Hotărârea nr. 400/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162 și la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 62, conform documentației cadastrale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAREA NR. 400 din31.08.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162 și la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 62, conform documentației cadastrale.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOȚA R ASTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162 și la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 62, conform documentației cadastrale, potrivit anexelor nr.1 și nr.2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art2 Bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA nr. 1 la H.C.L.M. nr.

din J f 0$ /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul A - "Străzi”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situa(ia Juridica

162

1.3.7.2

Calea Galați

Cuprinsă între Piața Traian și drum de legătură între Calea Galați cu Șoseaua Baldovinești DJ 221B

Tronson cuprins între B-dul Dorobanților și Str. Mircea Mălăeru c/c Str. Costache Negruzzi -18.575,00 mp carosabil din asfalt în suprafață de 10.912,00 mp trotuar din asfalt în suprafață de 7.663,00 mp NCP 76021

Tronson cuprins între Bulevardul Dorobanților si str. Grivita 9.889,00mp din care: -carosabil din asfalt în suprafață de 3.841,00 mp.

-trotuar din asfalt în suprafață de 2.528,00 mp.

NCP 90039

Tronson cuprins între str. Grivita și Bulevardul Independentei 11,364,00mp

-carosabil din asfalt în suprafață de 4.494,00 mp.

-trotuar din asfalt în suprafață de 2.879.00 mp

NCP 90037

Tronson cuprins între Piața Traian și B-dul Independenței 13.127,00 mp din care: carosabil din asfalt în suprafață de 8.739,00 mp trotuar în din asfalt în suprafață de 3.914,00 mp NCP 93685

Tronson cuprins între str. Ulmului și drum de legătura între Calea Galați și Șoseaua Baldovinești 42.719,00 mp din care: carosabil din asfalt in suprafața de 22.929,00 mp trotuar in din asfalt în suprafață de 18.471,00 mp NCP 93858

Tronson cuprins între str. Walter Maracineanu și str. Ulmului 22.023,00 mp din care:

2010

2010

2013

2020

2.072.980,66

493.176,51

455.961,74

1.054.470,68

8.171.655,65

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M 114/2010 H.C.L.M. 350/2010

CF nr.

76021 Brăila

H.C.L.M 421/2013

H.C.L.M 375/2016

CFnr.

90039 Brăila

H.C.L.M 563/2017

CFnr.

90037 Brăila

H.C.L.M. 636/2018

CFnr. 93685 Brăila

HCLM 201/2020

CF nr. 93858 Brăila

carosabil din asfalt în suprafață de 13.192,00 mp

trotuar în din asfalt în suprafață de 6.859,00 mp

NCP 93709

Tronson cuprins între str. Mircea

Malaer u    și str.     Walter

Mărăcineanu 3.757,00 mp din care:

carosabil din asfalt în suprafață de 2.265,00 mp

trotuar în din asfalt în suprafață de 1.151,00mp

NCP 93711

Vecinătăți:

Nord: proprietăți particulare și proprietăți publice

Est: proprietate publică

Sud: proprietăți particulare și proprietăți publice

Vest: proprietate publică

CF nr. 93709 Brăila

CF nr. 93711 Brăila

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Subcapitolul G6 - "Spații verzi, locuri dejoacă și parcări"

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

__________________A.____2___________

Denumirea bunului

Elemente dc identificare

Anul darii în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația

Juridica

62

2.4.2.10

Spațiu verde

Calea Galați- Cuprinsă între Piața Traian și drum de legătură între Calea Galați cu Șoseaua Baldovinești

Tronson cuprins între Piața Traian și B-dul Independenței Suprafață spații verzi =474,00 mp

Număr cadastral 93685 Tronson cuprins între str.

Grivița și Bulevardul Independenței suprafață spații verzi 2.311,00 mp.

Număr cadastral 90037 Tronson cuprins între Bulevardul Dorobanților și str. Grivița suprafață spații verzi 1.795,00 mp.

Număr cadastral 90039

Tronson cuprins între B-dul Dorobanților și str. M.

Mălăeru

Suprafață spații verzi= 3.903,00 mp

Număr cadastral 76021

Tronson cuprins între str. Mircea Mălăeru și str. Walter Mărăcineanu suprafață spații verzi de 341,00mp

Număr cadastral 93711 Tronson cuprins între str. Walter Mărăcineanu și str. Ulmului suprafață spații verzi de 1.972,00 mp

Număr cadastral 93709 Tronson cuprins între str. Ulmului și drum de legătură între Calea Galați și Șoseaua Baldovinești suprafață spații verzi de 1.319,00 mp

Număr cadastral 93858

-------------------CONSILIU.

* \\

406.785,63

H.C.L.M 107/2001

H.C.L.M 563/2017 H.C.L.M 636/2018 CF nr.

93658 Brăila CF nr. 90037 Brăila

CF nr. 90039 Brăila

CF 76021 Brăila

CF nr. 93711 Brăila

CF nr. 93709 Brăila

CF 93858 Brăila

lift LOCAL # PREȘEDINTE DE ȘB^TÂ