Hotărârea nr. 395/2020

Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARARE A. LNTR. 395

din31.08.2020

Privind: Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 si modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020.

coNsrcruL l.ocal. municipal braii-a

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020, H.C.L.M. Brăila nr. 67/20.02.2020 și H.C.L.M. Brăila nr. 314/20.07.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă sumele obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește executivul local să procedeze la perfectarea contractelor de finanțare cu unitățile de cult beneficiare, respectându-se modelul - cadru aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020 și prevederile anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesati. T

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa /o           />r.      / 2> 1-0^.

în urma evaluării cererilor depuse de unitățile de cult din municipiu,la începutul anului 2020, coroborat cu regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul municipiului Brăila unităților de cult din municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobat la HCLM 239/29.05.2020, pot primi finanțare daca însumează minim 60 de puncte, conform Anexei nr. 3, din Regulament. Astfel, se acorda următoarele puncte:

Nr Crt

Biserica/ Criterii

10% Extras de cont

Cheltuieli

Rezultate Proiect

Obiectiv Monument Istoric

Motivație

Total punctaj

Valoarea obtinuta

1

Sf "Mina"

10

40

10

-

20

80

110000 lei

2

Capela 'Sf. Mc. Dimitrie si Cuv. Antonie cel Mare

10

40

5

-

5

60

50000 lei

3

Inaltarea Domnului-Bulgareasca

10

40

10

10

10

80

110000 Iei

4

loan Botezătorul

10

40

10

-

20

80

110000 lei

5

Sf. Nicoiae

10

40

5

-

5

60

50000 lei

6

Sf Ștefan cel Mare

10

40

10

-

10

70

80000 lei

7

Buna Vestire

10

40

10

10

20

90

290000 lei

Comisia numită prin Dispoziția Primarului Mur


  • - D-NA Vasiloru Angelica -DJ.C.A.P.L-

  • - D-NA Vasilica Dicianu -D.F.P.L. - mem

  • - D-NA CUZACARMEN ELENA-D.C.I.S.T

  • - DL. RADU CORNELIU REMUS - INSTITI

  • - DL MARIUSTERMEGAN-DT-Membru