Hotărârea nr. 399/2020

Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A NR. 399

din31.08.2020

Privind: Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila.

consiliul local municipal kkaila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Poliției Locale Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, precum și ale O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de avizul Poliției Municipiului Brăila - Biroul Rutier, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 19369/31.07.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A. K A. S T E :

Art.1 Se interzice accesul autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila în perioada luni - duminică, cu excepția intervalului orar cuprins între orele 22°°-O900.

Art.2 Se aprobă accesul autovehiculelor în Parcul Monument în zilele când sunt organizate competiții sportive la Stadionul Municipal Brăila, în intervalul orar aferent acestora.

Art.3 Se aprobă accesul în Parcul Monument a autovehiculelor, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Serviciului de Ambulanță, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Poliției Locale a Municipiului Brăila și a societăților de întreținere sau de utilități publice.

Art.4 Se aprobă accesul autovehiculelor care efectuează aprovizionarea unităților comerciale, amplasate pe raza Parcului Monument, în zilele de luni -duminică, în intervalul orar 2200- 1200.

Art.5 încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 1000 lei la 2500 lei.

Art.6 Constatarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către polițiștii locali din cadrul Politiei Locale Brăila. J

Art.7 Prevederile referitoare la sancțiunile contravenționale se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 721/20.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și Poliția Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesati. 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,