Hotărârea nr. 397/2020

Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație, mandatul 2020-2024.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAHAHEA NTR. 397

din31.08.2020

Privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație, mandatul 2020-2024.

CONSILIUL LOCAX. municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr.S3200/03.07.202, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 16279/06.07.2020.

Văzând raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și HCLM Brăila nr. 225/29.04.2020;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFCASTE:

Art.1 Se acordă mandat special domnului Boșneag Sorin - Eugen, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație, mandatul 20202024.

Art,2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și de către reprezentantul Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0