Hotărârea nr. 394/2020

Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NR. 394 din31.08.2020

Privind: Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.

CON SILFUL LOCAL MUNICIPAL BRATX^A

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresele nr. 12744/12.06.2020 a Asociației <Centrul cultural comunitar „Anton Pann”>, nr. 13851/23.06.2020 a societății Braicar S.A. Brăila, nr. 15264/06.07.2020 a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și nr. 13589/19.06.2020 a societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A.;

Văzând raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. r) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ de pe raza Municipiului Brăila, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Predarea - primirea materialului lemnos se va face pe bază de proces - verbal.

(2) Direcția de Asistență Socială Brăila și entitatea beneficiară vor desemna câte o persoană responsabilă cu predarea, respectiv recepția materialului lemnos.

Art.3 (1) Costurile (transport, cântărire, etc.) privind transferul materialului lemnos către beneficiar sunt în sarcina beneficiarului.

(2) Beneficiarii au obligația ridicării materialului lemnos până la finalul sezonului rece 2020 - 2021, respectiv 31.03.2021.

(3) Neridicarea materialului lemnos în termenul prevăzut la alineatul 2 atrage încetarea prevederilor pentru beneficiarul care nu și-a îndeplinit obligația.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev,0

Anexă la HCLM nr.3^131 DE. ic Ic


£ CONSILIUL


Nr.

Crt.

Denumire beneficiar

Cantitatea de material lemnos acordată (kg)

1.

Asociația “Centrul Cultural Comunitar Anton Pann”

150 000 kg

2.

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală

10 000 kg

3-

SC Braicar SA

10 000 kg

4.

SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR Șl TÂRGURILOR SA. -Grădina Zoologică Brăila

24 000 kg

F-PO-09-02.01.02/rev,0