8.6

Rețea apa irigatii

Sistem de irigatii - Parc Monument

Țeava OL L= 4.103,00 ml Contor apa DN 20 - Ibuc Contor apa DN 100-1 buc Grup pompare apa - 2 buc Pompa centrifuga autoamorsata - I buc

Pompa centrifuga cu un singur rotor - 1 buc

Hidranți de grădină - 53 buc Conductă de aducțiune Construcție stație pompare plutitoare (ponton)

Echipamente (pompă submersibilă)

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2020

2020

2020

2.514.463,9^ 167,32 2.247,17 71.347,94 1.424,34 10.919,64 6.261,93

84.790,76 67.208,47 47.888,55

HCLM 48/2015

PV 18113/2020

AC 240/2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

*consiuuC5Ă ; lo.