Hotărârea nr. 398/2020

Aprobarea Regulamentului de debranșare de la centrala termică a blocului, a chiriașilor/proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

Privind: Aprobarea Regulamentului de debranșare de la centrala termică a blocului, a chiriașilor/proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BrtATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având in vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2*1) din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1058/2019, privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) și alin (7) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă Regulamentul de debranșare de la centrala termică a blocului, a chiriașilor/proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, Direcția Arhitect Șef și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ION DRAG ANF-PO-09-02.01.03/rev.0

Regulament privind debransarea chiriasilor/proprietarilor deținători de apartamente tip ANL de la centrala termica de bloc

Art.l. Debransarea totala a instalațiilor interioare de incalzire si apa calda menajera a unui utilizator tip condominiu (bloc, scara) se face de către o firma specializata si autorizata, care se afla in reiatii contractuale cu asociația de chiriasi/proprietari.

Art.2 Este interzisa modificarea instalației interioare de incalzire a condominiului care deservește alti consumatori branșați la centrala termica de scara .

întrucât centrala termica, coloanele de incalzire din cadrul condominiului sunt proprietate comuna (indiviza), atat a chiriașilor cat si a persoanelor care au achiziționat un apartament este interzisa dezafectarea , blindarea sau modificarea acestora, fara respectarea dispozițiilor de mai jos. De asemenea, niciun proprietar din condominiu nu va fi exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună (reprezentând centrala termica de scara, coloanele de incalzire in părțile comune ).

Art.3 Deconectarea unui consumator(chirias/proprietar) dintr-un condominiu se realizează atat pe apa calda de consum cat si pe incalzire si se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • a) acordul investitorului inițial a coloanei de gaz(Primaria Braila prin Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor );

 • b) acordul notarial al vecinilor de apatament pe verticala , direct afectati de debransare;

 • c) acordul scris al asociației de proprietari/chiriasi , exprimat prin hotararea adunării generale (se va anexa hotararea adunării generale);

 • d) adeverința din partea asociației care sa ateste ca solicitantul deconectării a plătit la zi cheltuielile de intretinere.

 • e) declarația notariala pe propria răspundere ca la parasirea apartamentului va lașa centrala in stare de funcționare, caloriferele si instalația reprezentând apa calda si căldură si nu va solicita contravaloarea acesteia.

 • f) documentația de reconsiderare a instalației de incalziere si preparare apa calda de consum din condominiu elaborata de o firma specializata si aprobata de furnizor, in cazul in care nu se debranseaza toti proprietarii/chiriasii din bloc ;

Art.4 Etapele procedurii de deconectare sunt:

Alin.l In vederea debransarii, cel interesat va depune o cerere in acest sens la Asociația de chiriasi/proprietari, pentru obținerea acordului acesteia. Cererea va fi insotita de acordul notarial al locatarilor (chiriasi/proprietari) pe verticala.

Alin.2 După primirea cererii de deconectare președintele Asociației o va prezenta si analiza in adunarea generala a asociației unde se vor discuta problemele referitoare la efectele deconectării si masurile ce se vor lua pentru funcționarea in condiții optime a instalației de incalzire a blocului/scarii.

Alin.3 Asociația stabilește in cadrul Adunării Generale :

 • a) situația centralizatoare pe bloc/ scara cu apartamentele branșate/deconectate; b) efectele modificării instalației de gaz si modul de înregistrare si repartizare a consumurilor precum si de incasare a acestora;

 • c) necesitatea Întocmirii unei documentatii de reconsiderare a instatatiei de incalzire si prepararea a apei calde de consum de către o firma specializata, astfel incat sa nu se mareasca consumurile specifice de energie termica pentru apartamentele ramase branșate .Valoarea documentației tehnice va fi suportata de cel ce solicita debransarea.

 • d) Pe baza hotărârii adunării generale conducerea asociației emite acordul pentru deconectare;

Art.5 Deconectarea/debransarea efectiva se face de către firma specializata si autorizata, care se afla in reiatii contractuale cu asociația de chiriasi/proprietari numai in prezenta unui reprezentant al Asociației si a unui reprezentant al S.U.P.A.F.L.C., in termen de 30 de zile de la achitarea tarifului de debransare .

Art.6 După debransarea efectiva de la centrala de bloc cel interesat va face demersurile necesare in vederea întocmirii proiectului si executării lucrării de utilizare a gazelor naturale.Acesta va fi intocmit de o firmă autorizată ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) care cunoaște în detaliu toate actele necesare în această etapă și care poate realiza și instalația de gaze.

Art.7 După obținerea proiectului cel interesat va proceda prin intermediul unei firme specializate autorizata ISCIR la instalarea centralei tale termice și, ulterior,la punerea în funcțiunea a echipamentului și întocmirea actelor pentru garanție.

Art.8 După finalizarea lucrării de deconectare si montarea sursei alternative de incalzire si preparare apa calda de consum , solicitantul se va prezenta la asociație in vederea întocmirii procesului verbal de deconectare/debransare care trebuie stampilat de asociație din care un exemplar ramane la asociație, unul la solicitant si o copie se inainteaza la SUPAFLC.

Art.9 Debranșarea este interzisa în timpul sezonului rece când este furnizata apa calda si căldură, in speța 30.10-31.03.

Prezentul regulament(procedura) s-a elaborat in conformitate cu :

 • - Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

 • - Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;

 • - legea 152/1998- privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe si a normelor de aplicare a acesteia .