Hotărârea nr. 396/2020

Reglementarea modalității de ocupare a domeniului public al Municipiului Brăila, pe strada Mihai Eminescu (tronson Bdul Alexandru Ioan Cuza și Piața Traian), în vederea desfășurării unor activități cultural-artistice.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

M O T A » A Ft EA NR. 396 din 31.08.2020

Privind: Reglementarea modalității de ocupare a domeniului public al Municipiului Brăila, pe strada Mihai Eminescu (tronson Bdul Alexandru loan Cuza și Piața Traian), în vederea desfășurării unor activități cultural-artistice.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila, a doamnei Viceprimar Doinița Ciocan și a domnului Viceprimar Alexandru Jantea - Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorilor, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Domeniul public al Municipiului Brăila, strada Mihai Eminescu (tronson Bdul Alexandru loan Cuza și Piața Traian) poate fi ocupat în vederea desfășurării activităților cultural-artistice de către persoane fizice, entități non-profit și instituții publice, conform prevederilor prezentei hotărâri, în baza „Acordului” Municipiului Brăila, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Ocuparea domeniului public se realizează gratuit, în limita amplasamentelor aprobate, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Amplasamentele pot fi ocupate numai de deținătorii acordului, ordinea de prioritate fiind dată de momentul în care ocupă amplasamentul,

Art.3 Se aprobă normele ce trebuie respectate pentru ocuparea domeniului public în condițiile prezentei hotărâri, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 (1) în vederea obținerii acordului, orice persoană interesată poate depune solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre, care va face obiectul analizei unei comisii stabilită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila,

(2) Comisia verifică încadrarea solicitării și propune Primarului Municipiului Brăila emiterea acordului sau respingerea motivată a cererii,

Art.5 (1) Acordul este valabil până la data de 31 decembrie a anului în curs.

(2) în luna decembrie a anului în curs, se pot depune solicitări în vederea obținerii acordului prevăzut la art. 1, pentru anul următor.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și de către Poliția Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


r <

SI

CONTRASEMNEAZĂ zCRETAR GENERAL,

ION DF^ĂGAN

fi

F-PO-09-02.01.03/rev,0ACORD

DE OCUPARE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC DESTINAT ACTIVITĂȚILOR CULTURAL ARTISTICE

în baza cererii depuse de cu domiciliul/sediul în Brăila,

str.nr.bL____sc,____ap., înregistrată cu nr. , în

conformitate cu prevederile HCLM nr. ,Primarul Municipiului Brăila acordă permisiunea de ocupare temporară a unui amplasament destinat activităților cultural artistice în zona pietonală de pe str. Mihai Eminescu din Municipiul Brăila, pentru:

Activitatea cultural artistică:

Amplasament solicitat:

Suprafață amplasament:

Perioada aprobată: până Ia 31.12.2020

PRIMAR,

VIOREL MARIAN DRAGOMIR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Condițiile de desfășurare a activităților artistice sunt enumerate pe verso.

Prezentul model poate fi adaptat de către executiv în funcție de specificul activităților.

CONDIȚII

DE DESFĂȘURARE l

A ACTIVITĂȚII ARTISTICE

 • 1. Acordul nu este transmisibil;

 • 2. Nu se admit ștersături;

 • 3. Se va afișa originalul acordului la loc vizibil;

Acordul de ocupare temporară a domeniului public poate fi anulat în următoarele situații: a) când activitatea este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate ori zona respectivă este necesară pentru a fi utilizată în alte scopuri;

 • b) dacă nu se respectă amplasamentul și suprafața aprobată;

 • c) dacă nu se respectă activitatea artistică declarată;

 • d) dacă nu se respectă normele de estetică, curățenie și igienă publică;

 • e) dacă nu se respectă normele privind liniștea și ordinea publică și normele privind nivelul acustic legal aprobat;

 • f) dacă există reclamați! întemeiate;

 • g) dacă nu se respectă prevederile prezentei hotărâri sau orice alte prevederi ale actelor normative în vigoare.

în cazul încetării activității cultural artistice aveți obligația de a anunța Primăria Municipiului Brăila în termen de 10 zile, în vederea anulării acordului de ocupare temporară a domeniului public.

Normele ce trebuie respectate pentru ocuparea domeniului public pe strada Mihar Eminescu

(tronson Bdul Alexandru loan Cuza și Piața Traian), în vederea desfășurării unor activități cultural artistice.

f

 • 1. Aceste spații vor fi ocupate de persoanele care vor deține, în baza cererilor depuse, un acord emis de Primarul Municipiului Brăila, pentru zona pietonală de pe str. Mihai Eminescu din Municipiul Brăila.

 • 2. Persoanele care vor putea solicita un astfel de spațiu vor fi artiști care pot face dovada, prin certificate, adeverințe sau alte înscrisuri, de absolvire/urmare a unor cursuri în domeniu, apartenența la activități de profil.

 • 3. Programul activităților artistice va fi zilnic, în intervalele orare O900-1300 și 15002200 , cu respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

 • 4. Este interzisă desfășurarea activității aprobate în alte locații, în afara celor indicate sau depășirea suprafeței alocate.

 • 5. Este interzisă depozitarea materialelor pe domeniul public în afara orelor aprobate.

 • 6. Pe perioada desfășurării de evenimente organizate de Instituțiile Publice Locale, în funcție de tipul și specificul acestora, Primăria Municipiului Brăila, poate permite sau interzice desfășurarea actelor artistice, parțial sau total.

 • 7. Având în vedere că există agenți economici care desfășoară activități de alimentație publică, în căzui în care aceștia vor solicita amplasare de terase în fața spațiilor deținute, amplasamentul ocupat va fi relocat.

 • 8. în spațiile special amenajate sunt interzise:

 • a) activitățile care tulbură liniștea și ordinea publică;

 • b) activitățile de cerșetorie;

 • c) activitățile de strângere de fonduri;

 • d) activitățile politice sau cu caracter politic;

 • e) alte activități similare.

 • 9. Este interzisă promovarea violenței, nudității și limbajului licențios.

 • 10. Activitățile cultural artistice din aceste spații se vor desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

 • a) igiena și sănătatea publică;

 • b) perimetrul amplasamentelor.

 • c) protecția consumatorilor;

 • d) protecția muncii;

 • e) ordinea și liniștea publică în perimetrul amplasamentului pentru a nu se crea disconfort riveranilor, prin producerea de zgomote sau folosirea instrumentelor muzicale la intensitate mare;

 • f) asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată zilnic, iar prin desfășurarea activității să nu creeze disconfort zonelor învecinate;

 • g) asigurarea expunerii estetice;

 • h) privind acustica fondului ambiental ce nu va depăși 60-65 decibeli, măsurati la sursă;

 • i) disponibilitatea locației;

 • j) nu se permite afișarea de mesaje ori desene cu tentă politică, sigle ale partidelor etc.;

 • k) nu se permite promovarea unor mesaje sau desene obscene, practici ori produse care dăunează sănătății.

 • 11. Acordul de ocupare temporară a domeniului public poate fi anulat în următoarele situații:

 • a) când activitatea este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate ori zona respectivă este necesară pentru a fi utilizată în alte scopuri;

 • b) dacă nu se respectă amplasamentul și suprafața aprobată;

 • c) dacă nu se respectă activitatea artistică declarată;

 • d) dacă nu se respectă normele de estetică, curățenie și igienă publică;

 • e) dacă nu se respectă normele privind liniștea și ordinea publică și normele privind nivelul acustic legal aprobat;

 • f) dacă există reclamații întemeiate;

 • g) dacă nu se respectă prevederile prezentei hotărâri sau orice alte prevederi ale actelor normative în vigoare.

 • 12. Atribuirea spațiilor destinate activităților cultural artistice se va face anual, acordul fiind valabil pe toată durata anului calendaristic.

 • 13. Verificarea respectării amplasamentelor și normelor prevăzute în prezenta anexă, intră în atribuțiile Politiei Locale Brăila.

Data                             Semnătura

(ștampilă)

CERERE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE OCUPARE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC DESTINAT ACTIVITĂȚILOR CULTURAL ARTISTICE

DOMNULE PRIMAR,

S ub semnatul/a_________________________________________________________

identificată cu B.I./C.I. seria__ nr.  CNP ,

domiciliat/ă în, str.nr.____bl.

sc. ap. telefon localitate , reprezentant legal al societății CUI, vă rog să-mi aprobați ocuparea

temporară a domeniului public, destinat activităților cultural artistice, în perioada

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durata de desfășurare a activității cultural artistice voi respecta legislația privind protecția mediului, protecția muncii, voi îndeplini condițiile igienico-sanitare și cele privind liniștea și ordinea publică, precum și prevederile prezentei hotărâri cu modificările și completările ulterioare.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, că am depus acte conforme cu realitatea.

Nerespectarea acestor condiții atrage anularea Acordului de ocupare temporară a domeniului public.

Data_____________


Semnătura_______________

(ștampilă)